Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ bright แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


116 ผลลัพธ์ สำหรับ bright  B R AY1 T
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -bright-, *bright*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
bright(adj) จ้า, See also: ฉาน
bright(adj) ฉูดฉาด, See also: สีสดใส, สีเจิดจ้า
bright(adj) เฉียบแหลม, See also: หลักแหลม, หัวไว, เร็ว, Syn. brilliant, smart, Ant. dull
brighten(vi) ทำให้สว่าง, Syn. lighten, Ant. darken
brighten(vi) สว่าง, See also: สดใส
brightly(adv) เจิดจ้า, See also: สว่าง
brightness(n) ความสว่าง, See also: ความผ่องใส, ความแจ่มใส, ความสดใส, Syn. brilliant, Ant. darkness
bright-eyed(adj) เต็มไปด้วยความสนใจและความศรัทธา
brighten up(phrv) ทำให้สว่างขึ้น
brighten up(phrv) เพิ่มบรรยากาศที่ดี, See also: ทำให้สดใสขึ้น, ทำให้สนุกสนาน, เพิ่มสีสันให้กับ

Hope Dictionary
bright(ไบรทฺ) adj. สว่าง, โชติช่วง, ใส, สดใส, แจ่มใส, ร่าเริง, ฉลาด, หลักแหลม, มีชีวิตชีวา, มีชื่อเสียงโด่งดัง., See also: brights n. ไฟหน้ารถที่ใช้ส่องให้สว่างจ้า, ความสว่างจ้า brightish adj. ดูbright
brighten(ไบร'เทิน) vt. ทำให้สว่าง, ทำให้ร่าเริง vi. เปล่งแสง, สว่าง, ร่าเริง, เบิกบาน, Ant. darken
brightnessn. ภาวะที่สว่าง
brightworkn. ส่วนที่เป็นโลหะที่เป็นเงา

Nontri Dictionary
bright(adj) สว่างไสว, ช่วงโชติ, แจ่มใส, แจ่มแจ้ง, สดใส, ร่าเริง, ฉลาด
bright(adv) สว่างไสว, แจ่มใส, แจ่มแจ้ง, สดใส, ร่าเริง, ฉลาด, หลักแหลม
brighten(vi, vt) สว่างขึ้น, แจ่มใสขึ้น, ร่าเริง, เบิกบาน, สดใส, เปล่งปลั่ง, แจ่มแจ้ง
brightness(n) ความสว่าง, ความสว่างไสว, ความแจ่มใส, ความเปล่งปลั่ง, ความฉลาด

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bright coalถ่านหินวาว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bright spotจุดสว่าง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
brightnessความสว่าง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Bright Spotประกายวาวๆ [การแพทย์]
Bright's Diseaseโรคไตอักเสบ [การแพทย์]
Bright's Disease, Degenerativeโรคเนโฟรซิส [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Wait a minute, boys. I've got a bright idea. เดี๋ยวก่อน เด็กๆ ฉันมีความคิดที่ดีกว่านี้ The Great Dictator (1940)
Bright lights, music, applause, fame! นี่คือแอปเปิ้ลของคุณ ไฟสว่าง, เพลง, เสียงปรบมือชื่อเสียง! Pinocchio (1940)
You've blotted out the past for me more than all the bright lights of Monte Carlo. คุณช่วยลบรอยอดีตให้ผม ยิ่งกว่าแสงไฟในมอนติ คาร์โล Rebecca (1940)
- You pulled a real bright trick. - คุณดึงเคล็ดลับสดใสจริง 12 Angry Men (1957)
You keep comin' in with bright sayings. Send 'em to a paper! คุณเก็บ comin 'ด้วยคำพูดที่สดใส ส่ง 'em กับกระดาษ! 12 Angry Men (1957)
- He's much too bright for that. - เขาเป็นมากสว่างเกินไปสำหรับการที่ 12 Angry Men (1957)
I want to see you back here, clean, bright and spent. ฉันอยากเห็นคุณกลับมาที่นี่ สะอาดสดใสและใช้เวลา เล็กน้อย ให้มันห่อ How I Won the War (1967)
You can tell them that you remember when there was a pitch black sky with no bright star, and people feared the night. คุณสามารถบอกพวกเขาว่าคุณ จำได้ เมื่อมีสนามดำฟ้า กับไม่มีดาวสดใส 2010: The Year We Make Contact (1984)
# Remember to look on the bright side till then # จงมองทุกอย่างในแง่ดี An American Tail (1986)
# On the same bright star # ต่อดวงดาวดวงเดียวกัน An American Tail (1986)
# On the same bright star # ต่อดวงดาวดวงเดียวกัน An American Tail (1986)
Hey, clear the way in the old bazaar, Hey you, let us through, it's a bright new star, Oh, come, be the first on your block to meet his eye! เฮ้ เปิดทางในตลาด เฮ้ เจ้าน่ะ ให้เราผ่านด้วย นี่คืนดาราคนใหม่ โอ้ มา เป็นคนแรกที่จะได้สบตาเขา Aladdin (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
brightA bright child is curious about life and reality.
brightA bright idea occurred to me.
brightA full moon is shining bright in the sky.
brightA very bright idea came to my mind.
brightBright as he is, he is slow in giving his opinions.
brightBright ideas never occur to me.
brightBurn brightly.
brightBut his eyes were blue and bright.
brightCity firms vied with each other to hire the brightest young staff.
brightCows are anything but bright.
brightCrows like Tokyo because it is warmer in the city than in the suburbs and bright at night.
brightEdison was not a bright student.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ภาส(n) light, See also: brightness, Syn. แสง, ความสว่าง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
โศก(n) bright green
จรัส(adv) brightly, See also: brilliantly, lustrously, shiningly, clearly, prosperously, Syn. แจ่มแจ้ง, รุ่งเรือง, สว่าง, Example: ดาวบางดวงมีแสงส่องจรัสสว่างเด่น บางดวงก็เล็กย่อมลงมา
โพลง(adv) brightly, See also: glaringly, luminously, ablaze, Syn. สว่างแจ้ง, สุกสว่าง, Example: พวกเราช่วยกันเก็บหาไม้ฟืนมาสุมให้ไฟลุกโพลง
ยับ(adv) dazzlingly, See also: brightly, Syn. แสงแวบๆ, ยิบๆ, Example: แสงอาทิตย์ยามเย็นสะท้อนผิวน้ำที่แผ่กว้างเต้นยิบยับกระทบตา
ใย(adj) bright, See also: clear, attractive, fine and delicate, Syn. นวลบาง, บางๆ, ละเอียดอ่อน, Example: หล่อนผัดหน้าขาวเป็นนวลใย
อัจฉริยะ(adj) genius, See also: bright, exceptional, outstanding, gift, Example: เด็กฉลาดคนนี้เข้าทดสอบเชาวน์ปัญญาแล้วถูกจัดอยู่ในกลุ่มเด็กอัจฉริยะ, Thai Definition: ที่มีความรู้ความสามารถเกินกว่าระดับปกติ
ความใส(n) brightness, See also: clearness, limpidity, transparency, translucency, Syn. ความกระจ่าง, ความใสสะอาด, Example: ความใสของน้ำทำให้มองเห็นปลาทุกตัวที่ว่ายอยู่
พิสุทธิ์(adj) clean, See also: bright, brilliant, Syn. สะอาด, สุกใส, วิสุทธิ์
ไพโรจน์(adj) bright, See also: prosperous, brilliant, shining, Syn. รุ่งเรือง, สุกใส, รุ่งโรจน์

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อัจฉริยะ[atchariya] (adj) EN: ingeniuos ; intelligent ; genius ; bright ; exceptional ; outstanding ; gifted  FR: génial ; intelligent ; ingénieux ; talentueux ; surdoué
ฉลาด[chalāt] (adj) EN: clever ; intelligent ; ingenious ; bright ; sagacious ; smart ; shrewd  FR: intelligent ; ingénieux ; brillant ; malin ; rusé ; perspicace ; astucieux
ชาญฉลาด[chānchalāt] (adj) EN: clever ; wise ; smart ; sharp ; bright ; dexterous ; cunning  FR: ingénieux ; inventif ; intelligent
ชาด[chāt] (n) EN: cinnabar ; annatto ; rouge ; vermilion ; bright red ; maroon
เฉียบแหลม[chīeplaēm] (adj) EN: bright ; clever ; smart ; keen ; shrewd ; astute ; acute  FR: subtil ; sagace
ช่วง[chūang] (adj) EN: bright ; radiant ; dazzling ; luminous ; brilliant ; shining  FR: brillant ; lumineux
แดงแจ๊ด[daēng jaēt] (adj) EN: bright red
แดงก่ำ[daēng kam] (v, exp) EN: be red ; be flushed ; be bright red ; be intense red ; be ruddy
แดงเลือดนก[daēng leūat nok] (adj) EN: vermilion ; bright red ; scarlet  FR: vermillon ; cramoisi
แดงสด[daēng sot] (adj) EN: vermilion ; bright red ; scarlet  FR: vermillon ; écarlate

CMU Pronouncing Dictionary
BRIGHT B R AY1 T
BRIGHTER B R AY1 T ER0
BRIGHTON B R AY1 T AH0 N
BRIGHTLY B R AY1 T L IY0
BRIGHTEN B R AY1 T AH0 N
BRIGHT'S B R AY1 T S
BRIGHTENS B R AY1 T AH0 N Z
BRIGHTEST B R AY1 T AH0 S T
BRIGHTMAN B R AY1 T M AH0 N
BRIGHTWELL B R AY1 T W EH2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary
bright (j) brˈaɪt (b r ai1 t)
Brighton (n) brˈaɪtn (b r ai1 t n)
brighten (v) brˈaɪtn (b r ai1 t n)
brighter (j) brˈaɪtər (b r ai1 t @ r)
brightly (a) brˈaɪtliː (b r ai1 t l ii)
brightens (v) brˈaɪtnz (b r ai1 t n z)
brightest (j) brˈaɪtɪst (b r ai1 t i s t)
brightened (v) brˈaɪtnd (b r ai1 t n d)
brightness (n) brˈaɪtnəs (b r ai1 t n @ s)
brightening (v) brˈaɪtnɪŋ (b r ai1 t n i ng)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[shuǎng, ㄕㄨㄤˇ, ] bright; clear; crisp; open; frank; straightforward; to feel well; fine; pleasurable; invigorating; to deviate, #3,212 [Add to Longdo]
[jǐng, ㄐㄧㄥˇ, ] bright; circumstance; scenery; surname Jing, #3,379 [Add to Longdo]
心灵[xīn líng, ㄒㄧㄣ ㄌㄧㄥˊ, / ] bright; smart; quick-witted; heart; thoughts; spirit, #3,417 [Add to Longdo]
鲜明[xiān míng, ㄒㄧㄢ ㄇㄧㄥˊ, / ] bright; clear-cut; distinct, #5,790 [Add to Longdo]
光明[guāng míng, ㄍㄨㄤ ㄇㄧㄥˊ, ] bright (future); promising, #5,971 [Add to Longdo]
[huī, ㄏㄨㄟ, / ] bright; glorious, #6,925 [Add to Longdo]
明亮[míng liàng, ㄇㄧㄥˊ ㄌㄧㄤˋ, ] brightness, #8,865 [Add to Longdo]
明朗[míng lǎng, ㄇㄧㄥˊ ㄌㄤˇ, ] bright; clear; obvious; forthright; open-minded; bright and cheerful, #10,310 [Add to Longdo]
鲜艳[xiān yàn, ㄒㄧㄢ ㄧㄢˋ, / ] bright-colored; gaily-colored, #10,950 [Add to Longdo]
明月[míng yuè, ㄇㄧㄥˊ ㄩㄝˋ, ] bright moon; refers to 夜明珠, a legendary pearl that can glow in the dark, #11,391 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Blankglühen { n }bright annealing [Add to Longdo]
Blankstahl { m } | Blasen { pl }bright steel | bladders [Add to Longdo]
Glanzgarn { n }bright yarn [Add to Longdo]
fröhlich; intelligent; aufgeweckt { adj } | fröhlicher; aufgeweckter | am fröhlichsten; am aufgewecktestenbright | brighter | brightest [Add to Longdo]
hell; klar; heiter { adj } | heller | am hellstenbright | brighter | brightest [Add to Longdo]
knallgelb { adj }bright yellow [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
からり[karari] (adv-to, adv) (1) (on-mim) clatter (noise made by hard objects coming in contact, e.g. a door flinging open); (2) (on-mim) bright and clear (e.g. sky); (3) (on-mim) nicely dry (e.g. laundry); crisp (e.g. tempura); (4) (on-mim) cheerful and open-hearted; (5) (on-mim) changing suddenly and completely; (6) (on-mim) completely forgetting something; (P) [Add to Longdo]
きらっ;キラッ[kiratsu ; kiratsu] (adv-to) (on-mim) glittering; glitteringly; sparkling; twinkling; brightly [Add to Longdo]
ぽうっと[poutto] (adv, vs) (1) (on-mim) shrill whistling sound; (2) reddening or brightening slightly; (3) rush of blood to the head [Add to Longdo]
アルシオーネ[arushio-ne] (n) Alcyone (star in Taurus, brightest of the Pleiades) [Add to Longdo]
カッと(P);かっと[katsu to (P); katto] (adv, vs) (1) (on-mim) flaring up; burning hotly; suddenly becoming bright; (2) (on-mim) flying into a rage; losing one's cool; (3) (on-mim) opening suddenly and widely (e.g. eyes, mouth); (4) (on-mim) (arch) acting resolutely; (P) [Add to Longdo]
ニシキベラ属[ニシキベラぞく, nishikibera zoku] (n) Thalassoma (genus of brightly colored fish of the wrasse family Labridae) [Add to Longdo]
ニット[nitto] (n) (1) knit; knitted fabric; knitted garments; (2) nit (unit of surface brightness equal to 1 candela per square meter); (P) [Add to Longdo]
ヌーンブライト[nu-nburaito] (n) noon bright [Add to Longdo]
ピカッと;ぴかっと[pikatsu to ; pikatto] (adv, vs) (See ぴかぴか) brightly; dazzlingly; sparklingly; brilliantly (shining) [Add to Longdo]
ブライトネス[buraitonesu] (n) brightness [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
輝度[きど, kido] brightness, luminance [Add to Longdo]
明るさ[あかるさ, akarusa] brightness, luminance [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1095 seconds, cache age: 3.276 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม