ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

adrenal gland

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adrenal gland-, *adrenal gland*, adrenal glan
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adrenal gland(n) ต่อมหมวกไต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone , hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
adrenal gland; gland, suprarenal; paranephrosต่อมหมวกไต [ มีความหมายเหมือนกับ adrenal ๒ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adrenal glandต่อมหมวกไต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
adrenal glandต่อมหมวกไต, ต่อมไร้ท่อชนิดหนึ่งในร่างกายของสัตว์มีกระดูกสันหลัง ประกอบด้วยเนื้อเยื่อ 2 ชั้นคือ อะดรีนัลคอร์เทกซ์ และอะดรีนัลเมดัลลา มีหน้าที่ผลิตฮอร์โมน  เช่น อะดรีนาลีนแอลโดสเตอโรน เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Adrenal gland diseasesโรคต่อมหมวกไต [TU Subject Heading]
Adrenal Gland Diseasesต่อมหมวกไต, โรค [การแพทย์]
Adrenal Gland Hyperfunctionต่อมหมวกไตทำงานมาก, ต่อมหมวกไตทำหน้าที่เกิน [การแพทย์]
Adrenal Gland Hypofunctionต่อมหมวกไตทำงานน้อย, ต่อมหมวกไตทำหน้าที่นัอย [การแพทย์]
Adrenal Gland Neoplasmsต่อมหมวกไต, เนื้องอก [การแพทย์]
Adrenal glandsต่อมหมวกไต [TU Subject Heading]
Adrenal Glandsต่อมหมวกไต, ต่อมแอดรีนาล [การแพทย์]
Adrenal Glands, Atrophy ofการฝ่อเหี่ยวของต่อมหมวกไต [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The adrenal glands hemorrhage, the brain goes into shutdown, then the major organs.ต่อมหมวกไต อาการตกเลือด สมองจะทำการ หยุดตัวเอง ในขณะนั้นจะทำการเปลี่ยนออร์แกน TS-19 (2010)
Extracting fluids from the adrenal glands of sheep.เราสกัดของเหลวจากต่อมของแกะ Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
Damaged adrenal glands caused adrenal insufficiencies, which caused the collapse.ต่อมหมวกไตที่ได้รับบาดเจ็บ เป็นเหตุให้ต่อมหมวกไตทำงานบกพร่อง ซึ่งเป็นสาเหตุ ของการหมดแรงล้มลง Last Temptation (2011)
Or her adrenal glands pumped everything they had into her system.หรือต่อมหมวกไตเธอสร้าง ฮอร์โมนเข้าสู่ระบบร่างกาย The Doll in the Derby (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต่อมหมวกไต(n) adrenal gland, Example: ในร่างการคนเรามีต่อมหมวกไต 2 ต่อม รูปร่างคล้ายรูปสามเหลี่ยมหรือรูปพระจันทร์เสี้ยวอยู่สองข้าง, Count Unit: ต่อม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ต่อมหมวกไต[tǿm mūak tai] (n, exp) EN: adrenal gland

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
肾上腺[shèn shàng xiàn, ㄕㄣˋ ㄕㄤˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] adrenal glands #18,742 [Add to Longdo]
副肾[fù shèn, ㄈㄨˋ ㄕㄣˋ, / ] adrenal glands [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
副腎[ふくじん, fukujin] (n, adj-no) suprarenal body; adrenal glands [Add to Longdo]
副腎皮質[ふくじんひしつ, fukujinhishitsu] (n, adj-no) adrenal cortex; cortex of the adrenal gland [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Capsule \Cap"sule\ (k[a^]p"s[=u]l), n. [L. capsula a little box
   or chest, fr. capsa chest, case, fr. capere to take, contain:
   cf. F. capsule.]
   1. (Bot.) a dry fruit or pod which is made up of several
    parts or carpels, and opens to discharge the seeds, as,
    the capsule of the poppy, the flax, the lily, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. (Chem.)
    (a) A small saucer of clay for roasting or melting samples
      of ores, etc.; a scorifier.
    (b) a small, shallow, evaporating dish, usually of
      porcelain.
      [1913 Webster]
 
   3. (Med.) A small cylindrical or spherical gelatinous
    envelope in which nauseous or acrid doses are inclosed to
    be swallowed.
    [1913 Webster]
 
   4. (Anat.) A membranous sac containing fluid, or investing an
    organ or joint; as, the capsule of the lens of the eye.
    Also, a capsulelike organ.
    [1913 Webster]
 
   5. A metallic seal or cover for closing a bottle.
    [1913 Webster]
 
   6. A small cup or shell, as of metal, for a percussion cap,
    cartridge, etc.
    [1913 Webster]
 
   {Atrabiliary capsule}. See under {Atrabiliary}.
 
   {Glisson's capsule}, a membranous envelope, entering the
    liver along with the portal vessels and insheathing the
    latter in their course through the organ.
 
   {Suprarenal capsule}, a ductless gland secreting epinephrine,
    norepinephrine, and steroid hormones, on the upper end of
    each kidney. It is also called the {adrenal gland},
    {glandula suprarenalis}, {suprarenal gland}, {epinephros},
    {atrabiliary capsule}, and {adrenal capsule}.
    [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 adrenal gland
   n 1: either of a pair of complex endocrine glands situated near
      the kidney [syn: {adrenal gland}, {adrenal}, {suprarenal
      gland}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top