ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

proportion

P R AH0 P AO1 R SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -proportion-, *proportion*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
proportion(n) สัดส่วน, See also: อัตราส่วน, Syn. balance, symmetry
proportion(n) ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆ
proportion(vt) ทำให้ได้สัดส่วน, See also: ทำให้กลมกลืนกัน
proportional(adj) ได้สัดส่วน, Syn. proportionate, equivalent
proportionate(adj) ได้สัดส่วน, Syn. proportional, balanced, equal
proportionate(vt) ทำให้ได้สัดส่วน
proportionable(adj) ซึ่งได้สัดส่วน, See also: ซึ่งเป็นอัตราส่วน, Syn. proportional
proportionally(adv) ตามส่วน
proportionality(n) ความได้สัดส่วน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
proportion(พระพอร์'เชิน) n. สัดส่วน, อัตราส่วน, ความสัมพันธ์ที่เหมาะสมหรือสำคัญ, ขนาดที่สัมพันธ์กัน, proportionsขนาดสัดส่วน มิติ, บัญญัติไตรยางค์, ความสมดุลกัน, การได้สัด-ส่วน, ความสมมาตร. vt. ทำให้เป็นสัดส่วน., See also: proportionment n.
proportional(พระพอ'เชินเนิล) adj. ได้สัด-ส่วน, พอเหมาะ, พอสมน้ำสมเนื้อ, สมควร., See also: proportionality n., Syn. proportionate
proportional pitchช่องไฟปรับสัดส่วนหมายถึง การที่เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์สามารถกำหนดให้ตัวอักขระแต่ละตัวใช้เนื้อที่ตามสัดส่วน เป็นต้นว่า ตัว i ย่อมจะไม่ใช้เนื้อที่มากเท่ากับตัว m หรือตัว w
disproportionn. ความไม่ได้สัดส่วน
disproportionateadj. ไม่ได้สัดส่วน, ไม่สมส่วน

English-Thai: Nontri Dictionary
proportion(n) สัดส่วน, ปฏิภาค, การแบ่งสันปันส่วน, อัตราส่วน
disproportion(n) ความไม่สมส่วน
disproportionate(adj) ไม่สมส่วน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
proportionสัดส่วน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
proportionส่วนสัด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proportionสัดส่วน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
proportion never marriedสัดส่วนของผู้ที่ไม่เคยสมรส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
proportion of current usersสัดส่วนของผู้ใช้ปัจจุบัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
proportion of in-migrantsสัดส่วนผู้ย้ายถิ่นเข้า [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
proportion of lifetime in-migrantsสัดส่วนผู้ย้ายถิ่นเข้าชั่วชีวิต (จากที่เกิด) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
proportion of lifetime out-migrantsสัดส่วนผู้ย้ายถิ่นออกชั่วชีวิต (จากที่เกิด) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
proportion of migrantsสัดส่วนผู้ย้ายถิ่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
proportion of new acceptorสัดส่วนของผู้รับบริการรายใหม่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
proportionสัดส่วน, ประโยคที่แสดงการเท่ากันของอัตราส่วนสองอัตราส่วน  เรียกว่า สัดส่วน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Proportion of Lifetimeสัดส่วนของผู้ย้ายถิ่นออกชั่วชีวิต, Example: เอาจำนวนประชากรที่เกิดในพื้นที่ที่ศึกษาแต่ อาศัยอยู่นอกพื้นที่เป็นตัวตั้ง หารด้วยจำนวนประชากรทั้งหมดที่เกิดในพื้นที่ที่ศึกษา หรือหารด้วยจำนวนประชากรทั้งหมดที่เกิดในพื้นที่ที่ศึกษาแต่ยังอาศัยอยู่ใน พื้นที่ที่ตนเกิดก็ได้ [สิ่งแวดล้อม]
Proportion of Lifetime In-Migrantsสัดส่วนของผู้ย้ายถิ่นเข้าชั่วชีวิต, Example: ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับถิ่นที่เกิด โดยเอาจำนวนประชากร ที่เกิดนอกถิ่นที่เราศึกษาเป็นตัวตั้ง หารด้วยจำนวนของประชากรในพื้นที่นั้น [สิ่งแวดล้อม]
Proportional counterเครื่องนับรังสีแบบสัดส่วน, เครื่องวัดรังสีที่ใช้หลักการนับจำนวนสัญญาณไฟฟ้า ซึ่งเป็นสัดส่วนโดยตรงกับจำนวนของไอออนที่เกิดขึ้นเมื่อมีรังสีชนิดก่อไอออนผ่านเข้าไปในหัววัดชนิดบรรจุแก๊ส [นิวเคลียร์]
proportional limitขีดจำกัดการแปรผันตรง, ตำแหน่งสุดท้ายของความยาวของวัสดุที่ยืดออกเป็นสัดส่วนกับขนาดของแรงดึง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Proportional representationการมีผู้แทนตามอัตราส่วน [TU Subject Heading]
Proportional Taxภาษีอัตราเท่ากัน, Example: ภาษีซึ่งมีอัตราเรียกเก็บคงที่เป็นสัดส่วน เดียวกับ ฐานของภาษีไม่ว่ารายได้หรือรายจ่ายที่ใช้เป็นฐานในการจัดเก็บ จะมากน้อยเพียงใด อาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ภาษีอัตราราบ (flat rate) [สิ่งแวดล้อม]
Proportionality in lawความพอสมควร (กฎหมาย) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Those proportions are correct.- สัดส่วนนั่นมันถูกนะ Jaws (1975)
Small birds sing in chorus. Harmony is in the proportion of branchesนกเล็กร้องในคณะนักร้อง harmony is ในสัดส่วนของสาขา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
And what is the proportion of the objects in question?และสิ่งที่เป็นสัดส่วน ของวัตถุในคำถาม? 2010: The Year We Make Contact (1984)
Your rumor grew so out of proportion that Soo ah being pregnant became a rumorข่าวลือของนายขยายไปได้เร็ว ว่า Soo ah ตั้งท้อง Oldboy (2003)
Only a small proportion choose to live ascetic lives.มีเพียงส่วนน้อยที่จะเลือกบำเพ็ญตนอย่างเคร่งครัด The Da Vinci Code (2006)
But you would have to be an idiot of elephantine proportions not to appreciate this '61 Château Latour.แต่แกต้องโง่มหาโง่ ถ้าไม่ชื่นชอบซาโตว์ ลาตัวร์ ปี 61 ขวดนี้ Ratatouille (2007)
Chief Pope asked that I quantify the amount of cash stolen from several unidentified businesses, as a proportion of their yearly income, and I found some glaring discrepancies.หัวหน้าโป๊ปถามฉันว่าเงินสด ที่ถูกขโมยไม่มีหลักฐานทางธุรกิจ เหมือนเป็นสัดส่วนของรายได้ต่อปีของพวกเขา Double Blind (2009)
No, if this gets blown out of proportion then the school's reputation might suffer.ไม่ได้นะครับ ถ้าเรื่องนี้แพร่ออกไปจะทำให้ชื่อเสียงของโรงเรียนเสื่อมเสียได้ Ohitori sama (2009)
The proportions are wrong.สัดส่วนไม่ใช่ The Predator in the Pool (2010)
Like the proportions of a Styrofoam peanut.หัวคุณมันมีรูปร่างสัดส่วนเหมือนถั่ว Crazy, Stupid, Love. (2011)
I will blow this guy in any proportion I like.ผมจะทำให้เขวยังไงก็ได้ The Green Hornet (2011)
Uh, there's no DNA or dental records yet, but the face structure scan and bone proportion suggest it could be Malcolm ward.ยังไม่มีผลดีเอ็นเอหรืออะไรออกมา แต่โครงหน้าและโครงกระดูก ดูเหมือน มัลคอล์ม วาร์ด I'm the Good Twin (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
proportionA working man should be paid in proportion to his skill, not his age.
proportionEach man's pay was in proportion to his work.
proportionEach man's pay will be in proportion to his work.
proportionHere the wages are paid in proportion to the amount of work done.
proportionHis extravagance is out of proportion to his wage.
proportionHis income bears no proportion to his social standing.
proportionI feel smart today, to a degree that is in proportion to the amount of good rest I had yesterday.
proportionIn Japan wages are usually in proportion to seniority.
proportionIn proportion as our GNP increases, our living standards go up.
proportionIn proportion as the sales increase, the profit will rise.
proportionIn the First World War a large proportion of England's young men enlisted.
proportionMen's wants become greater in proportion to the increase in their income.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัดส่วน(n) proportion, Syn. รูปทรง, รูปร่าง
สัดส่วน(n) proportion, See also: ratio, Syn. ส่วนสัด, Example: โดยส่วนตัวของนายรัชฎามีสัดส่วนการถือครองหุ้นไม่มากนัก, Thai Definition: ส่วนผสมของสิ่งต่างๆ ตามอัตราที่กำหนด
ปฏิภาค(n) proportion, See also: ratio, Syn. ส่วนเปรียบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ได้ขนาด[dāi khanāt] (v, exp) EN: be proportionate ; be proportional ; be balanced
ได้สัดส่วน[dāi satsūan] (x) EN: proportionate ; suitable
ได้ส่วน[dāisuan] (v) EN: be proportionate ; be proportional ; be balanced ; fit ; be right
ได้ส่วน[dāisuan] (x) EN: in the right proportion ; as for ; as regards ; so far as ;on the part of
ได้ส่วนสัด[dāisuansat] (v) EN: be proportioned ; be well fit
กะทัดรัด[kathatrat] (adj) EN: compact ; wellproportioned ; concise ; terse ; fitting ; suitable  FR: proportionné ; équilibré ; concis
ขนาด[khanāt] (n) EN: size ; dimension ; magnitude ; proportion ; measurement ; caliber ; type ; standard ; specification ; mode ; norm ; yardstick ; capacity ; format  FR: taille [ f ] ; dimension [ f ] ; format [ m ] ; magnitude [ f ] ; mesures [ fpl ] ; calibre [ m ]
ความได้สัดส่วน[khwām dāi satsūan] (n, exp) EN: proportionality
เป็นส่วนสัด[pen suansat] (adv) EN: in proportion ; separately
ผิดส่วน[phit suan] (v, exp) EN: be not proportional

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PROPORTION P R AH0 P AO1 R SH AH0 N
PROPORTIONS P R AH0 P AO1 R SH AH0 N Z
PROPORTIONAL P R AH0 P AO1 R SH AH0 N AH0 L
PROPORTIONED P R AH0 P AO1 R SH AH0 N D
PROPORTIONATE P R AH0 P AO1 R SH AH0 N AH0 T
PROPORTIONALLY P R AH0 P AO1 R SH AH0 N AH0 L IY0
PROPORTIONALLY P R AH0 P AO1 R SH N AH0 L IY0
PROPORTIONALITY P R AH0 P AO2 R SH AH0 N AE1 L IH0 T IY0
PROPORTIONATELY P R AH0 P AO1 R SH AH0 N AH0 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
proportion (v) prˈəpˈɔːʃən (p r @1 p oo1 sh @ n)
proportions (v) prˈəpˈɔːʃənz (p r @1 p oo1 sh @ n z)
proportional (j) prˈəpˈɔːʃənl (p r @1 p oo1 sh @ n l)
proportioned (v) prˈəpˈɔːʃənd (p r @1 p oo1 sh @ n d)
proportionate (j) prˈəpˈɔːʃənət (p r @1 p oo1 sh @ n @ t)
proportioning (v) prˈəpˈɔːʃənɪŋ (p r @1 p oo1 sh @ n i ng)
proportionable (j) prˈəpˈɔːʃənəbl (p r @1 p oo1 sh @ n @ b l)
proportionally (a) prˈəpˈɔːʃənəliː (p r @1 p oo1 sh @ n @ l ii)
proportionality (n) prˈəpˌɔːʃənˈælɪtiː (p r @1 p oo2 sh @ n a1 l i t ii)
proportionately (a) prˈəpˈɔːʃənətliː (p r @1 p oo1 sh @ n @ t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
比例[bǐ lì, ㄅㄧˇ ㄌㄧˋ, ] proportion; scale, #1,234 [Add to Longdo]
比重[bǐ zhòng, ㄅㄧˇ ㄓㄨㄥˋ, ] proportion; specific gravity, #4,013 [Add to Longdo]
投票率[tóu piào lǜ, ㄊㄡˊ ㄆㄧㄠˋ ㄌㄩˋ, ] proportion of vote; turnout in election, #42,970 [Add to Longdo]
出席表决比例[chū xí biǎo jué bǐ lì, ㄔㄨ ㄒㄧˊ ㄅㄧㄠˇ ㄐㄩㄝˊ ㄅㄧˇ ㄌㄧˋ, / ] proportion of those present and voting [Add to Longdo]
可决率[kě jué lǜ, ㄎㄜˇ ㄐㄩㄝˊ ㄌㄩˋ, / ] proportion needed to approve a decision [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Haftkornanteil { m }proportion of adhesion fines [Add to Longdo]
Proportionalschrift { f }proportionally spaced font [Add to Longdo]
Proportionalschrift erzeugendkerning [Add to Longdo]
Proportionalitätsgrenze { f }proportional limit [Add to Longdo]
Proportionalschriftsatz { m }proportional font [Add to Longdo]
Proportionszirkel { m }proportional dividers [Add to Longdo]
proportional { adj } | umgekehrt proportional (zu)proportional; proportionate | in inverse proportion; in inverse ratio (to) [Add to Longdo]
proportional { adv }proportionally [Add to Longdo]
proportionierendproportioning [Add to Longdo]
proportioniertproportionates [Add to Longdo]
proportioniert { adj } | proportionierter | am proportioniertestenproportioned | more proportioned | most proportioned [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごく一部;極一部[ごくいちぶ, gokuichibu] (exp) small fraction; small proportion [Add to Longdo]
すらり[surari] (adv, adv-to) (1) (on-mim) long, slender and well-proportioned; (2) smooth, continuous (movement) [Add to Longdo]
に准じて;に準じて[にじゅんじて, nijunjite] (exp) in proportion (to) [Add to Longdo]
スライド[suraido] (n) (1) slide; (2) change (in value or situation); proportional change; (vs) (3) to slide; to slip; (4) to change (in value, e.g. with a sliding scale); to change (in situation); (P) [Add to Longdo]
プロポーショナルコントロールシステム[puropo-shonarukontoro-rushisutemu] (n) proportional control system [Add to Longdo]
プロポーショナルスペーシング[puropo-shonarusupe-shingu] (n) { comp } proportional spacing [Add to Longdo]
プロポーショナルフォント[puropo-shonarufonto] (n) { comp } proportional font [Add to Longdo]
プロポーション[puropo-shon] (n) proportion; proportionate width [Add to Longdo]
案分;按分;あん分[あんぶん, anbun] (n, vs) proportional division or distribution [Add to Longdo]
応じて[おうじて, oujite] (exp) (See に応じて) in proportion to; according to; depending on [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
プロポーショナルスペーシング[ぷろぽーしょなるすぺーしんぐ, puropo-shonarusupe-shingu] proportional spacing [Add to Longdo]
プロポーション[ぷろぽーしょん, puropo-shon] proportionate width [Add to Longdo]
欧文ピッチ処理[おうぶんピッチしょり, oubun picchi shori] proportional spacing [Add to Longdo]
係数[けいすう, keisuu] coefficient, proportional constant [Add to Longdo]
比例に応じて[ひれいにおおじて, hireinioojite] proportional [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Geometric \Ge`o*met"ric\, Geometrical \Ge`o*met"ric*al\, a. [L.
   geometricus; Gr. ?: cf. F. g['e]om['e]trique.]
   1. Pertaining to, or according to the rules or principles of,
    geometry; determined by geometry; as, a geometrical
    solution of a problem.
    [1913 Webster]
 
   2. (Art) characterized by simple geometric forms in design
    and decoration; as, a buffalo hide painted with red and
    black geometrical designs.
 
   Syn: geometric.
     [WordNet 1.5]
 
   Note: Geometric is often used, as opposed to algebraic, to
      include processes or solutions in which the
      propositions or principles of geometry are made use of
      rather than those of algebra.
      [1913 Webster]
 
   Note: Geometrical is often used in a limited or strictly
      technical sense, as opposed to mechanical; thus, a
      construction or solution is geometrical which can be
      made by ruler and compasses, i. e., by means of right
      lines and circles. Every construction or solution which
      requires any other curve, or such motion of a line or
      circle as would generate any other curve, is not
      geometrical, but mechanical. By another distinction, a
      geometrical solution is one obtained by the rules of
      geometry, or processes of analysis, and hence is exact;
      while a mechanical solution is one obtained by trial,
      by actual measurements, with instruments, etc., and is
      only approximate and empirical.
      [1913 Webster]
 
   {Geometrical curve}. Same as {Algebraic curve}; -- so called
    because their different points may be constructed by the
    operations of elementary geometry.
 
   {Geometric lathe}, an instrument for engraving bank notes,
    etc., with complicated patterns of interlacing lines; --
    called also {cycloidal engine}.
 
   {Geometrical pace}, a measure of five feet.
 
   {Geometric pen}, an instrument for drawing geometric curves,
    in which the movements of a pen or pencil attached to a
    revolving arm of adjustable length may be indefinitely
    varied by changing the toothed wheels which give motion to
    the arm.
 
   {Geometrical plane} (Persp.), the same as {Ground plane} .
 
   {Geometrical progression}, {proportion}, {ratio}. See under
    {Progression}, {Proportion} and {Ratio}.
 
   {Geometrical radius}, in gearing, the radius of the pitch
    circle of a cogwheel. --Knight.
 
   {Geometric spider} (Zool.), one of many species of spiders,
    which spin a geometrical web. They mostly belong to
    {Epeira} and allied genera, as the garden spider. See
    {Garden spider}.
 
   {Geometric square}, a portable instrument in the form of a
    square frame for ascertaining distances and heights by
    measuring angles.
 
   {Geometrical staircase}, one in which the stairs are
    supported by the wall at one end only.
 
   {Geometrical tracery}, in architecture and decoration,
    tracery arranged in geometrical figures.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Proportion \Pro*por"tion\, v. t. [imp. & p. p. {Proportioned};
   p. pr. & vb. n. {Proportioning}.] [Cf. F. proportionner. Cf.
   {Proportionate}, v.]
   1. To adjust in a suitable proportion, as one thing or one
    part to another; as, to proportion the size of a building
    to its height; to proportion our expenditures to our
    income.
    [1913 Webster]
 
       In the loss of an object we do not proportion our
       grief to the real value . . . but to the value our
       fancies set upon it.         --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. To form with symmetry or suitableness, as the parts of the
    body.
    [1913 Webster]
 
       Nature had proportioned her without any fault. --Sir
                          P. Sidney.
    [1913 Webster]
 
   3. To divide into equal or just shares; to apportion.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Proportion \Pro*por"tion\, n. [F., fr. L. proportio; pro before
   + portio part or share. See {Portion}.]
   [1913 Webster]
   1. The relation or adaptation of one portion to another, or
    to the whole, as respect magnitude, quantity, or degree;
    comparative relation; ratio; as, the proportion of the
    parts of a building, or of the body.
    [1913 Webster]
 
       The image of Christ, made after his own proportion.
                          --Ridley.
    [1913 Webster]
 
       Formed in the best proportions of her sex. --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
       Documents are authentic and facts are true precisely
       in proportion to the support which they afford to
       his theory.              --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. Harmonic relation between parts, or between different
    things of the same kind; symmetrical arrangement or
    adjustment; symmetry; as, to be out of proportion. "Let us
    prophesy according to the proportion of faith." --Rom.
    xii. 6.
    [1913 Webster]
 
   3. The portion one receives when a whole is distributed by a
    rule or principle; equal or proper share; lot.
    [1913 Webster]
 
       Let the women . . . do the same things in their
       proportions and capacities.      --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   4. A part considered comparatively; a share.
    [1913 Webster]
 
   5. (Math.)
    (a) The equality or similarity of ratios, especially of
      geometrical ratios; or a relation among quantities
      such that the quotient of the first divided by the
      second is equal to that of the third divided by the
      fourth; -- called also {geometrical proportion}, in
      distinction from arithmetical proportion, or that in
      which the difference of the first and second is equal
      to the difference of the third and fourth.
      [1913 Webster]
 
   Note: Proportion in the mathematical sense differs from
      ratio. Ratio is the relation of two quantities of the
      same kind, as the ratio of 5 to 10, or the ratio of 8
      to 16. Proportion is the sameness or likeness of two
      such relations. Thus, 5 to 10 as 8 to 16; that is, 5
      bears the same relation to 10 as 8 does to 16. Hence,
      such numbers are said to be in proportion. Proportion
      is expressed by symbols thus:
      [1913 Webster] a:b::c:d, or a:b = c:d, or a/b = c/d.
      [1913 Webster]
    (b) The rule of three, in arithmetic, in which the three
      given terms, together with the one sought, are
      proportional.
      [1913 Webster]
 
   {Continued proportion}, {Inverse proportion}, etc. See under
    {Continued}, {Inverse}, etc.
 
   {Harmonical proportion} or {Musical proportion}, a relation
    of three or four quantities, such that the first is to the
    last as the difference between the first two is to the
    difference between the last two; thus, 2, 3, 6, are in
    harmonical proportion; for 2 is to 6 as 1 to 3. Thus, 24,
    16, 12, 9, are harmonical, for 24:9::8:3.
 
   {In proportion}, according as; to the degree that. "In
    proportion as they are metaphysically true, they are
    morally and politically false." --Burke.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 proportion
   n 1: the quotient obtained when the magnitude of a part is
      divided by the magnitude of the whole
   2: magnitude or extent; "a building of vast proportions" [syn:
     {proportion}, {dimension}]
   3: balance among the parts of something [syn: {symmetry},
     {proportion}] [ant: {disproportion}]
   4: the relation between things (or parts of things) with respect
     to their comparative quantity, magnitude, or degree; "an
     inordinate proportion of the book is given over to
     quotations"; "a dry martini has a large proportion of gin"
     [syn: {proportion}, {ratio}]
   5: harmonious arrangement or relation of parts or elements
     within a whole (as in a design); "in all perfectly beautiful
     objects there is found the opposition of one part to another
     and a reciprocal balance"- John Ruskin [syn: {proportion},
     {proportionality}, {balance}]
   v 1: give pleasant proportions to; "harmonize a building with
      those surrounding it"
   2: adjust in size relative to other things

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 proportion /pʀɔpɔʀtjɔ̃/ 
  proportion; rate

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Proportion /proːpɔrtsiːoːn/ 
  proportion

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top