Search result for

thema

(64 entries)
(0.0173 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thema-, *thema*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thematic[ADJ] เกี่ยวกับใจความสำคัญ, Syn. topical, subjective

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
thematic(ธีแมท'ทิค) adj. เกี่ยวกับ theme (ดู), See also: thematically adv.
anathema(อะแนธ' ธีมะ) n. บุคคลหรือสิ่งที่คนสาปแช่งหรือเกลียด, การขับไล่ออกจากศาสนา, การสาปแช่ง, การประณามอย่างรุนแรง. -anathema tic (al) adj., Syn. curse, execration ###A. blessing, approval
anathematise(อะแนธ' ธีมะไทซ) vi.,vt. ประณาม, แช่งด่า, สาปแช่ง.
erythemaอาการผิวหนังร้อนแดงเนื่องจากเลือดคั่ง
mathematic(al) (แมธธะแมท'ทิเคิล) adj. เกี่ยวกับคณิตศาสตร์,แน่นอน,แม่นยำ., See also: mathematic (al) ly adv.
mathematiciann. นักคณิตศาสตร์
mathematics(แมธธะแมท'ทิคซฺ) n. คณิตศาสตร์

English-Thai: Nontri Dictionary
anathema(n) คำสาปแช่ง,คำแช่ง
anathematize(vt) สาปแช่ง,ประณาม,แช่งด่า
mathematical(adj) เกี่ยวกับคณิตศาสตร์
mathematician(n) นักคณิตศาสตร์
mathematics(n) คณิตศาสตร์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
themal spring; hot springพุน้ำร้อน, บ่อน้ำร้อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Thematic Mapperระบบแยกข้อมูลภาพจากดาวเทียมเป็นภาพหลายช่วงคลื่น, ระบบแยกข้อมูลภาพจากดาวเทียมเป็นภาพหลายช่วงคลื่น เพื่อแยกแยะลักษณะต่างๆบนพื้นดิน โดยทั่วไปจะใช้ ๗ ช่วงคลื่น และทำให้สามารถจำแนกชนิดของวัตถุบนพื้นดินได้งาน เช่น ดิน พืชพรรณ ความแข็งแรงของพืช ชนิดของพืชพรรณ ปริมาณของมวลชีวภาพ (biomass) จำแนกแหล่งน้ำ บอกความชื้นของดิน แยกระหว่างเมฆกับหิมะ แสดงแหล่งพลังงานความร้อน และจำแนกชนิดของหิน [Assistive Technology]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm gonna go pick his brain about what songs he'd think work best thematically.ฉันจะไปเลือกว่าเพลงไหนที่เขาคิดว่าเจ๋งที่สุด หัวข้อหลัก The Last Days of Disco Stick (2009)
suggest a profound thematic connection.มันก็จะสร้างความเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งกินใจ Intermediate Documentary Filmmaking (2011)
... theMathCluband the ChessClub .... ชมรมคณิตศาสตร์และชมรมหมากรุก The Day After Tomorrow (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แช่งด่า[v.] (chaēngdā) EN: curse ; damn ; execrate ; denounce ; anathematize   
โจทย์[n.] (jōt) EN: mathematical problem ; mathematical question ; problem in arithmetic   FR: problème de mathématique [m] ; problème [m]
แก้ปัญหาคณิฅศาสตร์[v. exp.] (kaē panhā khanittasāt) EN: solve a mathematical problem   FR: résoudre un problème mathématique [m]
การสาปแช่ง[n.] (kān sāpchaeng) FR: anathème [m] ; anathématisme [m] (vx)
คณิตศาสตร์[n.] (khanittasāt) EN: mathematics ; math   FR: mathématiques [fpl] ; maths [fpl] (fam.)
คณิตศาสตร์บริสุทธิ์[n. exp.] (khanittasāt børisut) EN: pure mathematics ; pure math   
คณิตศาสตร์ฟิสิกส์[n. exp.] (khanittasāt fisik) EN: mathematical physics   FR: physique mathématique [f]
คณิตศาสตร์การเงิน[n. exp.] (khanittasāt kānngoen) EN: mathematical finance ; mathematics of finance ; financial engineering ; financial mathematics   
นักคำนวณ[n.] (nakkhamnūan) EN: mathematician   
นักคณิตศาสตร์[n.] (nak khanittasāt) EN: mathematician   FR: mathématicien [m] ; mathématicienne [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
THEMATIC    TH IY0 M AE1 T IH0 K
THEMATICALLY    TH AH0 M AE1 T IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thematic    (j) (th i1 m a1 t i k)

German-Thai: Longdo Dictionary
Thema(n) |das, pl. Themen| หัวข้อ, หัวเรื่อง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Thema {n} [mus.] | Themen {pl}theme | themes [Add to Longdo]
Thema {n}; Themenkreis {m}; Themenbereich {m} | Themen {pl} | zu einem anderen Thema überwechseln | etwas vom Thema abweichentopic | topics | to turn to another topic | to be slightly off-topic [Add to Longdo]
Thema {n} | Themen {pl} | das Thema wechseln | vom Thema abschweifen | beim Thema bleibensubject | subjects | to change the subject | to stray from the subject; to wander off the point | to stick to the subject [Add to Longdo]
Thema {n}motion [Add to Longdo]
Thematik {f}theme; themes [Add to Longdo]
Thematik {f}subject matter [Add to Longdo]
thematischthematic [Add to Longdo]
thematisch; zeitgemäß {adj}topical [Add to Longdo]
thematisch {adv}thematically [Add to Longdo]
thematisch {adv}topically [Add to Longdo]
thematisierento make sth. a subject of discussion [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
IMO[アイエムオー, aiemuo-] (n) (1) (See 国際数学オリンピック) International Mathematical Olympiad; IMO; (2) (See 国際海事機関) International Maritime Organization; IMO; (3) International Meteorological Organization; IMO [Add to Longdo]
SLE[エスエルイー, esuerui-] (n) (See 全身性エリテマトーデス) systemic lupus erythematosus; SLE [Add to Longdo]
アナテマ[, anatema] (n) anathema [Add to Longdo]
エリテマトーデス[, eritemato-desu] (n) (See 狼瘡) lupus erythematosus (esp. systemic lupus erythematosus) (ger [Add to Longdo]
サイズバタフライフィッシュ[, saizubatafuraifisshu] (n) scythemarked butterflyfish (Prognathodes falcifer); scythe butterflyfish [Add to Longdo]
サバンナオオトカゲ[, sabannaootokage] (n) savanna monitor (Varanus exanthematicus, species of carnivorous monitor lizard native to sub-Saharan Africa); Bosc's monitor [Add to Longdo]
ダイブテーブル[, daibute-buru] (n) table of mathematical decompression and oxygen toxicity models for divers (wasei [Add to Longdo]
ハッセ[, hasse] (n) Hasse, Helmut (1898-1979) (mathematician) [Add to Longdo]
プリンキピア[, purinkipia] (n) Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (physical science treatise by Sir Isaac Newton, 1687) (lat [Add to Longdo]
メタ数学[メタすうがく, meta suugaku] (n) {math} metamathematics [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
記号論理学[きごうろんりがく, kigouronrigaku] symbolic logic, mathematical logic [Add to Longdo]
主題別シソーラス[しゅだいべつシソーラス, shudaibetsu shiso-rasu] thematical thesaurus [Add to Longdo]
数学モデル[すうがくモデル, suugaku moderu] mathematic model [Add to Longdo]
数学関数[すうがくかんすう, suugakukansuu] mathematical function [Add to Longdo]
数学的[すうじてき, suujiteki] mathematical [Add to Longdo]
数学的モデル化[すうがくてきモデルか, suugakuteki moderu ka] mathematic modelling [Add to Longdo]
数学的帰納法[すうがくてききのうほう, suugakutekikinouhou] mathematical induction [Add to Longdo]
数理計画システム[すうりけいかくシステム, suurikeikaku shisutemu] MPS, Mathematical Programming System [Add to Longdo]
数理論理学[すうりろんりがく, suurironrigaku] symbolic logic, mathematical logic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

  thema [tema]
     theme; topic; subject
  

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Thema [teːmaː] (n) , s.(n )
     subject; theme; topic
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top