ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tremble

T R EH1 M B AH0 L   
74 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tremble-, *tremble*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tremble[VI] กระเทือน, See also: สั่น, สั่นสะเทือน, ไหว
tremble[VI] สั่น, See also: เขย่า
tremble[N] การสั่น, See also: อาการสั่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tremble(เทรม'เบิล) vi.,n. (การ) สั่น,สั่นเทา,สั่นไหว,ตัวสั่น,สั่นระริก,กลัว,เป็นทุกข์,สั่นสะเทือน ., See also: trembler n. tremblingly adv., Syn. shake,quiver,teeter,sway
atremble(อะเทรม'เบิล) adj. ซึ่งสั่นไหล

English-Thai: Nontri Dictionary
tremble(n) การสั่นสะท้าน,การสั่นสะเทือน
tremble(vi) สั่นสะท้าน,ขยุกขยิก,สั่นเทา,กลัว
tremble(vt) ทำให้สั่นสะท้าน,ทำให้สั่นเทา,ทำให้กลัว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
(Man bellows) In the name of Preverti, daughter of the mountains whose embrace with Rani made the whole world tremble.ในนามของ ปเรเฟิที, ลูกสาวของภูเขา มีอ้อมกอดกับ รานี Help! (1965)
(All) Tremble!ตัวสั่น ตัวสั่น Help! (1965)
(Man) Tremble. Whose name is the Terrible.ที่มีชื่อคือผู้โหดร้าย Help! (1965)
(Clang) Treacherous Woman, tremble...ทุจริตผู้หญิง, สั่น Help! (1965)
In the name of Preverti, daughter of the mountains, whose embrace with Rani made the whole world tremble.ในนามของ ปเรเฟิที, ลูกสาวของภูเขา มีอ้อมกอดกับ รานี Help! (1965)
He said, "All beings tremble before danger and death.พระองค์ตรัสว่า "มนุษย์ทุกคน ไม่อาจเลี่ยงพ้นความตายได้ Seven Years in Tibet (1997)
Tonight, let us tremble these halls of earth, steel and stone.คืนนี้ พวกเราจะทำให้สั่นสะเทือน... ... ทั้งดินเหล็กและหิน The Matrix Reloaded (2003)
Oh, my heart trembles."ไม่นะ หัวใจฉันเต้นยกใหญ่เลย* Dasepo Naughty Girls (2006)
I tremble.ฉันสั่น Paranormal Activity (2007)
Seems like the trains have been... setting off the trembler alarms in the vault and they've had to turn them off.ดูเหมือนว่า ขบวนรถไฟทำให้.. สัญญาณเตือนภัยสั่นสะเทือนทำงานอยู่เรื่อย และพวกเขาก็ต้องปิดมันทั้งหมด The Bank Job (2008)
"Here and there the reflection of the stars and the lights, on the bank quivered and trembled.""ดวงดาวส่องแสงกระทบบนผืนน้ำ ที่สั่นเป็นระลอกตรงนั้นตรงนี้" The Reader (2008)
You know, they loosened up, it was a moderate quake and now they shake more than the trembler itself.แผ่นดินไหวทำให้น็อตท่อมันหลวม ตอนนี้มันเลยมีเสียงแบบนั้น Greatness Achieved (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
trembleAnger caused him to tremble.
trembleHe began to tremble during the movie.
trembleHer voice trembled with rage.
trembleHe trembled at the thought of the earthquake.
trembleHis son trembled with fear.
trembleI felt my hands tremble.
trembleI may seem confident, but I get extremely nervous speaking in front of people. My hands tremble, I get all tongue-tied, and sometimes I don't even know what I'm saying myself.
trembleImmediately I saw him, I trembled with fear.
trembleImmediately she heard his voice, she trembled with fear.
trembleI tremble with fear at the thought of an injection.
trembleShe felt her knees tremble.
trembleShe trembled with fear.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระดี๊กระด๊า[V] giggle mirthfully, See also: tremble, Syn. ดี๊ด๊า, ระริกระรี้, Ant. สลด, Example: เขายังไม่ทันได้พูดจบ เธอก็กระดี๊กระด๊าขึ้นมาอย่างระงับความดีใจไว้ไม่อยู่, Thai definition: แสดงออกถึงอาการดีใจดีดดิ้น, Notes: (ปาก)
สะดุ้ง[V] shudder, See also: tremble, Syn. ตกใจ, ผวา
สะท้าน[V] shiver, See also: tremble, shake, quiver
สะท้าน[V] shiver, See also: tremble, quake, quiver, shake, shudder, Example: แม่เฒ่าวูบหนาวจนขนสะท้าน, Thai definition: รู้สึกเย็นเยือกเข้าหัวใจ ทำให้ครั่นคร้าม หรือหวั่นกลัวจนตัวสั่น, หนาวสั่นเพราะพิษไข้
สั่นงกๆ[V] tremble, See also: shake, quiver, shudder, shiver, Example: ตาเฒ่าสั่นงกๆ ด้วยความหนาวเหน็บ
อกสั่นขวัญแขวน[V] tremble with fright, See also: frighten, scare, Example: เจ้าพ่อตะโกนใส่ด้วยน้ำเสียงที่ดุดันทำให้หลายคนถึงกับอกสั่นขวัญแขวน, Thai definition: ตกใจกลัวเป็นอย่างยิ่ง
ความหวั่นไหว[N] trembler, See also: shake, quake, Syn. การสั่นสะเทือน
สั่นเครือ[V] tremble, See also: quiver, shake, quaver, vibrate, Syn. สั่น, เครือ, Example: น้ำเสียงแกสั่นเครือขณะบีบมือตัวเองไว้แน่น, Thai definition: ลักษณะของเสียงที่สั่นพร่าไม่แจ่มใส เรียกว่า เสียงเครือ
เครือ[V] tremble, See also: quiver, shake, quaver, vibrate, Syn. สั่น, สั่นเครือ, Example: เสียงของผู้เล่าเครือไปเล็กน้อยเมื่อพูดถึงตอนที่สะเทือนใจ, Thai definition: ลักษณะของเสียงที่สั่นพร่าไม่แจ่มใส เรียกว่า เสียงเครือ
สะดุ้งสะเทือน[V] tremble, See also: be shaken, Syn. สะดุ้ง, พรั่นพรึง, หวั่นไหว, Example: คำขู่ของ “ป๋าเหนาะ” ไม่ทำให้ “ทักษิณ” สะดุ้งสะเทือน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การสั่น[n.] (kān san) EN: shake ; tremble ; quiver ; quake ; shudder ; vibration ; shiver   FR: tremblement [m] ; vibration [f] ; frémissement [m]
เครือ[v.] (khreūa) EN: tremble ; quiver ; shake ; quaver ; vibrate   
กระดี๊กระด๊า[v.] (kradikradā) EN: giggle mirthfully ; exhibit great excitement; to be overly excited ; tremble   
กระเทือน[v.] (kratheūoen) EN: shake ; affect ; vibrate ; tremble ; shock ; convulse ; shiver ; bump ; quake ; rock   FR: secouer ; affecter ; ébranler
หนาวสั่น[n.] (nāo san) EN: shivering   FR: frisson [m] ; tremblement [m] ; grelottement [m]
แผ่นดินไหว [n.] (phaendinwai) EN: earthquake   FR: séisme [m] ; tremblement de terre [m]
แผ่นดินไหวรุนแรง[n. exp.] (phaendinwai runraēng) FR: violent tremblement de terre [m] ; séisme de forte amplitude [m]
ปอด[v.] (pøt) EN: fear ; tremble with fright   FR: avoir peur ; trembler de peur
สั่น[v.] (san) EN: shake ; tremble ; rock ; shatter ; quake ; shiver ; shudder   FR: trembler ; vibrer ; remuer ; agiter
สั่นเครือ[v.] (sankhreūa) EN: tremble ; quiver ; shake ; quaver ; vibrate   

CMU English Pronouncing Dictionary
TREMBLE    T R EH1 M B AH0 L
TREMBLED    T R EH1 M B AH0 L D
TREMBLEY    T R EH1 M B L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tremble    (v) trˈɛmbl (t r e1 m b l)
trembled    (v) trˈɛmbld (t r e1 m b l d)
trembles    (v) trˈɛmblz (t r e1 m b l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sù, ㄙㄨˋ, ] tremble with fear, #363,953 [Add to Longdo]
吓得发抖[xià dé fā dǒu, ㄒㄧㄚˋ ㄉㄜˊ ㄈㄚ ㄉㄡˇ, / ] tremble with fear [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
わくわく[, wakuwaku] (adv,n,vs) (on-mim) tremble; get nervous; excitedly; thrilled; (P) [Add to Longdo]
ガクガクブルブル[, gakugakuburuburu] (vs) (on-mim) (See ガクガク,ブルブル) to tremble; to shiver (from stress, fear or panic); (figuratively) to experience a sense of stress, fear, or panic [Add to Longdo]
ガクブル[, gakuburu] (vs) (abbr) (on-mim) (See ガクガク,ガクガクブルブル,ブルブル) to tremble; to shiver (from stress, fear or panic); (figuratively) to experience a sense of stress, fear, or panic [Add to Longdo]
恐れ戦く[おそれおののく, osoreononoku] (v5k) to tremble with fear [Add to Longdo]
振動板[しんどうばん, shindouban] (n) trembler [Add to Longdo]
震う[ふるう, furuu] (v5u) to shake; to tremble; to vibrate [Add to Longdo]
震える(P);顫える[ふるえる, furueru] (v1,vi) to shiver; to shake; to quake; to tremble; to quaver; to quiver; (P) [Add to Longdo]
震え出す[ふるえだす, furuedasu] (v5s) to begin to tremble [Add to Longdo]
震え上がる[ふるえあがる, furueagaru] (v5r,vi) to tremble violently; to shudder up [Add to Longdo]
震わす[ふるわす, furuwasu] (v5s,vt) (See 震わせる) to (make something) quiver; to shake; to tremble; to vibrate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tremble \Trem"ble\, n.
   An involuntary shaking or quivering.
   [1913 Webster]
 
      I am all of a tremble when I think of it. --W. Black.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tremble \Trem"ble\, v. i. [imp. & p. p. {Trembled}; p. pr. & vb.
   n. {Trembling}.] [F. trembler, fr. L. tremulus trembling,
   tremulous, fr. tremere to shake, tremble; akin to Gr. ?,
   Lith. trimti. Cf. {Tremulous}, {Tremor}.]
   1. To shake involuntarily, as with fear, cold, or weakness;
    to quake; to quiver; to shiver; to shudder; -- said of a
    person or an animal.
    [1913 Webster]
 
       I tremble still with fear.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Frighted Turnus trembled as he spoke. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To totter; to shake; -- said of a thing.
    [1913 Webster]
 
       The Mount of Sinai, whose gray top
       Shall tremble.            --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To quaver or shake, as sound; to be tremulous; as the
    voice trembles.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tremble
   n 1: a reflex motion caused by cold or fear or excitement [syn:
      {tremble}, {shiver}, {shake}]
   v 1: move or jerk quickly and involuntarily up and down or
      sideways; "His hands were trembling when he signed the
      document"

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 tremble /tʀɑ̃bl/ 
  aspen

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top