ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

the

DH AH0   
200 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -the-, *the*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (org ) ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย
See also: S. LDS Church,

English-Thai: Longdo Dictionary
The Holy See(n) นครรัฐวาติกัน (Vatican City State)
the john(n slang) ห้องน้ำ, S. toilet, restroom, WC
The Metropolitan Electricity Authority; MEA(abbrev) กฟน., S. การไฟฟ้านครหลวง,
The People’s Republic of Chinaสาธารณรัฐประชาชนจีน
the shoe is on the other footสถานการณ์กลับตาลปัตร, S. the circumstances are reversed; a change of places has occurred.,
theme park(n) สวนสนุก
theses(n) |พหูพจน์ของ thesis| วิทยานิพนธ์, ข้อสรุป, ข้อวินิจฉัย เช่น Finding model theses or dissertations can help you gauge how much (or how little) you have to do. A good model can also serve as an inspiration for you.
Chancellor of the Exchequer(n) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอังกฤษ
blather(n vi vt) เพ้อเจ้อ, (also written as) blether
wave the white flag(phrase) ยอมยกธงขาว ยอมแพ้ ยอมจำนน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
the[ART] คำนำหน้านามชี้เฉพาะ
the[PRF] พระเจ้า, Syn. theo-
thee[PRON] ท่าน (คำโบราณ), See also: คุณ, เธอ, Syn. thou, you
them[PRON] พวกเขา (รูปกรรมของ they)
then[ADV] ในขณะนั้น, Syn. at that time
then[ADV] หลังจากนั้น, See also: แล้ว, จากนั้น, ต่อจากนั้น, Syn. afterwards
then[ADV] ดังนั้น, See also: ฉะนั้น, ถ้าเช่นนั้น, Syn. therefore
then[ADV] นอกจากนี้, See also: ยิ่งกว่านี้, Syn. furthermore, in addition
then[ADJ] ในตอนนั้น, See also: ในขณะนั้น, Syn. at that time
then[N] เวลานั้น, See also: ช่วงนั้น, ตอนนั้น, Syn. that time

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
then. วันอาทิตย์
theater(เธีย'เทอะ) n. โรงละคร,โรงมหรสพ,โรงภาพยนตร์,โรงละครกลางแจ้ง,ผู้ชมในโรงดังกล่าว,ห้องบรรยาย,-PHr. (the theatre (Theater) ละคร,บทละคร,เรื่องละคร,สถานที่แสดง,การเกิดผืนดินเป็นชั้น ๆ), Syn. cinema
theatre(เธีย'เทอะ) n. โรงละคร,โรงมหรสพ,โรงภาพยนตร์,โรงละครกลางแจ้ง,ผู้ชมในโรงดังกล่าว,ห้องบรรยาย,-PHr. (the theatre (Theater) ละคร,บทละคร,เรื่องละคร,สถานที่แสดง,การเกิดผืนดินเป็นชั้น ๆ), Syn. cinema
theatrical(เธียเอ'ทริเคิล) adj. เกี่ยวกับละคร (มหรสพ,ภาพยนตร์) ,โอ้อวด หรูหราหรือมารยา, See also: theatricals n. การแสดงละคร,นักแสดงละคร. theatricality n., Syn. showy,dramatic
thee(ธี) pron. (กรรมของthou) คุณ,ท่าน ดู thou
theft(เธฟทฺ) n. การขโมย,การลักเล็กขโมยน้อย,สิ่งที่ถูกขโมย, Syn. depredation,robbery
their(แธร) pron. ของเขาเหล่านั้น (เป็นการแสดงความเป็นเจ้าของของthey)
their's(แธร์ซ) pron. ของเขาเหล่านั้น (เป็นสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ they)
theism(ธี'อิสซึม) n. ความเชื่อในพระเจ้าองค์เดียว,ความเชื่อว่ามีพระเจ้า,ลัทธิเชื่อว่ามีพระเจ้า, See also: theist n.,adj. theistic adj. theistical adj.
them(เธม) pron. กรรมของthey

English-Thai: Nontri Dictionary
the(adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว
theatrical(adj) เกี่ยวกับการแสดงละคร,หรูหรา,มีมารยา
theatricals(n) การแสดงละครโดยคณะสมัครเล่น
thee(pro) ท่าน,คุณ
theft(n) การโจรกรรม,การขโมย,การลักขโมย
their(adj) ของเขาทั้งหลาย
theirs(pro) สิ่งอันเป็นของเขาทั้งหลาย
theist(n) ผู้นับถือพระเจ้า
them(pro) เขาทั้งหลาย
theme(n) หัวข้อ,สาระสำคัญ,แก่นเรื่อง,แนว,แกนคำศัพท์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
The Eightกลุ่มแปด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
The International Telegraph and Telephone Consultative Committee; Comité Consultatif Internationale de Télégraphique et Téléphonique (CCITT)คณะกรรมการที่ปรึกษาการโทรเลขและโทรศัพท์ระหว่างประเทศ (ซีซีไอทีที) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
The International Telegraph and Telephone Consultative Committee; Comité Consultatif Internationale de Télégraphique et Téléphonique (CCITT)คณะกรรมการที่ปรึกษาการโทรเลขและโทรศัพท์ระหว่างประเทศ (ซีซีไอทีที) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
the Picturesqueความงามดั่งภาพ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
The Salonนิทรรศการศิลปกรรมซาลง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
theater, operating; theatre, operatingห้องสอนแสดงผ่าตัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
theatre๑. ละคร๒. โรงละคร [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
theatreสถานมหรสพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
theatre of crueltyละครโหด [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
theatre of silenceละครเงียบ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
The American National Standard Institute (ANSI)สถาบันมาตรฐานแห่งชาติอเมริกา, องค์กรที่กำหนดรายละเอียดของสัญลักษณ์และความหมายของสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในผังงานอธิบายขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา เพื่อให้สามารถสื่อความหมายที่ตรงกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
The American Petroleum Institute Gravityหน่วยวัดค่าความถ่วงจำเพาะของน้ำมันดิบเป็นองศา, หน่วยวัดค่าความถ่วงจำเพาะของน้ำมันดิบเป็นองศา กำหนดขึ้นโดยสถาบันปิโตรเลียมแห่งสหรัฐอเมริกา (The American Petroleum Institute)
เป็นค่าที่แสดงความหนักเบาของน้ำมัน โดยปรกติน้ำมันดิบจะมีค่าความถ่วง API อยู่ระหว่าง 20-45 องศา และสามารถแบ่งน้ำมันดิบออกเป็น 3 ชนิด คือ น้ำมันดิบชนิดเบา มีค่าความถ่วง API มากกว่า 34 องศา น้ำมันดิบชนิดกลาง มีค่าความถ่วง API อยู่ระหว่าง 34-20 องศา และน้ำมันดิบชนิดหนัก มีค่าความถ่วง API น้อยกว่า 20 องศา [ปิโตรเลี่ยม]
The ASEAN Declaration (Bangkok Declaration)" หมายถึง เอกสารก่อตั้งสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน (Association of South-East Asian Nations : ASEAN) ซึ่งได้มีการลงนามที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 โดย ผู้แทนระดับรัฐมนตรีของ 5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์และไทย " [การทูต]
The Association of Investment Management Companies สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
เป็นสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม 2537 เป็นศูนย์รวมของบริษัทหลักทรัพย์ประเภทบริษัทจัดการลงทุน ในอันที่จะสร้างมาตรฐานและพัฒนาการประกอบธุรกิจด้านนี้ พัฒนาการลงทุนและตลาดทุนไทย รักษาผลประโยชน์และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ลงทุนในกองทุนรวม [ตลาดทุน]
The Association of Securities Companiesสมาคมบริษัทหลักทรัพย์
สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 จุดประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมของบริษัทหลักทรัพย์ทุกประเภท ในอันที่จะร่วมมือกันและให้ความร่วมมือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมพัฒนาตลาดทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ของไทย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์มีชื่อย่อ ๆ ว่า ASCO [ตลาดทุน]
The College of Pedeatricians of Thailandวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย [TU Subject Heading]
The Conference on Interaction and Confidence-Building Measures in Asiaการประชุมว่าด้วยการแสวงหามาตรการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ (ด้านความมั่นคง) ในเอเชีย " CICA ได้รับการจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยความริเริ่มของคาซัคสถาน และมีสมาชิกเข้าร่วม 16 ประเทศ ได้แก่ คาซัคสถาน อินเดีย ปากีสถาน ปาเลสไตน์ รัสเซีย ตุรกี จีน อิสราเอล อิหร่าน อัฟกานิสถาน อียิปต์ อาเซอร์ไบจาน มองโกเลีย คีร์กิซสถาน ทาจิกิสถาน และอุซเบกิสถาน และประเทศผู้สังเกตการณ์อีก 10 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี ยูเครน เวียดนาม อินโดนีเซีย ไทย ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และเลบานอน " [การทูต]
The Derivatives Act B.E.2546พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติเพื่อกำกับดูแลธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในประเทศไทย ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2546 โดยกำหนดให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจหน้าที่วางนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนา ตลอดจนกำกับดูแลในเรื่องสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สมาคมกำกับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการป้องกันการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า [ตลาดทุน]
The Foreign Officeในสมัยก่อน เมื่อสังคมนานาชาติมีสมาชิกประเทศอยู่เพียงไม่กี่แห่ง และการเจริญความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็ไม่มีอะไรที่ยุ่งยากซับซ้อน ดังนั้น ประมุขของรัฐหรือหัวหน้าของรัฐบาลจะเป็นผู้บริหารกิจการต่างประเทศด้วยตนเอง แต่มาในปัจจุบันเป็นไปไม่ได้ที่จะกระทำเช่นนี้ ดังนั้นทุกวันนี้ รัฐบาลของประเทศเกือบจะทุกแห่งจะมีสำนักงานในระดับกระทรวงแยกออกต่างหาก เพื่อดำเนินกิจการต่างประเทศโดยเฉพาะสำนักงานนี้จะมีชื่อเรียกแตกต่างกันใน แต่ละประเทศ เช่นเรียกว่า The Ministry of (หรือ for) Foreign Affairs, The Ministry of External Affairs, The Department of State หรือ The Department of Foreign Affairs หรือ Gaimusho เป็นต้น ส่วนหัวหน้าสำนักงานหรือเจ้ากระทรวงนั้น จะเป็นบุคคลในคณะรัฐมนตรี และเรียกชื่อตำแหน่งต่างๆ กัน เช่น The Secretary of Foreign Affairs, The Minister of External Affairs, The Secretary of State หรือ Foreign Minister หรือ Foreign Secretary ตัวรัฐมนตรีนี้จะมีผู้ช่วย ซึ่งบางตำแหน่งเรียกว่า ปลัดกระทรวง (Under-Secretaries), ผู้ช่วยปลัดกระทรวง (Assistant Under-Secretaries) พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่หรือข้าราชการที่ได้ผ่านการฝึกอบรมมาแล้วงาน ของกระทรวงการต่างประเทศ โดยทั่วไปมักจะแบ่งออกเป็นสองฝ่าย ฝ่ายแรกเรียกว่าฝ่ายธุรการ (Home Service) ทำหน้าที่บริหารกิจการต่าง ๆ ภายในประเทศ ซึ่งเกี่ยวกันกับกิจการต่างประเทศ รวมทั้งการติดต่อเกี่ยวข้องกับคณะทูตานุทูต และฝ่ายที่สองเรียกว่า Foreign Service เป็นฝ่ายดำเนินงานเกี่ยวกับกิจการต่างประเทศ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในต่างแดน อันมีสถานทูต สถานกงสุล และสำนักงานอื่น ๆ เป็นตัวแทน ประกอบด้วยข้าราชการฝ่ายการทูตและฝ่ายวิชาการ ซึ่งประจำทำงานในสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลและสำนักงานระหว่างประเทศอื่น ๆ แต่ประเทศไทยเรายังมิได้แบ่งออกเป็นสองฝ่ายดังกล่าวตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการต่างประเทศเป็นตัวกลาง ทำหน้าที่ติดต่อระหว่างประเทศ ส่วนหัวหน้าคณะทูตภายในนครหลวงของแต่ละประเทศจะทำการติดต่อใด ๆ ทั้งหมดกับกระทวงการต่างประเทศของรัฐผู้รับงานภายในกระทรวงการต่างประเทศ โดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็นกรม กอง โดยถือตามเขตภูมิศาสตร์ต่าง ๆ เช่น กรมหรือกองการเอเชีย กรมการแอฟริกา กรมการอเมริกัน กรมการยุโรป และอื่น ๆ เป็นต้น นอกจากนั้น ยังมีกรมกองอื่น ๆ ที่ทำหน้าที่ด้านธุรการ และด้านการสื่อสารติดต่อ การประชุม การประสานงานความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การคลัง การบริการในต่างประเทศ การสารนิเทศ การกฎหมาย การห้องสมุด การหนังสือเดินทาง การบุคลากร การพิธีการทูต การวิจัย การสนธิสัญญา การตรวจลงตรา (Visa) และการสหประชาชาติในปัจจุบันในหลาย ๆ ประเทศ ผู้ที่สมัครขอรับราชการในกระทรวงการต่างประเทศจะต้องมีคุณวุฒิตามที่กระทรวง กำหนด เช่น จะต้องผ่านการสอบไล่ ทั้งในภาคปากเปล่า และข้อเขียน ตลอดจนจะต้องปรากฏตัวต่อหน้าคณะกรรมการสอบไล่ (Board) ซึ่งจะเป็นฝ่ายให้คะแนนบุคลิกและคุณภาพส่วนตัว แล้วนำคะแนนไปบวกกับคะแนนสอบข้อเขียน ในบางแห่งต้องการให้ผู้สมัครสอบเข้ารับการฝึกอบรม และให้อยู่ในระหว่างการทดลองดูความประพฤติ (Probationary period) อีกด้วย [การทูต]
The Great Wonders of Suwannabhumiโครงการสิ่งมหัศจรรย์แห่งสุวรรณภูมิ หมายถึง โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวระหว่างกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคที่นับถือศาสนาพุทธ อันประกอบด้วย ไทย ลาว กัมพูชา และพม่า โดยร่วมกันจัดรายการนำเที่ยวในโบราณสถานที่สำคัญต่าง ๆ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของ 4 ประเทศ ได้แก่ วัดพระศรีรัตนศาสดารามในกรุงเทพฯ นครวัดในกัมพูชา โบราณสถานในพุกาม/มัณฑะเลย์ในพม่า และแขวงหลวงพระบางในลาว เพื่อที่จะดึงดูดชาวต่างชาติให้มาสนใจในดินแดนแห่งนี้ และนำมาซึ่งการพัฒนาสถานที่ดังกล่าว รวมทั้งยังจะเป็นการเชื่อมโยงการเดินทางระหว่าง 4 ประเทศอย่างสมบูรณ์ โครงการนี้เสนอโดย ฯพณฯ ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลาว กัมพูชา และพม่า เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2542 ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 3 ที่กรุงมะนิลา [การทูต]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
the[ธี] (pron. ) ผู้นี้
The Asia-Pacific Development & Communication Centre (ADCC) of Dhurakij Pundit Univer (adj ) The Asia-Pacific Development & Communication Centre (ADCC) of Dhurakij Pundit University provides short-term capacity-building training courses to development professionals from governments, NGOs, development banks and UN agencies.
The Boot (n slang) ประเทศอิตาลี (รูปร่างคล้ายรองเท้าบู๊ต)
the Cabinet Secretary-Generalเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
the execution to overide the busineesครอบงำกิจการ
The Federation of Thai Industries (n ) สภาอุตสาหกรรม
See also: S. FTI,
the good book (n) พระคัมภีร์ไบเบิล
See also: S. bible,
The National Elephant Conservation Foundationมูลนิธิอนุรักษ์ช้างภาคเหนือ
The National Elephant Instituteสถาบันช้างแห่งชาติ
The payment management system Bus coffee Business, The objective to study about The [ไทย] (n ) The payment management system Bus coffee Business, The objective to study about The pagment of The store for receiving the pagment to solve The pagment list in The store the which part should to have saved and also have The discount The pagment and another income to manage The project that receive The staffs ‘satisfaction in a good level

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Which, if left unattended, causes a contraction in the cartilage and forms cauliflower earsซึ่งถ้าปล่อยเอาไว้ จะทำให้กระดูกอ่อนเกิดหดตัว เกิดเป็นหูรูปดอกกะหล่ำปลี The Expendables (2010)
The scar.แผลเป็น Red Eye (2005)
- The M4s?- M4 ล่ะ Pilot (2008)
The kids.เด็กๆ The Diaper Incident (2010)
The tab?ว่าจ้าง Pilot (2011)
The Palestinian.ชาวปาเลสไตน์ Tessellations (2012)
The truth is...ความจริงคือ... Introduction to Finality (2012)
The bluesThe blues American Hustle (2013)
The hell?บ้าอะไรนะ? Blue on Blue (2013)
The egg.ไข่ Curtains (2013)
♪ On the sunsetKidnapped (2013)
The Market ?ทิลดะ The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
the$100 will cover all your expenses for the trip.
the10 people were packed into the small room.
the1/4 of the world's carbon dioxide emissions are from America, Its per-capita emissions are also the greatest in the world.
the1980 was the year when I was born.
the1. Finely chop the chicken breast meat.
the2001 is the year when the 21st century begins.
the2002: President Bush signs the Homeland Security Act and it becomes an official Cabinet agency.
the2ch, where there are many posts praising specific companies, or, conversely, denigrating their rivals.
the2. Cut the radishes into long sticks.
the2. Draw a boomerang shape on the card with with a pen. Cut out the boomerang you've drawn.
the2. Sew together the shoulder of the garment body.
the3. If you do phone then hang up immediately, without following any instructions given.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ล่วงลับ[N] the deceased, See also: dead person, Syn. ผู้ตาย, ผู้วายชนม์, ผู้เสียชีวิต, Example: การกรวดน้ำเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับ, Count unit: คน
พุทโธ[N] Lord Buddha, See also: the Buddha, Syn. พระพุทธเจ้า
ภาคใต้[N] the southern part, See also: the South, Ant. ภาคเหนือ, Example: ภาคใต้ตั้งอยู่ในระหว่างทะเลอันดามันในมหาสมุทรอินเดียกับทะเลจีนใต้ในมหาสมุทรแปซิฟิค, Thai definition: บริเวณที่อยู่ทางใต้ของประเทศ
ภาคเหนือ[N] the northern part, See also: the North, Ant. ภาคใต้, Example: การดำหัวเป็นวัฒนธรรมอันสูงยิ่งของคนในภาคเหนือ, Thai definition: บริเวณที่อยู่ทางเหนือของประเทศ
ภาคอีสาน[N] the north-eastern part, See also: the Northeast, Syn. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, Example: ภาคอีสานของไทยมีจรรยาปฏิบัติทางสังคมอย่างเคร่งครัดเรียกว่า ฮีตสิบสอง, Thai definition: บริเวณที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
ยาวิเศษ[N] the best medicine, Example: อารมณ์ขันคือยาวิเศษที่อาจช่วยป้องกันโรคหัวใจได้
หลักวิชาการ[N] theory, See also: principle, Example: ระดับการปนเปื้อนของสารตะกั่วในน้ำดื่มตามหลักวิชาการไม่ควรเกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร, Thai definition: ทฤษฎีของวิชาการ
ครั้งหลัง[N] the past, See also: the old days, Syn. สมัยก่อน, Example: ทุกวันนี้คุณปู่ยังคงจำภาพอันหวานชื่นในครั้งหลังได้
กนอ.[N] The Industrial Estate Authority of Thailand, Syn. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กปน.[N] The Metropolitan Waterworks Authority, See also: MWA, Syn. การประปานครหลวง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่น[v.] (aen) EN: be curved up ; be bent down ; bend the back ; lean back ; sag   FR: être recourbé
แอบ[adj.] (aēp) EN: stealthily ; furtively ; on the sly ; secretly   FR: en douce ; discrètement ; furtivement
แอฟริกาเหนือ[n. prop.] (Aepfarikā Neūa) EN: North Africa ; Northern Africa   FR: Afrique du Nord [f]
แอฟริกาตอนเหนือ[n. prop.] (Aepfarikā Tøn Neūa) EN: North Africa ; Northern Africa   FR: Afrique du Nord [f]
อาหารมื้อสุดท้าย[n. prop.] (Āhān Meū Sutthāi) EN: The Last Supper   FR: Cène [f]
อโหสิกรรม[n.] (ahōsikam) EN: non-existence of the consequences for sins ; cancellation of penalties for all sins ; forgiveness of sin   FR: pardon [m]
เหนือ[n. prop.] (Ailaēn Neūa) EN: Northern Ireland   FR: Irlande du Nord [f]
อากาศ[n.] (ākāt) EN: weather ; climate   FR: temps [m] ; météo [f] ; climat [m]
อากาศเลว[n. exp.] (ākāt lēo) EN: bad weather ; foul weather   FR: la météo est médiocre
อากาศหนาว[n. exp.] (ākāt nāo) EN: cold weather   FR: il fait froid ; temps froid [m] ; climat froid [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
THE DH AH0
THE DH AH1
THEE DH IY1
THEO TH IY1 OW0
THEN DH EH1 N
THEW TH UW1
THEM DH EH1 M
THEM DH AH0 M
THEA TH IY1 AH0
THEY DH EY1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
the (a) ðə (dh @)
Theo (n) θˈiːou (th ii1 ou)
thee (prp) ðiː (dh ii)
them (prp) ðɛm (dh e m)
then (a) ðˈɛn (dh e1 n)
they (prp) ðɛɪ (dh ei)
theft (n) θˈɛft (th e1 f t)
their (j) ðˈɛəʳr (dh e@1 r)
theme (n) θˈiːm (th ii1 m)
there (a) ðˈɛəʳr (dh e@1 r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
他们[tā men, ㄊㄚ ㄇㄣ˙, / ] they, #65 [Add to Longdo]
这些[zhè xiē, ㄓㄜˋ ㄒㄧㄝ, / ] these, #147 [Add to Longdo]
所以[suǒ yǐ, ㄙㄨㄛˇ ㄧˇ, ] therefore; as a result; so, #198 [Add to Longdo]
人民[rén mín, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ, ] the people, #303 [Add to Longdo]
[Shāng, ㄕㄤ, ] the Shang dynasty, 16th to 11th century BC, #451 [Add to Longdo]
当时[dāng shí, ㄉㄤ ㄕˊ, / ] then; at that time; while, #531 [Add to Longdo]
于是[yú shì, ㄩˊ ㄕˋ, / ] thereupon; as a result; consequently; thus; hence, #877 [Add to Longdo]
理论[lǐ lùn, ㄌㄧˇ ㄌㄨㄣˋ, / ] theory, #894 [Add to Longdo]
第一次[dì yī cì, ㄉㄧˋ ㄧ ㄘˋ, ] the first time; first; number one, #965 [Add to Longdo]
它们[tā men, ㄊㄚ ㄇㄣ˙, / ] they (for inanimate objects), #1,225 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Theater(n) |das, pl. Theater| โรงละคร, โรงโอเปร่า
Theke(n) |die, pl. Theken| ซุ้มหรือเคาน์เตอร์ขายของเล็กๆ น้อยๆ (ส่วนใหญ่เป็นพวกเครื่องอุปโภคบริโภค) เช่น heiße Theke ซุ้มขายอาหารร้อน
Thema(n) |das, pl. Themen| หัวข้อ, หัวเรื่อง
Apotheke(n) |die, pl. Apotheken| ร้านขายยา
Staatstheater(n) |das, pl. Staatstheater| โรงละครของรัฐ
seitherตั้งแต่นั้นมา เช่น Ihr Haus hat weder Fenster noch Türen. Es war am 26. Dezember im Bau, als sie in Khao Lak vom Wasser mitgerissen wurde. Seither ist sie arbeitsunfähig., See also: S. seitdem,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
die Allgemeinheitthe general public [Add to Longdo]
ein erster kleiner Anfangthe thin end of the wedge [Add to Longdo]
die engsten Angehörigenthe immediate family [Add to Longdo]
Anwaltschaft {f}the bar [Add to Longdo]
die Aufklärung {f} [hist.]the Enlightenment [Add to Longdo]
die Auserwählten {pl}the favored few [Am.]; the favoured few [Br.] [Add to Longdo]
die geringste Aussichtthe ghost of a chance [Add to Longdo]
Besatzer {pl}; Besatzung {f}; Besatzungstruppen {pl}; Okkupationstruppen {pl} [mil.]the occupying forces; occupying troops [Add to Longdo]
die ganze Bescherungthe whole bag of tricks [Add to Longdo]
Bestandteile {pl}; Einzelteile {pl}the component parts [Add to Longdo]
das Beste vom Bestenthe cream of the crop [Add to Longdo]
die wesentlichen Bestimmungenthe essential provisions [Add to Longdo]
der böse Blickthe evil eye [Add to Longdo]
der Blues {m} [mus.]the blues [Add to Longdo]
Bund {m}the Federation [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
thèse(n) |f, pl. thèses| วิทยานิพนธ์
faire du théâtre(vt) เล่นละครเวที
soutenance d'une thèse(n) |f| การแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้ศึกษา ก่อนจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
bibliothèque(n) |f| ห้องสมุด เช่น La bibliothèque de l’école dispose d’une collection d’environ 350,000 volumes.
soutenir une thèse(vt) แสดงผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้ศึกษา ก่อนจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あしきり, ashikiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the leg at the knee (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
[はなきり, hanakiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the nose (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
嬥歌[かがい, kagai] (n) (arch) (See 歌垣) ritual singing and dancing gathering of young men and women [Add to Longdo]
桫欏(oK);杪欏(oK)[へご;ヘゴ, hego ; hego] (n) (uk) Cyathea spinulosa (species of tree fern) [Add to Longdo]
[てい, tei] (n) (1) Di (ancient Chinese ethnic group); (2) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
氐宿;とも星[ともぼし, tomoboshi] (n) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
[はばき, habaki] (n) metal collar mounted between a sword blade and the hand guard [Add to Longdo]
[にべ;ニベ, nibe ; nibe] (n) (1) (uk) drum; croaker (any fish of the family Sciaenidae); (2) (uk) Nibe croaker (Nibea mitsukurii) [Add to Longdo]
[はす;ハス, hasu ; hasu] (n) (uk) three-lips (freshwater fish of the minnow family, Opsariichthys uncirostris) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あいまい理論[あいまいりろん, aimairiron] fuzzy theory [Add to Longdo]
アース端子付きのACコンセント[アースたんしづきのエーシーコンセント, a-su tanshidukino e-shi-konsento] grounded (or earthed) outlet [Add to Longdo]
イーサネット[いーさねっと, i-sanetto] Ethernet [Add to Longdo]
オンザフライ印字装置[おんざふらいいんじそうち, onzafuraiinjisouchi] on-the-fly printer [Add to Longdo]
キューイング理論[キューイングりろん, kyu-ingu riron] queuing theory [Add to Longdo]
コミュニケーション理論[コミュニケーションりろん, komyunike-shon riron] communication theory [Add to Longdo]
サーミスター[さーみすたー, sa-misuta-] thermistor [Add to Longdo]
サンプリング定理[サンプリングていり, sanpuringu teiri] sampling theorem [Add to Longdo]
シソーラス[しそーらす, shiso-rasu] thesaurus [Add to Longdo]
シソーラスの項目[シソーラスのこうもく, shiso-rasu nokoumoku] thesaurus entry [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
劇場[げきじょう, gekijou] Theater, Schauspielhaus [Add to Longdo]
寒暖計[かんだんけい, kandankei] Thermometer [Add to Longdo]
理論[りろん, riron] Theorie [Add to Longdo]
魔法瓶[まほうびん, mahoubin] Thermosflasche [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 The \The\ ([th][=e]), v. i.
   See {Thee}. [Obs.] --Chaucer. --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 The \The\ ([th][=e], when emphatic or alone; [th][-e], obscure
   before a vowel; [th]e, obscure before a consonant; 37),
   definite article. [AS. [eth][=e], a later form for earlier
   nom. sing. masc. s[=e], formed under the influence of the
   oblique cases. See {That}, pron.]
   A word placed before nouns to limit or individualize their
   meaning.
   [1913 Webster]
 
   Note: The was originally a demonstrative pronoun, being a
      weakened form of that. When placed before adjectives
      and participles, it converts them into abstract nouns;
      as, the sublime and the beautiful. --Burke. The is used
      regularly before many proper names, as of rivers,
      oceans, ships, etc.; as, the Nile, the Atlantic, the
      Great Eastern, the West Indies, The Hague. The with an
      epithet or ordinal number often follows a proper name;
      as, Alexander the Great; Napoleon the Third. The may be
      employed to individualize a particular kind or species;
      as, the grasshopper shall be a burden. --Eccl. xii. 5.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 The \The\, adv. [AS. [eth][=e], [eth][=y], instrumental case of
   s[=e], se['o], [eth][ae]t, the definite article. See 2d
   {The}.]
   By that; by how much; by so much; on that account; -- used
   before comparatives; as, the longer we continue in sin, the
   more difficult it is to reform. "Yet not the more cease I."
   --Milton.
   [1913 Webster]
 
      So much the rather thou, Celestial Light,
      Shine inward, and the mind through all her powers
      Irradiate.                --Milton.
   [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 THE
     Technische Hoogeschool Eindhoven (OS), "T.H.E."
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 THE
     The Hessling Editor
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top