Search result for

diction

(105 entries)
(0.0125 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -diction-, *diction*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
diction[N] การเลือกคำมาใช้พูดหรือเขียน, Syn. phrasing, parlance, wording
dictionary[N] พจนานุกรม, See also: ปทานุกรม, นามานุกรม, ประมวลคำศัพท์, อภิธานคำศัพท์, Syn. glossary, wordbook, vocabulary

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
diction(ดิค'เชิน) n. วิธีการใช้คำพูดหรือคำเขียนคำศัพท์,การออกเสียง
dictionary(ดิค'เชินนะรี) n. พจนานุกรม,ปทานุกรม -a walking dictionary ผู้ที่รู้ศัพท์มาก, Syn. lexicon,thesaurus
addiction(อะดิค' เชิน) n. การติดยาเสพติด, ภาวะติดยาเสพติด, Syn. devotion, dependence ###A. freedom)
benediction(เบนนิดิค'เชิน) n. การให้พร,การขอพร,การอวยพร,การขอบคุณ,พิธีอวยพร, See also: benedictory adj. ให้พร benedictive adj. ให้พร
contradiction(คอนทระดิค'เชิน) n. การโต้แย้ง,การเถียง,ความขัดแย้ง,ความไม่ลงรอยกัน
indiction(อินดิค' เชิน) n. ปีงบประมาณทุก 15 ปีของอาณาจักรโรมัน., Syn. cycle of indiction
interdictionn. การห้าม,ภาวะที่ถูกห้าม,คำสั่งห้าม., See also: interdictory adj.
jurisdiction(จัวริสดิค'เชิน) n. อำนาจในการตัดสินคดี,อำนาจศาล,อำนาจการควบคุม,ขอบเขตอำนาจ,อำนาจศาล., See also: jurisdictive adj. ดูjurisdiction jurisdictionally adv. ดูjurisdiction, Syn. judicature,magistracy,sphere,range
malediction(แมลลิดิค'เชิน) n. การด่า,การแช่งด่า,การสาปแช่ง., See also: maledictive adj. maledictory adj., Syn. curse,slander
prediction(พรีดิค'เชิน) n. การทำนาย,การบอกล่วงหน้า,การพยากรณ์,คำทำนาย,คำพยากรณ์

English-Thai: Nontri Dictionary
diction(n) วิธีพูดและเขียน,การออกเสียง,คำศัพท์
dictionary(n) พจนานุกรม,ปทานุกรม,หนังสือรวมคำศัพท์,อภิธานศัพท์
addiction(n) การติดยาเสพติด
benediction(n) การขอพร,การอวยพร,การประสาทพร
contradiction(n) การโต้แย้ง,การเถียง,การแย้ง,ความตรงกันข้าม
interdiction(n) การห้าม,คำสั่งห้าม
jurisdiction(n) อำนาจศาล,การควบคุม
malediction(n) การสาปแช่ง,การแช่ง,คำสาป
prediction(n) คำพยากรณ์,คำทำนาย,การพยากรณ์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dictionariesพจนานุกรม [TU Subject Heading]
Dictionariesพจนานุกรมสำหรับเยาวชน [TU Subject Heading]
Dictionariesพจนานุกรมหลายภาษา [TU Subject Heading]
Dictionariesพจนานุกรม [การแพทย์]
Dictionaries, Chemicalพจนานุกรมศัพท์เคมี [การแพทย์]
Dictionaries, Dentalพจนานุกรมศัพท์ทันตแพทย์ [การแพทย์]
Dictionaries, Medicalพจนานุกรมศัพท์แพทย์ [การแพทย์]
Dictionaries, Pharmaceuticพจนานุกรมศัพท์เภสัชกรรม,พจนานุกรมศัพท์เภสัช [การแพทย์]
Dictionaryพจนานุกรม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Dictionaryพจนานุกรม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dictionary order (n) การเรียงลำดับแบบพจนานุกรม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I mean, I know my face is under "faux pas" in the dictionary, but this is a whole new low.ให้ตายเถอะ โคลอี้, ฉันขอโทษจริงๆ ฉันหมายถึง , ฉันรู้ว่าใบหน้าฉันอาจแปลว่า"ผิดพลาด"ในพจ Committed (2008)
I asked for an English-Albanian dictionary, did you bring one?ผมถามถึงดิกชันนารีอัลเบเนียนกับอังกฤษ คุณเอามาด้วยไม๊? Taken (2008)
I'll show you later in the dictionary. I'll go through the whole recipe with you.เดี๋ยวผมจะเปิดดิคชั่นนารีให้ดู เดี๋ยวจะช่วยดูส่วนผสมทั้งหมดให้ Julie & Julia (2009)
In a wealthy person's dictionary,ในพจนานุกรมของคนรวย Episode #1.1 (2009)
There's no such thing as giving up in my dictionary.ไม่มีคำว่ายอมแพ้ในพจนานุกรมของฉัน Episode #1.19 (2009)
Ooh, I got an English to Mandarin dictionary 'cause you never know when you might need a...เพราะคุณไม่รู้หรอก ว่าเมื่อไหร่ต้องช้งเช้ง อ้อ! If It's Only in Your Head (2009)
The dictionary defines grief askeenmentalsuffering or distress overafflictionor loss.ดิกชันนารี ให้ความหมาย ความเศร้าโศก ว่า "ความทรมานทางจิตใจ หรือ ความเสียใจจากโรคภัย หรือความสูญเสีย" Good Mourning (2009)
Hey, where is the scrabble dictionary?เฮ้ พจนานุกรมต่อคำอยู่ไหนหรอ The Grandfather: Part II (2009)
(Types) scrabble dictionary.พจนานุกรมต่อคำ The Grandfather: Part II (2009)
And also, I did purchase a Spanish dictionary.แล้วฉันก็ ไปซื้อพจนานุกรมมา Despicable Me (2010)
- Lovely diction, Mr... - Logue. Lionel Logue."ยามนี้คือเหมันต์อันน่าขุ่นเคือง The King's Speech (2010)
Maybe you should skip Wrestlerette practice and try cracking a dictionary.เธอน่าจะเลิกตัดสินมวย และท่องศัพท์ซะมากกว่านะ Errand Boy (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dictionA dictionary defines words.
dictionA dictionary is an excellent reference book.
dictionA dictionary is an important aid in language learning.
dictionAfter a while he came back with a dictionary under his arm.
dictionAkira is using that same dictionary that his father used as a student.
dictionAll students of English should have a good English-English dictionary at hand.
dictionAlways have your dictionary near at hand.
dictionAlways keep this dictionary handy.
dictionAn English-Japanese dictionary is surely a must have book, not just for those taking TOEIC, but for all studying English.
dictionA new dictionary has been projected.
dictionAnother thing that is required is a dictionary.
dictionAnyone can use this dictionary.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โวหาร[N] diction
พจนานุกรม[N] dictionary, Example: การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศไม่ได้เริ่มต้นด้วยการท่องพจนานุกรมของภาษานั้นทุกๆ คำ แต่เริ่มจากการศึกษาคำสั่งเฉพาะที่จำเป็น, Count unit: เล่ม, Thai definition: หนังสือสำหรับค้นความหมายของคำที่เรียงลำดับตามตัวอักษร
ปทานุกรม[N] dictionary, See also: lexicon, glossary, Syn. พจนานุกรม, อภิธานคำศัพท์, Example: ปทานุกรมแบบใหม่มีทั้งฉบับอังกฤษเป็นไทยและไทยเป็นอังกฤษ, Count unit: เล่ม, Thai definition: หนังสือสำหรับค้นคว้าความหมายของคำที่เรียงตามลำดับบท

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักขรานุกรมภูมิศาสตร์[n. exp.] (akkharānukrom phūmisāt) EN: gazetteer ; geographical dictionary   
อำนาจ[n.] (amnāt) EN: power ; authority ; control ; jurisdiction ; influence ; domination ; command ; mastery   FR: pouvoir [m] ; autorité [m] ; influence [f]
อำนาจรัฐ[n. exp.] (amnāt rat) EN: jurisdiction   FR: pouvoirs publics [mpl]
อำนาจศาล[n. exp.] (amnāt sān) EN: jurisdiction of the court   FR: juridiction [f]
อาณา[n.] (ānā) EN: authority ; power ; administration   FR: juridiction [f]
อธิบายศัพท์[n.] (athibāisap) EN: dictionary   FR: dictionnaire [m]
ดิกชันนารี่[n.] (dikchannārī) EN: dictionary   FR: dictionnaire [m]
โดยไม่โต้แย้ง[adv.] (dōi mai tōyaēng) EN: without contradiction   
ห้าม...[n.] (hām ...) EN: no ...   FR: interdiction de ... ; défense de ...
ห้ามบุกรุก[v. exp.] (hām bukruk) FR: défense d'entrer ; interdiction de pénétrer dans un lieu ; interdiction de circuler

CMU English Pronouncing Dictionary
DICTION    D IH1 K SH AH0 N
DICTIONARY    D IH1 K SH AH0 N EH2 R IY0
DICTIONARIES    D IH1 K SH AH0 N EH2 R IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
diction    (n) (d i1 k sh @ n)
dictionary    (n) (d i1 k sh @ n r ii)
dictionaries    (n) (d i1 k sh @ n r i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Diktion {f}; Ausdrucksweise {f}; Stil {m}; Sprache {f} | Diktionen {pl}diction | dictions [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
dictionnaire(n) |m| พจนานุกรม
bénédiction(n) |f| การอวยพร เช่น L’église donne sa bénédiction aux sans-papiers., See also: S. grâce, A. malédiction,

Japanese-English: EDICT Dictionary
 ???[, ???] EDICT, EDICT_SUB(P), EDICT2 Japanese-English Electronic Dictionary Files; Copyright Electronic Dictionary Research & Development Group - 2011; Created [Add to Longdo]
NAPS[ナプス, napusu] (n) Numerical Analysis and Prediction System; NAPS [Add to Longdo]
たほいや[, tahoiya] (n) Fictionary game; dictionary game [Add to Longdo]
つめ見出し[つめみだし, tsumemidashi] (n) thumb index (e.g. in a dictionary) [Add to Longdo]
とする[, tosuru] (exp,vs-i) (1) (after the volitional form of verb) to try to ...; to be about to do ...; (2) (after the dictionary form of verb) to decide to ...; (3) to take as; to treat as; (4) to use for; (5) to suppose that (such) is the case; to assume; (6) to decide that; to think that; (7) to make into; to change into; (8) to feel (e.g. after sound symbolism or psychological experience word); to look; to feel like; (9) (with を目的) to intend; to have the intention [Add to Longdo]
[, na] (prt) (1) (sentence end, mainly masc.) indicates emotion or emphasis; (2) (abbr) (from なさい) (used with masu stem verb) command; (3) (used with dictionary form verb) prohibition; (P) [Add to Longdo]
なり[, nari] (prt) (1) or; whether or not; (2) (after dictionary form verb) as soon as; right after; (3) (after past tense verb) while still; with previous state still in effect; (P) [Add to Longdo]
はまり道[はまりみち, hamarimichi] (n) road to (figurative) addiction [Add to Longdo]
[, ya] (prt) (1) such things as (non-exhaustive list related to a specific time and place); and ... and; (2) (See や否や) (after the dictionary form of a verb) the minute (that) ...; no sooner than ...; (int) (3) punctuational exclamation in haiku, renga, etc.; (aux) (4) (ksb [Add to Longdo]
アヘン中毒;阿片中毒[アヘンちゅうどく(アヘン中毒);あへんちゅうどく(阿片中毒), ahen chuudoku ( ahen chuudoku ); ahenchuudoku ( ahen chuudoku )] (n) opium addiction [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吐字[tǔ zì, ㄊㄨˇ ㄗˋ, ] diction; enunciation; to pronounce the words correctly (in opera) [Add to Longdo]
字典[zì diǎn, ㄗˋ ㄉㄧㄢˇ, ] dictionary; character dictionary; CL:本[ben3] [Add to Longdo]
发脱口齿[fā tuō kǒu chǐ, ㄈㄚ ㄊㄨㄛ ㄎㄡˇ ㄔˇ, 齿 / ] diction; enunciation [Add to Longdo]
词典[cí diǎn, ㄘˊ ㄉㄧㄢˇ, / ] dictionary (of Chinese compound words); also written 辭典|辞典 [Add to Longdo]
词条[cí tiáo, ㄘˊ ㄊㄧㄠˊ, / ] dictionary entry [Add to Longdo]
词目[cí mù, ㄘˊ ㄇㄨˋ, / ] dictionary entry [Add to Longdo]
辞典[cí diǎn, ㄘˊ ㄉㄧㄢˇ, / ] dictionary (of Chinese compound words); variant of 詞典|词典 [Add to Longdo]
部首编排法[bù shǒu biān pái fǎ, ㄅㄨˋ ㄕㄡˇ ㄅㄧㄢ ㄆㄞˊ ㄈㄚˇ, / ] dictionary arrangment of Chinese characters under radicals [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データディクショナリ[でーたでいくしょなり, de-tadeikushonari] data dictionary [Add to Longdo]
データ辞書[データじしょ, de-ta jisho] data dictionary [Add to Longdo]
ディクショナリ[でいくしょなり, deikushonari] dictionary [Add to Longdo]
検索[けんさく, kensaku] retrieval (vs), looking up (a word in a dictionary), searching for, referring to [Add to Longdo]
辞書[じしょ, jisho] dictionary, lexicon [Add to Longdo]
辞典[じてん, jiten] dictionary [Add to Longdo]
情報資源辞書システム[じょうほうしげんじしょシステム, jouhoushigenjisho shisutemu] IRDS, Information Resource Dictionary System [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Diction \Dic"tion\, n. [L. dicto a saying, a word, fr. dicere,
   dictum, to say; akin to dicare to proclaim, and to E. teach,
   token: cf. F. diction. See {Teach}, and cf. {Benison},
   {Dedicate}, {Index}, {Judge}, {Preach}, {Vengeance}.]
   Choice of words for the expression of ideas; the
   construction, disposition, and application of words in
   discourse, with regard to clearness, accuracy, variety, etc.;
   mode of expression; language; as, the diction of Chaucer's
   poems.
   [1913 Webster]
 
      His diction blazes up into a sudden explosion of
      prophetic grandeur.           --De Quincey.
 
   Syn: {Diction}, {Style}, {Phraseology}.
 
   Usage: Style relates both to language and thought; diction,
      to language only; phraseology, to the mechanical
      structure of sentences, or the mode in which they are
      phrased. The style of Burke was enriched with all the
      higher graces of composition; his diction was varied
      and copious; his phraseology, at times, was careless
      and cumbersome. "Diction is a general term applicable
      alike to a single sentence or a connected composition.
      Errors in grammar, false construction, a confused
      disposition of words, or an improper application of
      them, constitute bad diction; but the niceties, the
      elegancies, the peculiarities, and the beauties of
      composition, which mark the genius and talent of the
      writer, are what is comprehended under the name of
      style." --Crabb.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 diction
   n 1: the articulation of speech regarded from the point of view
      of its intelligibility to the audience [syn: {enunciation},
      {diction}]
   2: the manner in which something is expressed in words; "use
     concise military verbiage"- G.S.Patton [syn: {wording},
     {diction}, {phrasing}, {phraseology}, {choice of words},
     {verbiage}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top