Search result for

they

(77 entries)
(0.074 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -they-, *they*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
they    [PRON] พวกเขา, Syn. he and she, all, others
they'd    [ABBR] คำย่อของ they had, they would
they'll    [ABBR] คำย่อของ they will, they shall
they're    [ABBR] คำย่อของ they are
they've    [ABBR] คำย่อของ they have

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
they"Will they go on strike again?" "I'm afraid so."
they"Are those your books?" "No, they aren't."
they"Are these your cars?" "Yes, they are."
they"Aha!" they would say.
they"I'm hungry," said the small white rabbit, so they stopped and ate the flower from a large hyacinth.
they"Did they get the law passed?" "Yes, they finally put it through."
they"They left for New York, didn't they?" "Exactly."
theyDo you think they'll break the 10-second barrier in the 100-meter dash?
theyAfter ten minutes, they passed on to a new topic.
theyNot a drop of rain fell for a month, so they had to dig a well.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
they(เธ) pron. เขาเหล่านั้น,พวกเขา,บุคคลทั่วไป,ประชาชนทั่วไป
they'd(เธดฺ) abbr. they had,they would
they'll(เธล) abbr. they are,they shall
they're(แธร์) abbr. they are
they've(เธฟว) abbr. they have

English-Thai: Nontri Dictionary
they(pro) เขาทั้งหลาย,พวกเขา

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหล่านั้น [PRON] they, Syn. พวกนั้น, Ant. เหล่าโน้น, Example: คนส่วนใหญ่มักไม่ค่อยยอมออกกายบริหาร ทั้งนี้เป็นเพราะเขาเหล่านั้นละอาย หรือกลัวเพื่อนหัวเราะ
เขาทั้งหลาย    [PRON] they, See also: them, Syn. พวกเขา, Example: พวกเขาทั้งหลายต่างก็ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างแข็งขัน, Thai definition: เป็นสรรพนามบุรุษที่ 3 ใช้แทนผู้ที่เราพูดถึงซึ่งมีจำนวนหลายคน
พวกเขา    [PRON] they, See also: them, Example: กลุ่มจิตรกรชาวฝรั่งเศสเคยถูกโจมตีกล่าวหาว่าภาพเขียนของพวกเขาแหกคอกหาศิลปะไม่ได้, Count unit: คน, Thai definition: สรรพนามบุรุษที่ 3 ใช้สำหรับเรียกผู้ที่ถูกเอ่ยถึงที่มีจำนวนมากกว่า 1

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เขา[pr.] (khao) EN: they   FR: ils ; elles
มัน[pron.] (man) EN: he ; she ; they   FR: il ; ils ; elle ; elles
ไปไหนหมด[xp] (pai nai mot) EN: where have they all gone ?   FR: où sont-ils tous partis ? ; il n'y a plus personne
พากันหัวเราะ[v. exp.] (phā kan hūarǿ) EN: they all laughed ; the laughing was contagious   
พวกมัน[pr.] (phūak man) EN: they   FR: ils ; elles ; eux
ทั้งคู่[X] (thangkhū) EN: both ; both of them ; the pair ; they   FR: les deux ; la paire ; tous deux ; ils
เธอ[pr.] (thoē) EN: he ; him ; she ; her ; they ; them   FR: il ; lui ; elle ; ils ; elles ; eux

CMU English Pronouncing Dictionary
THEY    DH EY1
THEY'D    DH EY1 D
THEY'LL    DH EY1 L
THEY'RE    DH EH1 R
THEY'VE    DH EY1 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
they    (prp) (dh ei)
they'd    (v) (dh ei d)
they'll    (v) (dh ei l)
they're    (v) (dh e@ r)
they've    (v) (dh ei v)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sie lieben sich.They love one another. [Add to Longdo]
Sie verstehen ihn.They sympathize with him. [Add to Longdo]
Sie wurden Freunde.They got to be friends. [Add to Longdo]
Sie sind verduftet.They disappeared into thin air. [Add to Longdo]
Sie nahmen Reißaus.They took to their heels. [Add to Longdo]
Sie nahmen Reißaus.They made themselve scarce. [Add to Longdo]
Sie haben 3:1 gewonnen.They won by three goals to one. [Add to Longdo]
Sie boten ihm die Stirn.They defied him. [Add to Longdo]
Sie haben nichts gegessen.They feel empty. [Add to Longdo]
Sie schwänzen die Schule.They are playing hooky. [Add to Longdo]
Sie fanden sich sympathisch.They took a fancy to each other. [Add to Longdo]
Sie nehmen mich auf den Arm.They are pulling my leg. [Add to Longdo]
Sie sind wie Hund und Katze.They fight like cat and dog. [Add to Longdo]
Sie gingen gerade heimwärts.They were on their way home. [Add to Longdo]
Es geht ihnen besser als uns.They are better off than we. [Add to Longdo]
Sie besuchen die Versammlung.They attend the meeting. [Add to Longdo]
Sie fragten mich geradeheraus.They asked me point-blank. [Add to Longdo]
Sie spielen mir einen Streich.They are playing a trick on me. [Add to Longdo]
Sie fragten mich geradeheraus.They asked me point-black. [Add to Longdo]
Sie luden Freund und Feind ein.They invited friend and foe. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
Cカード[シーカード, shi-ka-do] (n) card carried by divers to prove they are certified [Add to Longdo]
あいつら[, aitsura] (n) they; (P) [Add to Longdo]
くたばりぞこない[, kutabarizokonai] (exp) (vulg) worthless (of a person); somebody who wouldn't be missed if they died [Add to Longdo]
だって[, datte] (conj) (1) (col) after all; because; (2) (col) but; (prt) (3) even; (4) too; as well; also; (5) they say; I hear; you mean; (P) [Add to Longdo]
どの面下げて;どの面さげて[どのつらさげて, donotsurasagete] (exp) How could I (you, etc.) ...?; How dare you (they, etc.) (have the nerve to) ...? [Add to Longdo]
なりけり[, narikeri] (exp,aux-v) (arch) auxiliary verb indicating the speaker's personal recollection or something they've heard (e.g. "was", "wasn't it?", "is said to have ...", etc.) [Add to Longdo]
ふいご祭;ふいご祭り;鞴祭;鞴祭り[ふいごまつり, fuigomatsuri] (n) Bellows Festival (festival for blacksmiths and foundries on the eighth day of the eleventh month of the lunar calendar, on which they would clean their bellows and pray) [Add to Longdo]
イエローキャブ[, iero-kyabu] (n) (1) yellow cab; (2) term referring to an ethnic stereotype of Japanese women, and by extension other Asians, suggesting that they are sexually available to foreign men [Add to Longdo]
フライングゲット;フラッグゲット[, furaingugetto ; furaggugetto] (n,vs) obtaining items such as books, CDs and DVDs before the date they officially go on sale (wasei [Add to Longdo]
フラゲ[, furage] (n,vs) (abbr) (See フライングゲット) obtaining items such as books, CDs and DVDs before the date they officially go on sale (wasei [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
他们[tā men, ㄊㄚ ㄇㄣ˙, / ] they [Add to Longdo]
她们[tā men, ㄊㄚ ㄇㄣ˙, / ] they; them (for females) [Add to Longdo]
它们[tā men, ㄊㄚ ㄇㄣ˙, / ] they (for inanimate objects) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 She \She\, pron. [sing. nom. {She}; poss. {Her}. or {Hers}; obj.
   {Her}; pl. nom. {They}; poss. {Their}or {Theirs}; obj.
   {Them}.] [OE. she, sche, scheo, scho, AS. se['o], fem. of the
   definite article, originally a demonstrative pronoun; cf. OS.
   siu, D. zij, G. sie, OHG. siu, s[imac], si, Icel. s[=u],
   sj[=a], Goth. si she, s[=o], fem. article, Russ. siia, fem.,
   this, Gr. ?, fem. article, Skr. s[=a], sy[=a]. The possessive
   her or hers, and the objective her, are from a different
   root. See {Her}.]
   1. This or that female; the woman understood or referred to;
    the animal of the female sex, or object personified as
    feminine, which was spoken of.
    [1913 Webster]
 
       She loved her children best in every wise.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Then Sarah denied, . . . for she was afraid. --Gen.
                          xviii. 15.
    [1913 Webster]
 
   2. A woman; a female; -- used substantively. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Lady, you are the cruelest she alive. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: She is used in composition with nouns of common gender,
      for female, to denote an animal of the female sex; as,
      a she-bear; a she-cat.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 They \They\ ([th][=a]), pron. pl.; poss. {Theirs}; obj. {Them}.
   [Icel. [thorn]eir they, properly nom. pl. masc. of s[=a],
   s[=u], [thorn]at, a demonstrative pronoun, akin to the
   English definite article, AS. s[=e], se['o], [eth]aet, nom.
   pl. [eth][=a]. See {That}.]
   The plural of he, she, or it. They is never used adjectively,
   but always as a pronoun proper, and sometimes refers to
   persons without an antecedent expressed.
   [1913 Webster]
 
      Jolif and glad they went unto here [their] rest
      And casten hem [them] full early for to sail.
                          --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      They of Italy salute you.        --Heb. xiii.
                          24.
   [1913 Webster]
 
      Blessed are they which do hunger and thirst after
      righteousness.              --Matt. v. 6.
   [1913 Webster]
 
   Note: They is used indefinitely, as our ancestors used man,
      and as the French use on; as, they say (French on dit),
      that is, it is said by persons not specified.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 He \He\ (h[=e]), pron. [nom. {He}; poss. {His} (h[i^]z); obj.
   {Him} (h[i^]m); pl. nom. {They} ([th][=a]); poss. {Their} or
   {Theirs} ([th][^a]rz or [th][=a]rz); obj. {Them}
   ([th][e^]m).] [AS. h[=e], masc., he['o], fem., hit, neut.;
   pl. h[imac], or hie, hig; akin to OFries. hi, D. hij, OS. he,
   hi, G. heute to-day, Goth. himma, dat. masc., this, hina,
   accus. masc., and hita, accus. neut., and prob. to L. his
   this. [root]183. Cf. {It}.]
   1. The man or male being (or object personified to which the
    masculine gender is assigned), previously designated; a
    pronoun of the masculine gender, usually referring to a
    specified subject already indicated.
    [1913 Webster]
 
       Thy desire shall be to thy husband, and he shall
       rule over thee.            --Gen. iii.
                          16.
    [1913 Webster]
 
       Thou shalt fear the Lord thy God; him shalt thou
       serve.                --Deut. x. 20.
    [1913 Webster]
 
   2. Any one; the man or person; -- used indefinitely, and
    usually followed by a relative pronoun.
    [1913 Webster]
 
       He that walketh with wise men shall be wise. --Prov.
                          xiii. 20.
    [1913 Webster]
 
   3. Man; a male; any male person; -- in this sense used
    substantively. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       I stand to answer thee,
       Or any he, the proudest of thy sort. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: When a collective noun or a class is referred to, he is
      of common gender. In early English, he referred to a
      feminine or neuter noun, or to one in the plural, as
      well as to noun in the masculine singular. In
      composition, he denotes a male animal; as, a he-goat.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?

Go to Top