ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

password

P AE1 S W ER2 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -password-, *password*, passwor
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
password(n) รหัสผ่าน, Syn. countersign, signal, watchword

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
password(พาส'เวิร์ด) n. คำผ่าน, สัญญาผ่าน

English-Thai: Nontri Dictionary
password(n) คำสัญญาณ, คำผ่าน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
passwordรหัสผ่าน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
passwordรหัสผ่าน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Passwordรหัสผ่าน [คอมพิวเตอร์]
Passwordรหัสผ่าน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Passwordsรหัสผ่าน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Remember, the password is pizzazz!จำไว้ รหัสลับของเรา คือ พิซซ่าซ์ Mannequin: On the Move (1991)
That can be our private password when we meet each other again.มันจะเป็นรหัสลับของเราสองคน เวลาที่เราเจอกันอีก. Ghost in the Shell (1995)
It's simple. If you are a friend, you speak the password and the doors will open.มันง่ายมาก ถ้าเจ้าเป็นมิตร เจ้าพูดรหัสผ่าน ประตูก็จะเปิด The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
The password is your birthdayรหัสคือวันเกิดของคุณ Infernal Affairs (2002)
The password is your birthdayรหัสผ่านคือวันเกิดของคุณ Infernal Affairs (2002)
Probably Neville forgot the password again.เกิดอะไรขึ้น เนวิลอาจจะลืม พาสเวิส อีกแล้วนะ Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Number of password attempts before the program wipes the hard drive.จำนวนครั้งของการใส่พาสเวิร์ด ก่อนที่โปรแกรมจะลบข้อมูลทั้งหมด Extreme Aggressor (2005)
Deadbolt's the number one password crack-resistant software out there.Deadbolt เป็นโปรแกรมต้านการแคร็กพาสเวิร์ด อันดับหนึ่งในตอนนี้ Extreme Aggressor (2005)
The deactivating password isโค๊ดคือ... ........ 5 Go Go G-Boys (2006)
The money will remain in escrow until I return and the winner of the contest enters his or her password into the encryptor whereupon the entire sum will be wired to any bank account in the world you nominate.เงินจะอยู่ในกองกลาง จนกว่าจะมอบคืน ..ผู้ชนะจะป้อนรหัสส่วนตัวใส่ลงในเครื่องของเรา.. เงินรวมทั้งหมด Casino Royale (2006)
Please be so kind as to enter a password of your choice.กรุณาใส่รหัส ได้ตามใจชอบ ครับ Casino Royale (2006)
Give me the password and I will at least let her live.บอกพาสเวิอร์สมา แล้วฉันจะไว้ชีวิตเธอ Casino Royale (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
passwordGive the password.
passwordNow that people can steal passwords, illegal impersonation is becoming a serious problem.
passwordThe passwords were easy to figure out.
passwordThe present password is "eosdigital".
passwordThe sentry demanded the password from everyone.
passwordWe easily figured out the password.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รหัสผ่าน(n) password, See also: pass code, watchword, Example: การใช้งานเครื่องพิมพ์นั้น ต้องใช้รหัสผ่านก่อน ซึ่งจะถูกควบคุมและจัดการ โดยผู้จัดการสำนักงาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำสัญญาณ[kham sanyān] (n) EN: password  FR: mot de passe [ m ]
รหัส[rahat] (n) EN: code ; password ; combination ; secret code ; cipher ; code word  FR: code [ m ] ; code secret [ m ] ; mot de passe [ m ] ; combinaison [ f ] ; indicatif [ m ]
รหัสลับ[rahat lap] (n, exp) EN: code ; password ; combination ; secret code ; cipher  FR: code secret [ m ] ; mot de passe [ m ] ; combinaison [ f ]
รหัสผ่าน[rahat phān] (n, exp) EN: password  FR: mot de passe [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PASSWORD P AE1 S W ER2 D
PASSWORDS P AE1 S W ER2 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
password (n) pˈaːswɜːʳd (p aa1 s w @@ d)
passwords (n) pˈaːswɜːʳdz (p aa1 s w @@ d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kennwort { n } | Kennwörter { pl }password | passwords [Add to Longdo]
Passwort { n } | Passwörter { pl }password | passwords [Add to Longdo]
Passwortschutz { m }password protection [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キーボードパスワード[ki-bo-dopasuwa-do] (n) { comp } keyboard password [Add to Longdo]
キーロガー[ki-roga-] (n) { comp } software used to note content typed (typically to steal passwords) (wasei [Add to Longdo]
パスワード[pasuwa-do] (n) { comp } (computer) password; (P) [Add to Longdo]
パスワードエントリ[pasuwa-doentori] (n) { comp } password entry [Add to Longdo]
パスワードファイル[pasuwa-dofairu] (n) { comp } password file [Add to Longdo]
パスワード失効[パスワードしっこう, pasuwa-do shikkou] (n) { comp } password expiration [Add to Longdo]
パスワード制限[パスワードせいげん, pasuwa-do seigen] (n) { comp } password control [Add to Longdo]
パスワード保護[パスワードほご, pasuwa-do hogo] (n) { comp } password protection [Add to Longdo]
ワンタイムパスワード[wantaimupasuwa-do] (n) { comp } ontime password [Add to Longdo]
暗号[あんごう, angou] (n, adj-no) code; password; cipher; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キーボードパスワード[きーぼーどぱすわーど, ki-bo-dopasuwa-do] keyboard password [Add to Longdo]
パスワード[ぱすわーど, pasuwa-do] password [Add to Longdo]
パスワードエントリ[ぱすわーどえんとり, pasuwa-doentori] password entry [Add to Longdo]
パスワードファイル[ぱすわーどふぁいる, pasuwa-dofairu] password file [Add to Longdo]
パスワード失効[パスワードしっこう, pasuwa-do shikkou] password expiration [Add to Longdo]
パスワード制限[パスワードせいけん, pasuwa-do seiken] password control [Add to Longdo]
パスワード保護[パスワードほご, pasuwa-do hogo] password protection [Add to Longdo]
暗証番号[あんしょうばんごう, anshoubangou] PIN, password number [Add to Longdo]
合言葉[あいことば, aikotoba] password [Add to Longdo]
再設定[さいせってい, saisettei] reestablish (vs), reset (a password) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Password \Pass"word`\, n.
   A word to be given before a person is allowed to pass; a
   watchword; a countersign. --Macaulay.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 password
   n 1: a secret word or phrase known only to a restricted group;
      "he forgot the password" [syn: {password}, {watchword},
      {word}, {parole}, {countersign}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top