ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ratio

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ratio-, *ratio*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้
transsexual operation(n) การผ่าตัดแปลงเพศ
defenestration(n) การโยนคนออกนอกหน้าต่าง
arbitration(n) อนุญาโตตุลาการ
administration of justice(n) การบริหารงานยุติธรรม, กระบวนการยุติธรรม เช่น It aims to render accessible, fair, speedy and cost-effective administration of justice in the interest of a safer and more secure country.
Department of Peacekeeping Operationsทบวงการสันติบาล เป็นหน่วยงานหนึ่งของสหประชาชาติ มีหน้าที่ดูแลรักษาสันติภาพของมนุษยชาติในนามสหประชาชาติ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ratio(n) อัตราส่วน, See also: สัดส่วน, อัตราเปรียบเทียบ, Syn. comparison, proportion
ration(n) การปันส่วน, See also: การแบ่งสรร, Syn. allotment, share
ration(n) ปริมาณที่แบ่งสรร, See also: ปริมาณปันส่วน, Syn. allowance, portion
ration(vt) ปันส่วน, See also: แบ่งสรร, Syn. allot, apportion
rational(adj) ซึ่งมีเหตุผล, See also: รู้จักเหตุผล, เข้าใจเหตุผล, Syn. logical, reasonable
rationale(n) คำชี้แจงเหตุผล, See also: พื้นฐานของเหตุผล, Syn. ground, reason why
rationing(n) นโยบายจำกัดปริมาณของบางสิ่ง
ration out(phrv) แบ่งปัน, See also: แบ่งส่วน
ratiocinate(vi) โต้แย้งอย่างมีเหตุผล, See also: ใช้เหตุผล, Syn. discuss
rationalise(vt) ใช้เหตุผลตัดสิน, Syn. explain, Ant. justify

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ratio(เร'ชิโอ, เร'โช) n. อัตราส่วน, สัดส่วน, ความสัมพันธ์ระหว่างสองจำนวน, อัตราเปรียบเทียบ, ราคาเปรียบเทียบระหว่างทองคำกับเงิน pl. ratios, Syn. relation, rate, proportion
ration(เร'เชิน) n. การปันส่วน, ปริมาณปันส่วน, ปริมาณที่แบ่งสรร, อาหารปันส่วน vt. ปันส่วน, แบ่งสรร, See also: rations n. เสบียง, Syn. portion, dole, allot
rational(แรช'เชินเนิล) adj. มีเหตุผล, Syn. reasoning
rationale(แรช'ชะแนล) n. ข้อความแห่งเหตุผล, ข้อความเหตุผลแห่งหลักการ, พื้นฐานของเหตุผล, Syn. basis, reason
rationalise(แรช'ชะเนิลไลช) vt., vi. จัดให้เข้าหลักแห่งเหตุผล, ขจัดradical (ดู) ออกจากสมการหรือค่าของคณิตศาสตร์, See also: rationalisation n. rationaliszation n. rationaliser n. rationalizer n.
rationality(แรช'เชินแนล'ลิที) n. ความมีเหตุผล, See also: rationalism n.
rationalize(แรช'ชะเนิลไลช) vt., vi. จัดให้เข้าหลักแห่งเหตุผล, ขจัดradical (ดู) ออกจากสมการหรือค่าของคณิตศาสตร์, See also: rationalisation n. rationaliszation n. rationaliser n. rationalizer n.
rationing(เร'เชินนิง) n. การแบ่งสันปันส่วน
aberration(แอบเบอเร' เชิน) n. การเบี่ยงเบนจากปกติ, ความผิดปกติ
acculturation(อะคัลทิวเร' เชิน) n. กระบวนการปรับแผนหรือลักษณะวัฒนธรรม

English-Thai: Nontri Dictionary
ratio(n) ส่วนสัด, อัตราส่วน
ration(vt) แบ่งส่วน, ปันส่วน
rational(adj) ด้วยเหตุผล, มีเหตุผล, ตามเหตุผล
rationalist(n) ผู้มีเหตุผล, ผู้รักเหตุผล, ผู้รักความชอบธรรม
rationality(n) ความชอบธรรม, ความมีเหตุผล
rationally(adv) อย่างสมเหตุสมผล, อย่างมีเหตุผล, อย่างชอบด้วยเหตุผล
aberration(n) ความผิดปกติ, ความวิปริต, ความวิปลาส
abjuration(n) การยกเลิก, การล้มเลิก, การสละ, การถอนคำ
acceleration(n) การเร่งความเร็ว
adjuration(n) การขอร้อง, การอ้อนวอน, การให้คำสัตย์, คำสั่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ratioอัตราส่วน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
ratioอัตราส่วน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ratio (L.)๑. อัตราส่วน๒. เหตุผล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ratio decidendi (L.)เหตุผลในการวินิจฉัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ratio legis (L.)เหตุผลในการตรากฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ratio legis est anima legis (L.)เหตุผลในการตรากฎหมาย คือเจตนารมณ์ของกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ratio of births to marriagesอัตราส่วนการเกิดต่อการสมรส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
ratio of compression; compression ratioอัตราส่วนการอัด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
ratio testการทดสอบด้วยอัตราส่วน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
rationการปันส่วนอาหารหรือเครื่องดื่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ratioอัตราส่วน [การบัญชี]
ratioอัตราส่วน, ขนาดเปรียบเทียบของสองจำนวนที่อยู่ในรูป a/b  เมื่อ  b ¹ 0 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Ratio analysisการวิเคราะห์อัตราส่วน [TU Subject Heading]
Rational choice theoryทฤษฎีการเลือกอย่างมีเหตุผล [TU Subject Heading]
Rational expectations (Economic theory)การคาดการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ (ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์) [TU Subject Heading]
rational numberจำนวนตรรกยะ, จำนวนที่เขียนได้ในรูป  a/b   โดยที่ a และ b ต่างเป็นจำนวนเต็ม และ b ¹ 0 ได้แก่1.จำนวนเต็ม 0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, ... , 2.จำนวนที่เขียนไว้ในรูปเศษส่วนของจำนวนเต็มโดยที่ตัวหารไม่เป็นศูนย์ เช่น   3.จำนวนที่เขียนไว้ในรูปทศนิยมซ้ำ เช่น หรือ 0.171717 ...   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Rationalizationการจัดให้เข้าหลักเหตุผล [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They use a ratio of platinum and palladium.ในนี้ใช้อัตราส่วนระหว่างแพลทินัมกับแพลเลเดียม Primer (2004)
Screw ups with the ratios are what's behind the collapse of bridges and buildings, Irresponsible bastards!การผสมไม่ถูกส่วน ทำให้ สะพานและตึกพังลงมา ไอ้พวกไม่มีความรับผิดชอบ The City of Violence (2006)
My system is largely solar powered and recycles 91% of its expended energy, allowing a ratio of 167 miles travelled for every gallon of fuel burned.ระบบของผมส่วนใหญ่ใช้จะพลังงานแสงอาทิตย์ และนำพลังงานที่ถูกใช้ไปกลับมาใช้ใหม่ได้ 91% ผมเดินทางไปได้ไกล 167 ไมล์ Knight Rider (2008)
It's based on the ratio of line segments to each other and of the whole.ซึ่งค่าของมัน จะขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของสัดส่วนย่อยๆ และทั้งหมด Masterpiece (2008)
It's a ratio found all through life.มันคือสัดส่วนที่เราพบอยู่ในชีวิตประจำวัน Masterpiece (2008)
With his level of obsession with these numbers, the ratio will have permeated his entire life.เขาหลงใหลมันมากขนาดนี้ ทั้งตัวเลข ทั้งสัดส่วน จะต้องแทรกอยู่ทุกอนูชีวิตเขา Masterpiece (2008)
The ratio works with any scale at all.อัตราส่วนนี้ สามารถใช้ได้กับของทุกขนาดอยู่แล้ว Masterpiece (2008)
Golden ratio is a subconscious identifier of perfect humanness.สัดส่วนทองคือการที่จิตสำนึกค้นหาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ Masterpiece (2008)
The ratio of cinnamon to nutmeg--not enough.สัดส่วนของซินนามอน กับ nutmeg มันไม่พอ The Magnificent Archibalds (2008)
And our kill ratio would be what?แล้วเราจะเลือกที่ไหน Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
Well, we've chosen these areas for maximum population density, so the ratio could be as high as 80%.เราเลือกที่นี่ เนื่องจากมีประชากรหนาแน่นที่สุด อัตราการสูญเสีย อาจสูงถึง 80% เลยครับ Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
His ratio of girth to hip flexibilityเห็นหุ่นแบบนั้นแต่เขาพริ้ว Investigative Journalism (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ratioAlthough the arguments were rational, he was not convinced.
ratioAre parents rational about their children?
ratioAs yardsticks to measure the effectiveness of information retrieval there exist those called 'recall ratio' and 'precision ratio'.
ratioBut if we were wholly rational, would we want children at all?
ratioFrom an objective viewpoint, his argument was far from rational.
ratioHer way of thinking was rational.
ratioHe tried to rationalize his foolish actions.
ratioHis argument is rational.
ratioHis argument was far from rational.
ratioMan is a rational animal.
ratioMan is a rational being.
ratioNo rational person, of whatever political persuasion, could possibly object to the program.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อัตรา(n) rate, See also: ratio, tariff, scale, schedule, Syn. เกณฑ์, ระดับ, Example: รัฐบาลอนุมัติให้เงินชดเชยผู้ส่งออกไก่เนื้อในอัตรา 684 บาท/ตัน, Thai Definition: ระดับที่กำหนดไว้, จำนวนที่จำกัดไว้ตามเกณฑ์
สัดส่วน(n) proportion, See also: ratio, Syn. ส่วนสัด, Example: โดยส่วนตัวของนายรัชฎามีสัดส่วนการถือครองหุ้นไม่มากนัก, Thai Definition: ส่วนผสมของสิ่งต่างๆ ตามอัตราที่กำหนด
อัตราส่วน(n) ratio, See also: rate, percentage, Example: พลังงานจากอาหารที่เด็กควรได้รับควรจะมีอัตราส่วนตามน้ำหนักตัว, Thai Definition: เกณฑ์เปรียบเทียบ
ปันส่วน(v) ration, See also: share, portion, Syn. แบ่งเฉลี่ย, Example: ในยามสงครามทหารส่วนใหญ่ล้วนแต่อ่อนแอและหิวโหยเพราะปันส่วนอาหารไม่เพียงพอกับความต้องการ, Thai Definition: แบ่งให้ตามส่วน
มีเหตุผล(adj) reasonable, See also: rational, logical, practical, plausible, Syn. มีเหตุมีผล, Example: ทั้ง 2 คนเป็นคนมีเหตุผล จึงเข้าใจกันได้ง่าย, Thai Definition: ที่มีความเข้าใจในเหตุและผลของเรื่องอย่างเหมาะสม
มีเหตุผล(adv) reasonably, See also: rationally, logically, practically, plausibly, Syn. มีเหตุมีผล, Example: พวกเราควรแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม, Thai Definition: อย่างมีความเข้าใจในเหตุและผลของเรื่องอย่างเหมาะสม
ตามเหตุผล(adv) rationally, See also: according to reason, in reason, sanely, logically, Example: ถ้าพูดกันตามเหตุผลแล้วสิ่งที่เขาทำก็ไม่ถูกต้อง, Thai Definition: เป็นไปตามหลักของข้อเท็จจริง
ปฏิภาค(n) proportion, See also: ratio, Syn. ส่วนเปรียบ
คนมีเหตุผล(n) rationalist, Syn. คนมีเหตุมีผล, Ant. คนไร้เหตุผล, Example: เราโตๆ กันแล้วควรพูดจากันอย่างเป็นคนมีเหตุผลจะดีกว่า, Count Unit: คน
จำนวนจริง(n) real number, See also: rational number, Syn. จำนวนตรรกยะ, จำนวนอตรรกยะ, Count Unit: จำนวน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัคคีภัย[akkhīphai] (n) EN: fire ; conflagration ; blaze  FR: incendie [ m ]
อักษรล้วน[aksøn lūan] (n) FR: allitération [ f ]
อาณา[ānā] (n) EN: authority ; power ; administration  FR: juridiction [ f ]
อนุชน[anuchon] (n) EN: next generation ; posterity ; descendant ; offspring  FR: génération future [ f ] ; jeune génération [ f ]
อนุสรณ์[anusøn] (n) EN: remembrance ; commemoration ; memory ; recollection ; recalling ; souvenir  FR: commémoration [ f ] ; souvenir [ m ]
เอาเป็นอารมณ์[ao pen ārom] (v, exp) EN: burden one's head with details ; take such trifling mistakes into consideration
อภิเษก[aphisēk] (n) EN: lustration ; water-pouring ceremony ; abhiseka  FR: onction sainte [ f ] ; lustration [ f ]
อธิบดี[athibødī] (n, exp) EN: director-general (administration)  FR: directeur général (de l'administration) [ m ]
อัตรา[attrā] (n) EN: rate ; ratio ; scale ; schedule  FR: taux [ m ] ; niveau [ m ] ; cours [ m ]
อัตราขยาย[attrā khayāi] (n, exp) EN: expansion ratio ; expansion rate ; increasing rate  FR: taux d'expansion [ m ] ; niveau d'expansion [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ratio
ration
ration
ratios
rations
rational
rational
rationed
rationed
rationale

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ratio
ration
ratios
rations
rational
rationed
rationale
rationing
rationales
rationally

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
合理[hé lǐ, ㄏㄜˊ ㄌㄧˇ,  ] rational; reasonable; fair #1,230 [Add to Longdo]
比率[bǐ lǜ, ㄅㄧˇ ㄌㄩˋ,  ] ratio; rate; percentage #10,167 [Add to Longdo]
理学[lǐ xué, ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ,   /  ] rational learning, neo-Confucian idealist philosophy from Song to mid-Qing times (c. 1000-1750), typified by the teaching of Cheng Hao 程顥|程颢, Cheng Yi 程頤|程颐 and Zhu Xi 朱熹 #19,400 [Add to Longdo]
顺理成章[shùn lǐ chéng zhāng, ㄕㄨㄣˋ ㄌㄧˇ ㄔㄥˊ ㄓㄤ,     /    ] rational and clearly structured (of text); written to follow a line of argument #20,562 [Add to Longdo]
口粮[kǒu liáng, ㄎㄡˇ ㄌㄧㄤˊ,   /  ] ration #22,249 [Add to Longdo]
理学家[lǐ xué jiā, ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ,    /   ] Rationalist or follower of Rationalism or Neo-Confucianism 理學|理学 #69,434 [Add to Longdo]
有理数[yǒu lǐ shù, ㄧㄡˇ ㄌㄧˇ ㄕㄨˋ,    /   ] rational number (i.e. fraction of two integers, math.) #106,283 [Add to Longdo]
理性主义[lǐ xìng zhǔ yì, ㄌㄧˇ ㄒㄧㄥˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ,     /    ] rationalism [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Filtration(n) |die, pl. Filtrationen| การกรอง เช่น Die Selbstreinigungskräfte der biologischen Filtrationen sorgen in Ihrem Schwimmteich für Sauberkeit und erstklassige Wasserqualität.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
rationale Erklärung { f } (für)rationale (of) [Add to Longdo]
Rationalisieren { f }; Rationalisierung { f }streamlining [Add to Longdo]
Rationalisierung { f }rationalization [Add to Longdo]
Rationalismus { m }rationalism [Add to Longdo]
Rationalist { m }rationalist [Add to Longdo]
Ration { f }ration [Add to Longdo]
Staatsquote { f }ratio of government expenditures to gross national product [Add to Longdo]
Verhältnis { n } | Verhältnisse { pl } | umgekehrtes Verhältnis | im umgekehrten Verhältnis | Verhältnis { n } von Bildbreite zu Bildhöheratio | ratios | inverse ratio | in inverse ratio; in the reversed ratio | aspect ratio [Add to Longdo]
rationieren | rationierteto ration | rationed [Add to Longdo]
rationalisieren | rationalisierendto rationalize | rationalizing [Add to Longdo]
rationalisieren | rationalisierendto streamline | streamlining [Add to Longdo]
rationalistischrationalistic [Add to Longdo]
rationalistisch { adv }rationalistically [Add to Longdo]
rationalisiertrationalized [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[wo] (prt) (1) indicates direct object of action; (2) indicates subject of causative expression; (3) indicates an area traversed; (4) indicates time (period) over which action takes place; (5) indicates point of departure or separation of action; (6) (See が) indicates object of desire, like, hate, etc.; (P) #3 [Add to Longdo]
[なか, naka] (suf) (1) (See 並・1) medium; average; middle; (2) moderation; (3) (abbr) (See 中一, 中学校) middle school; (4) (abbr) (See 中国・1) China; (n-suf) (5) (See 中・じゅう・2) in; out of (e.g. three out of ten people); (6) (See 話し中) during (a certain time when one did or is doing something); under (construction, etc.); while; (P) #80 [Add to Longdo]
[ぶん, bun] (n, n-suf, pref) (1) part; segment; share; ration; (2) rate; (3) (See 身分) degree; one's lot; one's status; relation; duty; kind; lot; (4) in proportion to; just as much as; (P) #146 [Add to Longdo]
たら(P);ったら(P)[tara (P); ttara (P)] (conj, prt) (1) indicates supposition; if ... then; when; after; (prt) (2) (usu. ったら) (typically after someone's name) indicates exasperation; (P) #149 [Add to Longdo]
変更[へんこう, henkou] (n, vs) change; modification; alteration; revision; amendment; (P) #196 [Add to Longdo]
総合(P);綜合[そうごう, sougou] (n, vs, adj-no) (1) synthesis; coordination; putting together; integration; composite; (adj-f) (2) comprehensive; (P) #254 [Add to Longdo]
株式会社[かぶしきがいしゃ, kabushikigaisha] (n) public company; corporation; KK; formula for an incorporated public company; (P) #288 [Add to Longdo]
[せい, sei] (ctr) (1) counter for generations; (n, n-suf) (2) (geological) epoch #318 [Add to Longdo]
世(P);代(P)[よ, yo] (n) world; society; age; generation; (P) #318 [Add to Longdo]
事業[じぎょう(P);ことわざ, jigyou (P); kotowaza] (n) (1) project; enterprise; business; industry; operations; (2) (ことわざ only) (See 仕業・しわざ) act; deed; conduct; (P) #333 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2進演算[2しんえんざん, 2 shin'enzan] binary arithmetic operation [Add to Longdo]
UA能力の登録[UAのうりょくのとうろく, UA nouryokunotouroku] UA capabilities registration [Add to Longdo]
アドミニストレーション[あどみにすとれーしょん, adominisutore-shon] administration [Add to Longdo]
アドレス管理[アドレスかんり, adoresu kanri] address administration [Add to Longdo]
アドレス生成[アドレスせいせい, adoresu seisei] address generation [Add to Longdo]
キャリブレート[きゃりぶれーと, kyaribure-to] calibration (vs) [Add to Longdo]
グローバル宣言[グローバルせんげん, guro-baru sengen] global declaration [Add to Longdo]
コンフィギュレーション[こんふぃぎゅれーしょん, konfigyure-shon] configuration [Add to Longdo]
コンフィギュレーションコマンド[こんふぃぎゅれーしょんこまんど, konfigyure-shonkomando] configuration commands [Add to Longdo]
コンフィギュレーションメモリ[こんふぃぎゅれーしょんめもり, konfigyure-shonmemori] configuration memory [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
合理化[ごうりか, gourika] Rationalisierung [Add to Longdo]
唯理論[ゆいりろん, yuiriron] Rationalismus [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Geometric \Ge`o*met"ric\, Geometrical \Ge`o*met"ric*al\, a. [L.
   geometricus; Gr. ?: cf. F. g['e]om['e]trique.]
   1. Pertaining to, or according to the rules or principles of,
    geometry; determined by geometry; as, a geometrical
    solution of a problem.
    [1913 Webster]
 
   2. (Art) characterized by simple geometric forms in design
    and decoration; as, a buffalo hide painted with red and
    black geometrical designs.
 
   Syn: geometric.
     [WordNet 1.5]
 
   Note: Geometric is often used, as opposed to algebraic, to
      include processes or solutions in which the
      propositions or principles of geometry are made use of
      rather than those of algebra.
      [1913 Webster]
 
   Note: Geometrical is often used in a limited or strictly
      technical sense, as opposed to mechanical; thus, a
      construction or solution is geometrical which can be
      made by ruler and compasses, i. e., by means of right
      lines and circles. Every construction or solution which
      requires any other curve, or such motion of a line or
      circle as would generate any other curve, is not
      geometrical, but mechanical. By another distinction, a
      geometrical solution is one obtained by the rules of
      geometry, or processes of analysis, and hence is exact;
      while a mechanical solution is one obtained by trial,
      by actual measurements, with instruments, etc., and is
      only approximate and empirical.
      [1913 Webster]
 
   {Geometrical curve}. Same as {Algebraic curve}; -- so called
    because their different points may be constructed by the
    operations of elementary geometry.
 
   {Geometric lathe}, an instrument for engraving bank notes,
    etc., with complicated patterns of interlacing lines; --
    called also {cycloidal engine}.
 
   {Geometrical pace}, a measure of five feet.
 
   {Geometric pen}, an instrument for drawing geometric curves,
    in which the movements of a pen or pencil attached to a
    revolving arm of adjustable length may be indefinitely
    varied by changing the toothed wheels which give motion to
    the arm.
 
   {Geometrical plane} (Persp.), the same as {Ground plane} .
 
   {Geometrical progression}, {proportion}, {ratio}. See under
    {Progression}, {Proportion} and {Ratio}.
 
   {Geometrical radius}, in gearing, the radius of the pitch
    circle of a cogwheel. --Knight.
 
   {Geometric spider} (Zool.), one of many species of spiders,
    which spin a geometrical web. They mostly belong to
    {Epeira} and allied genera, as the garden spider. See
    {Garden spider}.
 
   {Geometric square}, a portable instrument in the form of a
    square frame for ascertaining distances and heights by
    measuring angles.
 
   {Geometrical staircase}, one in which the stairs are
    supported by the wall at one end only.
 
   {Geometrical tracery}, in architecture and decoration,
    tracery arranged in geometrical figures.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ratio \Ra"ti*o\ (r[=a]"sh[i^]*[-o] or r[=a]"sh[-o]), n. [L., fr.
   reri, ratus, to reckon, believe, think, judge. See {Reason}.]
   1. (Math.) The relation which one quantity or magnitude has
    to another of the same kind. It is expressed by the
    quotient of the division of the first by the second; thus,
    the ratio of 3 to 6 is expressed by 3/6 or 1/2; of a to b
    by a/b; or (less commonly) the second term is made the
    dividend; as, a:b = b/a.
    [1913 Webster]
 
   Note: Some writers consider ratio as the quotient itself,
      making ratio equivalent to a number.
      [1913 Webster] The term ratio is also sometimes applied
      to the difference of two quantities as well as to their
      quotient, in which case the former is called
      arithmetical ratio, the latter, geometrical ratio. The
      name ratio is sometimes given to the rule of three in
      arithmetic. See under {Rule}.
      [1913 Webster]
 
   2. Hence, fixed relation of number, quantity, or degree;
    rate; proportion; as, the ratio of representation in
    Congress.
    [1913 Webster]
 
   {Compound ratio}, {Duplicate ratio}, {Inverse ratio}, etc.
    See under {Compound}, {Duplicate}, etc.
 
   {Ratio of a geometrical progression}, the constant quantity
    by which each term is multiplied to produce the succeeding
    one.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ratio
   n 1: the relative magnitudes of two quantities (usually
      expressed as a quotient)
   2: the relation between things (or parts of things) with respect
     to their comparative quantity, magnitude, or degree; "an
     inordinate proportion of the book is given over to
     quotations"; "a dry martini has a large proportion of gin"
     [syn: {proportion}, {ratio}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top