ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

egocentric

IY2 G OW0 S EH1 N T R IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -egocentric-, *egocentric*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
egocentric(adj) ซึ่งเห็นแก่ตัว, See also: ซึ่งถือเอาประโยชน์ของตัวเองเป็นใหญ่, Syn. egotistic, self-centered, selfish
egocentric(n) ผู้ที่เห็นแก่ตัว, See also: ผู้ที่ถือเอาประโยชน์ของตนเองเป็นใหญ่, Syn. egoist, egotistic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
egocentricadj. เชิงอัตรา,เห็นแก่ตัว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Egocentricการใช้ตัวเองเป็นศูนย์กลาง [การแพทย์]
Egocentricismการยกอัตตา [การแพทย์]
Egocentricityคิดถึงตนเองเป็นสำคัญ,ถือเอาตัวเองเป็นหลัก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
With an egocentric mother...กับแม่ผู้เห็นแก่ตัว... The Kids Are Not All Right (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
EGOCENTRIC IY2 G OW0 S EH1 N T R IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
egocentric (j) ˌɛgousˈɛntrɪk (e2 g ou s e1 n t r i k)

Japanese-English: EDICT Dictionary
自家本位[じかほんい, jikahon'i] (n) self-centeredness; selfishness; egoism; egotism; egocentricity [Add to Longdo]
自己中;自己チュー[じこちゅう(自己中);じこチュー(自己チュー), jikochuu ( jiko naka ); jiko chu-( jiko chu-)] (n) (abbr) (sl) (See 自己中心) selfishness; egotism; egoism; egocentricity [Add to Longdo]
自己中心[じこちゅうしん, jikochuushin] (n,adj-no) selfishness; egotism; egoism; egocentricity [Add to Longdo]
自分本位[じぶんほんい, jibunhon'i] (n,adj-no) self-centeredness; selfishness; egotism; egocentricity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 egocentric \egocentric\ adj.
   having an attitude which is almost exclusively concerned with
   one's own needs or desires.
 
   Syn: egoistical, self-centered, self-centred.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 egocentric \egocentric\ n.
   a self-centered person with little regard for others.
 
   Syn: egoist.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 egocentric
   adj 1: limited to or caring only about yourself and your own
       needs [syn: {egoistic}, {egoistical}, {egocentric},
       {self-centered}, {self-centred}] [ant: {altruistic},
       {selfless}]
   n 1: a self-centered person with little regard for others [syn:
      {egocentric}, {egoist}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top