ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

percent

P ER0 S EH1 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -percent-, *percent*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
percent(n) เปอร์เซ็นต์, See also: ร้อยละ, Syn. percentage
percent(adj) ที่แสดงสัดส่วนต่อร้อย, See also: ที่เป็นร้อยละ
percentage(n) อัตราร้อยละ, See also: จำนวนร้อยละ, อัตราต่อหนึ่งร้อย, Syn. division, ration
percentile(n) ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์, See also: ค่าทางสถิติ, Syn. percentage
percentile(adj) เกี่ยวกับเปอร์เซ็นต์ไทล์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
percent(เพอเซนทฺ') n. เปอร์-เซ็นต์, ร้อยละ, ส่วนร้อย, อัตราร้อยละ. adj. เป็นเปอร์เซ็นต์, เป็นร้อยละ, Syn. per centum
percentage(เพอเซน'ทิจฺ) n. อัตราร้อยล, See also: percentaged adj.
percentile(เพอเซน'ไทลฺ) n. ค่าของตัวแปรที่แบ่งการแจกแจงของตัวแปรออกเป็น100, กลุ่มที่มีความถี่ (frequencies) เท่ากัน. adj. เกี่ยวกับค่าตัวแปรดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
percent(n) ร้อยละ, เปอร์เซนต์
percentage(n) ร้อยละ, กำไร, ผลประโยชน์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
percentร้อยละ, ส่วนร้อย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
percentร้อยละ, เปอร์เซ็นต์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
percent of gradeร้อยละความชัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
percent proportionสัดส่วนร้อยละ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
percentageอัตราร้อยละ, อัตราส่วนร้อย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
percentageอัตราร้อยละ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
percentage adjustmentsการปรับอัตราร้อยละ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
percentage errorค่าคลาดเคลื่อนร้อยละ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
percentage humidityความชื้นเป็นร้อยละ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
percentage leaseการคิดค่าเช่าเป็นส่วนร้อย (ของราคาทรัพย์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
percentเปอร์เซ็นต์, ร้อยละ, อัตราส่วนโดยการเทียบจาก 100 เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ % [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Percentage of completion methodวิธีอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ [การบัญชี]
percentileเปอร์เซ็นไทล์, ค่าของข้อมูล ณ จุด 99 จุด ที่แบ่งข้อมูลซึ่งเรียงจากน้อยไปหามากออกเป็น 100 ส่วน โดยที่แต่ละส่วนมีจำนวนข้อมูลเท่า ๆ กัน เรียกว่า เปอร์เซ็นไทล์  [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One hundred percent perfect.สมบูรณ์แบบ 100 % The Great Dictator (1940)
We are 100 percent SNAFUed.เราเป็นร้อยละ 100 เสีย Mad Max (1979)
We know how much the store means to you, ma'am but, 10 percent is better than bankruptcy.เราทราบว่าห้างนี้มีความหมายต่อคุณมากแค่ไหนครับ คุณนาย... ...แต่! ได้ 1 ใน 10 ก็ยังดีกว่าล้มละลายนะครับ Mannequin (1987)
Not a thank you, not a postcard. No 10 percent commission.ลาก่อน โรมีโอ ไม่มีแม้คำขอบคุณ Punchline (1988)
You want 10 percent of my $15? Is that a problem?อยากเป็นเอเย่นต์ผมใช่มั้ย เอา 10 % จาก 15 เหรียญที่จ่ายผม... Punchline (1988)
Seventy percent of all archaeology is done in the library.70% ของโบราณคดี จากโบราณคดีที่สำรวจแล้ว อยู่ในห้องสมุด Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
- Forensics say a 100 percent positive id.แผนกชันสูตรชัวร์100 % The Bodyguard (1992)
Now it's July, we pick up the dope, and it tests 90 percent pure.เดือนนี้ เรามาเอายา และมันบริสุทธ์แค่ 90 เปอร์เซ็นต์ Léon: The Professional (1994)
Somewhere between June and July, ten percent turned to cut!ในช่วง1เดือนนี่ 10 เปอร์เซ็นต์มันหายไปไหน Léon: The Professional (1994)
Well, you would be too if you found Joan and David boots on sale 50 percent off.เธอก็คงดีใจ ถ้าเธอไปเจอบู๊ทของจอห์นแอนด์เดวิด ลดราคาตั้ง 50% The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
"...producing 84 percent of the world's fertilizer...ฮัลโหล Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Twenty-five percent of your take-home kicks back to me.ฉันเก็บค่าหัวคิวแก 25% ด้วย Heat (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
percentAbout 50 percent of the firms in Japan have acknowledged the necessity of giving their workers longer holidays, and think summer holidays are needed to give their workers both mental and physical refreshment.
percentAlthough rain forests make up only two percent of the earth's surface, over half the world's wild plant, animal and insect species live there.
percentApparently there's a cancellation charge of 30 percent.
percentAt least 49 percent of students go on to university.
percentAt most 40 percent of students go on to university.
percentBy 2030 twenty-one percent of its population will be over sixty-five.
percentDespite a shortage of steel, industrial output has increased by five percent.
percentEach year the world's population increases on average by two percent.
percentEverything at that store is 10 percent off the regular price.
percentForty percent of the workforce are white-collar workers, most of whom have some of the most tedious and idiotic jobs ever concocted.
percentFour percent inflation is forecast for this year.
percent"'Fox's wedding'." "Er ...?" "Today, with an 81 percent likelihood, it will be clear skies but, depending on location, there will be sun showers."

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปอร์เซ็นต์(n) percentage, See also: percent, per cent, Syn. ร้อยละ, Example: โอกาสที่พรรคจะปักฐานทางการเมืองบนสนามท้องถิ่นมีเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างมากทีเดียว, Thai Definition: จำนวนที่เทียบเป็นส่วนร้อยหรือร้อยละ
เปอร์เซ็นต์(clas) percent, See also: per cent, Syn. ร้อยละ, ต่อร้อย, Example: โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วถึง 90 เปอร์เซ็นต์
เปอร์เซ็นต์(n) percentage, See also: percent, per cent, Syn. ร้อยละ, Example: โอกาสที่พรรคจะปักฐานทางการเมืองบนสนามท้องถิ่นมีเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างมากทีเดียว, Thai Definition: จำนวนที่เทียบเป็นส่วนร้อยหรือร้อยละ
อัตราร้อยละ(n) percentage, See also: percent, Syn. ร้อยละ, เปอร์เซ็นต์, Example: ในช่วงปี 2538 ภาวะการจ้างงานสูงมาก มีจำนวนผู้ว่างงานทั่วประเทศเพียง 549, 300 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 1.7 เท่านั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัตราร้อยละ[attrā røila] (n, exp) EN: percentage ; percent  FR: pourcentage [ m ]
อัตราส่วน[attrāsuan] (n) EN: ratio ; rate ; percentage  FR: ratio [ m ] ; taux [ m ] ; pourcentage [ m ]
ชัก[chak] (v) EN: deduct ; draw ; take a percentage
ชักต๋ง[chak tong] (v, exp) EN: take a percentage
การลดค่าร้อยละ[kān lot khā røila] (n, exp) EN: percentage decrease
การเพิ่มค่าร้อยละ[kān phoēm khā røila] (n, exp) EN: percentage increase
ค่าร้อยละ[khā røila] (n, exp) EN: percentage  FR: pourcentage [ m ]
เปอร์เซ็นต์[poēsēn] (n) EN: percentage ; percent ; per cent ; commission ; royalty   FR: pour cent ; pourcentage [ m ]
ร้อยละ[røila] (n) EN: percent = per cent ; percentage  FR: pour cent [ m ] ; pourcentage [ m ]
ร้อยละห้า[røila hā] (n, exp) EN: five percent  FR: cinq pour cent

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PERCENT P ER0 S EH1 N T
PERCENTS P ER0 S EH1 N T S
PERCENTAGE P ER0 S EH1 N AH0 JH
PERCENTAGE P ER0 S EH1 N T AH0 JH
PERCENTILE P ER0 S EH1 N T AY2 L
PERCENTAGES P ER0 S EH1 N IH0 JH IH0 Z
PERCENTILES P ER0 S EH1 N T AY2 L Z
PERCENTAGES P ER0 S EH1 N T IH0 JH IH0 Z
PERCENTAGE(2) P ER0 S EH1 N T IH0 JH
PERCENTAGE(3) P ER0 S EH1 N IH0 JH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
percent (n) pˈəsˈɛnt (p @1 s e1 n t)
percentage (n) pˈəsˈɛntɪʤ (p @1 s e1 n t i jh)
percentages (n) pˈəsˈɛntɪʤɪz (p @1 s e1 n t i jh i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
百分点[bǎi fēn diǎn, ㄅㄞˇ ㄈㄣ ㄉㄧㄢˇ, / ] percentage point #3,912 [Add to Longdo]
百分比[bǎi fēn bǐ, ㄅㄞˇ ㄈㄣ ㄅㄧˇ, ] percentage #18,337 [Add to Longdo]
入学率[rù xué lǜ, ㄖㄨˋ ㄒㄩㄝˊ ㄌㄩˋ, / ] percentage of children who enter school #30,823 [Add to Longdo]
得票率[dé piào lǜ, ㄉㄜˊ ㄆㄧㄠˋ ㄌㄩˋ, ] percentage of votes obtained #31,340 [Add to Longdo]
百分率[bǎi fēn lǜ, ㄅㄞˇ ㄈㄣ ㄌㄩˋ, ] percentage; per cent #32,540 [Add to Longdo]
百分数[bǎi fēn shù, ㄅㄞˇ ㄈㄣ ㄕㄨˋ, / ] percentage #47,714 [Add to Longdo]
百分[bǎi fēn, ㄅㄞˇ ㄈㄣ, ] percent; percentage [Add to Longdo]
百分之[bǎi fēn zhī, ㄅㄞˇ ㄈㄣ ㄓ, ] percent [Add to Longdo]
体积百分比[tǐ jī bǎi fēn bǐ, ㄊㄧˇ ㄐㄧ ㄅㄞˇ ㄈㄣ ㄅㄧˇ, / ] percentage by volume [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Prozentzeichen { n }percent sign; percentage sign [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ぶん, bun] (n) (1) (See 文・もん・2) one-tenth; one percent (one-tenth of a wari); 3 mm (one-tenth of a sun); 2.4 mm (one-tenth of a mon, a traditional unit used to measure shoe sizes); 0.375 grams (one-tenth of a monme); 0.1 degree (one-tenth of a do, used to measure body temperature on any temperature scale); (2) one-quarter of a ryou (obsolete unit of currency); (3) thickness; (4) advantageous circumstances #146 [Add to Longdo]
[ちょう(P);チョー, chou (P); cho-] (n, n-suf, pref) (1) (uk) super-; ultra-; hyper-; very; really; (2) (after 割, percent, etc.) over; more than; (P) #681 [Add to Longdo]
[りつ, ritsu] (n, n-suf) rate; ratio; proportion; percentage; (P) #774 [Add to Longdo]
割(P);割り(P)[わり, wari] (n, n-suf) (1) rate; ratio; proportion; percentage; (2) profit; (3) assignment; (4) 10%; unit of ten percent; (5) sumo match; schedule of sumo matches; (n-suf) (6) (See 水割り・1) diluted with (of drinks); mixed with; (P) #3,105 [Add to Longdo]
[もう, mou] (n) (1) one-thousandth; 0.03 mm (one-thousandth of a sun); 0.01 percent (one-thousandth of a wari); 3.75 milligrams (one-thousandth of a monme); (2) old monetary unit (0.0001 yen) #3,168 [Add to Longdo]
[し, shi] (n) (1) thread; (2) one ten-thousandth; 0.001 percent (one-ten-thousandth of a wari) #5,565 [Add to Longdo]
割合(P);割り合い(io)[わりあい, wariai] (adv, n) (1) rate; ratio; percentage; proportion; (2) comparatively; (3) contrary to expectations; (P) #6,079 [Add to Longdo]
比率[ひりつ, hiritsu] (n) ratio; proportion; percentage; (P) #6,431 [Add to Longdo]
勝率[しょうりつ, shouritsu] (n) winning percentage; (P) #7,143 [Add to Longdo]
パーセント[pa-sento] (n) percent; percentage; (P) #8,600 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
パーセンタイル[ぱーせんたいる, pa-sentairu] percentile [Add to Longdo]
パーセント記号[パーセントきごう, pa-sento kigou] percent sign [Add to Longdo]
直接百分率機能[ちょくせつひゃくぶんりつきのう, chokusetsuhyakubunritsukinou] direct percentage function [Add to Longdo]
百分率機能[ひゃくぶんりつきのう, hyakubunritsukinou] percentage function [Add to Longdo]
累積率[るいせきりつ, ruisekiritsu] cumulative percentage [Add to Longdo]
パーセント[ぱーせんと, pa-sento] percentage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Per \Per\, prep. [L. Cf. {Far}, {For-}, {Pardon}, and cf. {Par},
   prep.]
   Through; by means of; through the agency of; by; for; for
   each; as, per annum; per capita, by heads, or according to
   individuals; per curiam, by the court; per se, by itself, of
   itself. Per is also sometimes used with English words.
   [1913 Webster]
 
   {Per annum}, by the year; in each successive year; annually.
    
 
   {per cent}, {Per centum}, {percent}, by the hundred; in the
    hundred; a proportion multiplied by one hundred; -- used
    esp. of proportions of ingredients, rate or amount of
    interest, and the like; most commonly used in the
    shortened form per cent; as, 5 is ten per cent of 50. It
    is commonly symbolized with the per cent sign, "%".
 
   {Per diem}, by the day. [For other phrases from the Latin,
    see Quotations, Phrases, etc., from Foreign Languages, in
    the Supplement.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 percent \per*cent"\ (p[~e]r*s[e^]nt"), n.
   A proportion multiplied by 100; as, he receives a percent of
   the proceeds; 3 is 75 percent of 4. Often symbolized by the
   character "%"; as, at 6% interest.
 
   Syn: percentage, per cent, pct.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 percent
   n 1: a proportion in relation to a whole (which is usually the
      amount per hundred) [syn: {percentage}, {percent}, {per
      centum}, {pct}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 percent /pərsɛnt/
  percent; percentage

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top