ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stock exchange

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stock exchange-, *stock exchange*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stock exchange(n) ตลาดหลักทรัพย์, See also: ตลาดค้าหุ้น, ตลาดหุ้น, Syn. exchange, stock market

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stock exchangen. ตลาดค้าหุ้น, ตลาดหลักทรัพย์, สำนักงานค้าหุ้นหรือหลักทรัพย์

English-Thai: Nontri Dictionary
STOCK stock exchange(n) ตลาดหลักทรัพย์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stock exchangeตลาดหุ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Stock exchangesตลาดหลักทรัพย์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Or, put into the language that stock exchanges all over the world understand, หรือถ้าให้พูดในภาษา ที่พวกตลาดหุ้นทั่วโลกจะเข้าใจก็คือ The Constant Gardener (2005)
When the New York Stock Exchange reopened after 9-11, the Dow Jones dropped nearly 685 points.เมื่อตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก เปิดหลังจากเหตุการณ์ 11 กันยา หุ้นดาว โจนน์ปรับตัวลดลงเกือบ 685 จุด Darkness on the Edge of Town (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stock exchangeAccording to informed sources, ____ Ltd. is preparing for the move up to the first section of the Tokyo Stock exchange.
stock exchangeMore than 1000 issues are listed on the stock exchange.
stock exchangeNew York is the center of the stock exchange in America.
stock exchangeThe company is listed on the Tokyo Stock Exchange.
stock exchangeThe company went public and became listed on the stock exchange in 1990.
stock exchangeThe Tokyo Stock Exchange rallied at the end of the day.
stock exchangeThe turnover on the Tokyo stock Exchange swelled to the year's record.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตลาดค้าหุ้น(n) stock exchange, Example: การลงทุนในตลาดค้าหุ้นทั้งในและนอกประเทศจำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการตรวจสอบความเคลื่อนไหวต่างๆ, Thai Definition: สถานที่ค้าขายหุ้น
ตลาดหลักทรัพย์(n) stock exchange, Syn. ตลาดค้าหุ้น, ตลาดหุ้น, Example: ราคาซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์จะปรากฏอยู่บนป้ายไม่เกิน 1 ชั่วโมง, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: ตลาดหรือสถานที่อันเป็นศูนย์กลางในการซื้อขายหลักทรัพย์
ตลาดหุ้น(n) stock exchange, Syn. ตลาดหลักทรัพย์, ตลาดค้าหุ้น, Example: วิกฤติการณ์ในอ่าวเปอร์เซียส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นทั่วโลก, Count Unit: หุ้น, Thai Definition: ตลาดหรือสถานที่อันเป็นศูนย์กลางในการซื้อขายหลักทรัพย์, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตลาดหุ้น[talāt hun] (n, exp) EN: stock exchange ; stock market  FR: Bourse [ f ] ; Bourse des valeurs [ f ] ; marché des valeurs [ m ] ; marché financier [ m ] ; marché des actions [ m ]
ตลาดค้าหุ้น[talāt khā hun] (n, exp) EN: stock exchange  FR: bourse [ f ]
ตลาดหลักทรัพย์[talātlaksap] (n) EN: stock exchange ; stock market  FR: Bourse [ f ] ; Bourse des valeurs [ f ]
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย[talātlaksap haēng prathēt Thai] (n, prop) EN: Stock Exchange of Thailand (SET)  FR: Bourse thaïlandaise [ f ] ; Bourse de Bangkok [ f ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
证券交易所[zhèng quàn jiāo yì suǒ, ㄓㄥˋ ㄑㄩㄢˋ ㄐㄧㄠ ㄧˋ ㄙㄨㄛˇ,      /     ] stock exchange #16,448 [Add to Longdo]
证交所[zhèng jiāo suǒ, ㄓㄥˋ ㄐㄧㄠ ㄙㄨㄛˇ,    /   ] stock exchange #47,126 [Add to Longdo]
股票交易所[gǔ piào jiāo yì suǒ, ㄍㄨˇ ㄆㄧㄠˋ ㄐㄧㄠ ㄧˋ ㄙㄨㄛˇ,     ] stock exchange [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Börse { f }; Aktienbörse { f }; Wertpapierbörse { f }; Effektenbörse { f } | Börsen { pl }stock exchange | stock exchanges [Add to Longdo]
Börseneinführungskosten { pl }stock exchange admission fee [Add to Longdo]
Börsengeschäft { n }stock exchange transaction [Add to Longdo]
Börsenhändler { m }; Börsenhändlerin { f }stock exchange trader [Add to Longdo]
Börsenindex { m }stock exchange index [Add to Longdo]
Börsenkursindex { m }stock exchange price index; stock exchange quotation [Add to Longdo]
Börsenspekulant { m }; Börsenspekulantin { f }stock exchange speculator [Add to Longdo]
Börsenumsatzsteuer { f }stock exchange transfer tax [Add to Longdo]
Effekten { pl }stock exchange securities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
東証[とうしょう, toushou] (n) (abbr) (See 東京証券取引所) Tokyo Stock Exchange #8,098 [Add to Longdo]
2部上場企業[にぶじょうじょうきぎょう, nibujoujoukigyou] (n) Second Section company (on the Tokyo Stock Exchange) [Add to Longdo]
ざら場[ざらば, zaraba] (n) continuous session (e.g. trading in a stock exchange); zaraba [Add to Longdo]
ストップ安[ストップやす, sutoppu yasu] (n) (See ストップ高) maximum allowable single-day loss (stock exchange, etc.) [Add to Longdo]
ストップ高[ストップだか, sutoppu daka] (n) (See ストップ安・ストップやす) maximum allowable single-day gain (stock exchange, etc.) [Add to Longdo]
ニューヨーク証券取引所[ニューヨークしょうけんとりひきじょ, nyu-yo-ku shoukentorihikijo] (n) New York Stock Exchange; NYSE [Add to Longdo]
株式交換率[かぶしきこうかんりつ, kabushikikoukanritsu] (n) stock exchange percentage [Add to Longdo]
株式取引所[かぶしきとりひきじょ, kabushikitorihikijo] (n) stock exchange [Add to Longdo]
公開株[こうかいかぶ, koukaikabu] (n) publicly-traded stock; stock listed on the stock exchange [Add to Longdo]
終値(P);終わり値;終り値[おわりね, owarine] (n) closing price (stock exchange, etc.); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stock \Stock\ (st[o^]k), n. [AS. stocc a stock, trunk, stick;
   akin to D. stok, G. stock, OHG. stoc, Icel. stokkr, Sw.
   stock, Dan. stok, and AS. stycce a piece; cf. Skr. tuj to
   urge, thrust. Cf. {Stokker}, {Stucco}, and {Tuck} a rapier.]
   1. The stem, or main body, of a tree or plant; the fixed,
    strong, firm part; the trunk.
    [1913 Webster]
 
       Though the root thereof wax old in the earth, and
       the stock thereof die in the ground, yet through the
       scent of water it will bud, and bring forth boughs
       like a plant.             --Job xiv.
                          8,9.
    [1913 Webster]
 
   2. The stem or branch in which a graft is inserted.
    [1913 Webster]
 
       The scion overruleth the stock quite. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   3. A block of wood; something fixed and solid; a pillar; a
    firm support; a post.
    [1913 Webster]
 
       All our fathers worshiped stocks and stones.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Item, for a stock of brass for the holy water, seven
       shillings; which, by the canon, must be of marble or
       metal, and in no case of brick.    --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   4. Hence, a person who is as dull and lifeless as a stock or
    post; one who has little sense.
    [1913 Webster]
 
       Let's be no stoics, nor no stocks.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. The principal supporting part; the part in which others
    are inserted, or to which they are attached. Specifically:
    
    [1913 Webster]
    (a) The wood to which the barrel, lock, etc., of a rifle
      or like firearm are secured; also, a long, rectangular
      piece of wood, which is an important part of several
      forms of gun carriage.
      [1913 Webster]
    (b) The handle or contrivance by which bits are held in
      boring; a bitstock; a brace.
      [1913 Webster]
    (c) (Joinery) The block of wood or metal frame which
      constitutes the body of a plane, and in which the
      plane iron is fitted; a plane stock.
      [1913 Webster]
    (d) (Naut.) The wooden or iron crosspiece to which the
      shank of an anchor is attached. See Illust. of
      {Anchor}.
      [1913 Webster]
    (e) The support of the block in which an anvil is fixed,
      or of the anvil itself.
      [1913 Webster]
    (f) A handle or wrench forming a holder for the dies for
      cutting screws; a diestock.
      [1913 Webster]
    (g) The part of a tally formerly struck in the exchequer,
      which was delivered to the person who had lent the
      king money on account, as the evidence of
      indebtedness. See {Counterfoil}. [Eng.]
      [1913 Webster]
 
   6. The original progenitor; also, the race or line of a
    family; the progenitor of a family and his direct
    descendants; lineage; family.
    [1913 Webster]
 
       And stand betwixt them made, when, severally,
       All told their stock.         --Chapman.
    [1913 Webster]
 
       Thy mother was no goddess, nor thy stock
       From Dardanus.            --Denham.
    [1913 Webster]
 
   7. (Finance) Money or capital which an individual or a firm
    employs in business; fund; in the United States, the
    capital of a bank or other company, in the form of
    transferable shares, each of a certain amount; money
    funded in government securities, called also {the public
    funds}; in the plural, property consisting of shares in
    joint-stock companies, or in the obligations of a
    government for its funded debt; -- so in the United
    States, but in England the latter only are called
    {stocks}, and the former {shares}.
    [1913 Webster]
 
   8. (Bookkeeping) Same as {Stock account}, below.
    [1913 Webster]
 
   9. Supply provided; store; accumulation; especially, a
    merchant's or manufacturer's store of goods; as, to lay in
    a stock of provisions.
    [1913 Webster]
 
       Add to that stock which justly we bestow. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   10. (Agric.) Domestic animals or beasts collectively, used or
     raised on a farm; as, a stock of cattle or of sheep,
     etc.; -- called also {live stock}.
     [1913 Webster]
 
   11. (Card Playing) That portion of a pack of cards not
     distributed to the players at the beginning of certain
     games, as gleek, etc., but which might be drawn from
     afterward as occasion required; a bank.
     [1913 Webster]
 
        I must buy the stock; send me good cardings.
                          --Beau. & Fl.
     [1913 Webster]
 
   12. A thrust with a rapier; a stoccado. [Obs.]
     [1913 Webster]
 
   13. [Cf. {Stocking}.] A covering for the leg, or leg and
     foot; as, upper stocks (breeches); nether stocks
     (stockings). [Obs.]
     [1913 Webster]
 
        With a linen stock on one leg.    --Shak.
     [1913 Webster]
 
   14. A kind of stiff, wide band or cravat for the neck; as, a
     silk stock.
     [1913 Webster]
 
   15. pl. A frame of timber, with holes in which the feet, or
     the feet and hands, of criminals were formerly confined
     by way of punishment.
     [1913 Webster]
 
        He shall rest in my stocks.     --Piers
                          Plowman.
     [1913 Webster]
 
   16. pl. (Shipbuilding) The frame or timbers on which a ship
     rests while building.
     [1913 Webster]
 
   17. pl. Red and gray bricks, used for the exterior of walls
     and the front of buildings. [Eng.]
     [1913 Webster]
 
   18. (Bot.) Any cruciferous plant of the genus {Matthiola};
     as, common stock ({Matthiola incana}) (see
     {Gilly-flower}); ten-weeks stock ({Matthiola annua}).
     [1913 Webster]
 
   19. (Geol.) An irregular metalliferous mass filling a large
     cavity in a rock formation, as a stock of lead ore
     deposited in limestone.
     [1913 Webster]
 
   20. A race or variety in a species.
     [1913 Webster]
 
   21. (Biol.) In tectology, an aggregate or colony of persons
     (see {Person}), as trees, chains of salpae, etc.
     [1913 Webster]
 
   22. The beater of a fulling mill. --Knight.
     [1913 Webster]
 
   23. (Cookery) A liquid or jelly containing the juices and
     soluble parts of meat, and certain vegetables, etc.,
     extracted by cooking; -- used in making soup, gravy, etc.
     [1913 Webster]
 
   24. Raw material; that out of which something is
     manufactured; as, paper stock.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   25. (Soap Making) A plain soap which is made into toilet soap
     by adding perfumery, coloring matter, etc.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Bit stock}. See {Bitstock}.
 
   {Dead stock} (Agric.), the implements of husbandry, and
    produce stored up for use; -- in distinction from live
    stock, or the domestic animals on the farm. See def. 10,
    above.
 
   {Head stock}. See {Headstock}.
 
   {Paper stock}, rags and other material of which paper is
    made.
 
   {Stock account} (Bookkeeping), an account on a merchant's
    ledger, one side of which shows the original capital, or
    stock, and the additions thereto by accumulation or
    contribution, the other side showing the amounts
    withdrawn.
 
   {Stock car}, a railway car for carrying cattle.
 
   {Stock company} (Com.), an incorporated company the capital
    of which is represented by marketable shares having a
    certain equal par value.
 
   {Stock duck} (Zool.), the mallard.
 
   {Stock exchange}.
     (a) The building or place where stocks are bought and
       sold; stock market; hence, transactions of all kinds
       in stocks.
     (b) An association or body of stockbrokers who meet and
       transact business by certain recognized forms,
       regulations, and usages. --Wharton. Brande & C.
 
   {Stock farmer}, a farmer who makes it his business to rear
    live stock.
 
   {Stock gillyflower} (Bot.), the common stock. See {Stock},
    n., 18.
 
   {Stock gold}, gold laid up so as to form a stock, or hoard.
    
 
   {Stock in trade}, the goods kept for sale by a shopkeeper;
    the fittings and appliances of a workman. --Simmonds.
 
   {Stock list}, a list of stocks, or shares, dealt in, of
    transactions, and of prices.
 
   {Stock lock}, a lock inclosed in a wooden case and attached
    to the face of a door.
 
   {Stock market}.
     (a) A place where stocks are bought and sold; the stock
       exchange.
     (b) A market for live stock.
 
   {Stock pigeon}. (Zool.) Same as {Stockdove}.
 
   {Stock purse}.
     (a) A common purse, as distinguished from a private
       purse.
     (b) (Mil.) Moneys saved out of the expenses of a company
       or regiment, and applied to objects of common
       interest. [Eng.]
 
   {Stock shave}, a tool used by blockmakers.
 
   {Stock station}, a place or district for rearing stock.
    [Australia] --W. Howitt.
 
   {Stock tackle} (Naut.), a tackle used when the anchor is
    hoisted and secured, to keep its stock clear of the ship's
    sides. --Totten.
 
   {Stock taking}, an examination and inventory made of goods or
    stock in a shop or warehouse; -- usually made
    periodically.
 
   {Tail stock}. See {Tailstock}.
 
   {To have something on the stock}, to be at work at something.
    
 
   {To take stock}, to take account of stock; to make an
    inventory of stock or goods on hand. --Dickens.
 
   {To take stock in}.
     (a) To subscribe for, or purchase, shares in a stock
       company.
     (b) To put faith in; to accept as trustworthy; as, to
       take stock in a person's fidelity. [Slang]
 
   {To take stock of}, to take account of the stock of; to take
    an inventory of; hence, to ascertain the facts in regard
    to (something). [Eng.]
    [1913 Webster]
 
       At the outset of any inquiry it is proper to take
       stock of the results obtained by previous explorers
       of the same field.          --Leslie
                          Stephen.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Fund; capital; store; supply; accumulation; hoard;
     provision.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stock exchange
   n 1: an exchange where security trading is conducted by
      professional stockbrokers [syn: {stock exchange}, {stock
      market}, {securities market}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top