Search result for

their

(56 entries)
(0.0076 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -their-, *their*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
their[ADJ] ของเขาเหล่านั้น, Syn. theirs
theirs[PRON] ของเขาเหล่านั้น, Syn. own, their

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
their(แธร) pron. ของเขาเหล่านั้น (เป็นการแสดงความเป็นเจ้าของของthey)
their's(แธร์ซ) pron. ของเขาเหล่านั้น (เป็นสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ they)

English-Thai: Nontri Dictionary
their(adj) ของเขาทั้งหลาย
theirs(pro) สิ่งอันเป็นของเขาทั้งหลาย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Right after their interviews, I'm a shoo-in.หลังจากที่พวกเขาสัมภาษณ์ ฉันก็จะเป็นส่วนหนึ่งในนั้น New Haven Can Wait (2008)
Wanting to work out all their anger towards menความอยากรู้อยากลองของพวกหล่อนยั่วโมโหผู้ชายไปทั่ว New Haven Can Wait (2008)
In their bunk beds.ไม่ว่าจะบนที่นอน ในเรือ หรือรถ New Haven Can Wait (2008)
My goal is to get inside their inner sanctum.เป้าหมายของฉันเพื่อให้ได้เข้าไปภายในถ้ำของพวกเขา. New Haven Can Wait (2008)
Is not something any parent wants for theirมันไม่ใช่สิ่งที่พ่อแม่ทุกคนต้องการ New Haven Can Wait (2008)
They do their best work in threes.ต้อง 3/1 New Haven Can Wait (2008)
Most people don't know their popes in succession. Oh.คนส่วนมากไม่ค่อยรู้เรื่องการสืบทอดของ Pope น่ะ/โอ้ New Haven Can Wait (2008)
Yale needs to up their "q" rating,เยลแค่ต้องการจะเพิ่มเรตติ้งของตัวเอง New Haven Can Wait (2008)
With their lipstick cameras.ทั้ง ลิปสติก ทั้งรูปถ่าย New Haven Can Wait (2008)
Well, maybe one of their mommies or daddieงั้น อาจมีพ่อแม่ของบางคน Chuck in Real Life (2008)
Is looking for their next cause. Hmm.กำลังมองหาแรงบัลดาลใจของเค้า ฮืมม... Chuck in Real Life (2008)
So i-i guess their only other option was to ask me to try out.ดังนั้น ฉันคิดว่านั่นคือทางเลือกที่ดี จากที่เขาชวนฉัน Chuck in Real Life (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
theirI charged them too much money for their room.
theirMany U.S. politicians depend on contributions from fat cats for their campaigns.
theirMothers starved themselves to feed their children.
theirHe and his wife tried to work out their problems but couldn't.
theirThe crowd obstructed the police in the discharge of their duties.
theirHis ideas accord with theirs.
theirTheir ideas seem totally alien to us.
theirAs their language had no written form, the natives expressed a deed or event in carvings.
theirYoung men and women fought to defend their country.
theirAs soon as their meeting was over, they set to work.
theirTheir moral is high.
theirHis brothers, sisters or he himself is to go to the station to meet their father.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวล้านชนช้าง[n. exp.] (hūalān chonchāng) EN: old game in which two bald men butt each other with their heads   
กลับผิดเป็นถูก[v. exp.] (klap phit pen thūk) EN: stand facts on their heads   
กลับถูกเป็นผิด[v. exp.] (klap thūk pen phit) EN: stand facts on their heads   
เลยตามเลย[v.] (loēitāmloēi) EN: let things take their own course; let bygones be bygones   
เป็นเป้าหมาย[v. exp.] (pen paomāi) EN: setting their sights on ; having as a goal   FR: avoir pour but
ปล่อยไปตามยถากรรม[v. exp.] (plǿi pai tām yathākam) EN: leave to one's fate ; let things take their course   
รัตนสิงหาสน์[n.] (rattanasinghāt) EN: window or balcony where royalty make their public appearance   
แยกย้าย[v.] (yaēkyāi) EN: move to different places ; go their several ways   

CMU English Pronouncing Dictionary
THEIR    DH EH1 R
THEIRS    DH EH1 R Z
THEIRSELF    DH EH2 R S EH1 L F

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
their    (j) (dh e@1 r)
theirs    (prp) (dh e@ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o') [Add to Longdo]
お雇い外国人;御雇外国人[おやといがいこくじん, oyatoigaikokujin] (n) hired foreigners; foreign advisors hired by the Japanese government for their specialized knowledge to assist in the modernization of Japan at the end of the Bakufu and during the Meiji Era [Add to Longdo]
お姉さん(P);御姉さん[おねえさん, oneesan] (n) (1) (hon) (usu. お姉さん) (See 姉さん) elder sister; (2) (vocative) young lady; (3) (usu. お姐さん) miss (referring to a waitress, etc.); (4) (usu. お姐さん) ma'am (used by geisha to refer to their superiors); (P) [Add to Longdo]
とらの子;虎の子[とらのこ, toranoko] (n) (1) tiger cub; (2) treasure (as it is said that tigers treasure their young) [Add to Longdo]
ふいご祭;ふいご祭り;鞴祭;鞴祭り[ふいごまつり, fuigomatsuri] (n) Bellows Festival (festival for blacksmiths and foundries on the eighth day of the eleventh month of the lunar calendar, on which they would clean their bellows and pray) [Add to Longdo]
ウォームビズ[, uo-mubizu] (n) (See クールビズ) WARM BIZ (Japanese government campaign encouraging companies to set their heater thermostats to 20 degrees Celsius over the winter) [Add to Longdo]
クールビズ[, ku-rubizu] (n) (See ウォームビズ) cool biz; cool business; business casual (Japanese Ministry of the Environment (MOE) campaign encouraging people to wear lighter clothes and for companies to set their air conditioners to 28C, etc.) [Add to Longdo]
クオリア[, kuoria] (n) quale; qualia (qualities or feelings considered independently of their effects on behavior) [Add to Longdo]
コミケット[, komiketto] (n) (abbr) comic market; convention where amateur manga artists sell their work [Add to Longdo]
ゼッケン[, zekken] (n) cloth bib with number or logo worn by athletes, etc. (e.g. over their shirts) (ger [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 She \She\, pron. [sing. nom. {She}; poss. {Her}. or {Hers}; obj.
   {Her}; pl. nom. {They}; poss. {Their}or {Theirs}; obj.
   {Them}.] [OE. she, sche, scheo, scho, AS. se['o], fem. of the
   definite article, originally a demonstrative pronoun; cf. OS.
   siu, D. zij, G. sie, OHG. siu, s[imac], si, Icel. s[=u],
   sj[=a], Goth. si she, s[=o], fem. article, Russ. siia, fem.,
   this, Gr. ?, fem. article, Skr. s[=a], sy[=a]. The possessive
   her or hers, and the objective her, are from a different
   root. See {Her}.]
   1. This or that female; the woman understood or referred to;
    the animal of the female sex, or object personified as
    feminine, which was spoken of.
    [1913 Webster]
 
       She loved her children best in every wise.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Then Sarah denied, . . . for she was afraid. --Gen.
                          xviii. 15.
    [1913 Webster]
 
   2. A woman; a female; -- used substantively. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Lady, you are the cruelest she alive. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: She is used in composition with nouns of common gender,
      for female, to denote an animal of the female sex; as,
      a she-bear; a she-cat.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Their \Their\, pron. & a. [OE. thair, fr. Icel. [thorn]eirra,
   [thorn]eira, of them, but properly gen. pl. of the definite
   article; akin to AS. [eth][=a]ra, [eth][=ae]ra, gen. pl. of
   the definite article, or fr. AS. [eth][=ae]ra, influenced by
   the Scandinavian use. See {That}.]
   The possessive case of the personal pronoun they; as, their
   houses; their country.
   [1913 Webster]
 
   Note: The possessive takes the form theirs (?) when the noun
      to which it refers is not expressed, but implied or
      understood; as, our land is richest, but theirs is best
      cultivated.
      [1913 Webster]
 
         Nothing but the name of zeal appears
         'Twixt our best actions and the worst of theirs.
                          --Denham.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 He \He\ (h[=e]), pron. [nom. {He}; poss. {His} (h[i^]z); obj.
   {Him} (h[i^]m); pl. nom. {They} ([th][=a]); poss. {Their} or
   {Theirs} ([th][^a]rz or [th][=a]rz); obj. {Them}
   ([th][e^]m).] [AS. h[=e], masc., he['o], fem., hit, neut.;
   pl. h[imac], or hie, hig; akin to OFries. hi, D. hij, OS. he,
   hi, G. heute to-day, Goth. himma, dat. masc., this, hina,
   accus. masc., and hita, accus. neut., and prob. to L. his
   this. [root]183. Cf. {It}.]
   1. The man or male being (or object personified to which the
    masculine gender is assigned), previously designated; a
    pronoun of the masculine gender, usually referring to a
    specified subject already indicated.
    [1913 Webster]
 
       Thy desire shall be to thy husband, and he shall
       rule over thee.            --Gen. iii.
                          16.
    [1913 Webster]
 
       Thou shalt fear the Lord thy God; him shalt thou
       serve.                --Deut. x. 20.
    [1913 Webster]
 
   2. Any one; the man or person; -- used indefinitely, and
    usually followed by a relative pronoun.
    [1913 Webster]
 
       He that walketh with wise men shall be wise. --Prov.
                          xiii. 20.
    [1913 Webster]
 
   3. Man; a male; any male person; -- in this sense used
    substantively. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       I stand to answer thee,
       Or any he, the proudest of thy sort. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: When a collective noun or a class is referred to, he is
      of common gender. In early English, he referred to a
      feminine or neuter noun, or to one in the plural, as
      well as to noun in the masculine singular. In
      composition, he denotes a male animal; as, a he-goat.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top