Search result for

toilet

(113 entries)
(0.0188 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -toilet-, *toilet*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
toilet[N] โถส้วม
toilet[N] ห้องน้ำ, See also: ห้องสุขา, ห้องส้วม, Syn. water closet, lavatory, washroom, restroom
toiletry[N] เครื่องอาบน้ำต่างๆ เช่น สบู่ แชมพู น้ำหอมระงับกลิ่นกาย
toilette[N] การแต่งกาย, See also: การแต่งตัว, Syn. dress
toilet bowl[N] โถชักโครก
toilet roll[N] ม้วนกระดาษชำระ, See also: ม้วนกระดาษอนามัย
toilet soap[N] สบู่, See also: สบู่เหลว
toilet brush[N] แปรงขัดห้องน้ำ
toilet paper[N] กระดาษชำระ, See also: กระดาษอนามัย, Syn. tissue
toilet water[SL] เบียร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
toilet(ทอย'ลิท) n. ห้องน้ำ,ห้องส้วม,ห้องอาบน้ำ,ห้องแต่งตัว,การอาบน้ำและแต่งตัว,ชุดอุปกรณ์ห้องน้ำ,โต๊ะเครื่องแป้ง,เครื่องแต่งตัว,การแต่งบาดแผลหลังการผ่าตัด., Syn. toilette
toilet papern. กระดาษชำระ,กระดาษอนามัย
toilet powdern. แป้งโรยตัว,แป้งปะหน้า
toilet rolln. ม้วนกระดาษชำระ (อนามัย)
toilet seatn. ที่นั่งถังชักโครกในห้องน้ำ
toilet setn. ชุดเครื่องแป้ง,ชุดเครื่องสำอาง,เครื่องแต่งตัว
toilet soapn. สบู่ถูตัว
toilet watern. ของเหลวกลิ่นหอม,น้ำหอมที่ใช้ในห้องน้ำ, Syn. cologne
toiletry(ทอย'ลิทรี) n. เครื่องแป้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
toilet(n) การแต่งตัว,ห้องน้ำ,ห้องส้วม,เครื่องสำอาง,โต๊ะเครื่องแป้ง
TOILET toilet paper(n) กระดาษชำระ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Toilet paperกระดาษชำระ [TU Subject Heading]
Toilet preparationsเครื่องใช้ในห้องน้ำ [TU Subject Heading]
Toiletsส้วม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Nothing in the medicine cabinetexcept some harmless toiletries.ไม่มีอะไรในตู้ยา นอกจากของใช้ในห้องน้ำ Adverse Events (2008)
- Piney clogged the toilet again.-ไพนี่ทำส้วมเต็มอีกแล้ว Pilot (2008)
Or sneaking off to the toilet for a smoke.หรือแวบไปห้องน้ำเพื่อสูบบุหรี่ Heartbreak Library (2008)
Glad we could introduce you to the toilet.ดีใจที่เราสอนนายใช้ห้องน้ำได้ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Look on the bright side. There's a sink. There's a toilet.มองด้านดีไว้สิ ที่นี่มีอ่าง มีห้องน้ำ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
It's when a girl gives you head while you're sitting on the toilet takin' a shit.มันก็ตอนที่ผู้หญิงยื่นหัวให้แก ตอนที่แกนั่งขี้อยู่ในห้องน้ำไง Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
The toilet is for beggars too!ห้องน้ำก็เป็นของขอทานเหมือนกัน! Episode #1.7 (2008)
We've provided cell phones, clothing, and toiletries-- all the basic necessities to get you up and running.เราได้จัดเตรียมโทรศัทพ์ เสื้อผ้า และเครื่องแต่ตัว สิ่งพื้นฐานที่จำเป็นต้องใช้ทั้งหมดเพื่อให้คุณเริ่มทำงานได้ Breaking and Entering (2008)
- On the toilet, not the floor.-ในชักโครก ไม่ใช่พื้น Body of Lies (2008)
I'm flushing your toilet.ฉันล้างห้องน้ำให้แล้ว The Ramen Girl (2008)
I thought you want me to clean your toilet.คุณอยากให้ฉันล้างห้องน้ำไง ใช่ไหม The Ramen Girl (2008)
Clean the floors. Clean the pots. Clean the toilet, clean.ล้างจาน ล้างห้องน้ำ ล้างหม้อ ล้าง The Ramen Girl (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
toiletAnyhow, lunch ... is where I wanted to go but I decided to go to the toilet first.
toiletAre you sure you don't want to use the toilet before you go?
toiletBefore meeting your guests also be sure to carefully check that the toilet door locks.
toiletBill will often sing in the toilet.
toiletCan I use your toilet, please?
toiletDoes it have a toilet?
toiletDon't forget to flush the toilet.
toiletDo you have a any rooms with shower and toilet?
toiletDuring the History test, she felt very sick, so she got a pass to go to the toilet.
toiletDuring the test, she felt very sick, so she got a pass to go to the toilet.
toilet"Going to the little girl's room" is an euphemistic expression for "going to the toilet."
toiletIf you piss on the toilet seat, wipe it off!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทิชชู[N] tissue paper, See also: toilet paper, Syn. กระดาษทิชชู, กระดาษชำระ, Example: นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เข้ามาท่องเที่ยวในชุมชน มีขยะมากเกินจำเป็น และทิ้งไว้ให้เป็นภาระของชุมชนในการจัดการ เช่น กล่องโฟมใส่อาหาร ถุงพลาสติก ทิชชู เป็นต้น
ห้องส้วม[N] toilet, See also: bathroom, washroom, restroom, lavatory, WC, water closet, Syn. ส้วม, ห้องสุขา, สุขา, Example: ชาวเลจะถ่ายอุจจาระลงตามดงไม้ เพราะไม่นิยมสร้างห้องส้วมไว้ในบ้าน, Count unit: ห้อง, Thai definition: ที่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะ
สุขา[N] toilet, See also: lavatory, Syn. ห้องส้วม, ห้องน้ำ, ส้วม, Example: ทางราชการมีสุขามาบริการแก่ประชาชนในสวนสาธารณะ, Count unit: ห้อง, Thai definition: ที่ถ่ายอุจจาระและปัสสาวะ
โถส้วม[N] lavatory, See also: toilet, water closet, Example: กระดานวงกลมของโถส้วมเอียงหักกระเท่เร่ คงจะมีคนปีนขึ้นไปนั่งยองๆ จนกระดานหัก, Thai definition: สุขภัณฑ์ชนิดหนึ่งสำหรับนั่งถ่ายอุจจาระ
ชักโครก[N] toilet, See also: water closet, Example: ห้องน้ำในปัจจุบันมักประกอบด้วยอ่างล้างหน้า อ่างอาบน้ำ หรือที่อาบน้ำ ฝักบัว และชักโครก, Thai definition: ที่นั่งถ่ายอุจจาระมีที่เปิดน้ำขับล้างได้
กระดาษชำระ[N] toilet paper, See also: toilet tissue, toilet roll, bathroom tissue, Example: ห้องน้ำที่ดีควรมีกระดาษชำระอยู่เป็นประจำ, Count unit: แผ่น, ม้วน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชักโครก[v. exp.] (chakkhrōk) EN: water closet ; closet ; flush toilet   FR: toilettes [fpl] ; toilette [f] (Belg., Québ.)
ห้องน้ำ[n.] (hǿng-nām) EN: wash room ; bathroom ; toilet ; restroom ; lavatory ; WC ; water closet   FR: toilettes [fpl] ; toilette [f] (Belg.) ; salle de bains [f] ; W-C [mpl] ; waters [mpl] ; cabinets [mpl] ; lieux d'aisances [mpl] (vx)
ห้องส้วม [n.] (hǿngsūam) EN: toilet ; lavatory ; water closet ; WC ; restroom   FR: toilettes [fpl] ; toilette [f] (Belg.) ; cabinet de toilette [m] ; W.-C. [mpl] ; vécés [mpl] (fam.) ; lieux d'aisances [mpl] ; chiottes [fpl] (fam.) ; cabinets [mpl] (vx) ; goguenots [mpl] (fam.) ; waters [mpl] (vx) ; cour [f] (Belg.)
ห้องสุขา[n.] (hǿng sukhā) EN: toilet ; lavatory   FR: toilettes [fpl] ; toilette [f] (Belg.) ; W-C [mpl]
เก้าอี้โต๊ะเกรื่องแป้ง[X] (kao-ī to khreūang paēng) EN: stool   FR: tabouret de toilette [m]
ขี้[v.] (khī) EN: defecate ; go to the toilet ; shit ; go to stool ; loosen the bowels   FR: déféquer ; aller à la selle ; se soulager ; chier (vulg.) ; crotter (fam.)
กระดาษชำระ[n. exp.] (kradāt chamra) EN: toilet paper ; bathroom tissue ; toilet roll ; toilet tissue   FR: papier hygiénique [m] ; papier-toilette [m] ; papier cul [m] (vulg.)
กระดาษเช็ดมือ[n. exp.] (kradāt chet meū) EN: paper towel ; paper napkin ; paper handkerchief   FR: essuie-mains en papier [m] ; serviette de toilette en papier [f] ; serviette en papier [f] ; mouchoir en papier [m]
กระดาษทิชชู[n. exp.] (kradāt thitchū) EN: tissue paper ; toilet paper   FR: mouchoir en papier [m]
ล้างหน้า[v. exp.] (lāng nā) EN: wash one's face   FR: se laver le visage ; se débarbouiller ; faire sa toilette

CMU English Pronouncing Dictionary
TOILET    T OY1 L AH0 T
TOILETS    T OY1 L AH0 T S
TOILETRY    T OY1 L AH0 T R IY0
TOILETRIES    T OY1 L AH0 T R IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
toilet    (n) (t oi1 l i t)
toilets    (n) (t oi1 l i t s)
toilet-roll    (n) - (t oi1 l i t - r ou l)
toilet-paper    (n) - (t oi1 l i t - p ei p @ r)
toilet-rolls    (n) - (t oi1 l i t - r ou l z)
toilet-table    (n) - (t oi1 l i t - t ei b l)
toilet-papers    (n) - (t oi1 l i t - p ei p @ z)
toilet-powder    (n) - (t oi1 l i t - p au d @ r)
toilet-tables    (n) - (t oi1 l i t - t ei b l z)

German-Thai: Longdo Dictionary
große Toilette machen(vt) อุจจาระ (เป็นภาษาพูดเพื่อหลีกเลี่ยงคำว่า อุจจาระ) เช่น Wann haben Sie zum letzten Mal die große Toilette gemacht? คุณอึครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Klosettpapier {n}toilet paper [Add to Longdo]
Kulturbeutel {m}toilet bag [Add to Longdo]
Toilette {f}; WC {n}lavatory; bathroom; restroom [Am.] [Add to Longdo]
Toilette {f}; WC {n}; Abort {m} | Toiletten {pl}toilet | toilets; restrooms [Am.] [Add to Longdo]
Toilettenartikel {m} | Toilettenartikel {pl}toilet article; toiletry | toilet articles; toiletries [Add to Longdo]
Toilettengarnitur {f} | Toilettengarnituren {pl}toilet set | toilet sets [Add to Longdo]
Toilettenpapier {n}toilet paper [Add to Longdo]
Toilettensache {f}toiletry [Add to Longdo]
Toilettenseife {f} | Toilettenseifen {pl}toilet soap | toilet soaps [Add to Longdo]
Toilettentisch {m} | Toilettentische {pl}toilet table | toilet tables [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お手洗い(P);御手洗い[おてあらい, otearai] (n) toilet; restroom; lavatory; bathroom; (P) [Add to Longdo]
ちょっとそこまで[, chottosokomade] (exp) nowhere in particular; just out for a bit; (euph. for) toilet break [Add to Longdo]
ちり紙(P);塵紙[ちりがみ, chirigami] (n) (1) (a) tissue; (2) toilet paper; (P) [Add to Longdo]
ウォシュレット;ウォッシュレット[, uoshuretto ; uosshuretto] (n) (Toto brandname) (See 温水洗浄便座) toilet seat with bidet functions (wasei [Add to Longdo]
オードトワレ[, o-dotoware] (n) eau de toilette (fre [Add to Longdo]
シャワートイレ[, shawa-toire] (n) bidet toilet (wasei [Add to Longdo]
トイレ[, toire] (n) (abbr) (See トイレット) toilet; restroom; bathroom; lavatory; (P) [Add to Longdo]
トイレタリー[, toiretari-] (n) toiletry [Add to Longdo]
トイレット[, toiretto] (n) toilet; (P) [Add to Longdo]
トイレットケース[, toirettoke-su] (n) toilet case [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
厕所[cè suǒ, ㄘㄜˋ ㄙㄨㄛˇ, / ] toilet; lavatory [Add to Longdo]
洗手间[xǐ shǒu jiān, ㄒㄧˇ ㄕㄡˇ ㄐㄧㄢ, / ] toilet; lavatory; washroom [Add to Longdo]
茅房[máo fáng, ㄇㄠˊ ㄈㄤˊ, ] toilet (rural euphemism); thatched hut or house [Add to Longdo]
卫生用纸[wèi shēng yòng zhǐ, ㄨㄟˋ ㄕㄥ ㄩㄥˋ ㄓˇ, / ] toilet paper [Add to Longdo]
卫生纸[wèi shēng zhǐ, ㄨㄟˋ ㄕㄥ ㄓˇ, / ] toilet paper; bathroom tissue [Add to Longdo]
香胰子[xiāng yí zi, ㄒㄧㄤ ㄧˊ ㄗ˙, ] toilet soap [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
便所[べんじょ, benjo] Toilette [Add to Longdo]
化粧品[けしょうひん, keshouhin] Toilettengegenstaende [Add to Longdo]
化粧室[けしょうしつ, keshoushitsu] Toilettenzimmer [Add to Longdo]
鏡台[きょうだい, kyoudai] Toilettenspiegel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lavatory \Lav"a*to*ry\, n.; pl. {Lavatories}. [L. lavatorium:
   cf. lavatoire. See {Lave} to wash, and cf. {Laver}.]
   1. A place for washing.
    [1913 Webster]
 
   2. A basin or other vessel for washing in.
    [1913 Webster]
 
   3. A wash or lotion for a diseased part.
    [1913 Webster]
 
   4. A place where gold is obtained by washing.
    [1913 Webster]
 
   5. A room containing one or more sinks for washing, as well
    as one or more toilet fixtures; also called {bathroom},
    {toilet}, and sometimes {commode}. Commode and toilet may
    refer to a room with only a toilet fixture, but without a
    sink.
 
   Syn: toilet, lavatory, can, facility, john, privy, bathroom.
     [WordNet 1.5 +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Toilet \Toi"let\, n. [F. toilette, dim. of toile cloth. See
   {Toil} a net.]
   1. A covering of linen, silk, or tapestry, spread over a
    table in a chamber or a dressing room.
    [1913 Webster]
 
   2. A dressing table. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. Act or mode of dressing, or that which is arranged in
    dressing; attire; dress; as, her toilet is perfect.
    [Written also {toilette}.]
    [1913 Webster]
 
   {Toilet glass}, a looking-glass for a toilet table or for a
    dressing room.
 
   {Toilet service}, {Toilet set}, earthenware, glass, and other
    utensils for a dressing room.
 
   {Toilet table}, a dressing table; a toilet. See def. 2 above.
    
 
   {To snake one's toilet}, to dress one's self; especially, to
    dress one's self carefully.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 toilet
   n 1: a room or building equipped with one or more toilets [syn:
      {toilet}, {lavatory}, {lav}, {can}, {john}, {privy},
      {bathroom}]
   2: a plumbing fixture for defecation and urination [syn:
     {toilet}, {can}, {commode}, {crapper}, {pot}, {potty},
     {stool}, {throne}]
   3: misfortune resulting in lost effort or money; "his career was
     in the gutter"; "all that work went down the sewer";
     "pensions are in the toilet" [syn: {gutter}, {sewer},
     {toilet}]
   4: the act of dressing and preparing yourself; "he made his
     morning toilet and went to breakfast" [syn: {toilet},
     {toilette}]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 toilet
   toilet
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 toilet [twɑlɛt]
   toilet
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top