ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ขนาด

   
107 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขนาด-, *ขนาด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขนาด[N] size, See also: magnitude, dimension, proportion, measure, calibre, Syn. สัดส่วน, Example: การออกแบบวงจรไฟฟ้าขนาดจิ๋ว ช่วยประหยัดต้นทุนได้มาก, Thai definition: ลักษณะของรูปที่กำหนดสังเกตได้ว่าใหญ่ เล็ก สั้น ยาว หนัก หรือ เบา เท่านั้นเท่านี้ เช่น ขนาดใหญ่ ขนาดยาว ขนาด 2 X 1 เมตร
ขนาดยา[N] dose, See also: dosage, Example: แพทย์สั่งให้คนไข้กินยาให้ครบขนาดยา
ขนาดที่[CONJ] even, Syn. แม้, Example: เธอเล่นกีฬาเก่งขนาดที่เขายังสู้ไม่ได้
ขนาดย่อม[ADJ] small, See also: quite small, Syn. ขนาดเล็ก, Ant. ขนาดใหญ่, Example: โซเวียตส่งทหารไปประจำการและสร้างฐานทัพขนาดย่อมขึ้นบนเกาะที่เป็นเขตพิพาท, Thai definition: ขนาดค่อนข้างเล็ก
ขนาดเล็ก[ADJ] small-sized, See also: small-scale, Ant. ขนาดใหญ่, Example: กิจการรถโดยสารขนาดเล็กเป็นกิจการที่ได้รับความนิยมจากประชาชนผู้ใช้บริการเป็นอย่างมาก, Thai definition: มีลักษณะย่อม (เมื่อเทียบกับสิ่งอื่นๆ)
ขนาดใหญ่[ADJ] large-sized, See also: large-scale, Ant. ขนาดเล็ก, Example: ในการไปสหรัฐอเมริกาครั้งนี้ ตัวแทนรัฐบาลควรดึงสหรัฐอเมริกาให้กลับเข้ามาลงทุนในโครงการขนาดใหญ่, Thai definition: มัลักษณะโต (เมื่อเทียบกับสิ่งอื่น)
ขนาดใหญ่พิเศษ[N] extra large, See also: XL

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขนาด(ขะหฺนาด) น. ลักษณะของรูปที่กำหนดสังเกตได้ว่าใหญ่ เล็ก สั้น ยาว หนัก หรือ เบา เท่านั้นเท่านี้ เช่น ขนาดใหญ่ ขนาดยาว ขนาด ๒ x ๑ เมตร
ขนาดอัตรา, เกณฑ์ที่กำหนดไว้, เช่น ดีถึงขนาด เกินขนาด ไม่ได้ขนาด.
ขนาด(ขะหฺนาด) น. เครื่องสาดนํ้ารดต้นไม้ โดยมากสานด้วยไม้ไผ่ รูปแบน ๆ มีด้ามสำหรับถือ.
เรือนไฟขนาดของไฟในตะเกียงหรือโคม
ส่วนขนาดที่พอเหมาะพอดี เช่น ได้ส่วน สมส่วน ผิดส่วน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
magnitudeขนาด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
bore; cylinder boreขนาดกระบอกสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cylinder bore; boreขนาดกระบอกสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pocket sizeขนาดกระเป๋า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
standard of careขนาดของความระมัดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
family sizeขนาดครอบครัว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
intended family sizeขนาดครอบครัวที่ตั้งใจ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
desired family sizeขนาดครอบครัวที่ปรารถนา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
average family sizeขนาดครอบครัวเฉลี่ย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
ideal family sizeขนาดครอบครัวในอุดมคติ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Body size ; Body constitutionขนาดร่างกาย [TU Subject Heading]
Economic lot sizeขนาดรุ่นประหยัดสุด [TU Subject Heading]
Family sizeขนาดครอบครัว [TU Subject Heading]
Hospital sizeขนาดของโรงพยาบาล [TU Subject Heading]
Sizeขนาด [TU Subject Heading]
States, Size ofขนาดของรัฐ [TU Subject Heading]
Average Family Size ขนาดครอบครัวเฉลี่ย
จำนวนบุตรต่อคู่สมรสหนึ่งคู่ [สิ่งแวดล้อม]
Desired Family Size ขนาดครอบครัวที่ปรารถนา
จำนวนบุตรที่คู่สมรสต้องการจะมี บางครั้งเรียกว่าจำนวนบุตรที่ปรารถนา (desired number of children) [สิ่งแวดล้อม]
Fine Earth ขนาดอนุภาคละเอียด
อนุภาคอนินทรีย์ของดินที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่เกิน 2 มิลลิเมตร ได้แก่ ทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว [สิ่งแวดล้อม]
Size of Staff of Diplomatic Missionขนาดของคณะผู้แทนทางการทูต โดยพฤตินัย จำนวนคณะผู้แทนทางการทูตจะมีตั้งแต่แห่งละหนึ่งหรือสองคนขึ้นไป จนถึงแห่งละ 100 กว่าคนได้ แต่โดยส่วนเฉลี่ย คณะผู้แทนทางการทูต จะมีจำนวนระหว่าง 12 ถึง 24 คน สำหรับคณะผู้แทนทางการทูตที่ประจำอยู่ในนครหลวงของประเทศใหญ่ๆ เช่น ที่กรุงวอชิงตันดีซี กรุงลอนดอน กรุงปารีส กรุงมอสโก กรุงปักกิ่ง และกรุงโตเกียว เป็นต้น จะมีเจ้าหน้าที่ทูตมากกว่าปกติอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทาง การทูตได้บัญญัติอยู่ในมาตรา 11 ว่า ?1. เมื่อไม่มีความตกลงเฉพาะในเรื่องขนาดของคณะผู้แทน รัฐผู้รับอาจเรียกร้องให้ขนาดของคณะผู้แทนอยู่ในจำนวนจำกัดตามที่ตนเห็นว่า เหมาะหรือเป็นปกติได้ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงพฤติการณ์หรือสภาวการณ์ในรัฐผู้รับ และความจำเป็นของคณะผู้แทนเฉพาะราย 2. ภายในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน และบนมูลฐานที่ไม่เลือกปฏิบัติ รัฐผู้รับอาจปฏิเสธได้เช่นเดียวกัน ที่จะยอมรับพนักงานเฉพาะรายประเภทหนึ่งประเภทใดก็ได้? [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're bad as cornets...เราไม่ดีเท่าทองเหลืองขนาดเล็ก Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Was he big and tall?เขาเป็นขนาดใหญ่และสูง? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
A parachute. The most compact in the world.ร่มชูชีพ ที่ขนาดเล็กที่สุดในโลก The Great Dictator (1940)
Ain't I cute?ไม่เชื่อ ฉันน่ารักขนาดนั้นเหรอ The Great Dictator (1940)
A conscience is that still small voice that people won't listen to.จิตสำนึกคือว่าเสียงยังมีขนาด เล็ก ว่าคนจะไม่ฟัง Pinocchio (1940)
- No, ma'am. But they tied me in a big sack.ไม่มีแหม่ม แต่พวกเขาผูกฉันใน กระสอบขนาดใหญ่ Pinocchio (1940)
Come on, take a big drag like this.มาสิ, ใช้ลากขนาดใหญ่เช่นนี้ Pinocchio (1940)
A great big fire!ไฟขนาดใหญ่ที่ดี! Pinocchio (1940)
You've taken long enough for that sketch. I shall expect a really fine work of art.คุณใช้เวลาวาดนานขนาดนี้ มันต้องเป็นศิลปะชั้นยอดแน่ Rebecca (1940)
For the number of lessons you've had, you ought to be ready for Wimbledon.เรียนหนักขนาดนี้ ฉันว่าเธอพร้อมจะไปแข่งวิมเบิลดันเเล้วล่ะ Rebecca (1940)
"Oh, no, Doctor, not that long. ""ไม่หรอกค่ะคุณหมอไม่นานขนาดนั้นหรอก" Rebecca (1940)
As I speak to you now, the icy water of the ponds and ruins fills the hollows of the mass graves, a frigid and muddy water, as murky as our memory.ขณะที่ผมเล่าอยู่นี้ สายน้ำเย็นเยียบจากแห่งนี้ ได้ถมเติมลงบนหลุมศพขนาดใหญ่ น้ำโคลนขุ่นมัว เหมือนกับความทรงจำของเรา Night and Fog (1956)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขนาด[n.] (khanāt) EN: size ; dimension ; magnitude ; proportion ; measurement ; caliber ; type ; standard ; specification ; mode ; norm ; yardstick ; capacity ; format   FR: taille [f] ; dimension [f] ; format [m] ; magnitude [f] ; mesures [fpl] ; calibre [m]
ขนาด[n.] (khanāt) EN: [classifier : sizes (of items)]   FR: [classificateur : tailles]
ขนาดกระดาษ[n. exp.] (khanāt kradāt) EN: paper size   FR: format de papier [m]
ขนาดกลาง[n. exp.] (khanāt klāng) EN: medium size   FR: taille moyenne [f]
ขนาดกลาง[adj.] (khanāt klāng) EN: medium-size ; medium-sized   FR: de taille moyenne
ขนาดยักษ์[n. exp.] (khanāt yak) EN: jumbo size   FR: très grande taille [f]
ขนาดยา[n. exp.] (khanāt yā) EN: dose ; dosage   FR: dose [f] ; dosage [m]
ขนาดยาผิด[n. exp.] (khanāt yā phit) EN: dosage error   FR: erreur de dosage [f]
ขนาดรอบเอว[n. exp.] (khanāt røp ēo) FR: tour de taille [m]
ขนาดอักษร[n. exp.] (khanāt aksøn) EN: font size   FR: taille de la police (de caractères) [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
memory stick(n) อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท SONY และใช้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆของ SONY มีขนาดเล็กประมาณเท่าแผ่นหมากฝรั่ง magic gate memory stick คือ memory stick ที่มีหมายเลขรหัสประจำในแต่ละแผ่น เพื่อให้สามารถควบคุมการทำสำเนาข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ (เช่น ข้อมูลเพลง หรือภาพ) ได้ คือ ข้อมูลที่บันทึกจะนำมาใช้ได้เมื่ออ่านจากแผ่นที่มีหมายเลขที่กำหนดเท่านั้น และจะใช้ไม่ได้เมื่อทำสำเนาข้อมูลนั้นไปยังแผ่นหรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่น, flash memory
PDA(n abbrev) ย่อมาจากคำว่า Personal Digital Assistant หมายถึงอุปกรณ์ผู้ช่วยดิจิตอลส่วนตัว มักมีขนาดเล็กพกพาสะดวก สามารถใช้บันทึกข้อมูลนัดหมาย หมายเลขโทรศัพท์ รับส่งข้อมูล หรือใช้เล่นเกมส์เพื่อความบันเทิงต่างๆได้, Palm, Visor, Handheld, PocketPC
Silent Wave Motor(n) มอเตอร์ที่หมุนโดยอาศัยหลักคลื่นเสียงความถี่สูง Ultra-Sound ซึ่งสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็ก พัฒนาโดยบริษัท Nikon เพื่อให้หมุนปรับโฟกัสในเลนส์รุ่นที่มีอักษร AF-S, SWF, USM
Ultra Sonic Motor(n) มอเตอร์ที่หมุนโดยอาศัยหลักคลื่นเสียงความถี่สูง Ultra-Sound ซึ่งสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็ก พัฒนาโดยบริษัท Canon เพื่อให้หมุนปรับโฟกัสในเลนส์รุ่นที่มีอักษร USM, USM, SWF
world trade center(name) อาคารศูนย์การค้าและธุรกิจขนาดใหญ่ มักสร้างขึ้นตามเมืองใหญ่ๆทั่วโลก
python(n.) งูขนาดใหญ่
tsunami(n) คลื่นขนาดใหญ่และยาว (ระดับน้ำขึ้นสูง เป็นระยะทางยาวๆ ไม่ใช่ขึ้นแล้วลงเร็ว เหมือนคลื่นปกติ) ในทะเล ที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยปกติ แต่เกิดจากการแทนที่น้ำอย่างรุนแรง ทำให้มวลของน้ำเคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูง ลักษณะคล้ายๆ กับการปาหินลงในน้ำ แล้วเกิดคลื่นแผ่กระจายออก, มีสาเหตุโดยมากจากแผ่นดินไหวนอกชายฝั่ง, มักเคลื่อนไปได้เป็นระยะทางไกลๆ (มากได้ถึงหลายพัน หรือเป็นหมื่นกิโลเมตร), เมื่อถึงฝั่ง อาจมีความสูงได้เป็นสิบเมตร และทำความเสียหายได้มาก, มาจากภาษาญี่ปุ่น 津波 [つなみ, tsunami, สึนามิ]

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.navy.mi.th/dockyard/sara_tsinami.html, S. tidal wave

Richter scale(n name) หน่วยวัดขนาดของแผ่นดินไหว จากพลังงานที่แผ่นดินไหวปล่อยออกมา เช่น แผ่นดินไหวขนาด (หรือแมกนิจูด) 6.1 ตามมาตราวัดริกเตอร์ หมายเหตุ: แผ่นดินไหวจะรุนแรงไม่รุนแรง ต้องดูขนาดควบคู่ไปกับความลึกของจุดศูนย์กลาง กล่าวคือ ถ้าขนาดใหญ่แต่ถ้าอยู่ลึกมากก็อาจจะไม่แรง แต่ถึงขนาดไม่ใหญ่มาก แต่จุดศูนย์กลางอยู่ตื้นก็อาจสร้างความเสียหายได้มาก, ส่วนสิ่งที่รับรู้ได้บนดินคือ ความสั่นสะเทือน (ความรุนแรง, intensity) ซึ่งแต่ละพื้นที่บนพื้นดินจะมีความสั่นสะเทือนแตกต่างกัน แล้วแต่ว่าอยู่ใกล้ไกล จุดเหนือศูนย์แผ่นดินไหว (epicenter) แค่ไหน

เพิ่มเติม:ความสั่นสะเทือน (intensity) ในภาษาญี่ปุ่นจะเรียก ชินโดะ (震度) และมีมาตรวัดของญี่ปุ่นเอง มีระดับตั้งแต่ 1 (เบา) ถึง 7 (รุนแรง) ถ้าพูดถึงขนาดจะใช้ว่า Magnitude

symphony orchestra(n) วงดนตรีคลาสสิคขนาดใหญ่ที่มักจะประกอบด้วยนักดนตรีอาชีพมากกว่า 80 คน จนถึงขนาด 100 กว่าคน ซึ่งสามารถบรรเลงเพลงคลาสสิคขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เครื่องดนตรีครบทุกชนิดได้, S. philharmonic orchestra, R. chamber orchestra
Jatropha curcas(n) ต้นสบู่ดำ เป็นไม้พุ่มยืนต้นขนาดกลาง ความสูง 2- 7 เมตร ส่วนที่เป็นเมล็ดมีพิษและมีน้ำมันเป็นปริมาณมาก ซึ่งสามารถถูกนำมาใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทนแหล่งใหม่ แทนที่น้ำมันดีเซล กล่าวคือนำมาใช้เป็นไบโอดีเซลได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
caliber[N] ขนาดลำกล้องของปืน
demy[N] ขนาดกระดาษสำหรับพิมพ์ดีดหรือเขียน
dimension[N] ขอบเขต (ปกติใช้รูปพหูพจน์ dimensions), See also: ขนาด, ขอบข่าย, มิติ, Syn. quantity, proportions
dosage[N] ปริมาณยาที่ใช้ต่อหนึ่งครั้ง, See also: ขนาดยา, Syn. dose, posology
elephant folio[N] ขนาดของหนังสือที่มีความสูงประมาณ 61 - 63.5 ซม. (24 - 25 นิ้ว)
extent[N] ขอบเขต, See also: ขนาด, Syn. range, scope
good-sized[ADJ] ขนาดค่อนข้างใหญ่, Syn. ample
husky[N] ขนาดเครื่องแต่งกายที่ใหญ่ผิดปกติ
jumbo[ADJ] ขนาดใหญ่, See also: ขนาดยักษ์, ขนาดมหึมา, Syn. giant, huge, immense
macro[PRF] ขนาดใหญ่, See also: มหัพภาค, Ant. micro-

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a4ใช้บอกขนาดของกระดาษที่เป็นที่นิยม มีความกว้างยาวประมาณ 210x297 มม. หรือ 8 1/4 x11 3/4 นิ้ว (ยุโรป) และ 8 1/2 x11 นิ้ว (อเมริกัน)
aardvark(อาร์ด' วาร์ค) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งที่หากินมดและปลวกเป็นอาหาร มีลิ้นยาวมาก อุ้งเท้าที่แข็งแรง และหูที่ยาว (a mammal)
abalone(แอบ' บะโลน) n. หอยทากขนาดใหญ่จำพวก Haliotis เป็นแหล่งของมุก เนื้อของมันใช้เป็นอาหาร., Syn. ear shell, sea ear
absolute magnitudeขนาดของดาวที่ปรากฏแก่ผู้ส่องดูในระยะ 10 parsecs (32.6 ปีแสง)
adapter(อะแดพ' เทอะ) n. บุคคลหรือสิ่งที่ปรับตัว,เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมส่วนที่มีขนาด่หรือแบบแตกต่างกันให้เข้ากันได้, อุปกรณ์. ตัวปรับต่อตัวปรับแผงวงจร (card) ที่มีสายไฟเชื่อมระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อให้ใช้ด้วยกันได้ เช่น เครื่องพิมพ์ ถ้าผิดขนาด ผิดรุ่นกัน จะต้องมี "ตัวปรับต่อ" เพื่อให้ใช้ด้วยกันได้ บางทีอาจเสียบไว้ในช่องเสียบ (expansion slot) เลยก็ได้
admeasurement(แอดเมส' เซอเมินทฺ) ขบวนการวัด, ปริมาณที่วัด, ขนาด (process of measuring)
aerie(แอร์' รี) n. รังนกของนกขนาดใหญ่, ที่พักบนที่สูง, ลูกนก., Syn. aery, eyrie, eyry
affenpinscher(แอฟ' เฟนพิน' เซอะ) n. สุนัขพันธุ์หนึ่ง มีขนาดเล็ก (monkey pinscher)
air busเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่
air taxiเครื่องบินขนาดเล็กสำหรับโดยสาร, ขนสินค้าและไปรษณีย์อากาศ

English-Thai: Nontri Dictionary
argosy(n) เรือสินค้าขนาดใหญ่
basilisk(n) กิ้งก่าขนาดใหญ่
bushel(n) น้ำหนักขนาด 8 แกลลอน
calibre(n) เส้นผ่าศูนย์กลาง,ขนาด,ความสามารถ
caravansary(n) ที่พักกองเกวียน,โรงแรมขนาดใหญ่
colossus(n) อนุสาวรีย์ขนาดใหญ่,สิ่งที่ใหญ่โต
common(n) ทุ่งว่าง,ทุ่งสาธารณะ,ห้องอาหารขนาดใหญ่
degree(n) ระดับ,ขั้น,ปริญญา,องศา,ขนาด
dimension(n) ขนาด,มิติ,ความสำคัญ
elk(n) กวางขนาดใหญ่

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
quantities (n adv) ขนาด จำนวน ปริมาณ ความยาวสั้น(ของสระ)
See also: S. magnitude,quality,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
大規模[だいきぼ, daikibo] (adj ) ขนาดใหญ่

German-Thai: Longdo Dictionary
klein(adj) เล็ก(ขนาด), ยังเด็ก
Klinikum(n) |das, pl. Kliniken| โรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่ประกอบไปด้วยหลายๆ Klinik, See also: Klinik
Schüssel(n) |die, pl. Schüsseln| กะละมัง ชามขนาดใหญ่
mundgerecht(adj) ที่มีขนาดพอดีคำ พอดีปาก เช่น Den Salat in mundgerechte Stücke schneiden, einmal durch die Pfanne schwenken und mit den Tomaten unter den Kartoffelsalat heben.
Werk(n) |das, pl. Werke| โรงงานขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยเครื่องเทคนิคต่างๆ
Maultasche(n) |die, pl. Maultaschen| อาหารพื้นเมืองของคนเยอรมันทางใต้ (รัฐ Baden-Württemberg) คล้ายๆ เกี๊ยวขนาดใหญ่ เป็นแป้งห่อแล้วมีไส้อยู่ข้างใน ซึ่งอาจจะเป็นผัก หรือ เนื้อสัตว์ เสิร์ฟได้หลายแบบ เช่น แบบเปล่าๆ, ราดด้วยน้ำซ้อส หรือ เอาไปหั่นแล้วผัดกับไข่
Image:
Johannisbeere(n) |die, pl. Johannisbeeren| ผลเบอร์รี่ชนิดหนึ่ง ขนาดเล็กจิ๋วมีสีแดง, ดำ, หรือใส ทานได้มีรสเปรี้ยว
Image:
Forelle(n) |die, pl. Forellen| ปลาประเภทหนึ่งที่มีชีวิตอยู่ในน้ำเย็น รสชาดดี รูปร่างคล้ายปลาแซลมอนแต่มีขนาดเล็กกว่า ตามท้องปลามักมีจุดสีดำ เนื้อปลามีทั้งสีขาวและสีส้ม
Lachs(n) |der, pl. Lachs| ปลาขนาดใหญ่ที่มีชีวิตอยู่ในน้ำเย็นตามทะเลเหนือ และแพร่พันธุ์ตามแม่น้ำ รสชาดดี เนื้อปลามีสีส้ม
Killerwal(n) |der, pl. Killerwale| ปลาวาฬเพชฌฆาต ลำตัวมีสีขาวและดำสลับกัน มีครีบขนาดใหญ่ อาศัยอยู่ในทะเลน้ำเย็น
Image:

French-Thai: Longdo Dictionary
grand magasin(n) |m| ห้างสรรพสินค้า, ร้านขายของขนาดใหญ่

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top