ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rumor

R UW1 M ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rumor-, *rumor*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
rumor mill(n) กระบวนการแพร่ข่าวลือที่ไม่มีมูลความจริงออกไป

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rumor(n) ข่าวลือ, See also: ข่าวโจษจัน, Syn. bruit, gossip, calumny
rumor(vt) ลือ, See also: เล่าลือ, Syn. bruit, disclose

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rumor(รู'เมอะ) n. ข่าวลือ, ข่าวเล่าลือ, เรื่องโจษจัน, vt. ปล่อยข่าวลือ, เล่าลือ, ซุบซิบ, Syn. report, tale, gossip

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rumorข่าวลือ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I guess the rumors are true.สงสัยว่า ข่าวลือคงจะจริง Vampire Hunter D (1985)
Rumor Control has it that the board wants to fire your little behind.มีข่าวลือว่า... คณะกรรมการจะเล่นตัวเองเรื่องหน้าต่างนั่น... Mannequin (1987)
We'll get it right one of these days. There's a rumor you've been going around miscalibrating the machines.เขาปิดร.ง.ส่งเรากลับเอาซวิดซ์ได้ Schindler's List (1993)
Rumor has it you're a real cold fish.มีข่าวลือว่าคุณเป็นปลาเย็นจริง The Shawshank Redemption (1994)
But there is a rumor that you are supposed to be a psychiatrist.แต่มีข่าวลือ ว่าคุณเป็นจิตแพทย์ Don Juan DeMarco (1994)
What about the rumors Senator Jackson was on lithium?สิ่งที่เกี่ยวกับข่าวลือวุฒิสมาชิกแจ็คสันอยู่ในลิเธียม? The Birdcage (1996)
The rumors are flying, the implications extraordinary.ข่าวลือที่กำลังบิน, ความหมายพิเศษ Contact (1997)
The rumor is that the Communists have taken over... the whole of North and Central China.มีข่าวลือว่าคอมมิวนิสต์ เข้ายึดครอง จีนตอนเหนือและตอนกลางไว้หมดแล้ว Seven Years in Tibet (1997)
There's rumors that he's dead.ลือกันใหญ่ว่าเขาตายแล้ว The Truman Show (1998)
I'm not quite sure how that rumor got started.ฉันไม่แน่ใจว่ามีข่าวลือได้ยังไง Rushmore (1998)
Whatever people feel anxious about becomes rumor and starts to spread.ไม่ว่าอะไรที่ผู้คนเริ่มวิตกกังวลเกี่ยวกับมัน จะกลายเป็นข่าวลือและเริ่มกระจายออกไป. Ringu (1998)
You were the one who spread a rumor about Shizuko's abilities, weren't you?คุณเป็นคนที่ปล่อยข่าวลือ เกี่ยวกับความสามารถของ ชิซูโกะ ใช่มั้ย ? Ringu (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rumorAccidentally, the rumor has turned out to be false.
rumorActually it was only a rumor.
rumorActually, it was only a rumor.
rumorAll sorts of rumors rose about her past.
rumorAll the rumors of his bribes, scandals and lovers soon blew over.
rumorAlmost all the people believed the rumor.
rumorAlmost all the students believed the rumor.
rumorAnn was surprised to hear the rumor.
rumorA rumor circulated through the city.
rumorA rumor does not always prove a fact.
rumorA rumor is abroad about his death.
rumorAs far as I know, the rumor is not true.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำครหา(n) rumor, See also: hearsay, gossip, Syn. คำติเตียน, ข้อครหา, เสียงครหา, Example: กระบวนการสรรหาผู้สมัครของพรรคทำให้มีคำครหากันว่ามีการเล่นพรรคเล่นพวกกันเกิดขึ้น
ข่าวลือ(n) rumor, Syn. ข่าวซุบซิบ, ข่าวโคมลอย, Example: เธอได้ยินข่าวลือเรื่องการปฏิวัติทำให้ตลาดหุ้นปั่นป่วนหรือเปล่า, Count Unit: เรื่อง, ข่าว, Thai Definition: ข่าวที่เล่าหรือพูดต่อๆ กันมาอาจมีหรือไม่มีความจริงอยู่ก็ได้
คำเล่าลือ(n) rumor, See also: hearsay, report, Example: อาหารร้านนี้รสชาติอร่อยสมกับคำเล่าลือจริงๆ
เล่าลือ(v) rumor, See also: be rumored, be widely spoken, Syn. ลือ, เลื่องลือ, ร่ำลือ, Example: ข่าวของเขาเล่าลือไปอย่างรวดเร็วเหมือนไฟไหม้ป่า, Thai Definition: แพร่ข่าวกันแซ่, กระจายข่าวกันแซ่
เลื่อง(v) rumor, See also: spread, be rumored, be widely spoken, go around, Syn. ลือ, เลื่องลือ, โจษจัน, เล่าลือ, Example: ข่าวสาวไฮโซขายตัวเลื่องไปทั่วประเทศ, Thai Definition: กระจายหรือแพร่ออกไปจากปากต่อปาก
โจษจัน(v) rumor, See also: rumour, spread, say, be hearsay, Syn. ลือ, เล่าลือ, นินทา, Example: บรรดาพ่อค้าแม่ขายในตลาดโจษจันกันว่า เขาค้ายาเสพติด, Thai Definition: พูดกันเซ็งแซ่, เล่าลือกันอื้ออึง
โจษ(v) rumor, See also: be rumoured, be spread around, Syn. โจษจัน, ลือ, เลื่องลือ, Example: เขาโจษกันว่านายกรัฐมนตรีกำลังป่วยหนัก, Thai Definition: พูดกันเซ็งแซ่, เล่าลือกันอื้ออึง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำบอกเล่า[khambøklao] (n) EN: saying ; hearsay ; report ; rumor ; account
ข่าวโคมลอย[khāo khōmløi] (n, exp) EN: rumour = rumor (Am.) ; dirt ; unfounded news ; senseless gossip ; groundless news ; slander ; buzz  FR: rumeur [ f ] ; bruit [ m ] ; bobard [ m ] (fam.)
ข่าวลือ[khāoleū] (n) EN: rumour = rumor (Am.)  FR: rumeur [ f ] ; bruit [ m ]
ข่าวยกเมฆ[khāoyokmēk] (n) EN: unfounded news ; groundless news ; rumour = rumor (Am.)  FR: information non fondée [ f ] ; rumeur [ f ]
ขี้ปาก[khīpāk] (n) EN: gossip ; idle talk ; rumor  FR: commérages [ mpl ] ; rumeur [ f ]
เล่าลือ[laoleū] (v) EN: rumor ; be rumored ; be widely spoken
ลือกระฉ่อน[leū krachǿn] (v, exp) EN: be rumored ; spread ; circulate ; get about ; go around  FR: colporter

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RUMOR R UW1 M ER0
RUMORE R UW0 M AO1 R
RUMORS R UW1 M ER0 Z
RUMORED R UW1 M ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rumor (n) rˈuːmər (r uu1 m @ r)
rumors (n) rˈuːmɜːʳz (r uu1 m @@ z)
rumored (n) rˈuːmɜːʳd (r uu1 m @@ d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
传闻[chuán wén, ㄔㄨㄢˊ ㄨㄣˊ, / ] rumor, #7,389 [Add to Longdo]
传言[chuán yán, ㄔㄨㄢˊ ㄧㄢˊ, / ] rumor; hearsay, #8,651 [Add to Longdo]
谣言[yáo yán, ㄧㄠˊ ㄧㄢˊ, / ] rumor, #11,856 [Add to Longdo]
风声[fēng shēng, ㄈㄥ ㄕㄥ, / ] rumor; talk; news; information; sound of the wind; teaching, #16,138 [Add to Longdo]
流言[liú yán, ㄌㄧㄡˊ ㄧㄢˊ, ] rumor; gossip; to spread rumors, #23,889 [Add to Longdo]
谣传[yáo chuán, ㄧㄠˊ ㄔㄨㄢˊ, / ] rumor, #37,151 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gerücht { n } | Gerüchte { pl }rumor [ Am. ]; rumour [ Br. ] | rumors [ Am. ]; rumours [ Br. ] [Add to Longdo]
Sage { f }rumor [ Am. ]; rumour [ Br. ]; myth [Add to Longdo]
rumoren; rumpelnto make noise [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクリロイルモルホリン[akuriroirumoruhorin] (n) acryloyl morpholine [Add to Longdo]
ジアセチルモルヒネ[jiasechirumoruhine] (n) (See ヘロイン) diacetylmorphine (ger [Add to Longdo]
デマ[dema] (n, adj-no) (false) rumor (rumour) (abbr. from demagogy); (P) [Add to Longdo]
デマメール[demame-ru] (n) { comp } email spreading rumors and false stories (rumours) [Add to Longdo]
悪い評判[わるいひょうばん, waruihyouban] (n) unsavory rumor; unsavoury rumour [Add to Longdo]
[うわさ, uwasa] (n, vs, adj-no) rumour; rumor; report; hearsay; gossip; common talk; (P) [Add to Longdo]
噂を聞く;うわさを聞く[うわさをきく, uwasawokiku] (exp, v5k) to hear a rumor; to get wind of [Add to Longdo]
噂を流す[うわさをながす, uwasawonagasu] (exp, v5s) to spread rumors; to spread rumours [Add to Longdo]
噂通り[うわさどおり, uwasadoori] (n) rumor that appears to be quite true (rumour) [Add to Longdo]
艶種[つやだね, tsuyadane] (n) love affair; love rumour; love rumor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rumor \Ru"mor\, n. [F. rumeur, L. rumor; cf. rumificare,
   rumitare to rumor, Skr. ru to cry.] [Written also {rumour}.]
   1. A flying or popular report; the common talk; hence, public
    fame; notoriety.
    [1913 Webster]
 
       This rumor of him went forth throughout all Judea,
       and throughout all the region round about. --Luke
                          vii. 17.
    [1913 Webster]
 
       Great is the rumor of this dreadful knight. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A current story passing from one person to another,
    without any known authority for its truth; -- in this
    sense often personified.
    [1913 Webster]
 
       Rumor next, and Chance,
       And Tumult, and Confusion, all embroiled. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. A prolonged, indistinct noise. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rumor \Ru"mor\, v. t. [imp. & p. p. {Rumored}; p. pr. & vb. n.
   {Rumoring}.]
   To report by rumor; to tell.
   [1913 Webster]
 
      'T was rumored
      My father 'scaped from out the citadel. --Dryden.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rumor
   n 1: gossip (usually a mixture of truth and untruth) passed
      around by word of mouth [syn: {rumor}, {rumour}, {hearsay}]
   v 1: tell or spread rumors; "It was rumored that the next
      president would be a woman" [syn: {rumor}, {rumour},
      {bruit}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top