Search result for

words

(88 entries)
(0.014 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -words-, *words*, word
English-Thai: Longdo Dictionary
in other words(adv ) อีกนัยหนึ่ง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
words[N] สุนทรพจน์, See also: การพูด, Syn. speech, talk
wordsmith[N] ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้คำ เช่น นักเขียน นักหนังสือพิมพ์
Wordsworth[N] กวีอังกฤษในช่วงปีค.ศ. 1770-1850

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
swordsman(ซอร์ดช'เมิน) n. นักดาบ,นักฟันดาบ,ทหาร., See also: swordsmanship n. วิชาฟันดาบ pl. swordsmen

English-Thai: Nontri Dictionary
swordsman(n) ทหาร,นักดาบ,พลดาบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
words actionable in themselvesถ้อยคำที่เป็นการหมิ่นประมาทอยู่ในตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
words of artศัพท์เฉพาะทาง, สำนวนเฉพาะทาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
words of limitationข้อความที่จำกัดระยะเวลา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
words of procreationข้อความที่กำหนดผู้สืบทอดมรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
words of purchaseข้อความที่ระบุตัวผู้รับโอนสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
words of severanceข้อความที่กำหนดส่วนแบ่งในทรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
words, operativeข้อความที่กำหนดการโอนที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
words, precatoryคำแสดงความปรารถนา, คำขอร้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
words, primary and secondary meanings ofลำดับความหมายหลักและความหมายรองของคำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
WordStar (Computer file) เวิร์ดสตาร์ (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Three words. Say it, and I'm yours.สามคำ พูดมาสิ แล้วฉันจะไม่ไป The Dark Night (2008)
Okay, so do you think you could put them into wordsโอเค เพราะงั้นตอนนี้พี่ถึงคิดว่าพี่ควรจะบอกเซรีน่า O Brother, Where Bart Thou? (2008)
I want the world to see the words coming from my lips, so there can be no misinterpretationผมอยากให้โลกเห็นคำพูด ที่มาจากริมฝีปากผม เพื่อที่จะไม่มีการแปลความผิด Art Imitates Life (2008)
I like to talk,but I want my words to be heard the way I speak themผมอยากจะพูด แต่ผมอยากให้คำพูดของผม\ เป็นที่ได้ยินตามคำที่ผมพูด Art Imitates Life (2008)
In other words, we're pulling another doubleหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ เรากำลังดึงเรื่องที่เหมือนกันอย่างอื่นเข้ามา Art Imitates Life (2008)
He actually said the words,ที่จริงแล้ว เค้าน่าจะพูดว่า Brave New World (2008)
use fewer words, Grey.ใช้คำน้อยๆหน่อย เกรย์ Here Comes the Flood (2008)
you're never at a loss for words with your patients.You really are the last person who should be giving romantic advice. Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
"Yes,no,hello,I love you"... you read the words long enough,they begin to lose their meaning."ใช่" "ไม่" "สวัสดี" "ฉันรักคุณ" คุณอ่านคำพวกนี้นานจนมันเริ่มหมดความหมาย All by Myself (2008)
I've got just six words for you, bree hodge...ฉันมีคำพูดให้เธอ 6 พยางค์ บรี ฮอดจ์ There's Always a Woman (2008)
You might want to avoid words like "festive" and "brunch."เขาไม่ฉลอง\"แชมเปญ\"กันหรอกนะครับ Mirror, Mirror (2008)
How to use her words and not her fists.ให้รู้จักใช้คำพูดแทนใช้ความรุนแรงนะ Kids Ain't Like Everybody Else (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
words80% of all English words come from other languages.
wordsActions speak louder than words. [Proverb]
wordsActions speak louder than words. Stop complaining and do it.
wordsActors, artists, musicians, and writers may use many forms including spoken and written words, actions, colors and sounds.
wordsA dictionary defines words.
wordsA few words may betray a man's true character.
wordsA lot of English words are derived from Latin.
wordsAmerican children grow up hearing those words.
wordsAnastrophe, by switching around words, has the effect of emphasizing text.
wordsAnd we can communicate so many things in so many ways - with our faces, hands, bodies, and voices. We can even write our thoughts in words.
wordsAn effective writer is one who knows what sort of words should be employed in any specific context.
wordsAnother tendency of many Japanese that bothers foreigners is to make statements that are too general and too broad by using or implying words like "all" and "every".

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โวหาร[N] eloquence, See also: words, diction, rhetoric, oratory, Syn. สำนวนโวหาร, Example: หลายฝ่ายแสดงความคิดเห็นด้วยลักษณะของบัณฑิต ด้วยโวหารนุ่มนวล, Count unit: โวหาร, Thai definition: ชั้นเชิงหรือสำนวนแต่งหนังสือหรือพูด, ถ้อยคำที่เล่นเป็นสำบัดสำนวน, Notes: (บาลี)
คำพูด[N] speech, See also: words, discourse, remark, vocable, utterance, Syn. ถ้อยคำ, วลี, คำกล่าว, วาจา, Example: คำพูดของครูทำให้เขามีกำลังใจที่จะเรียนต่อในระดับสูงขึ้นไป, Count unit: คำ
วาจา[N] speech, See also: words, discourse, remark, vocable, utterance, Syn. ถ้อยคำ, คำกล่าว, คำพูด, คำ, วจี, Example: เขาสำรวมกายวาจาใจของเขาได้เป็นอย่างดี
ภารดี[N] speech, See also: words, eloquence, language, utterance, Syn. ถ้อยคำ, คำพูด, ภาษา, Thai definition: คำที่กล่าวออกมา
ลมปาก[N] words, See also: persuasive words, Example: เรื่องที่เขาเคยให้สัญญาว่า จะช่วยเหลือเรื่องเรียนลูก ก็เป็นเพียงลมปากเท่านั้น, Thai definition: ถ้อยคำที่กล่าวออกมา, คำพูดที่พูดจูงใจให้เห็นคล้อยตาม
วจนะ[N] words, See also: speech, utterance, Syn. คำพูด, ถ้อยคำ, พจน์, วจี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
วจี[N] words, See also: speech, utterance, saying, Syn. คำพูด, ถ้อยคำ, พจน์, วจนะ, Notes: (บาลี)
วาท[N] words, See also: speech, utterance, saying, remark, Syn. คำพูด, ถ้อยคำ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ศัพท์แสง[N] vocabulary, See also: words, jargon, lingo, terms, Syn. คำศัพท์, ศัพท์, คำยาก, Example: เราต้องเรียนรู้ศัพท์แสงทางคอมพิวเตอร์ไว้บ้าง, Count unit: คำ, Thai definition: คำยากที่ต้องแปลหรืออธิบายเพิ่มเติม
ถ้อยความ[N] statement, See also: words, Syn. เนื้อเรื่อง, Example: ข้าพเจ้าขอสารภาพว่าตนเองรู้สึกงุนงง จับต้นชนปลายเรื่องราวและถ้อยความที่เขาสนทนากันไม่ได้, Thai definition: เรื่องราวที่เขียนหรือเรียบเรียง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารัมภกถา[n.] (āramphakathā) EN: preface ; introduction ; foreword ; introductory words ; prologue ; preamble   FR: préambule [m] ; prologue [m] ; introduction [f] ; préface [f]
อรรถ[n.] (at) EN: test ; words   
อรรถ-[pref. (n.)] (attha-) EN: text ; words ; content   
บทเรศ[n.] (botharēt) EN: words of a song ; libretto   FR: paroles de chanson [fpl] ; livret [m]
บทเพลง [n. exp.] (botphlēng) EN: lyrics ; words of a song   FR: paroles de chanson [fpl]
โดยคำพูด[adv.] (dōi khamphūt) EN: in words   
ด้วยวาจา[X] (dūay wājā) EN: verbal ; in words ; oral   FR: verbal
เจียม[v.] (jīem) EN: be reserved ; keep under restraint ; be restrained in words and action ; be modest ; be humble ; be moderate   FR: être réservé ; faire preuve de réserve
กถา[n.] (kathā) EN: speech ; lecture ; discourse ; talk ; words   FR: discours [m]
คำ-[pref.] (kham-) EN: words ; remarks : statements)   FR: actions orales ou écrites ; commentaires

CMU English Pronouncing Dictionary
WORDS    W ER1 D Z
WORDSTAR    W ER1 D S T AA2 R
WORDSMITH    W ER1 D S M IH2 TH
WORDSWORTH    W ER1 D Z W ER0 TH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
words    (v) (w @@1 d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Es verschlägt mir die Sprache.Words fail me. [Add to Longdo]
Mir fehlen die Worte.Words fail me. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
〇〇[まるまる, marumaru] (n) symbol used as a placeholder (either because a number of other words could be used in that position, or because of censorship) [Add to Longdo]
うんたら[, untara] (n) (See うんたらかんたら) mumble (used in place of meaningful words in a sentence) [Add to Longdo]
うんたらかんたら[, untarakantara] (n) (See うんたら) something-something (phrase used in place of meaningful words in a sentence) [Add to Longdo]
お里が知れる;御里が知れる[おさとがしれる, osatogashireru] (exp,v1) (See お里,親の顔が見たい) to reveal one's upbringing (through one's words, actions, etc.); to betray one's origin; to give oneself away [Add to Longdo]
かばん語;鞄語[かばんご, kabango] (n) (obs) (See 混成語) portmanteau; combination of two words (often first half of one, second half of another) [Add to Longdo]
ぐうの音も出ない[ぐうのねもでない, guunonemodenai] (exp,adj-i) lost for words; not knowing what to say by way of excuse (refutation) [Add to Longdo]
これを要するに;此れを要するに[これをようするに, korewoyousuruni] (exp,adv) to sum things up; in short; in other words [Add to Longdo]
しのぎを削る;鎬を削る[しのぎをけずる, shinogiwokezuru] (exp,v5r) to compete ruthlessly; to sharpen swords [Add to Longdo]
それはどうかな[, sorehadoukana] (exp) I wonder about that; don't bet on it; famous last words [Add to Longdo]
ちゃんぽん語[ちゃんぽんご, chanpongo] (n) words from another language [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
文以载道[wén yǐ zài dào, ㄨㄣˊ ㄧˇ ㄗㄞˋ ㄉㄠˋ, / ] words of truth; moral expressed in words; written article explaining a moral [Add to Longdo]
临别赠言[lín bié zèng yán, ㄌㄧㄣˊ ㄅㄧㄝˊ ㄗㄥˋ ㄧㄢˊ, / ] words of advice on parting [Add to Longdo]
解嘲[jiě cháo, ㄐㄧㄝˇ ㄔㄠˊ, ] words or actions designed to avoid embarassment or ridicule [Add to Longdo]
言行[yán xíng, ㄧㄢˊ ㄒㄧㄥˊ, ] words and actions; what one says and what one does [Add to Longdo]
言词[yán cí, ㄧㄢˊ ㄘˊ, / ] words; expression [Add to Longdo]
词句[cí jù, ㄘˊ ㄐㄩˋ, / ] words and sentences [Add to Longdo]
词语[cí yǔ, ㄘˊ ㄩˇ, / ] words; expressions; terms [Add to Longdo]
话语[huà yǔ, ㄏㄨㄚˋ ㄩˇ, / ] words; speech; utterance; discourse [Add to Longdo]
谑语[xuè yǔ, ㄒㄩㄝˋ ㄩˇ, / ] words to tease sb [Add to Longdo]
郢书燕说[Yǐng shū Yān shuō, ˇ ㄕㄨ ㄧㄢ ㄕㄨㄛ, / ] words distorted in reading (成语 saw); cf letter from Chu 楚 capital Ying 郢|郢 contains inadvertent words "hold up the candle" that minister of Yan 燕 puzzles out to mean "brilliant prospects" [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 words
   n 1: the words that are spoken; "I listened to his words very
      closely"
   2: the text of a popular song or musical-comedy number; "his
     compositions always started with the lyrics"; "he wrote both
     words and music"; "the song uses colloquial language" [syn:
     {lyric}, {words}, {language}]
   3: language that is spoken or written; "he has a gift for
     words"; "she put her thoughts into words"
   4: an angry dispute; "they had a quarrel"; "they had words"
     [syn: {quarrel}, {wrangle}, {row}, {words}, {run-in},
     {dustup}]
   5: words making up the dialogue of a play; "the actor forgot his
     speech" [syn: {actor's line}, {speech}, {words}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top