หรือคุณหมายถึง wordineß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wordiness

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wordiness-, *wordiness*, wordines
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wordiness[N] การใช้คำฟุ่มเฟือย, Syn. redundance, redundancy

English-Thai: Nontri Dictionary
wordiness(n) การพูดมากไป,การใช้คำฟุ่มเฟือย

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wordiness    (n) wˈɜːʳdɪnɪs (w @@1 d i n i s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wordiness \Word"i*ness\, n.
   The quality or state of being wordy, or abounding with words;
   verboseness. --Jeffrey.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wordiness
   n 1: boring verbosity [syn: {prolixity}, {prolixness},
      {windiness}, {long-windedness}, {wordiness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top