ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

them

DH EH1 M   
131 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -them-, *them*
English-Thai: Longdo Dictionary
theme park(n) สวนสนุก
stick them up!(phrase) ยกมือ (ทั้งสองข้าง) ขึ้น เช่น ในภาพยนตร์ เวลาที่โจรจะเข้ามาจี้ หรือตำรวจจะมาจับ และสั่งให้คนนั้นๆ ยกมือขึ้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
them[PRON] พวกเขา (รูปกรรมของ they)
theme[N] หัวข้อ, See also: ประเด็นหลัก, ใจความสำคัญ, สาระสำคัญ, แก่นสาร, Syn. subject, topic
theme[N] บทความ, See also: งานเขียนสั้นๆ, Syn. composition, essay, paper, report
theme[N] แนวบทเพลง
thematic[ADJ] เกี่ยวกับใจความสำคัญ, Syn. topical, subjective
theme song[N] เพลงประจำของรายการภาพยนตร์ โทรทัศน์ หรือวิทยุ
themselves[PRON] ด้วยตัวของพวกเขาเอง
Them's fighting words[IDM] คำที่จะทำให้เป็นเรื่องทะเลาะกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
them(เธม) pron. กรรมของthey
thematic(ธีแมท'ทิค) adj. เกี่ยวกับ theme (ดู), See also: thematically adv.
theme(ธีม) n. หัวข้อการอภิปราย,หัวข้อในการสนทนา,หัวข้อหนังสือ,เรื่องของหนังสือ,ใจความ,สาระสำคัญ,แก่นสาร,หัวข้อความเรียง,แกนคำศัพท์,แนวบทเพลง., Syn. topic,subject
theme songn. ท่วงทำนองเพลงประจำของรายการภาพยนตร์หรือทีวีหรือวิทยุ ทำให้คนฟังจำได้
themselves(เธม'เซลซฺ') pron.,pl. พวกเขา,พวกเขาเหล่านั้น
anathema(อะแนธ' ธีมะ) n. บุคคลหรือสิ่งที่คนสาปแช่งหรือเกลียด, การขับไล่ออกจากศาสนา, การสาปแช่ง, การประณามอย่างรุนแรง. -anathema tic (al) adj., Syn. curse, execration ###A. blessing, approval
anathematise(อะแนธ' ธีมะไทซ) vi.,vt. ประณาม, แช่งด่า, สาปแช่ง.
anthem(แอน' เธม) n. เพลงสดุดี, เพลงสวด, เพลงชาติ, เพลงสรรเสริญพระบารมี,เพลงสรรเสริญที่ร้องโดยคนหลายคน. -vt. สดุดีด้วยเพลงดังกล่าว, Syn. hymn, song,psalm, chant)
apothem(แอพ'พะเธม) n. เส้นตั้งฉากจากจุดศูนย์กลางไปยังด้านใดด้านหนึ่งของรูปเหลี่ยมด้านเท่า
chrysanthemumn. ดอกเก๊กฮวย,ต้นเบญจมาศ

English-Thai: Nontri Dictionary
them(pro) เขาทั้งหลาย
theme(n) หัวข้อ,สาระสำคัญ,แก่นเรื่อง,แนว,แกนคำศัพท์
themselves(pro) ตัวของเขาทั้งหลาย
anathema(n) คำสาปแช่ง,คำแช่ง
anathematize(vt) สาปแช่ง,ประณาม,แช่งด่า
anthem(n) เพลงสดุดี,เพลงสรรเสริญ
chrysanthemum(n) ดอกเบญจมาศ,ดอกเก็กฮวย
mathematical(adj) เกี่ยวกับคณิตศาสตร์
mathematician(n) นักคณิตศาสตร์
mathematics(n) คณิตศาสตร์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
themal spring; hot springพุน้ำร้อน, บ่อน้ำร้อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
themeแก่นเรื่อง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Thematic Mapperระบบแยกข้อมูลภาพจากดาวเทียมเป็นภาพหลายช่วงคลื่น, ระบบแยกข้อมูลภาพจากดาวเทียมเป็นภาพหลายช่วงคลื่น เพื่อแยกแยะลักษณะต่างๆบนพื้นดิน โดยทั่วไปจะใช้ ๗ ช่วงคลื่น และทำให้สามารถจำแนกชนิดของวัตถุบนพื้นดินได้งาน เช่น ดิน พืชพรรณ ความแข็งแรงของพืช ชนิดของพืชพรรณ ปริมาณของมวลชีวภาพ (biomass) จำแนกแหล่งน้ำ บอกความชื้นของดิน แยกระหว่างเมฆกับหิมะ แสดงแหล่งพลังงานความร้อน และจำแนกชนิดของหิน [Assistive Technology]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Put them in the tub.ใส่ไว้ใน อ่าง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Take them away.จมูกของฉัน! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Let them have it!ไปลุยมัน The Great Dictator (1940)
If we get them to General Schmelloffel,ถ้าเราทำได้ The Great Dictator (1940)
She'd never cut them for fear of hurting them.เธอไม่คิดจะตัดมัน สำหรับเธอไม่ชอบการทำลาย The Great Dictator (1940)
- Have them shot.- ยิงพวกเรา The Great Dictator (1940)
Have them all shot. I don't want dissatisfied workers.ยิงพวกมัน ฉันไม่อยากให้คนงานไม่พอใจ The Great Dictator (1940)
Spare the strikers and permit them to return to work.ปล่อยๆไป และให้พวกมันกลับมาทำงาน The Great Dictator (1940)
But mark them for future reference.ให้พวกมันเซ็นใบรับรอง The Great Dictator (1940)
- Then wipe them out!- คัดชื่อพวกมันออก The Great Dictator (1940)
I know it but Schultz has them all hypnotized.ฉันรู้ แต่ชูลท์ซ เป่าหูพวกเรา The Great Dictator (1940)
- I won't remove them till you sign.ผมจะไม่ถอยจนกว่าคุณจะเซ็น The Great Dictator (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
themA baby boy was born to them.
themA baby was born to them.
themA common theme underlies both perspectives.
themActually, and I need to keep this quiet, but recently here there's a rumour that young women on this beach are having photos taken in secret of them.
themA fat white cat sat on a wall and watched them with sleepy eyes.
themAffection sprang up between them.
themA fight started about nothing between them.
themAfter all the trouble we went to in coming up with that project it only took them a second to shoot it down in the meeting.
themAfter that many live in special homes for the aged where their children and grandchildren can come to visit them.
themAfter their parents died their grandparents brought them up.
themAfter weighing all these considerations, the promoters will present their scheme in the form of a private bill; however, they might find themselves forced to alter the route in order to meet criticisms in Parliament.
themA gulf divided him from them.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แก่นเรื่อง[N] theme, See also: subject matter, idea, keynote, Syn. สาระสำคัญ, จุดสำคัญ, สาระ, Example: นวนิยายหลายร้อยเรื่องทีเดียวที่หยิบยกปัญหาครอบครัวแตกแยกนี้มาตั้งเป็นแก่นเรื่อง
เขาทั้งหลาย[PRON] they, See also: them, Syn. พวกเขา, Example: พวกเขาทั้งหลายต่างก็ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างแข็งขัน, Thai definition: เป็นสรรพนามบุรุษที่ 3 ใช้แทนผู้ที่เราพูดถึงซึ่งมีจำนวนหลายคน
พวกเขา[PRON] they, See also: them, Example: กลุ่มจิตรกรชาวฝรั่งเศสเคยถูกโจมตีกล่าวหาว่าภาพเขียนของพวกเขาแหกคอกหาศิลปะไม่ได้, Count unit: คน, Thai definition: สรรพนามบุรุษที่ 3 ใช้สำหรับเรียกผู้ที่ถูกเอ่ยถึงที่มีจำนวนมากกว่า 1
ตับเรื่อง[N] themes of lyrics, See also: themes of classical Thai songs, Syn. ตับเพลงเรื่อง, Example: การแสดงดนตรีไทยครั้งนี้มีตับเรื่องด้วย, Count unit: ชุด, ตับ, Thai definition: เพลงที่จัดไว้ตามลำดับเรื่อง เช่น ตับนางลอย, ตับพระลอ
ตับเรื่อง[N] themes of lyrics, See also: themes of classical Thai songs, Syn. ตับเพลงเรื่อง, Example: การแสดงดนตรีไทยครั้งนี้มีตับเรื่องด้วย, Count unit: ชุด, ตับ, Thai definition: เพลงที่จัดไว้ตามลำดับเรื่อง เช่น ตับนางลอย, ตับพระลอ
กระทู้[N] theme, See also: subject, text, heading, question, gist, Example: ฝ่ายค้านได้ตั้งกระทู้เรื่องกรณีการให้สัมปทานโครงการทางด่วนขั้นที่ 2, Count unit: กระทู้, Thai definition: หัวข้อหรือข้อความที่ตั้งให้อธิบาย เช่น กระทู้ธรรม กระทู้ถาม
อรรถบท[N] essence, See also: theme, text, story, topic, Syn. แก่นเรื่อง, เนื้อความ, สาระ, แก่น, Example: เขาพยายามทำความเข้าใจอรรถบทของเรื่องนี้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัดฉีด[v.] (atchīt) EN: encourage someone by giving them money   FR: graisser la patte à qqn (fam.)
เบญจมาศ[n.] (benjamāt) EN: Chrysanthemum morifolium ; Florist's Mun   
แช่งด่า[v.] (chaēngdā) EN: curse ; damn ; execrate ; denounce ; anathematize   
เก๊กฮวย [n.] (døk kekhūay) EN: Chrysanthemum   
ดูสิ[v. exp.] (dū si) EN: take a look at them   FR: regardez ! ; regarde !
หัวข้อ[n.] (hūakhø) EN: content ; subject ; topic ; heading ; article, point   FR: sujet [m] ; thème [m] ; rubrique [f] ; point [m] ; contenu [m]
โจทย์[n.] (jōt) EN: mathematical problem ; mathematical question ; problem in arithmetic   FR: problème de mathématique [m] ; problème [m]
แก้ปัญหาคณิฅศาสตร์[v. exp.] (kaē panhā khanittasāt) EN: solve a mathematical problem   FR: résoudre un problème mathématique [m]
การสาปแช่ง[n.] (kān sāpchaeng) FR: anathème [m] ; anathématisme [m] (vx)
เก๊กฮวย [n.] (kekhūay) EN: Chrysanthemum indicum   

CMU English Pronouncing Dictionary
THEM DH EH1 M
THEM DH AH0 M
THEME TH IY1 M
THEMES TH IY1 M Z
THEMED TH IY1 M D
THEMING TH IY1 M IH0 NG
THEMATIC TH IY0 M AE1 T IH0 K
THEMSELF DH EH0 M S EH1 L F
THEMSELF DH AH0 M S EH1 L F
THEMSELVES DH AH0 M S EH1 L V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
them (prp) ðɛm (dh e m)
theme (n) θˈiːm (th ii1 m)
themes (n) θˈiːmz (th ii1 m z)
thematic (j) θˈɪmˈætɪk (th i1 m a1 t i k)
themselves (prp) ðˈəmsˈɛlvz (dh @1 m s e1 l v z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
主题[zhǔ tí, ㄓㄨˇ ㄊㄧˊ, / ] theme; subject, #1,738 [Add to Longdo]
游乐园[yóu lè yuán, ㄧㄡˊ ㄌㄜˋ ㄩㄢˊ, / ] theme park, #33,733 [Add to Longdo]
他们自己[tā men zì jǐ, ㄊㄚ ㄇㄣ˙ ㄗˋ ㄐㄧˇ, / ] themselves [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Thema(n) |das, pl. Themen| หัวข้อ, หัวเรื่อง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Thema {n} [mus.] | Themen {pl}theme | themes [Add to Longdo]
Thema {n}; Themenkreis {m}; Themenbereich {m} | Themen {pl} | zu einem anderen Thema überwechseln | etwas vom Thema abweichentopic | topics | to turn to another topic | to be slightly off-topic [Add to Longdo]
Thema {n} | Themen {pl} | das Thema wechseln | vom Thema abschweifen | beim Thema bleibensubject | subjects | to change the subject | to stray from the subject; to wander off the point | to stick to the subject [Add to Longdo]
Thema {n}motion [Add to Longdo]
Thematik {f}theme; themes [Add to Longdo]
Thematik {f}subject matter [Add to Longdo]
Themenbereich {m}terms of reference [Add to Longdo]
Themenkomplex {m}; Thematik {f}complex of themes [Add to Longdo]
Themenpark {m}theme park [Add to Longdo]
thematischthematic [Add to Longdo]
thematisch; zeitgemäß {adj}topical [Add to Longdo]
thematisch {adv}thematically [Add to Longdo]
thematisch {adv}topically [Add to Longdo]
thematisierento make sth. a subject of discussion [Add to Longdo]
Themse {f}Thames [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
IMO[アイエムオー, aiemuo-] (n) (1) (See 国際数学オリンピック) International Mathematical Olympiad; IMO; (2) (See 国際海事機関) International Maritime Organization; IMO; (3) International Meteorological Organization; IMO [Add to Longdo]
SLE[エスエルイー, esuerui-] (n) (See 全身性エリテマトーデス) systemic lupus erythematosus; SLE [Add to Longdo]
お見知り置き;お見知りおき[おみしりおき, omishirioki] (exp) pleased to make your acquaintance (formal phrase used on first meeting someone to encourage them to remember you) [Add to Longdo]
ど演歌;ド演歌[どえんか(ど演歌);ドえんか(ド演歌), doenka ( do enka ); do enka ( do enka )] (n) (See 演歌) quintessential enka; enka with age-old lyrical themes set to a haunting traditional-style melody [Add to Longdo]
べた[, beta] (adj-na) (1) (See べた組み) things without gaps or spaces between them; something painted or printed solid; (2) {comp} plain (e.g. plain text); (3) (sl) cliched; hackneyed [Add to Longdo]
やおい;ヤオイ[, yaoi ; yaoi] (n) (from ヤマなし、オチなし、意味なし. Sometimes 矢追.) manga on the theme of male homosexual love [Add to Longdo]
アイスプラント[, aisupuranto] (n) ice plant (Mesembryanthemum crystallinum) [Add to Longdo]
アナテマ[, anatema] (n) anathema [Add to Longdo]
アリバイ会社[アリバイがいしゃ, aribai gaisha] (n) (See ダミー会社) front company set up to hide someone's true profession by pretending to employ them (often used by call girls) [Add to Longdo]
アンセム[, ansemu] (n) anthem [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
記号論理学[きごうろんりがく, kigouronrigaku] symbolic logic, mathematical logic [Add to Longdo]
主題別シソーラス[しゅだいべつシソーラス, shudaibetsu shiso-rasu] thematical thesaurus [Add to Longdo]
数学モデル[すうがくモデル, suugaku moderu] mathematic model [Add to Longdo]
数学関数[すうがくかんすう, suugakukansuu] mathematical function [Add to Longdo]
数学的[すうじてき, suujiteki] mathematical [Add to Longdo]
数学的モデル化[すうがくてきモデルか, suugakuteki moderu ka] mathematic modelling [Add to Longdo]
数学的帰納法[すうがくてききのうほう, suugakutekikinouhou] mathematical induction [Add to Longdo]
数理計画システム[すうりけいかくシステム, suurikeikaku shisutemu] MPS, Mathematical Programming System [Add to Longdo]
数理論理学[すうりろんりがく, suurironrigaku] symbolic logic, mathematical logic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 She \She\, pron. [sing. nom. {She}; poss. {Her}. or {Hers}; obj.
   {Her}; pl. nom. {They}; poss. {Their}or {Theirs}; obj.
   {Them}.] [OE. she, sche, scheo, scho, AS. se['o], fem. of the
   definite article, originally a demonstrative pronoun; cf. OS.
   siu, D. zij, G. sie, OHG. siu, s[imac], si, Icel. s[=u],
   sj[=a], Goth. si she, s[=o], fem. article, Russ. siia, fem.,
   this, Gr. ?, fem. article, Skr. s[=a], sy[=a]. The possessive
   her or hers, and the objective her, are from a different
   root. See {Her}.]
   1. This or that female; the woman understood or referred to;
    the animal of the female sex, or object personified as
    feminine, which was spoken of.
    [1913 Webster]
 
       She loved her children best in every wise.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Then Sarah denied, . . . for she was afraid. --Gen.
                          xviii. 15.
    [1913 Webster]
 
   2. A woman; a female; -- used substantively. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Lady, you are the cruelest she alive. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: She is used in composition with nouns of common gender,
      for female, to denote an animal of the female sex; as,
      a she-bear; a she-cat.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Speed \Speed\, v. t.
   1. To cause to be successful, or to prosper; hence, to aid;
    to favor. "Fortune speed us!" --Shak.
    [1913 Webster]
 
       With rising gales that speed their happy flight.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To cause to make haste; to dispatch with celerity; to
    drive at full speed; hence, to hasten; to hurry.
    [1913 Webster]
 
       He sped him thence home to his habitation.
                          --Fairfax.
    [1913 Webster]
 
   3. To hasten to a conclusion; to expedite.
    [1913 Webster]
 
       Judicial acts . . . are sped in open court at the
       instance of one or both of the parties. --Ayliffe.
    [1913 Webster]
 
   4. To hurry to destruction; to put an end to; to ruin; to
    undo. "Sped with spavins." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       A dire dilemma! either way I 'm sped.
       If foes, they write, if friends, they read, me dead.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   5. To wish success or god fortune to, in any undertaking,
    especially in setting out upon a journey.
    [1913 Webster]
 
       Welcome the coming, speed the parting guest. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   {God speed you}, {them}, etc., may God speed you; or, may you
    have good speed.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To dispatch; hasten; expedite; accelerate; hurry.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Them \Them\ ([th][e^]m), pron. [AS. [eth][=ae]m, dat. pl. of the
   article, but influenced by the Scand. use of the
   corresponding form [thorn]eim as a personal pronoun. See
   {They}.]
   The objective case of they. See {They}.
   [1913 Webster]
 
      Go ye rather to them that sell, and buy for yourselves.
                          --Matt. xxv.
                          9.
   [1913 Webster]
 
      Then shall the King say unto them on his right hand,
      Come, ye blessed of my Father.      --Matt. xxv.
                          34.
   [1913 Webster]
 
   Note: Them is poetically used for themselves, as him for
      himself, etc.
      [1913 Webster]
 
         Little stars may hide them when they list.
                          --Shak.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 He \He\ (h[=e]), pron. [nom. {He}; poss. {His} (h[i^]z); obj.
   {Him} (h[i^]m); pl. nom. {They} ([th][=a]); poss. {Their} or
   {Theirs} ([th][^a]rz or [th][=a]rz); obj. {Them}
   ([th][e^]m).] [AS. h[=e], masc., he['o], fem., hit, neut.;
   pl. h[imac], or hie, hig; akin to OFries. hi, D. hij, OS. he,
   hi, G. heute to-day, Goth. himma, dat. masc., this, hina,
   accus. masc., and hita, accus. neut., and prob. to L. his
   this. [root]183. Cf. {It}.]
   1. The man or male being (or object personified to which the
    masculine gender is assigned), previously designated; a
    pronoun of the masculine gender, usually referring to a
    specified subject already indicated.
    [1913 Webster]
 
       Thy desire shall be to thy husband, and he shall
       rule over thee.            --Gen. iii.
                          16.
    [1913 Webster]
 
       Thou shalt fear the Lord thy God; him shalt thou
       serve.                --Deut. x. 20.
    [1913 Webster]
 
   2. Any one; the man or person; -- used indefinitely, and
    usually followed by a relative pronoun.
    [1913 Webster]
 
       He that walketh with wise men shall be wise. --Prov.
                          xiii. 20.
    [1913 Webster]
 
   3. Man; a male; any male person; -- in this sense used
    substantively. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       I stand to answer thee,
       Or any he, the proudest of thy sort. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: When a collective noun or a class is referred to, he is
      of common gender. In early English, he referred to a
      feminine or neuter noun, or to one in the plural, as
      well as to noun in the masculine singular. In
      composition, he denotes a male animal; as, a he-goat.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top