Search result for

rhetoric

(69 entries)
(0.0555 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rhetoric-, *rhetoric*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rhetoric[N] การใช้ถ้อยคำชักจูงโน้มน้าว, See also: ศิลปการใช้ถ้อยคำ, Syn. eloquence, oratory
rhetoric[N] การใช้ถ้อยคำโอ้อวดเกินเลย, Syn. hypepbole, magniloquence
rhetorical[ADJ] เชิงสำนวนโวหาร, Syn. bombastic, oratorical, eloquent
rhetorical question[N] คำถามเชิงสำนวนโวหาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rhetoric(เรท'เทอริค) n. ศิลปะการใช้ถ้อยคำ,วาทศิลป์,เชิงสำนวน,ศิลปะในการพูดชักจูงใจคน,เชิงคุยโว,เชิงโวหาร, Syn. expressiveness,bombast
rhetorical(รีทอ'ริเคิล) adj. เกี่ยวกับ rhetoric (ดู) ,

English-Thai: Nontri Dictionary
rhetoric(n) วาทศิลป์
rhetorical(adj) เชิงโวหาร,เกี่ยวกับวาทศิลป์
rhetorician(n) ผู้ชำนาญทางวาทศิลป์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rhetoricวาทศิลป์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rhetoricวาทศาสตร์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
rhetorical figureภาพพจน์วาทศิลป์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
rhetorical questionคำถามเชิงวาทศิลป์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rhetoricศิลปะการใช้ถ้อยคำ [TU Subject Heading]
Rhetorical criticismวาทวิจารณ์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It was a rhetorical question, culo.เป็นคำถามเชิงโวหาร เข้าใจมั๊ย Wanted (2008)
I assume that's a rhetorical question.หวังว่าคงเป็นคำถามที่ไม่ต้องการคำตอบนะ Sir Lancelot's Litter Box (2009)
Well,I'm gonna take that question as rhetorical and...กำลังหาสถานที่ To Hell... And Back (2009)
Ask rhetorical questions that make people uncomfortable?ถามคำถามที่ไม่ต้องการคำตอบ The Jiminy Conjecture (2009)
And now you've upended the entire world, and you hide behind determinist rhetoric.และตอนนี้นายก็จนตรอก ตลอดทั่วทั้งโลก และนายก็หลบซ่อนตัวเอง อยู่หลังวาทศิลป์การตัดสินใจ Playing Cards with Coyote (2009)
It's rhetorical.ไม่ต้องตอบหรอก มันเป็นสำนวนน่ะ The Vengeance Formulation (2009)
That is also rhetorical.นี่ก็สำนวนเหมือนกัน The Vengeance Formulation (2009)
- Not a real question, a rhetorical one.ไม่ใช่คำถามแบบทางการ แค่ภาษาพูดน่ะ Comparative Religion (2009)
Not a joke. Not rhetorical.ไม่ตลก และอย่ามาใช้โวหาร The Blind Side (2009)
Am I to include the Belgian waffle stands? That was rhetorical.รวมเพิงขายวัฟเฟิ่ลด้วยมั้ยครับ? Iron Man 2 (2010)
No. That was a rhetorical question. I don't wanna know anything from you.ไม่ นั่นไม่ใช่ประโยคคำถาม ฉันไม่อยากรู้อะไรจากเธอเลย Easy A (2010)
Oh, that's not a rhetorical question.โอ้ นั่นไม่ใช่คำถามแบบโวหาร Chuck Versus the Three Words (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rhetoricBut it's the rhetoric of failure.
rhetoricThe end of which there were two little sketches of rhetoric and logic, the latter finishing with a specimen of a dispute in the Socratic method.
rhetoricWhen someone speaks with such rhetorical flourish it starts to sound like they're lying.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วาทะศิลป์[N] rhetoric, Example: งานนี้ขึ้นอยู่กับวาทะ, Thai definition: รู้จักใช้ถ้อยคำสำนวนโวหารให้ประทับใจ
วาทศิลป์[N] rhetoric, See also: oratory, Syn. วาทศิลป, Example: เขาได้ชื่อว่าเป็นนักการทูตลิ้นทอง มีวาทศิลป์อันเยี่ยมยอด, Thai definition: ศิลปะการใช้ถ้อยคำสำนวนโวหารให้ประทับใจ
คารม[N] rhetoric, See also: eloquence, oratory, words, argument, Syn. ฝีปาก, ถ้อยคำ, Example: สักวันหนึ่งข้างหน้าข้าพเจ้าคงพอจะมีจุดเริ่มต้นและมีจุดยืนที่จะไม่หวั่นไหวไปกับคารมคำโฆษณาชวนเชื่อจากผู้ขายสินค้าได้โดยง่าย, Thai definition: ถ้อยคำที่คมคาย
ฝีปาก[N] rhetoric, See also: eloquence, oratory, verbal skill, Example: มิเพียงแต่ ฝีปาก ดี ที่ทำให้เขาได้แจ้งเกิด หากบวกความรู้ ความฉลาดหลักแหลม ไหวพริบในการเดินบนถนนสายนี้, Thai definition: คารมของผู้กล่าว, โวหารในการเจรจา
วาทศาสตร์[N] rhetoric, See also: oratory, Example: เทอมนี้ทางภาควิชาเปิดสอนวาทศาสตร์ให้กับบุคคลภายนอก, Thai definition: วิชาว่าด้วยศิลปะในการใช้ถ้อยคำสำนวนโวหารให้ประทับใจ
เจ้าคารม[ADJ] eloquent, See also: rhetorical, Example: น้องเป็นคนเจ้าคารมจึงมีแต่คนรัก ในขณะที่พี่เป็นคนปากหนักจึงไม่มีใครสนใจ, Thai definition: ู้ที่มีฝีปากคมคาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝีปาก[n.] (fīpāk) EN: rhetoric ; eloquence ; oratory ; verbal skill   FR: éloquence [f] ; rhétorique [f]
คารม[n.] (khārom) EN: rhetoric ; eloquence ; oratory ; words ; argument   FR: argument [m]
เล่นคำ[v. exp.] (len kham) EN: play on words ; pun ; juggle with words ; go in for rhetoric   FR: jouer avec les mots ; faire des calembours ; faire des jeux de mots
วาทศาสตร์[n.] (wāthasāt) EN: rhetoric   
วาทศิลป์[n.] (wāthasin) EN: art of speech ; eloquence ; oratory ; rhetoric ; gift of speech   
โวหาร[n.] (wōhān) EN: eloquence ; words ; diction ; rhetoric ; oratory ; language ; literary style ; claptrap ; bombast   FR: éloquence [f] ; style [m] ; diction [f] (vx)

CMU English Pronouncing Dictionary
RHETORIC    R EH1 T ER0 IH0 K
RHETORICAL    R AH0 T AO1 R IH0 K AH0 L
RHETORICIAN    R EH2 T ER0 IH1 SH AH0 N
RHETORICALLY    R AH0 T AO1 R IH0 K L IY0
RHETORICIANS    R EH2 T ER0 IH1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rhetoric    (n) (r e1 t @ r i k)
rhetorical    (j) (r i1 t o1 r i k l)
rhetorician    (n) (r e2 t @ r i1 sh @ n)
rhetorically    (a) (r i1 t o1 r i k l ii)
rhetoricians    (n) (r e2 t @ r i1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rhetorik {f}; Redekunst {f} | Redekünste {pl}rhetoric | rhetorics [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
そうか(P);そっか[, souka (P); sokka] (exp) is that so? (generally rhetorical); (P) [Add to Longdo]
ものですか;もんですか[, monodesuka ; mondesuka] (exp) (fem) (See ものか) used to create a rhetorical question indicating that the speaker actually believes the opposite is true; emphasizes a determination not to do something by means of a rhetorical question [Add to Longdo]
レトリック[, retorikku] (n) rhetoric; (P) [Add to Longdo]
修辞[しゅうじ, shuuji] (n) figure of speech; rhetorical flourish [Add to Longdo]
修辞学[しゅうじがく, shuujigaku] (n) rhetoric [Add to Longdo]
修辞疑問[しゅうじぎもん, shuujigimon] (n) {ling} rhetorical question [Add to Longdo]
修辞法[しゅうじほう, shuujihou] (n) rhetoric [Add to Longdo]
潤色(P);潤飾[じゅんしょく, junshoku] (n,vs) rhetorical flourishes; (P) [Add to Longdo]
反語[はんご, hango] (n,adj-no) irony; rhetorical question; antonym; word in reverse [Add to Longdo]
美辞麗句[びじれいく, bijireiku] (n,adj-no) flowery words; rhetorical flourishes; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
修辞[xiū cí, ㄒㄧㄡ ㄘˊ, / ] rhetoric [Add to Longdo]
修辞学[xiū cí xué, ㄒㄧㄡ ㄘˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] rhetoric [Add to Longdo]
词藻[cí zǎo, ㄘˊ ㄗㄠˇ, / ] rhetoric; flowery language [Add to Longdo]
辞藻[cí zǎo, ㄘˊ ㄗㄠˇ, / ] rhetoric [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rhetoric \Rhet"o*ric\, n. [F. rh['e]torique, L. rhetorica, Gr.
   ???? (sc. ???), fr. ??? rhetorical, oratorical, fr. ???
   orator, rhetorician; perhaps akin to E. word; cf. ??? to
   say.]
   1. The art of composition; especially, elegant composition in
    prose.
    [1913 Webster]
 
   2. Oratory; the art of speaking with propriety, elegance, and
    force. --Locke.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence, artificial eloquence; fine language or declamation
    without conviction or earnest feeling.
    [1913 Webster]
 
   4. Fig. : The power of persuasion or attraction; that which
    allures or charms.
    [1913 Webster]
 
       Sweet, silent rhetoric of persuading eyes. --Daniel.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rhetoric
   n 1: using language effectively to please or persuade
   2: high-flown style; excessive use of verbal ornamentation; "the
     grandiosity of his prose"; "an excessive ornateness of
     language" [syn: {grandiosity}, {magniloquence}, {ornateness},
     {grandiloquence}, {rhetoric}]
   3: loud and confused and empty talk; "mere rhetoric" [syn:
     {palaver}, {hot air}, {empty words}, {empty talk},
     {rhetoric}]
   4: study of the technique and rules for using language
     effectively (especially in public speaking)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top