ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -些-, *些*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[些, xiē, ㄒㄧㄝ] little, few; rather, somewhat
Radical: Decomposition: 此 (cǐ ㄘˇ)  二 (èr ㄦˋ) 
Etymology: [pictophonetic] two,  Rank: 86

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yī xiē, ㄧ ㄒㄧㄝ, ] some; a few; a little, #144 [Add to Longdo]
[zhè xiē, ㄓㄜˋ ㄒㄧㄝ, / ] these, #147 [Add to Longdo]
[yǒu xiē, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄝ, ] some; somewhat, #401 [Add to Longdo]
[nà xiē, ㄋㄚˋ ㄒㄧㄝ, ] those, #494 [Add to Longdo]
[xiē, ㄒㄧㄝ, ] some; few; several; (a measure word), #1,029 [Add to Longdo]
[mǒu xiē, ㄇㄡˇ ㄒㄧㄝ, ] some; certain (things), #1,981 [Add to Longdo]
[nǎ xiē, ㄋㄚˇ ㄒㄧㄝ, ] which; who; what, #3,519 [Add to Longdo]
[xiē xǔ, ㄒㄧㄝ ㄒㄩˇ, / ] trifling, #12,228 [Add to Longdo]
[hǎo xiē, ㄏㄠˇ ㄒㄧㄝ, ] a good deal of; quite a lot, #13,638 [Add to Longdo]
[xiǎn xiē, ㄒㄧㄢˇ ㄒㄧㄝ, / ] narrowly; almost; nearly, #14,091 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
々;[ささ, sasa] (adj-t,adv-to) trifling; trivial [Add to Longdo]
と;少と[ちっと;ちと, chitto ; chito] (adv) (1) (uk) a little bit; (2) a little while [Add to Longdo]
とも[ちっとも, chittomo] (adv) (uk) not at all (neg. verb); (P) [Add to Longdo]
[ささい, sasai] (adj-na,n) trivial; slight [Add to Longdo]
事;瑣事[さじ, saji] (n) something small or petty; trifle [Add to Longdo]
[さしょう, sashou] (adj-na,n,adj-no) trifling; little; few; slight [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
It may seem trivial to you but for me it's worth paying attention to.あなたには細な事に思えるかも知れませんが、私にとってそれは注意すべきことなのです。
Their trouble stems from a trifling matter.あの人たちのトラブルのもとは細なことだ。
This is a small token of my gratitude.これはほんの細な感謝の印です。
The agitator is inclined to exaggerate trivial matters.その扇動家は細なことを大袈裟に表現する傾向がある。
There's no sense acting all triumphant like a conquering hero over such a minor thing.そんな細なことで、鬼の首を取ったようにはしゃがなくてもいいじゃない。
Such a trivial thing is out of the question.そんな細な事は問題外だ。
You must give close attention to mere details.ほんの細なことにも細心の注意を払わなければならない。
I don't want to put her to even a small inconvenience.ほんの細な不都合にも、彼女をさらしたくないんだ。
My brother-in-law is ready to lose his temper at trifles.義兄は細なことですぐ怒り出す。
Worry about trifles.細なことで悩む。
It is not the least of life's ironies that this, which we all aim at, is better not quite achieved.私たちみんなが目指しているこのことが、完全には達成されない方が良いというのは、人生の細とはいえない皮肉である。
In fact, this does not seem to be true at all, except in a very trivial sense.実際には、極めて細な意味における場合を除いて、このことはまったく事実ではないように思われる。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No piece of cosmic garbage is too small, too insignificant or too pathetic, to escape its mighty...[JA] 宇宙ごみは小さすぎるものはありませんが、 あまりにも細なことやあまりにも哀れ- なことは、その偉大な人を逃れるために... Scrat: Spaced Out (2016)
- Like those.[CN] 像那 Members Only (2006)
Gently.[CN] 温柔 Children of Men (2006)
That money.[CN] 这钱... Mulholland Dr. (2001)
A small setback.[JA] 細なことです Trompe L'Oeil (2016)
Here.[CN] 这够了吧 The Act of Killing (2012)
Listen, it starts small.[JA] 最初は細な キッカケからだ Right (2016)
That's all?[CN] 就这? Midway (1976)
I mean you don't get to live as long but you get where you're going quicker so it all evens out.[JA] 車が見つからないのは 細な事ってこと La La Land (2016)
Come on![CN] 快! Resident Evil (2002)
Loose ends?[CN] 这 Setup (2011)
Yeah.[CN] 你卖了一 Gold (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top