ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

word of mouth

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -word of mouth-, *word of mouth*
English-Thai: Longdo Dictionary
word of mouth(idiom) การบอกเล่าแบบปากต่อปาก, การบอกต่อ, การเล่าสู่กันฟัง เช่น The gossip grew by word of mouth.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just word of mouth and grapevines.เป็นแค่คำร้องจากปาก และจากเถาองุ่น It Might Get Loud (2008)
But as word of mouth continues to spread,ดูแล้วเรียนรู้ซะ Kick-Ass (2010)
You know, get the word of mouth going. Hi.หวัดดี ขอโทษที่กวนพวกคุณ The Bus Pants Utilization (2011)
Word of mouth from a C.I.ได้มาจากพวกสาย O-Mouth (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
word of mouthThe story has been passed down from generation to generation by word of mouth.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอกเล่า[n.] (bøklāo) EN: hearsay ; word of mouth   FR: ouï-dire [m] ; rumeur [f] ; on-dit [m]
โดยวาจา[adv.] (dōi wājā) EN: verbally ; orally ; by word of mouth   FR: verbalement ; de vive voix

Japanese-English: EDICT Dictionary
言い継ぐ;言継ぐ[いいつぐ, iitsugu] (v5g,vt) to transmit by word of mouth [Add to Longdo]
口コミ[くちコミ(P);クチコミ, kuchi komi (P); kuchikomi] (n) (1) word of mouth; (2) comment on an Internet forum or web page; (P) [Add to Longdo]
口移し[くちうつし, kuchiutsushi] (n) mouth-to-mouth feeding; conveying by word of mouth; oral tradition [Add to Longdo]
口承[こうしょう, koushou] (n,vs) passing on by word of mouth; oral tradition [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 word of mouth
   n 1: gossip spread by spoken communication; "the news of their
      affair was spread by word of mouth" [syn: {grapevine},
      {pipeline}, {word of mouth}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top