ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tremble

T R EH1 M B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tremble-, *tremble*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tremble(vi) กระเทือน, See also: สั่น, สั่นสะเทือน, ไหว
tremble(vi) สั่น, See also: เขย่า
tremble(n) การสั่น, See also: อาการสั่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tremble(เทรม'เบิล) vi., n. (การ) สั่น, สั่นเทา, สั่นไหว, ตัวสั่น, สั่นระริก, กลัว, เป็นทุกข์, สั่นสะเทือน ., See also: trembler n. tremblingly adv., Syn. shake, quiver, teeter, sway
atremble(อะเทรม'เบิล) adj. ซึ่งสั่นไหล

English-Thai: Nontri Dictionary
tremble(n) การสั่นสะท้าน, การสั่นสะเทือน
tremble(vi) สั่นสะท้าน, ขยุกขยิก, สั่นเทา, กลัว
tremble(vt) ทำให้สั่นสะท้าน, ทำให้สั่นเทา, ทำให้กลัว

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He said, "All beings tremble before danger and death.พระองค์ตรัสว่า "มนุษย์ทุกคน ไม่อาจเลี่ยงพ้นความตายได้ Seven Years in Tibet (1997)
Tonight, let us tremble these halls of earth, steel and stone.คืนนี้ พวกเราจะทำให้สั่นสะเทือน... ... ทั้งดินเหล็กและหิน The Matrix Reloaded (2003)
Tremble and flee...สั่นเทาและหนี Demonology (2009)
"without a family,man,alone in the world, trembles with the cold.""หากไม่มีครอบครัว มนุษย์ก็อยู่ตัวคนเดียวในโลก ตัวสั่นเทาเพราะความหนาวเหน็บ" A Shade of Gray (2009)
Your brain, which is making your finger tremble on the trigger...สมองของคุณซึ่งสร้างมือที่สั่นบนไกปืนนั่นไง Episode #1.8 (2009)
Arthur will tremble at your voice. He will kneel at your feet.อาเธอร์จะต้องยอมคุกเข่าใต้คำสั่งเจ้า ศิโรราบแทบเท้าเบื้องหน้าเจ้า! The Curse of Cornelius Sigan (2009)
I tremble to see him again at the arena...ข้าตื่นเต้นเหลือเกินที่จะได้เห็นมันในลานประลอง Legends (2010)
The very ground trembles at his feet.พื้นสั่นสะเทือนทุกครั้งที่มันเหยียบย่าง Legends (2010)
Tremble before the Lord!ข้าชื่อ "มาก่อนพระเจ้า" The Rite (2011)
The Robert I grew up with didn't tremble at the shadow of an unborn child.โรเบิร์ตที่ข้าโตมาด้วย ไม่หวาดกลัวเงามืด ของเด็กที่ยังไม่เกิดมา The Wolf and the Lion (2011)
That men shall tremble to behold.ที่ทุกคนต้องสั่นสะท้าน เมื่อได้เห็นมัน A Golden Crown (2011)
trembles and quakes ♪trembles and quakes It's Alive (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
trembleAnger caused him to tremble.
trembleHe began to tremble during the movie.
trembleHer voice trembled with rage.
trembleHe trembled at the thought of the earthquake.
trembleHis son trembled with fear.
trembleI felt my hands tremble.
trembleI may seem confident, but I get extremely nervous speaking in front of people. My hands tremble, I get all tongue-tied, and sometimes I don't even know what I'm saying myself.
trembleImmediately I saw him, I trembled with fear.
trembleImmediately she heard his voice, she trembled with fear.
trembleI tremble with fear at the thought of an injection.
trembleShe felt her knees tremble.
trembleShe trembled with fear.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระดี๊กระด๊า(v) giggle mirthfully, See also: tremble, Syn. ดี๊ด๊า, ระริกระรี้, Ant. สลด, Example: เขายังไม่ทันได้พูดจบ เธอก็กระดี๊กระด๊าขึ้นมาอย่างระงับความดีใจไว้ไม่อยู่, Thai Definition: แสดงออกถึงอาการดีใจดีดดิ้น, Notes: (ปาก)
สะดุ้ง(v) shudder, See also: tremble, Syn. ตกใจ, ผวา
สะท้าน(v) shiver, See also: tremble, shake, quiver
สะท้าน(v) shiver, See also: tremble, quake, quiver, shake, shudder, Example: แม่เฒ่าวูบหนาวจนขนสะท้าน, Thai Definition: รู้สึกเย็นเยือกเข้าหัวใจ ทำให้ครั่นคร้าม หรือหวั่นกลัวจนตัวสั่น, หนาวสั่นเพราะพิษไข้
สั่นงกๆ(v) tremble, See also: shake, quiver, shudder, shiver, Example: ตาเฒ่าสั่นงกๆ ด้วยความหนาวเหน็บ
อกสั่นขวัญแขวน(v) tremble with fright, See also: frighten, scare, Example: เจ้าพ่อตะโกนใส่ด้วยน้ำเสียงที่ดุดันทำให้หลายคนถึงกับอกสั่นขวัญแขวน, Thai Definition: ตกใจกลัวเป็นอย่างยิ่ง
ความหวั่นไหว(n) trembler, See also: shake, quake, Syn. การสั่นสะเทือน
สั่นเครือ(v) tremble, See also: quiver, shake, quaver, vibrate, Syn. สั่น, เครือ, Example: น้ำเสียงแกสั่นเครือขณะบีบมือตัวเองไว้แน่น, Thai Definition: ลักษณะของเสียงที่สั่นพร่าไม่แจ่มใส เรียกว่า เสียงเครือ
เครือ(v) tremble, See also: quiver, shake, quaver, vibrate, Syn. สั่น, สั่นเครือ, Example: เสียงของผู้เล่าเครือไปเล็กน้อยเมื่อพูดถึงตอนที่สะเทือนใจ, Thai Definition: ลักษณะของเสียงที่สั่นพร่าไม่แจ่มใส เรียกว่า เสียงเครือ
สะดุ้งสะเทือน(v) tremble, See also: be shaken, Syn. สะดุ้ง, พรั่นพรึง, หวั่นไหว, Example: คำขู่ของ “ป๋าเหนาะ” ไม่ทำให้ “ทักษิณ” สะดุ้งสะเทือน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การสั่น[kān san] (n) EN: shake ; tremble ; quiver ; quake ; shudder ; vibration ; shiver  FR: tremblement [ m ] ; vibration [ f ] ; frémissement [ m ]
เครือ[khreūa] (v) EN: tremble ; quiver ; shake ; quaver ; vibrate
กระดี๊กระด๊า[kradikradā] (v) EN: giggle mirthfully ; exhibit great excitement; to be overly excited ; tremble
กระเทือน[kratheūoen] (v) EN: shake ; affect ; vibrate ; tremble ; shock ; convulse ; shiver ; bump ; quake ; rock  FR: secouer ; affecter ; ébranler
หนาวสั่น[nāo san] (n) EN: shivering  FR: frisson [ m ] ; tremblement [ m ] ; grelottement [ m ]
แผ่นดินไหว[phaendinwai] (n) EN: earthquake  FR: séisme [ m ] ; tremblement de terre [ m ]
แผ่นดินไหวรุนแรง[phaendinwai runraēng] (n, exp) FR: violent tremblement de terre [ m ] ; séisme de forte amplitude [ m ]
ปอด[pøt] (v) EN: fear ; tremble with fright  FR: avoir peur ; trembler de peur
สั่น[san] (v) EN: shake ; tremble ; rock ; shatter ; quake ; shiver ; shudder  FR: trembler ; vibrer ; remuer ; agiter
สั่นเครือ[sankhreūa] (v) EN: tremble ; quiver ; shake ; quaver ; vibrate

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TREMBLE T R EH1 M B AH0 L
TREMBLED T R EH1 M B AH0 L D
TREMBLEY T R EH1 M B L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tremble (v) trˈɛmbl (t r e1 m b l)
trembled (v) trˈɛmbld (t r e1 m b l d)
trembles (v) trˈɛmblz (t r e1 m b l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sù, ㄙㄨˋ, ] tremble with fear, #363,953 [Add to Longdo]
吓得发抖[xià dé fā dǒu, ㄒㄧㄚˋ ㄉㄜˊ ㄈㄚ ㄉㄡˇ, / ] tremble with fear [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
わくわく[wakuwaku] (adv, n, vs) (on-mim) tremble; get nervous; excitedly; thrilled; (P) [Add to Longdo]
ガクガクブルブル[gakugakuburuburu] (vs) (on-mim) (See ガクガク, ブルブル) to tremble; to shiver (from stress, fear or panic); (figuratively) to experience a sense of stress, fear, or panic [Add to Longdo]
ガクブル[gakuburu] (vs) (abbr) (on-mim) (See ガクガク, ガクガクブルブル, ブルブル) to tremble; to shiver (from stress, fear or panic); (figuratively) to experience a sense of stress, fear, or panic [Add to Longdo]
恐れ戦く[おそれおののく, osoreononoku] (v5k) to tremble with fear [Add to Longdo]
振動板[しんどうばん, shindouban] (n) trembler [Add to Longdo]
震う[ふるう, furuu] (v5u) to shake; to tremble; to vibrate [Add to Longdo]
震える(P);顫える[ふるえる, furueru] (v1, vi) to shiver; to shake; to quake; to tremble; to quaver; to quiver; (P) [Add to Longdo]
震え出す[ふるえだす, furuedasu] (v5s) to begin to tremble [Add to Longdo]
震え上がる[ふるえあがる, furueagaru] (v5r, vi) to tremble violently; to shudder up [Add to Longdo]
震わす[ふるわす, furuwasu] (v5s, vt) (See 震わせる) to (make something) quiver; to shake; to tremble; to vibrate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tremble \Trem"ble\, n.
   An involuntary shaking or quivering.
   [1913 Webster]
 
      I am all of a tremble when I think of it. --W. Black.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tremble \Trem"ble\, v. i. [imp. & p. p. {Trembled}; p. pr. & vb.
   n. {Trembling}.] [F. trembler, fr. L. tremulus trembling,
   tremulous, fr. tremere to shake, tremble; akin to Gr. ?,
   Lith. trimti. Cf. {Tremulous}, {Tremor}.]
   1. To shake involuntarily, as with fear, cold, or weakness;
    to quake; to quiver; to shiver; to shudder; -- said of a
    person or an animal.
    [1913 Webster]
 
       I tremble still with fear.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Frighted Turnus trembled as he spoke. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To totter; to shake; -- said of a thing.
    [1913 Webster]
 
       The Mount of Sinai, whose gray top
       Shall tremble.            --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To quaver or shake, as sound; to be tremulous; as the
    voice trembles.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tremble
   n 1: a reflex motion caused by cold or fear or excitement [syn:
      {tremble}, {shiver}, {shake}]
   v 1: move or jerk quickly and involuntarily up and down or
      sideways; "His hands were trembling when he signed the
      document"

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 tremble /tʀɑ̃bl/ 
  aspen

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top