ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tariff

T EH1 R AH0 F   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tariff-, *tariff*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tariff(n) พิกัดอัตราภาษีศุลกากร, See also: อัตราภาษีศุลกากร, ภาษีศุลกากร, Syn. charge, duty, rate, tax
tariff(n) ค่าธรรมเนียม
tariff(vt) จัดเก็บภาษี, See also: จัดเก็บค่าธรรมเนียม
tariff wall(n) กำแพงภาษี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tariff(แทร'ริฟ) n., vt. (จัดเก็บ) อัตราภาษีศุลกากร, ภาษีศุลกากร, ค่าธรรมเนียม, ค่าโดยสาร

English-Thai: Nontri Dictionary
tariff(n) ภาษี, ค่าโดยสาร, ค่าธรรมเนียม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tariffพิกัดอัตรา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
tariffพิกัดอัตรา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tariff barriersข้อกีดกันที่เกี่ยวกับภาษีอากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
tariff companyบริษัทใช้พิกัดอัตรา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
tariff rateอัตราตามพิกัดอัตรา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
tariff, ad valoremพิกัดอัตราตามราคา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
tariff, ad valoremพิกัดอัตราตามราคา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tariff, antidumpingพิกัดอัตราต่อต้านการทุ่มตลาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tariff, customsพิกัดอัตราศุลกากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
tariff, customsพิกัดอัตราศุลกากร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tariffพิกัดอัตราศุลกากร [เศรษฐศาสตร์]
Tariffพิกัดอัตราศุลกากร [TU Subject Heading]
Tariffภาษีศุลกากร, Example: อัตราภาษีศุลกากรที่เรียกเก็บกับสินค้าส่งออก และนำเข้า โดยปกติจะหมายถึงรายการหรือตารางรายการสินค้ากับอัตราภาษี ที่ต้องจ่ายให้กับรัฐบาล เมื่อมีการนำเข้าหรือส่งออกสินค้า [สิ่งแวดล้อม]
Tariff Escalationการขึ้นภาษีตามขั้นตอนการผลิต, Example: การเรียกเก็บภาษีในอัตราที่สูงขึ้นเมื่อสินค้า ผ่านขั้นตอนการผลิตมากขึ้น ได้แก่ อัตราภาษีที่เรียกเก็บกับสินค้าที่สำเร็จรูปแล้วจะอยู่ในอัตราสูง ในขณะที่อัตราภาษีที่เรียกเก็บกับสินค้ากึ่งสำเร็จรูปจะเรียกเก็บในปานกลาง และสำหรับอัตราที่เรียกเก็บกับสินค้าวัตถุดิบก็จะเรียกเก็บในอัตราต่ำมาก หรือไม่เรียกเก็บเลย ลักษณะการขึ้นภาษีตามขั้นตอนการผลิตนี้มักจะปรากฎอยู่ในตารางรายการอัตรา ภาษีของประเทศต่างๆ เป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในปะเทศพัฒนาแล้ว [สิ่งแวดล้อม]
Tariff nomenclatureรายชื่อสินค้าตามพิกัดอัตราศุลกากร [เศรษฐศาสตร์]
Tariff on automobile partsพิกัดอัตราศุลกากรชิ้นส่วนรถยนต์ [TU Subject Heading]
Tariff on automobilesพิกัดอัตราศุลกากรรถยนต์ [TU Subject Heading]
Tariff on farm produceพิกัดอัตราศุลกากรผลิตผลเกษตร [TU Subject Heading]
Tariff on liquorsพิกัดอัตราศุลกากรสุรา [TU Subject Heading]
Tariff on meat productsพิกัดอัตราศุลกากรผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's a fact that Russian "businessmen" add blue dye to tankers of clear alcohol and import it as glass cleaner, thus avoiding the high tariff on booze.มันเป็นความจริง นักธุรกิจรัสเซียนั่นได้เติมสารย้อมสีน้ำเงิน ลงเรือบรรทุกแอลกอฮอล์และส่งออกมันเป็นน้ำยาทำความสะอาดกระจก The Predator in the Pool (2010)
Each of your tariffs will increase 25% until we've built the reserves again.ภาษีของพวกแกจะขึ้น 25% จนกว่าเราสร้างที่สำรองได้อีกครั้ง Lovecraft (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tariffHigh tariffs are the chief obstacles to free trade.
tariffHigh tariffs have become a barrier to international trade.
tariffI would like to stress that it is more convenient to control tariffs as a bloc rather than country by country.
tariffThe three organizations are the International Monetary Fund, the International Bank for Reconstruction and Development, and the General Agreement on Tariffs and Trade.
tariffUnfair tariffs are imposed on foreign products.
tariffUnless Japan eliminates its unfair tariffs, the U.S. will impose sanctions.
tariffUnless Japan eliminates those unfair tariffs, the U.S. will impose sanctions.
tariffWe hope to lower the tariff.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาษีศุลกากร(n) tariff, See also: customs duty, Thai Definition: ภาษีที่เรียกเก็บจากสินค้าเข้าและสินค้าออก ได้แก่ อากรขาเข้าและอากรขาออก
ศุลกากร(n) tariff, Example: สหรัฐอเมริกาประกาศยกเลิกการให้สิทธิพิเศษทางศุลกากรแก่ 4 ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ในเอเชีย, Thai Definition: อากรที่เรียกเก็บจากสินค้าเข้า และสินค้าออก ได้แก่ อากรขาเข้า และอากรขาออก
พิกัด(n) tariff, Thai Definition: ้กำหนดที่จะต้องเสียภาษีอากร
อัตราภาษี(n) tax rate, See also: tariff, Example: รัฐบาลเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของสุราที่นำเข้าจากต่างประเทศ โดยจัดเก็บตามราคา และเพิ่มอัตราภาษีน้ำมัน และผลิตภัณฑ์น้ำมัน
กำแพงภาษี(n) tariff wall, See also: protective tariff, tariff barrier, Example: การจัดตั้งกำแพงภาษีเป็นการซ้ำเติมให้เศรษฐกิจยิ่งตกต่ำลง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัตรา[attrā] (n) EN: tariff  FR: tarif [ m ]
อัตราอากร[attrā ākøn] (n, exp) EN: customs tariff ; tariff
อัตราภาษี[attrā phāsī] (n, exp) EN: tax rate ; rate of taxation ; tariff
อัตราภาษีศุลกากร[attrā phāsī sunlakākøn] (n, exp) EN: customs tariff  FR: tarif douanier [ m ]
แก็ตต์[Kaet] (org) EN: GATT (General Agreement on Tariffs and Trade)  FR: GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) ; Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
กำแพงภาษี[kamphaēng phāsī] (n, exp) EN: tariff wall ; protective tariff ; tariff barrier  FR: barrières douanières [ fpl ]
ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการค้า[Khøtoklong Thūapai Wādūay Phikat Attrā Phāsī Sunlakākøn Lae Kānkhā] (org) EN: General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)  FR: Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT)
ภาษีอากรขาเข้า[phāsī-akøn khākhao] (n, exp) EN: import duty ; import tariff
ภาษีอากรขาออก[phāsī-akøn khāøk] (n, exp) EN: export duty ; export tariff
ภาษีศุลกากร[phāsī sunlakākøn] (n, exp) EN: tariff ; customs duty ; duty  FR: tarif douanier [ m ] ; taxe de douane [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TARIFF T EH1 R AH0 F
TARIFFS T EH1 R AH0 F S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tariff (n) tˈærɪf (t a1 r i f)
tariffs (n) tˈærɪfs (t a1 r i f s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
关税壁垒[guān shuì bì lěi, ㄍㄨㄢ ㄕㄨㄟˋ ㄅㄧˋ ㄌㄟˇ, / ] tariff wall #51,988 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gebührenzähler { m }tariff time switch [Add to Longdo]
Tarif { m } (Zoll) | Tarife { pl }tariff | tariffs [Add to Longdo]
Tarifsteuerung { f }tariff control [Add to Longdo]
Zollkrieg { m } | Zollkriege { pl }tariff war | tariff wars [Add to Longdo]
Zolltarif { m } | Zolltarife { pl }tariff of duties | tariffs of duties [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
関税[かんぜい, kanzei] (n) tariff (import tax); duty; customs; (P) #12,388 [Add to Longdo]
税率[ぜいりつ, zeiritsu] (n) (1) tariff; (2) tax rate; (P) #19,195 [Add to Longdo]
GATT[ガット, gatto] (n) (See 関税貿易一般協定) General Agreement on Tariffs and Trade; GATT [Add to Longdo]
タリフ[tarifu] (n) tariff [Add to Longdo]
タリフエスカレーション[tarifuesukare-shon] (n) tariff escalation [Add to Longdo]
一般税率[いっぱんぜいりつ, ippanzeiritsu] (n) general tariff [Add to Longdo]
一本建税率;一本建て税率[いっぽんだてぜいりつ, ippondatezeiritsu] (n) single-rate tariff (system) [Add to Longdo]
関税と貿易に関する一般協定[かんぜいとぼうえきにかんするいっぱんきょうてい, kanzeitobouekinikansuruippankyoutei] (n) General Agreement on Tariffs and Trade (abolished in 1995); GATT [Add to Longdo]
関税回避[かんぜいかいひ, kanzeikaihi] (n) tariff avoidance [Add to Longdo]
関税割当制[かんぜいわりあてせい, kanzeiwariatesei] (n) tariff quota system [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tariff \Tar"iff\, v. t. [imp. & p. p. {Tariffed}; p. pr. & vb.
   n. {Tariffing}.]
   To make a list of duties on, as goods.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tariff \Tar"iff\, n. [F. tarif; cf. Sp. & Pg. tarifa, It.
   tariffa; all fr. Ar. ta'r[imac]f information, explanation,
   definition, from 'arafa, to know, to inform, explain.]
   1. A schedule, system, or scheme of duties imposed by the
    government of a country upon goods imported or exported;
    as, a revenue tariff; a protective tariff; Clay's
    compromise tariff. (U. S. 1833).
    [1913 Webster]
 
   Note: The United States and Great Britain impose no duties on
      exports; hence, in these countries the tariff refers
      only to imports.
      [1913 Webster]
 
   Note: A tariff may be imposed solely for, and with reference
      to, the production of revenue (called a
 
   {revenue tariff}, or
 
   {tariff for revenue}, or for the artificial fostering of home
    industries (
 
   {a projective tariff}), or as a means of coercing foreign
    governments, as in case of
 
   {retaliatory tariff}.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. The duty, or rate of duty, so imposed; as, the tariff on
    wool; a tariff of two cents a pound.
    [1913 Webster]
 
   3. Any schedule or system of rates, changes, etc.; as, a
    tariff of fees, or of railroad fares. --Bolingbroke.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tariff
   n 1: a government tax on imports or exports; "they signed a
      treaty to lower duties on trade between their countries"
      [syn: {duty}, {tariff}]
   v 1: charge a tariff; "tariff imported goods"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top