ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

人民

   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -人民-, *人民*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人民[rén mín, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ, ] the people, #303 [Add to Longdo]
人民[rén mín bì, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄅㄧˋ, / ] Renminbi (RMB), PRC currency; The unit is RMB Yuan 人民幣元|人民币元 or simply 元., #1,106 [Add to Longdo]
中国人民[Zhōng guó rén mín, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ, / ] the Chinese people, #3,286 [Add to Longdo]
中华人民共和国[Zhōng huá Rén mín Gòng hé guó, ㄓㄨㄥ ㄏㄨㄚˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] The People's Republic of China, #3,907 [Add to Longdo]
人民法院[rén mín fǎ yuàn, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄈㄚˇ ㄩㄢˋ, ] people's court (of law); people's tribunal, #6,270 [Add to Longdo]
人民日报[rén mín rì bào, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄖˋ ㄅㄠˋ, / ] Renmin Ribao (People's Daily), #8,587 [Add to Longdo]
中国人民银行[Zhōng guó rén mín yín háng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ˊ ㄏㄤˊ, / ] People's Bank of China, #9,238 [Add to Longdo]
人民大会堂[rén mín dà huì táng, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄉㄚˋ ㄏㄨㄟˋ ㄊㄤˊ, / ] Great Hall of the People, at Tiananmen Square, #9,523 [Add to Longdo]
中国人民解放军[Zhōng guó Rén mín Jiě fàng jūn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ ㄐㄩㄣ, / ] Chinese People's Liberation Army (PLA), #10,838 [Add to Longdo]
人民银行[rén mín yín háng, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ˊ ㄏㄤˊ, / ] the People's bank of China, #11,797 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
人民[じんみん, jinmin] (n) people; public; (P) [Add to Longdo]
人民委員[じんみんいいん, jinmin'iin] (n) (early Soviet era) People's Commissar [Add to Longdo]
人民解放軍[じんみんかいほうぐん, jinminkaihougun] (n) People's Liberation Army [Add to Longdo]
人民共和国[じんみんきょうわこく, jinminkyouwakoku] (n) people's republic [Add to Longdo]
人民[じんみんぐん, jinmingun] (n) People's Army [Add to Longdo]
人民[じんみんげん, jinmingen] (n) Chinese Yuan; renminbi (currency) [Add to Longdo]
人民元建て[じんみんげんだて, jinmingendate] (exp) denominated in Chinese Yuan; denominated in renminbi [Add to Longdo]
人民公社[じんみんこうしゃ, jinminkousha] (n) (in China) people's commune [Add to Longdo]
人民裁判[じんみんさいばん, jinminsaiban] (n) people's trial (court) [Add to Longdo]
人民社会主義共和国[じんみんしゃかいしゅぎきょうわこく, jinminshakaishugikyouwakoku] (n) people's socialist republic [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The King reigned over his people for forty years.その王は40年間にわたって人民の上に君臨した。
The president of the republic is chosen by the people.その共和党の大統領は人民によって選出される。
The king exacted taxes from his people.王は人民から税を厳しく取り立てた。
The king imposed heavy taxes on the people.王は人民に重税を課した。
The king imposed heavy taxes on the people.王は人民を抑圧した。
Sovereignty resides in the people.主権は人民にある。
We believe in government by and for the people.人民による人民の為の政治が良いと思う。
Government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.人民の、人民による、人民のための政治をこの世から滅ぼしてはならない。
But for the support of the public, the President could not have survived the revolt.人民の支持がなかったならば、大統領は反乱を切り抜けることができなかっただろう。
The people saved their country from the enemies.人民は自分達の国を敵から救った。
The tyrant kept the people down.専制君主は人民を弾圧した。
The angry people deprived the king of all his power.怒った人民は王からすべての権力を奪ってしまった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The people whose hearts you aim to win.[JA] あなたが心をつかもうとしている人民です Stormborn (2017)
" German People " " Do not sleep "[CN] 德国人民 不要睡觉 The Blue Angel (1930)
By order 62 of the Council of the People's Commissars, it is our duty to shoot... this bandit and enemy of the people.[CN] 按照第62号命令 人民部长会议,授权枪毙 这个强盗和人民的敌人 Baltic Deputy (1937)
The love of the people.[JA] 人民の愛 The Queen's Justice (2017)
Fuck the people.[JA] 人民もだ The Winds of Winter (2016)
He risked his life for his people.[JA] 人民のために命の危険を冒した The Queen's Justice (2017)
Many scientists have tried to deliver science, from the yoke of the church and reaction... and to speak the language of the people.[CN] 许多科学家都努力传播科学 摆脱宗教的反动束缚 试图用人民自己的语言表达 Baltic Deputy (1937)
What right have I to shout at people![CN] 我有什么权利对人民发脾气! Baltic Deputy (1937)
By order of the Council of People's Commissars... we are obliged to make a search... with a view to discovering surplus grain-stores.[CN] 按照人民部长会议的命令 我们必须搜查 并且找到多余的粮食 Baltic Deputy (1937)
Not with any king or queen, but with the people.[JA] 女王などではない 人民です Stormborn (2017)
Cersei will have the Iron Throne, but no food for her army or the people.[JA] サーシーは鉄の玉座を維持する しかし 兵隊や人民は食料を失う Stormborn (2017)
"To the people of this city we donate this monument; 'Peace and Prosperity'."[CN] 我们向本市的人民捐赠这座 象征和平与繁荣的纪念碑 City Lights (1931)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
人民[じんみん, jinmin] Volk, Buerger [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top