ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

turnkey

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -turnkey-, *turnkey*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
turnkey(n) พัศดี, See also: ผู้คุมนักโทษ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
turnkey systemระบบพร้อมสรรพหมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีบริภัณฑ์รอบข้าง (peripherals equipment) ครบบริบูรณ์หนึ่งชุด ที่พร้อมจะทำงานทันทีที่เปิดเครื่อง ศัพท์คำนี้มาจากระบบอุตสาหกรรมรถยนต์ กล่าวคือ พอไขกุญแจ (ภาษาอังกฤษใช้ว่า turn key) เมื่อใด ก็จะขับออกไปได้เลย สรุป ก็คือ ระบบนี้หมายถึงระบบคอมพิวเตอร์เบ็ดเสร็จทั้งระบบ ตั้งแต่ส่วนตัวเครื่อง (hardware) รวมทั้งซอฟต์แวร์ที่จะใช้ (มักใช้ในความหมายที่เป็นการส่งมอบให้ลูกค้า)

English-Thai: Nontri Dictionary
turnkey(n) พัศดี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
turnkey operationการดำเนินการพร้อมสรรพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
turnkey operationการดำเนินการพร้อมสรรพ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
turnkey systemระบบพร้อมสรรพ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
turnkey systemระบบพร้อมสรรพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Turnkey(n) ลักษณะสัญญาซื้อทรัพย์สินโดยมีเงื่อนไขว่า มูลค่าทรัพย์สินเป็นมูลค่ารวมเบ็ดเสร็จจนกระทั่งทรัพย์สินสามารถใช้งานได้ โดยผู้ซื้อไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มอีก เนื่องจากการส่งมอบทรัพย์สินประเภทนี้ จำเป็นต้องมีขั้นตอนการดำเนินการติดตั้ง ทดสอบ อบรมวิธีการใช้ ตรวจรับ ฯลฯ ทรัพย์สินเหล่านี้จึงจะสามารถใช้งานได้ สัญญาซื้อทรัพย์สินเหล่านี้จึงมี 2 ลักษณะคือ Time and Material และ Turnkey โดย Time and Material จะเป็นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ซื้อตามระยะเวลา (เช่น จำนวนวัน-คน หรือ Man-Day) ที่ใช้ไปจริง ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
turnkey project(n) โครงการจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The concept is turnkey everything.หลักการคือจัดการทุกงานให้ทั้งหมด Up in the Air (2009)
It's turnkey revenge.เป็นการแก้แค้นเสร็จสรรพ Nothing to Hide (2013)
Full disclosure, we're not turnkey yet, and I'm in big trouble if anyone finds outว่ากันตามตรง เรายังไม่ได้ทำข้อตกลงกันเลย และผมจะมีปัญหาใหญ่แน่ถ้าเกิดใครรู้เรื่องนี้เข้า The Whites of His Eyes (2015)
And it'll be turnkey tyranny.มันจะเป็นเผด็จการ Snowden (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
turnkey

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
turnkey
turnkeys

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gefangenenwärter { m }; Schließer { m }; Kerkermeister { m }; Gefängniswärter { m } | Gefangenenwärter { pl }turnkey | turnkeys [Add to Longdo]
schlüsselfertig { adj } | schlüsselfertiges Projektturnkey | turnkey project [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ターンキーソリューション[ta-nki-soryu-shon] (n) { comp } turnkey solution [Add to Longdo]
ターンキー方式輸出[ターンキーほうしきゆしゅつ, ta-nki-houshikiyushutsu] (n) turnkey export [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Turnkey \Turn"key`\ (t[^u]rn"k[=e]`), n.; pl. {Turnkeys}
   (t[^u]r"k[=e]z`).
   1. A person who has charge of the keys of a prison, for
    opening and fastening the doors; a warder.
    [1913 Webster]
 
   2. (Dentistry) An instrument with a hinged claw, -- used for
    extracting teeth with a twist.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 turnkey \turn"key`\ (t[^u]rn"k[=e]`), a.
   Of or pertaining to a building, complex device, system, or
   industrial installation which is sold by a contractor only
   after it is ready for immediate occupation or use; fully
   functional and ready for use; -- used of complex systems of a
   type which often require preparation or installation by the
   user before being capable of functioning as intended; as, a
   turnkey ethylene production plant; a turnkey apartment
   building.
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 turnkey
   n 1: someone who guards prisoners [syn: {prison guard},
      {jailer}, {jailor}, {gaoler}, {screw}, {turnkey}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top