Search result for

อรรถ

(68 entries)
(0.0322 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อรรถ-, *อรรถ*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
อรรถบำบัดSpeech Therapy

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อรรถบท[N] essence, See also: theme, text, story, topic, Syn. แก่นเรื่อง, เนื้อความ, สาระ, แก่น, Example: เขาพยายามทำความเข้าใจอรรถบทของเรื่องนี้
อรรถรส[N] beautiful wording, See also: beautiful words, (poetic) flavor, Example: หนังสือเล่มนี้มีความไพเราะงดงามด้วยเสียง ความหมาย และอรรถรสต่างๆ, Thai definition: รสแห่งถ้อยคำ, ถ้อยคำที่ทำให้เกิดความซาบซึ้ง, ถ้อยคำที่ทำให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อรรถรส[N] beautiful wording, See also: beautiful words, (poetic) flavor, Example: หนังสือเล่มนี้มีความไพเราะงดงามด้วยเสียง ความหมาย และอรรถรสต่างๆ, Thai definition: รสแห่งถ้อยคำ, ถ้อยคำที่ทำให้เกิดความซาบซึ้ง, ถ้อยคำที่ทำให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อรรถกถา[N] exegesis, See also: commentary, Example: เขาชอบอ่านอรรถกถาเหล่านั้นก่อนนอนทุกคืน, Thai definition: คัมภีร์ที่อธิบายความพระบาลี, คัมภีร์ที่ไขความพระไตรปิฎก
อรรถคดี[N] lawsuit, See also: legal case, legal proceedings, legal action, Example: ศาลพิพากษาอรรถคดีไปตามพยานหลักฐาน, Thai definition: เรื่องที่ฟ้องร้องกันในศาล
อรรถศาสตร์[N] semantics, Thai definition: วิชาที่เกี่ยวกับความหมาย, การตีความทางความหมาย
อรรถศาสตร์[N] utilitarianism, See also: science of practical life and government, economics, Thai definition: วิชาที่เกี่ยวกับการงานในชีวิตและการปกครอง
อรรถาธิบาย[N] explanation, See also: elucidation, Syn. คำอธิบาย, Example: พระภิกษุกำลังให้อรรถาธิบายแก่ศิษย์, Thai definition: การอธิบายขยายความ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อรรถาธิบาย[V] explain, See also: clarify, amplify (meaning), Syn. อธิบายความ, ขยายความ, Example: วิทยากรอรรถาธิบายสรรพคุณของสินค้ามากมาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อรรถาธิบาย[V] explain, See also: clarify, amplify (meaning), Syn. อธิบายความ, ขยายความ, Example: วิทยากรอรรถาธิบายสรรพคุณของสินค้ามากมาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อรรถ, อรรถ-(อัด, อัดถะ-) น. เนื้อความ เช่น แปลโดยอรรถ, คำที่ยังไม่ได้แปลความหมาย เช่น คำอรรถ.
อรรถกถา(อัดถะกะถา) น. คัมภีร์ที่อธิบายความพระบาลี, คัมภีร์ที่ไขความพระไตรปิฎก.
อรรถกถาจารย์น. อาจารย์ผู้แต่งอรรถกถา.
อรรถกร(อัดถะกอน) ว. ให้ประโยชน์, เป็นประโยชน์.
อรรถกวี(อัดถะกะวี) น. กวีผู้มีความสามารถในการแต่งร้อยกรองตามความเป็นจริง.
อรรถคดี(อัดถะคะดี) น. เรื่องที่ฟ้องร้องกันในศาล.
อรรถบท(อัดถะบด) น. แก่นเรื่อง, เนื้อความ, หัวข้อ, สาระ.
อรรถปฏิสัมภิทา(อัดถะ-) น. ปัญญาอันแตกฉานในอรรถ คือ ความเข้าใจที่สามารถคาดหมายผลข้างหน้าอันจะเกิดสืบเนื่องไปจากเหตุ, ความเข้าใจอธิบายอรรถแห่งภาษิตย่อให้พิสดาร, เป็นธรรมข้อ ๑ ในปฏิสัมภิทา ๔ คือ ๑. อรรถปฏิสัมภิทา ๒. ธรรมปฏิสัมภิทา ๓. นิรุตติปฏิสัมภิทา ๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา.
อรรถประโยชน์(อัดถะปฺระโหฺยด) น. ประโยชน์ที่ต้องการ.
อรรถรส(อัดถะรด) น. รสแห่งถ้อยคำ, ถ้อยคำที่ทำให้เกิดความซาบซึ้ง, ถ้อยคำที่ทำให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hermeneuticsอรรถปริวรรตศาสตร์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
explicationอรรถวิภาค [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
semanticsอรรถศาสตร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
semanticsอรรถศาสตร์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
denotational semanticsอรรถศาสตร์ความหมายโดยตรง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
thesaurusอรรถาภิธาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
thesaurusอรรถาภิธาน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
thesaurusอรรถาภิธาน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Semanticsอรรถศาสตร์ [TU Subject Heading]
Semantics (Law)อรรถศาสตร์ (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Semantics (Philosophy)อรรถศาสตร์ (ปรัชญา) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Of course, I can't mention you in my Nobel acceptance speech, but when I get around to writing my memoirs, you can expect a very effusive footnote and perhaps a signed copy.จะให้กล่าวในสุนทรพจน์ รับรางวัลโนเบลไม่ได้หรอกนะ แต่ฉันเขียนอัตตชีวประวัติเมือไหร่... อาจมีเชิงอรรถถึงนายจนยาวเหยียด... The Electric Can Opener Fluctuation (2009)
Last I checked, all you've got is a footnote in a C.D.C. funding request.ครั้งสุดท้ายที่ผมเช็ค ทั้งหมดที่คุณได้มา คือเชิงอรรถของกรมควบคุม โรคติดต่อ ที่เสนอขอทุน Black Swan (2009)
It's semantics, really, isn't it?มันก็แค่เรื่องอรรถศาสตร์ ใช่มั้ยล่ะ? Interpretive Dance (2010)
I'm not building a legal case against you, John.ผมไม่ได้แต่งเรื่องอรรถคดีกับคุณ จอห์น Episode #1.3 (2010)
They really stepped up a notch in terms of visual deliciousness.พวกมันดูดีขึ้นเป็นกอง สำหรับเชิงอรรถรสด้านภาพ Abed's Uncontrollable Christmas (2010)
I will become a footnote in one of your files buried so far back, no one will ever find it, because anything more would be an inconvenience to their self-serving, rabble-rousing narrative.ชื่อของผมก็จะกลายเป็นเชิงอรรถ ในแฟ้มคดีแฟ้มใดแฟ้มหนึงของพวกคุณ แล้วก็จะถูกเก็บลืม ไม่มีใครหามันเจออีก เพราะยิ่งถ้ามีเรื่องมากขึ้นเท่าไหร่ มันก็จะยิ่งมีอุปสรรค Countdown (2011)
WALKIE TALKIE BEEPS Oh, BLEEP off. It kills the tension!ให้ตายสิ หนังมันจะเสียอรรถรส Episode #18.3 (2012)
Semantics.อรรถศาสตร์ Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
Their names will be footnotes in the annals of science after what's about to happen here.หลังจากนี้ชื่อพวกเขาจะเป็นแค่เชิงอรรถ ในหน้าประวัติศาสตร์วิทยาการ Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016)
A footnote.แค่เชิงอรรถ Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016)
The footnotes for my 19th book.เชิงอรรถสำหรับหนังสือเล่มที่ 19 ของฉัน Yellow Submarine (1968)
to see your individual tastes, not to see you repeat exactly what I'd taught you in an impersonal, academic way.เพื่ออรรถรสที่แตกต่าง ไม่ใช่ที่จะเห็นอะไรซ้ำๆ กับสิ่งที่ครูสอน ไม่หมายถึงใครโดยเฉพาะนะ Wild Reeds (1994)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อรรถ[n.] (at) EN: test ; words   
อรรถ-[pref. (n.)] (attha-) EN: text ; words ; content   
อรรถกถา[n.] (atthakathā) EN: commentary ; exegesis   
อรรถกถาจารย์[n.] (atthakathājān) EN: commentator ; exegete   FR: exégète [m] ; commentateur [m]
อรรถกวี[n.] (atthakawī) EN: writer of non-fiction   
อรรถคดี[n.] (atthakhadī) EN: lawsuit ; case ; legal action ; legal case ; legal proceedings ; litigation   
อรรถนิยม[n.] (atthaniyom) EN: realism   
อรรถบท[n.] (atthabot) EN: essence   
อรรถประโยชน์[n.] (atthaprayōt) EN: advantage ; utility   
อรรถรส[n.] (attharot) EN: flavour = flavor (Am.) ; feeling ; aesthetic quality ; beautiful wording   

English-Thai: Longdo Dictionary
exegete(n) อรรถกถาจารย์ - ผู้เขียนหนังสืออธิบายข้อพระคัมภีร์ของศาสนาต่างๆ เช่นหนังสืออธิบายข้อพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ หรือหนังสืออธิบายข้อพระธรรมเบญจบรรณ หรือหนังสืออธิบายพระไตรปิฏก หรือหนังสืออธิบายคัมภีร์พระเวท หรือหนังสืออธิบายคัมภีร์อัลกุรอ่านก็ได้ทั้งนั้น, S. commentator,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
semantics[N] สาขาวิชาหนึ่งทางภาษาศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของความหมาย, See also: อรรถศาสตร์, Syn. semasiology, semiology

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
context(คอน'เทคซฺทฺ) n. คำอรรถาธิบาย,ตอนต้นหรือตอนต่อจากคำหรือถ้อยคำ,สิ่งแวดล้อม, See also: contextual adj. ดูcontext, Syn. circumstance -Conf. point
control panelแผงควบคุมเป็นชื่อโปรแกรมอรรถประโยชน์ (utility program) กลุ่มหนึ่ง เป็นตัวกำหนดเกี่ยวกับอุปกรณ์ หรือส่วนต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้เป็นไปตามที่ผู้ใช้ต้องการ เช่น จอภาพ, เมาส์ , แป้นพิมพ์, หน่วยความจำ ระบบเครือข่าย ฯ control panel นี้จะมีให้ใช้ทั้งในแมคอินทอช และระบบวินโดว์บนพีซี หรือ Presentation Manager ของ โอเอสทู (OS 2)
da1. abbr. dopamine 2. (ดีเอ) ย่อมาจาก desk accessory (แปลว่า เครื่องใช้อำนวยความสะดวก) มีอยู่ในเครื่องแมคอินทอช หมายถึง โปรแกรมอรรถประโยชน์ (utility program) ต่าง ๆ เช่น เครื่องคิดเลข สมุดโน้ต นาฬิกา โปรแกรมเหล่านี้สามารถเรียกมาใช้ได้ แม้ในขณะที่ทำโปรแกรมอื่นอยู่ ในระบบไมโครซอฟต์วินโดว์ ก็มีกลุ่มโปรแกรมที่ชื่อ Accessories ซึ่งมีโปรแกรมอรรถประโยชน์ในลักษณะคล้าย ๆ กัน เช่น มีเครื่องคิดเลข นาฬิกา สมุดโน้ต ปฎิทิน มีโปรแกรมที่จำเป็น เช่น ประมวลผลคำ (word processing) และ โปรแกรมวาดภาพ ฯลฯ
desk accessoryเครื่องใช้อำนวยความสะดวกใช้ตัวย่อว่า DA (อ่านว่า ดีเอ) หมายถึง โปรแกรมพิเศษประเภทโปรแกรมอรรถประโยชน์ (utility program) ต่าง ๆ ที่อำนวยประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้ได้ตลอดเวลา แม้ในขณะที่ใช้โปรแกรมอื่นอยู่ เช่น เครื่องคิดเลข นาฬิกา ฯ (ดู DA)
emm(อีเอ็มเอ็ม) ย่อมาจากคำ expanded memory manager เป็นชื่อของโปรแกรมอรรถประโยชน์ (utility program) โปรแกรมหนึ่งที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถทำให้หน่วยความจำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ส่วนมากจะใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีตัวประมวลผลเป็นชิป (chip) เบอร์ 80386 หรือ 80486
expanded memory managerชื่อโปรแกรมขยายหน่วยความจำใช้ตัวย่อว่า EMM (อีเอ็มเอ็ม) เป็นชื่อของโปรแกรมอรรถประโยชน์ (utility program) โปรแกรมหนึ่งที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถทำให้หน่วยความจำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ส่วนมากจะใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีตัวประมวลผลเป็นชิป (chip) เบอร์ 80386 หรือ 80486
font/da moverโปรแกรมเพิ่ม/ลดแบบอักษรเป็นโปรแกรมอรรถประโยชน์ (utility program) โปรแกรม หนึ่ง มีเฉพาะในเครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอช ใช้เมื่อ ต้องการ นำแบบอักษรต่าง ๆ เข้าไปเก็บในฮาร์ดดิสก์ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเมื่อต้องการคัดลอกลงไปเก็บ ในจานบันทึก
judgement(จัดจฺ'เมินทฺ) n. การพิจารณา,การพิจารณาอรรถคดี,การตัดสิน,การลงความเห็น,ความเห็น,คำวินิจฉัย,การพิพากษาครั้งสุดท้ายของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ทั้งหลาย,วาระสุดท้ายของโลก (หรือ Last judg (e) ment), Syn. consideration,ruling,opinion,wisdom
judgment(จัดจฺ'เมินทฺ) n. การพิจารณา,การพิจารณาอรรถคดี,การตัดสิน,การลงความเห็น,ความเห็น,คำวินิจฉัย,การพิพากษาครั้งสุดท้ายของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ทั้งหลาย,วาระสุดท้ายของโลก (หรือ Last judg (e) ment), Syn. consideration,ruling,opinion,wisdom
judicature(จู'ดะเคเชอะ) n. การพิจารณาอรรถคดีตามกฎหมาย,ผู้พิพากษาทั้งหลาย,อำนาจในการพิพากศาอรรถคดี,ศาลยุติธรรม,กฎหมาย

English-Thai: Nontri Dictionary
context(n) ปริบท,บทความ,ท้องเรื่อง,อรรถาธิบาย,สิ่งแวดล้อม
footnote(n) หมายเหตุ,เชิงอรรถ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top