ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wordbook

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wordbook-, *wordbook*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wordbook[N] พจนานุกรม, See also: หนังสือคำศัพท์, ปทานุกรม, Syn. dictionary, lexicon, vocabulary

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wordbook(เวริ์ด'บุค) n. พจนานุกรม,ปทานุกรม หนังสือคำศัพท์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปทานุกรม[n.] (pathānukrom) EN: dictionary ; lexicon ; glossary ; wordbook   FR: dictionnaire [m] ; lexique [m] ; glossaire [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wordbook    (n) wˈɜːʴdbuk (w @@1 d b u k)
wordbooks    (n) wˈɜːʴdbuks (w @@1 d b u k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wörterbuch {n} | Wörterbücher {pl}wordbook | wordbooks [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
言海[げんかい, genkai] (n) wordbook; dictionary [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wordbook \Word"book`\, n. [Cf. D. woordenboek, G.
   w["o]rterbuch.]
   A collection of words; a vocabulary; a dictionary; a lexicon.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wordbook
   n 1: a reference book containing words (usually with their
      meanings)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top