Search result for

แล้ว

(108 entries)
(0.1457 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แล้ว-, *แล้ว*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ฉันได้เงินจากคุณแล้ว (n vt ) ฉันได้เงินจากคุณแล้ว
ตบหัวแล้วลูบหลัง (phrase proverb ) offend and then mollify
ส่งเอกสารไปแล้ว (vt ) ส่งเอกสารไปแล้ว

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
แล้ว (jargon ) เสร็จ, จบสิ้น, แล้วเสร็จ นอกจากจะใช้เป็นคำลงท้ายเพื่อบ่งบอกว่าเรื่องนั้นจบลงหรือเสร็จสิ้น คนเหนือยังใช้คำคำนี้แทนคำว่า “เสร็จ” ทำให้บางครั้งก็จะเผลอพูดทับลงไปตรงๆเวลาพูด เช่น “ฉันกินข้าวจะแล้วแล้วนะ” ก็แปลได้ว่า “ฉันกินข้าวจะเสร็จแล้วนะ”

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แล้ว[ADV] already
แล้ว[ADV] already, Example: กลุ่มผู้ชุมนุมได้ทำการปิดถนนบางนา-ตราดทั้งหมดแล้ว, Thai definition: เสร็จสิ้นหรือสุดสิ้นลง
แล้วก็[CONJ] then, See also: and then, and afterwards, and subsequently, after that, Example: แกนนำระดับล่างจะเป็นเรื่องของคนที่นำกลุ่มเข้ามาชุมนุม แล้วก็มาจัดการดำเนินการชุมนุมให้ต่อเนื่อง, Thai definition: เป็นคำเชื่อมสำหรับต่อความแสดงกิริยาที่กระทำภายหลัง
แล้วไป[V] be over, See also: be ended, be bygone, be gone, be finished, Syn. จบ, แล้ว, Example: เรื่องนี้ก็แล้วไปแล้วจะไปพูดถึงอีกทำไม, Thai definition: เสร็จสิ้นไป, เสร็จกันไป
แล้วจึง[CONJ] then, See also: and then, consequently, therefore, thus, so, Example: ศาลพิจารณาสำนวนแล้วจึงสั่งปล่อยจ่ามี, Thai definition: เป็นคำเชื่อมกิริยาหรือการกระทำ 2 อย่าง โดยกิริยาแรกจะเป็นเหตุนำไปสู่กิริยาที่ตามมา
แล้วจึง[CONJ] then, See also: and then, cons, Example: ศาลพิจารณาสำนวนแล้วจึงสั่งปล่อยจ่ามี, Thai definition: เป็นคำเชื่อมกิริยาหรือการกระทำ 2 อย่าง โดยกิริยาแรกจะเป็นเหตุนำไปสู่กิริยาที่ตามมา
แล้วแต่[ADV] up to (you), See also: as (you) like, do as (you) want, have it (your) way, Syn. สุดแต่, สุดแท้แต่, Example: ราคาประมูลเริ่มตั้งแต่ 1,000 กว่าบาท สูงสุด 4,000 กว่าบาท แล้วแต่ทำเล, Thai definition: ทำตามที่ใจต้องการ
แล้วแต่[ADV] up to (you), See also: as (you) like, as (you) want, Syn. สุดแต่, สุดแท้แต่, Example: ราคาประมูลเริ่มตั้งแต่ 1,000 กว่าบาท สูงสุด 4,000 กว่าบาท แล้วแต่ทำเล, Thai definition: ทำตามที่ใจต้องการ
แล้วเสร็จ[V] finish, See also: complete, Syn. เสร็จ, Ant. เริ่ม, เริ่มต้น, Example: เขื่อนภูมิพลเริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2500 และแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2507, Thai definition: สิ้นสุดงาน
แล้วก็แล้วกันไป[V] let bygones be bygones, Syn. แล้วไป, แล้วกันไป, Example: เรื่องที่แล้วก็แล้วกันไป อย่าไปใส่ใจเลย, Thai definition: เสร็จสิ้นไป, ผ่านไปแล้ว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แล้วว. ลักษณะอาการกระทำใด ๆ เสร็จ สิ้น จบ ล่วงไป หรือสุดสิ้นลง เช่น กินแล้ว ทำแล้ว นอนแล้ว หรือต่อแต่นั้นเริ่มใหม่อีกระยะหนึ่ง (จะเป็นการกระทำอย่างเดียวกันหรือต่างกันแล้วแต่กรณี) เช่น กินแล้วนอน ขึ้นรถแล้วลงเรือ.
แล้วก. จบ, สิ้น, เสร็จ, เช่น งานแล้วหรือยัง.
แล้วกันว. คำที่เปล่งออกมาแสดงความไม่พอใจหรือผิดหวังเป็นต้น เช่น แล้วกันกินขนมหมดไม่เหลือไว้ให้เลย แล้วกัน ไปเมื่อไรก็ไม่บอก
แล้วกันคำที่ใช้ลงท้ายข้อความแสดงว่าเป็นอันยุติกัน เช่น ขอโทษเขาเสียหน่อยก็แล้วกัน วันนี้ยังเขียนไม่เสร็จ เอาไว้พรุ่งนี้แล้วกัน.
แล้วก็แล้วกันไป, แล้วกันไปว. อาการที่พูดขอร้องให้เลิกแล้วต่อกัน เช่น เหตุการณ์ก็ผ่านพ้นไปแล้ว เรื่องนี้ขอให้แล้วกันไป.
แล้วก็แล้วไปว. อาการที่พูดปลอบใจหรือให้สติว่า เมื่อเหตุการณ์สิ้นสุดหรือยุติลงแล้ว ก็ไม่ควรเก็บมาเป็นกังวลหรือรื้อฟื้นขึ้นมาอีก.
แล้วด้วย, แล้วไปด้วยว. ล้วนด้วย เช่น แล้วไปด้วยทอง
แล้วด้วย, แล้วไปด้วยสำเร็จด้วย เช่น แล้วด้วยใจ.
แล้วแต่ว. ตามแต่, สุดแต่, สุดแท้แต่, (ใช้ในลักษณะที่ยกอำนาจการตัดสินขั้นสุดท้ายให้แก่ผู้ใดหรือสิ่งใดเป็นต้น) เช่น แล้วแต่บุญกรรม แล้วแต่สถานการณ์ แล้วแต่กรณี แล้วแต่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติหรือไม่.
แล้วไปก. เสร็จสิ้นไป, ช่างปะไร, (มักพูดแสดงความไม่พอใจ) เช่น ไม่ทำก็แล้วไป ให้กินแล้วไม่กินก็แล้วไป.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
as the case may beแล้วแต่กรณี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Oh, shit.แย่แล้ว Phantasm (1979)
Well,แล้ว Don Juan DeMarco (1994)
Fine!ยอมแล้ว Spygirl (2004)
So?แล้วไง Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
So?แล้วIce Age: The Meltdown (2006)
- No!หายแล้ว Golden Door (2006)
- So.- แล้ว Everybody Loves a Clown (2006)
So?- แล้วไง There's Something About Harry (2007)
Sure!ใช่แล้ว Secret (2007)
Matt?ไปแล้ว Chapter Seven 'Out of Time' (2007)
Right.ใช่แล้ว Epic Movie (2007)
Safe!# ได้แล้ว High School Musical 2 (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แล้ว[adv.] (laēo) EN: already   FR: déjà
แล้ว[adv.] (laēo) EN: afterwards ; then ; later   FR: ensuite ; et pour
แล้ว ๆ เล่า ๆ[X] (laēo-laēo lao-lao) FR: maintes fois ; à maintes reprises
แล้ว...ก็...ด้วย[X] (laēo ... kø ... dūay) FR: en plus ; en sus
แล้ว...ล่ะ[X] (laēo ... la) FR: et pour ... ?
แล้วก็[conj.] (laēokø) EN: then ; and then ; and afterwards ; and subsequently ; after that   FR: ensuite ; et puis ; au fait
แล้วกัน[interj.] (laēokan) EN: what nuisance! ; really ; for Pete's sake   FR: bah ! ; ha ! ; bon !
แล้วก็แล้วกันไป[xp] (laēokø laēokan pai) EN: let bygones be bygones   FR: oublions le passé ; n'en parlons plus
แล้วคุณล่ะ[xp] (laēo khun la) EN: and you ? ; what about you ?   FR: et vous ?
แล้วพบกันใหม่[X] (laēo phop kan mai) EN: see you later   FR: a plus tard ; a la prochaine

English-Thai: Longdo Dictionary
flash memory(n) หน่วยความจำประเภทสารกึ่งตัวนำชนิดหนึ่ง ที่สามารถลบข้อมูลแล้วเขียนใหม่ได้ และสามารถคงข้อมูลไว้ได้แม้ไม่มีกระแสไฟฟ้าเลี้ยง
flare(n) แถบหรือแนวจุดสว่างที่ปรากฏบนภาพถ่าย อันเกิดจากการที่แสงจากแหล่งกำเนิด เช่น ดวงอาทิตย์หรือหลอดไฟฟ้า ส่องเข้าหน้าเลนส์ในมุมที่เหมาะสม แล้วสะท้อนกับผิวแก้วชิ้นเลนส์หรือวัตถุอื่นๆที่อยู่ในเลนส์ ไปตกลงบนผิวฟิล์มรับภาพ สามารถบรรเทาได้ด้วยการสวมหน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ (hood), hood
hood(n) หน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ถ่ายภาพ มักใช้เพื่อป้องกันแสงจากแหล่งกำเนิดแสง ที่ส่องเข้าหน้าเลนส์แล้วสะท้อนผิวเลนส์ไปปรากฏบนภาพถ่าย (flare), flare
fuel cell(n) เซลกำเนิดไฟฟ้า โดยอาศัยปฏิกิริยาเคมี ระหว่างออกซิเจน กับ ไฮโดรเจน ซึ่งเมื่อรวมตัวกันแล้วจะได้น้ำ และพลังงานออกมา คาดกันว่าจะนำมาใช้อย่างแพร่หลาย สำหรับเป็นแหล่งพลังงานของรถยนต์ไฟฟ้า และเครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว หรืออุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ต่างๆ โดยสามารถเติมพลังงานในรูปแบบของการเติมไฮโดรเจนที่ปั้ม หรือซื้อไฮโดรเจนกระป๋องสำหรับอุปกรณ์นั้นๆมาเปลี่ยน (สิงหาคม 2546)
lasagna(n) ชื่่ออาหารอิตาลีชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยเส้นพาสต้า, ซอส, เนยแข็ง และอาจมีผักหรือเนื้อ แล้วนำไปอบ
Image:
on the right trackเป็นสำนวน แปลว่า มาถูกทางแล้ว, อยู่บนเส้นทางที่ถูกต้อง
VAR(uniq) ย่อมาจาก Value-Added Reseller หมายถึงบริษัทหรือองค์กรที่นำเอาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ว มาเพิ่มมูลค่าโดยทำการปรับปรุงให้เหมาะกับงานเฉพาะด้าน แล้วขายเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่
Come off it!(phrase, colloq) อย่าล้อเล่นน่า, เลิกพูดเล่นได้แล้ว, S. Don't be ridiculous!,
get(vt) เข้าใจ เช่น Do you get it? คุณเข้าใจ (เรื่องนี้) หรือเปล่า, Oh, I got it now. อ้า ตอนนี้ฉันเข้าใจแล้ว
tsunami(n) คลื่นขนาดใหญ่และยาว (ระดับน้ำขึ้นสูง เป็นระยะทางยาวๆ ไม่ใช่ขึ้นแล้วลงเร็ว เหมือนคลื่นปกติ) ในทะเล ที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยปกติ แต่เกิดจากการแทนที่น้ำอย่างรุนแรง ทำให้มวลของน้ำเคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูง ลักษณะคล้ายๆ กับการปาหินลงในน้ำ แล้วเกิดคลื่นแผ่กระจายออก, มีสาเหตุโดยมากจากแผ่นดินไหวนอกชายฝั่ง, มักเคลื่อนไปได้เป็นระยะทางไกลๆ (มากได้ถึงหลายพัน หรือเป็นหมื่นกิโลเมตร), เมื่อถึงฝั่ง อาจมีความสูงได้เป็นสิบเมตร และทำความเสียหายได้มาก, มาจากภาษาญี่ปุ่น 津波 [つなみ, tsunami, สึนามิ]

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.navy.mi.th/dockyard/sara_tsinami.html, S. tidal wave

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
already[ADV] แล้ว, See also: ที่เกิดแล้วก่อนหน้านี้, เรียบร้อย, เรียบร้อยแล้ว, Syn. before
and[CONJ] จากนั้น, See also: แล้วก็, Syn. then, following this
by now[ADV] แล้ว, Syn. already
be up to[PHRV] ขึ้นอยู่กับ, See also: แล้วแต่
up to one[IDM] ขึ้นกับตัวเรา, See also: แล้วแต่ใจเรา
What of it?[IDM] แล้วทำไม, See also: มันไม่ใช่เรื่องสำคัญเลยนะ, แล้วอย่างไรล่ะ
bob’s your uncle[SL] แล้วมันก็จะทำงาน
then[ADV] หลังจากนั้น, See also: แล้ว, จากนั้น, ต่อจากนั้น, Syn. afterwards

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abc(เอบีซี) ย่อมาจาก Atanasoff-Berry Computer ว่ากันว่า เป็นชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก (หนังสือบางเล่มว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกมีชื่อว่า ENIAC) ศาสตราจารย์ John Atanasoff แห่งมหาวิทยาลัยไอโอวา และ Clifford Berry เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องเอบีซีนี้เมื่อราวทศวรรษ 1940 ABEND การหยุดงานผิดปกติ <คำแปล>ย่อมาจาก abnormal end of task หมายถึงการหยุดงานที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดในโปรแกรมหรือชุดคำสั่งมักจะเกิดขึ้น เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกสั่งให้ปฏิบัติงานหนึ่งงานใด แล้วไม่ยอมปฏิบัติ อาจจะเป็นเพราะเครื่องเสีย หรือโปรแกรมผิดพลาด
accelerator boardแผ่นวงจรเร่งความเร็วหมายถึงแผ่นวงจรพิเศษ ที่เมื่อนำมาเสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว จะมีผลทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น แผ่นวงจรประเภทนี้จะมีตัวประมวลผล (processor) ที่ทำงานเร็วกว่าตัวประมวลผลเดิม
acnitisผื่นนูนแบบอักเสบ แล้วเป็นแผลเล็กน้อย
active windowวินโดว์ที่กำลังใช้งานหมายถึง วินโดว์ที่กำลังใช้อยู่ หรืออาจพูดให้เข้าใจง่าย ๆ ได้ว่า เป็นวินโดว์ที่มีโปรแกรมที่กำลังเปิดใช้อยู่ หรืออยู่หน้าวินโดว์อื่น ๆ วินโดว์นี้ จะเป็นวินโดว์ที่ตอบสนองการสั่งงานทุกอย่าง ถ้าบนจอภาพมีวินโดว์แสดงอยู่มากกว่าหนึ่งวินโดว์ จะมีวินโดว์ใช้งานอยู่เพียงวินโดว์เดียว นอกนั้นเป็นวินโดว์ที่ไม่ได้ใช้งาน (non-active window) โดยปกติแล้ว ถ้าเป็นระบบไมโครซอฟต์ วินโดว์ของพีซี (PC) ผู้ใช้คอมพิวเตอร์จะทราบว่า วินโดว์ ไหนเป็นวินโดว์ใช้งาน โดยดูที่แถบชื่อ (title bar) ถ้าวินโดว์ ใดมีแถบชื่อที่สีต่างกว่าวินโดว์อื่น วินโดว์นั้นจะเป็นวินโดว์ที่ใช้งานอยู่ ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช วินโดว์ใช้งานจะมีเส้นหลาย ๆ เส้น ในช่องแถบชื่อนั้น ส่วนวินโดว์ที่ยังไม่ใช้งานแถบชื่อจะว่างเปล่า
add-on programโปรแกรมเสริมหมายถึง โปรแกรมที่เขียนเพิ่มขึ้น เพื่อให้โปรแกรมเดิมเพิ่มประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น โปรแกรมสำเร็จทุกโปรแกรมที่ออกสู่ตลาดแล้ว จะต้องมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา และจะมีโปรแกรมเสริมออกมาเสนอให้ลูกค้าอยู่เสมอ ๆ (add-on อาจหมายถึงอุปกรณ์ที่เสริมเข้าไปภายหลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง เช่น แผ่นวงจรโมเด็ม เป็นต้น)
adobe photoshopโปรแกรมอโดบี โฟโทช็อป <คำแปล>Photoshopเป็นชื่อโปรแกรมสำเร็จโปรแกรมหนึ่งที่ช่วยในการแก้ไขปรับแต่งภาพ โดยเฉพาะภาพถ่าย ปัจจุบันนิยมใช้กันมาก มักใช้ในการจัดทำสิ่งพิมพ์คู่กับโปรแกรม อโดบี เพจเมกเกอร์ (Adobe PageMaker) บริษัทอโดบีเป็นบริษัทที่ผลิตซอฟต์แวร์ใหญ่ที่สุดบริษัทหนึ่ง โปรแกรมดัง ๆ ที่นิยมใช้ในปัจจุบันนอกจาก Photoshop, PageMaker แล้ว ยังมี Adobe Acrobat, Adobe Illustrator, Adobe Type Manager เป็นต้น)
adult(อะดัลทฺ' , แอด' ดัลทฺ) adj.,n. ผู้ใหญ่,โตแล้ว, เป็นรูปเป็นร่าง, คนที่เป็นผู้ใหญ่แล้ว, สัตว์หรือพืชที่โตเต็มที่. -adulthood n., -adultness n., Syn. mature)
advanced technologyเทคโนโลยีก้าวหน้าใช้ตัวย่อว่า AT หมายถึงคอมพิวเตอร์ของไอบีเอ็มรุ่นหนึ่งที่ใช้บัสชนิด 16 บิต แทนแผ่นวงจร 8 บิตที่ใช้ก่อนหน้านั้น ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น ปัจจุบันไม่ใช้แล้ว
advised(แอดไวซดฺ') adj. ซึ่งพิจารณามาแล้ว, ทราบแล้ว. -advisedness n., Syn. considered)
advisedly(แอดไว' ซิดลี่) adv. หลังจากการพิจารณาแล้ว,ตั้งใจ, Syn. deliberately)

English-Thai: Nontri Dictionary
advised(adj) ซึ่งพิจารณามาแล้ว
aforesaid(adj) ดังกล่าวมาแล้ว
aforethought(adj) จงใจ,ที่คิดไว้แล้ว
ago(adv) ล่วงมาแล้ว,แต่ก่อน
ALL all right(adj) ถูกต้อง,ใช่,ดีแล้ว,เป็นที่พอใจ,แน่นอน
already(adv) เรียบร้อยแล้ว,แล้ว
AU au revoir(int) ลาก่อน,แล้วพบกันใหม่
bygone(adj) ผ่านไปแล้ว,ล่วงไปแล้ว,ที่เป็นอดีต
bygone(n) สิ่งที่เป็นอดีต,สิ่งที่ล่วงไปแล้ว
confirmed(adj) ได้รับการยืนยันแล้ว,ผ่านการรับรองแล้ว

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
See you[ซี ยู] (colloq) แล้วเจอกัน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
それから[それから, sorekara] แล้ว, ถ้าอย่างนั้นก็, หลังจากนั้น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
因みに[ちなみに, chinamini] Thai: แล้วก็ English: by the way

German-Thai: Longdo Dictionary
Er sagt daß es dunkel ist.เขากล่าวว่ามันมืดแล้ว He says that it is dark.
alsoเอาล่ะ, แล้ว
bereit(adj) เตรียมพร้อม, พร้อม เช่น Ich bin bereit für die Prüfung. ฉันพร้อมสำหรับการสอบแล้ว
bereits(adv) เรียบร้อยแล้ว เช่น Er hat den Bericht bereits abgegeben. เขาส่งรายงานเรียบร้อยแล้ว
bislangจนถึงขณะนี้แล้ว
dannแล้ว
dochใช่ดอก (ใช้เวลาต้องการตอบใช่ในคำถามปฏิเสธ) เช่น Hast du noch kein Mittagessen gehabt? - Doch. เธอยังไม่ได้ทานอาหารกลางวันใช่ไหม - ผมทานแล้ว
eigentlich(Adj. Adv.) เดิมทีแล้ว, จริงๆ แล้ว, โดยเนื้อแท้ เช่น Wer macht eigentlich diese Arbeit? จริงๆ แล้วใครเป็นคนทำงานชิ้นนี้
erstเพิ่งจะ เช่น Ich bin erst gekommen. ผมเพิ่งมาถึง, erst letzte Woche เพิ่งจะอาทิตย์ที่แล้ว, See also: A. schon
fast(adv) เกือบจะ เช่น Der Kuchen ist fast fertig. ขนมเค้กเกือบเสร็จแล้ว, See also: S. beinahe, zunahe

French-Thai: Longdo Dictionary
à demain!(phrase) แล้วพบกันพรุ่งนี้
à bientôt!(phrase) แล้วพบกันเร็วๆ นี้
à la semaine prochaine!(phrase) แล้วพบกันอาทิตย์หน้า
au revoir!(phrase) แล้วพบกันใหม่ (เวลาจากกันควรพูดคำลา ซึ่งเป็นธรรมเนียมที่ฝรั่งเศส)
Salut!เป็นคำทักทายสำหรับคนที่รู้จักกันดีแล้ว หรือในหมู่เพื่อน คล้าย หวัดดี (สวัสดี)ในภาษาไทย
approcher(vi) ใกล้เข้ามา,กระชั้นชิดเข้ามา เช่น 1° appprocher du but = ใกล้ถึงจุดมุ่งหมาย 2° le printemps approche = ฤดูใบไม้ผลิใกล้เข้ามาแล้ว 3° la nuit approche = จวนจะมืดแล้ว
mais bien sûr!(phrase) แต่ว่า (แหม) แน่นอนอยู่แล้ว!
partir(vi) |je pars, tu pars, il part, nous partons, vous partez, ils partent| ออกไป, ไป, เริ่มออกไป เช่น Il est parti en France à huit heures. เขาเดินทางออกไปฝรั่งเศสตอนแปดโมงแล้ว , See also: S. aller, provenir,
vais((présent)) je vais = ฉันไป ( กริยาผันรูปปัจจุบัน ของ aller กับประธานบุรุษที่ 1 เอกพจน์ je = ผม, ฉัน )เช่น je vais partir. = ผมจะไปแล้วหละ
madameเป็นคำนำหน้าชื่อของผู้หญิงที่สุภาพ ไม่จำเป็นต้องแต่งงานแล้ว คล้ายกับ นางและนางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Madame Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mme. Chantel , See also: A. monsieur, Related: mademoiselle

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top