ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

then

DH EH1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -then-, *then*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
less then(adj) น้อยกว่า, ต่ำกว่า
authentication(n) สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่รับรองว่าเป็นของแท้หรือแสดงที่มา
authenticity(n) ความถูกต้อง เช่น To ensure the authenticity of records, organizations should implement and document policies and procedures which control creation, receipt, and transmission.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
then(adv) ในขณะนั้น, Syn. at that time
then(adv) หลังจากนั้น, See also: แล้ว, จากนั้น, ต่อจากนั้น, Syn. afterwards
then(adv) ดังนั้น, See also: ฉะนั้น, ถ้าเช่นนั้น, Syn. therefore
then(adv) นอกจากนี้, See also: ยิ่งกว่านี้, Syn. furthermore, in addition
then(adj) ในตอนนั้น, See also: ในขณะนั้น, Syn. at that time
then(n) เวลานั้น, See also: ช่วงนั้น, ตอนนั้น, Syn. that time
thence(adv) จากนั้น, See also: ตั้งแต่นั้นต่อมา
thenceforth(adv) นับแต่นั้นเป็นต้นมา, See also: จากนั้นมา, จากนั้นเป็นต้นมา, Syn. thence, thenceforward
thenceforward(adv) นับแต่นั้นเป็นต้นมา, See also: จากนั้นมา, จากนั้นเป็นต้นมา, Syn. thenceforth, thence
then and there(idm) ทันทีทันใด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
then(เธน) adv. ดังนั้น, ในเวลานั้น, ถ้าเป็นเช่นนั้น, อีกประการหนึ่ง, โดยเฉพาะอย่างยิ่ง, นอกจากนั้น, ในกรณีนั้น, เพราะฉะนั้น, then and there ในขณะนั้นทันที. adj. เช่นนั้น, ดังนั้น. n. เวลานั้น
thence(เธนซฺ) adv. จากที่นั้น, จากนั้น, ตั้งแต่นั้นต่อมา, เพราะฉะนั้น, ดังนั้น, Syn. thenceforth
thenceforce(เธนซฺ'ฟอร์สฺ) adv. ตั้งแต่นั้นต่อมา, ดังนั้น., Syn. thenceforward s
amyostheniaกล้ามเนื้อขาดกำลัง
asthenia(แอสเธน'เนีย) n. การศูญเสียกำลัง, ภาวะอ่อนแรง. -asthenic adj. (debility)
athena(อะธี'นะ) n. เทพเจ้ากรีกแห่งปัญญาความอุดมสมบูรณ์ศิลป์., Syn. Athene, Pallas, Pallas Athena goddess of wisdom
athenaeum(แอธธินี'อัม) n. สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้, ห้องสมุด., Syn. atheneum
athenian(อะธี'เนียน) adj. เกี่ยวกับกรุงเอเธนส์ของกรีก. -n. ชาวเอเธนส์
athens(แอธ'เธน') n. กรุงเอเธนส์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของกรีก (capital of Greece)
authentic(ออเธน'ทิค) adj. แท้จริง, น่าเชื่อถือ, ไม่ใช่ปลอม, ของแท้, มีหลักฐาน, จริง, Syn. real, true, factual-A. false, fake

English-Thai: Nontri Dictionary
then(adj) ในครั้งนั้น, เช่นนั้น, ดังนั้น
then(adv) เวลานั้น, ถัดมา, อีกประการหนึ่ง, โดยเฉพาะอย่างยิ่ง, นอกจากนั้น
then(con) นอกจากนั้น, ดังนั้น, ต่อมา
thence(adv) จากที่นั้น, ตั้งแต่นั้นมา, เพราะฉะนั้น
thenceforth(adv) นับตั้งแต่นั้นมา, ดังนั้น
thenceforward(adv) นับตั้งแต่นั้นมา, ดังนั้น
authentic(adj) จริง, แน่, น่าเชื่อถือ, แท้จริง
authenticate(vt) รับรอง, ทำให้น่าเชื่อถือ
authenticity(n) ความจริง, ของแท้, ความแน่แท้, ความน่าเชื่อถือ
callisthenics(n) การบริหารกาย, การเพาะกาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
thenal๑. -ฝ่ามือ [ มีความหมายเหมือนกับ palmar และ thenar ๑ และ volar ๑ ]๒. -เนินโคนหัวแม่มือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thenar๑. -ฝ่ามือ [ มีความหมายเหมือนกับ palmar และ thenal ๑ และ volar ๑ ]๒. เนินโคนหัวแม่มือ [ มีความหมายเหมือนกับ eminence, thenar ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thenar eminenceเนินโคนหัวแม่มือ [ มีความหมายเหมือนกับ thenar ๒ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thenar spaceช่องเนินโคนหัวแม่มือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
then again(adv) มองอีกแง่หนึ่ง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then what?แล้วยังไงล่ะ Diva (2013)
Then they're orphans.จากนั้นพวกเขากำลังเด็กกำพร้า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Then maybe they'll let me stay.จากนั้นพวกเขาอาจจะให้ฉันอยู่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Then sсooр uр the water and rub it on your faсe and go...แล้วตักขึ้นน้ำ และถูมันบนใบหน้าของคุณ และไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Then I've been tricked!แล้วฉันได้ถูกหลอก! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Then I'll be fairest in the land!แล้วฉันจะโสภาในแผ่นดิน! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Then we crashed.แล้วเครื่องเราก็ตก The Great Dictator (1940)
Then we'll change our policy.เราจะเปลี่ยนแปลงนโยบายยิวใหม่ The Great Dictator (1940)
Let's train others first, then shoot them!ให้มันขึ้นรถไฟที่นั่งVIP สายด่วนไปนรก The Great Dictator (1940)
- Then wipe them out!- คัดชื่อพวกมันออก The Great Dictator (1940)
We'll get rid of the Jews first, then concentrate on the brunettes.เราจะจัดการกับยิวก่อน แล้วค่อยเลื้อยไปจัดการพวกผมน้ำตาล The Great Dictator (1940)
It's your destiny. We'll kill off the Jews, wipe out the brunettes, then will come forth a pure Aryan race.มันเป็นทีของท่าน เราจะสังหาร พวกยิวอย่างลับๆ The Great Dictator (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
then3. If you do phone then hang up immediately, without following any instructions given.
thenA good idea occurred to me just then.
thenA good idea occurred to me then.
thenA hot bath and then bed.
thenAh, well I've bandaged it for the meantime but if that's awkward then it's fine to replace it with a plaster when you get home.
thenAnd then I breathe a sigh from melancholy in being unable to do anything about it.
thenAnd then I went down to the subway.
thenAnd then one day the boy came back and the tree shook with joy and she said, "Come, boy, climb up my trunk and swing from my branches and be happy."
thenAnd then the Romans in 55 B. C.
thenArt was then at its best.
thenA short lunch at MacD's, a coffee at 'bucks, then drank together while having shabu-shabu - that's the way it went.
thenBarry hits the bottle every now and then.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เมื่อนั้น(adv) then, See also: at the time, when, Example: เมื่อใดที่พลังความเพียรเกิดขึ้น เมื่อนั้นการงานทั้งหลายก็สำเร็จได้โดยง่ายดายและรวดเร็ว
แล้วก็(conj) then, See also: and then, and afterwards, and subsequently, after that, Example: แกนนำระดับล่างจะเป็นเรื่องของคนที่นำกลุ่มเข้ามาชุมนุม แล้วก็มาจัดการดำเนินการชุมนุมให้ต่อเนื่อง, Thai Definition: เป็นคำเชื่อมสำหรับต่อความแสดงกิริยาที่กระทำภายหลัง
ในขณะนั้น(adv) at that time, See also: then, Syn. ในตอนนั้น, ในเวลานั้น, Example: การแก้ปัญหาเศรษฐกิจของสวีเดนคือการลงมือแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วเพราะในขณะนั้นหนี้สูญของธนาคารทั้งระบบอยู่ที่ 7% ของสินเชื่อทั้งหมด
คาที่(adv) on the spot, See also: then and there, Example: เขาถูกรถที่แล่นตามมาชนท้ายมอเตอร์ไซค์อย่างแรง ทำให้เพื่อนหัวน๊อกพื้นตายคาที่, Thai Definition: ณ แห่งนั้น, ณ ที่นั้น
ค่อย(conj) then, Example: จงพยายามแก้จุดใหญ่ๆ ก่อน เมื่อแก้จุดใหญ่ๆ เสร็จ แล้วค่อยไปแก้จุดย่อยๆ ต่อไป, Thai Definition: คำนำหน้าความข้างท้ายให้ติดต่อกับความข้างหน้า เพื่อแสดงกริยาที่กระทำภายหลัง
ตอนนั้น(adv) at that time, See also: then, by then, in those days, during those days, Syn. ในขณะนั้น, ในเวลานั้น, Example: ในอดีตนักศึกษา มธ. ตั้งเวทีอภิปรายตรงหน้าตึกเอนกประสงค์ซึ่งตอนนั้นยังเป็นเพียงตึกสองชั้นต่อเนื่องกับตึกโดม, Thai Definition: ณ เวลานั้น
ตอนนี้(adv) now, See also: then, at present, at this time, right now, at this moment, Syn. ทันที, ขณะนี้, เดี๋ยวนี้, ปัจจุบันนี้, ช่วงนี้, Example: ตอนนี้ลูกคนโตอายุ 2 ขวบแล้ว
ต่อจากนั้น(conj) after that, See also: then, later, next, afterwards, Syn. ภายหลัง, ต่อมา, ถัดจากนั้น, หลังจากนั้น, Example: ท้องฟ้าด้านทะเลมืดครึ้มด้วยเมฆทะมึน ต่อจากนั้นก็เกิดพายุกระโชกรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ, Thai Definition: ภายหลังจากเวลานั้น
ตอนนั้น(adv) at that time, See also: then, by then, in those days, during those days, Syn. ในขณะนั้น, ในเวลานั้น, Example: ในอดีตนักศึกษา มธ. ตั้งเวทีอภิปรายตรงหน้าตึกเอนกประสงค์ซึ่งตอนนั้นยังเป็นเพียงตึกสองชั้นต่อเนื่องกับตึกโดม, Thai Definition: ณ เวลานั้น
ตอนนี้(adv) now, See also: then, at present, at this time, right now, at this moment, Syn. ทันที, ขณะนี้, เดี๋ยวนี้, ปัจจุบันนี้, ช่วงนี้, Example: ตอนนี้ลูกคนโตอายุ 2 ขวบแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อั้งโล่[anglō] (n) EN: Chinese brazier ; Chinese earthen stove ; earthen stove ; burning charcoal
อันแท้จริง[an thaējing] (adj) FR: avéré ; authentique ; vraiment
ฉะนี้[cha] (adv) EN: for that reason ; for this reason ; therefore ; so ; thence ; hence ; whence ; as  FR: de cette façon
ฉะนั้น[chanan] (adv) EN: for that reason ; for this reason ; therefore ; so ; thence ; hence ; whence ; as  FR: alors ; dans ce cas
ฉะนี้[chanī] (x) EN: for that reason ; for this reason ; therefore ; so ; thence ; hence ; whence ; as  FR: de cette façon ; pour cette raison
เชิงเทินดิน[choēngthoēn din] (n, exp) EN: earthen ramparts
ดังนั้น[dangnan] (x) EN: therefore ; in consequence ; as a result ; thereby ; from there ; hence ; thus ; as ; so ; such ; in this way ; like that ; thereupon ; thence  FR: donc ; ainsi ; en conséquence ; de cette façon ; alors
เอราทอสเทนีส[Ērāthøsthēnīs] (n, prop) EN: Eratosthenes
เอเธนส์[Ēthēns] (n, prop) EN: Athens  FR: Athènes [ f ]
ไห[hai] (n) EN: earthen jar ; jug  FR: jarre [ f ] ; cruche [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
THEN DH EH1 N
THENCE DH EH1 N S
THENCEFORTH DH EH2 N S F AO1 R TH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
then (a) ðˈɛn (dh e1 n)
thence (a) ðˈɛns (dh e1 n s)
thenceforth (a) ðˌɛnsfˈɔːθ (dh e2 n s f oo1 th)
thenceforward (a) ðˌɛnsfˈɔːwəd (dh e2 n s f oo1 w @ d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
当时[dāng shí, ㄉㄤ ㄕˊ, / ] then; at that time; while, #531 [Add to Longdo]
那时[nà shí, ㄋㄚˋ ㄕˊ, / ] then; at that time; in those days, #3,070 [Add to Longdo]
继而[jì ér, ㄐㄧˋ ㄦˊ, / ] then; afterwards, #12,340 [Add to Longdo]
古今[gǔ jīn, ㄍㄨˇ ㄐㄧㄣ, ] then and now; ancient and modern, #17,074 [Add to Longdo]
此际[cǐ jì, ㄘˇ ㄐㄧˋ, / ] then; as a result [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
dann | dann und wannthen | now and then [Add to Longdo]
sogleich; auf der Stellethen and there [Add to Longdo]
Da muss auch noch das Auto kaputt gehen.Then also the auto had to go and break down. [Add to Longdo]
Dann bin ich ihm auf die Schliche gekommen.Then I got wise to him. [Add to Longdo]
Sie kam also doch?Then she did come after all? [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あれから[arekara] (conj) (also written 彼から) since then; after that [Add to Longdo]
あれっきり[arekkiri] (exp) since then [Add to Longdo]
あれ以来[あれいらい, areirai] (exp) since then [Add to Longdo]
[i] (prt) (fam) (See かい, ぞい, だい, わい) strengthens a question, assertion, etc. [Add to Longdo]
いけ;いっけ[ike ; ikke] (pref) (See いけ好かない) prefix used to strengthen a derogatory adjective [Add to Longdo]
いざさらば[izasaraba] (exp) (1) (arch) well then, (shall we); well then, (I'll); (2) goodbye [Add to Longdo]
いって来る;行って来る;行ってくる[いってくる, ittekuru] (vk) (1) (See 行ってきます) I'm off; see you later; (2) to go (and then come back) [Add to Longdo]
[e] (int) (1) eh? (surprise); (2) eh (agreement); (prt) (3) (arch) (See かえ, ぞえ, わえ) strengthens a question, assertion, etc.; (4) (after a noun) used when calling out to someone [Add to Longdo]
さてさて[satesate] (int) well; now; then [Add to Longdo]
さては[sateha] (conj) (1) and then; besides; on top of that; (2) in that case; that being the case; if so [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データ確認[データかくにん, de-ta kakunin] (data) authentication [Add to Longdo]
データ発信元認証[データはっしんもとにんしょう, de-ta hasshinmotoninshou] data origin authentication [Add to Longdo]
デジタル証明[デジタルしょうめい, dejitaru shoumei] digital certificate, digital authentication [Add to Longdo]
トークン[とーくん, to-kun] authentication token, token [Add to Longdo]
メッセージ発生源認証[メッセージはっせいげんにんしょう, messe-ji hasseigenninshou] message origin authentication [Add to Longdo]
ユーザー認証[ユーザーにんしょう, yu-za-ninshou] user authentication [Add to Longdo]
簡易認証[かんいにんしょう, kan'ininshou] simple authentication [Add to Longdo]
含意[がんい, gan'i] implication, IF-THEN operation, conditional implication (operation) [Add to Longdo]
含意素子[がんいそし, gan'isoshi] IF-THEN gate, IF THEN element [Add to Longdo]
厳密認証[げんみつにんしょう, genmitsuninshou] strong authentication [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Then \Then\ ([th][e^]n), adv. [Originally the same word as than.
   See {Than}.]
   1. At that time (referring to a time specified, either past
    or future).
    [1913 Webster]
 
       And the Canaanite was then in the land. --Gen. xii.
                          6.
    [1913 Webster]
 
       Now I know in part; but then shall I know even as
       also I am known.           --1 Cor. xiii.
                          12.
    [1913 Webster]
 
   2. Soon afterward, or immediately; next; afterward.
    [1913 Webster]
 
       First be reconciled to thy brother, and then come
       and offer thy gift.          --Matt. v. 24.
    [1913 Webster]
 
   3. At another time; later; again.
    [1913 Webster]
 
       One while the master is not aware of what is done,
       and then in other cases it may fall out to be own
       act.                 --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   {By then}.
    (a) By that time.
    (b) By the time that. [Obs.]
      [1913 Webster]
 
         But that opinion, I trust, by then this
         following argument hath been well read, will be
         left for one of the mysteries of an indulgent
         Antichrist.            --Milton.
      [1913 Webster]
 
   {Now and then}. See under {Now}, adv.
 
   {Till then}, until that time; until the time mentioned.
    --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Note: Then is often used elliptically, like an adjective, for
      then existing; as, the then administration.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Then \Then\, conj.
   1. Than. [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. In that case; in consequence; as a consequence; therefore;
    for this reason.
    [1913 Webster]
 
       If all this be so, then man has a natural freedom.
                          --Locke.
    [1913 Webster]
 
       Now, then, be all thy weighty cares away. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Therefore.
 
   Usage: {Then}, {Therefore}. Both these words are used in
      reasoning; but therefore takes the lead, while then is
      rather subordinate or incidental. Therefore states
      reasons and draws inferences in form; then, to a great
      extent, takes the point as proved, and passes on to
      the general conclusion. "Therefore being justified by
      faith, we have peace with God." --Rom. v. 1. "So then
      faith cometh by hearing, and hearing by the word of
      God." --Rom. x. 17.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 then
   adv 1: subsequently or soon afterward (often used as sentence
       connectors); "then he left"; "go left first, then right";
       "first came lightning, then thunder"; "we watched the
       late movie and then went to bed"; "and so home and to
       bed" [syn: {then}, {so}, {and so}, {and then}]
   2: in that case or as a consequence; "if he didn't take it, then
     who did?"; "keep it then if you want to"; "the case, then, is
     closed"; "you've made up your mind then?"; "then you'll be
     rich"
   3: at that time; "I was young then"; "prices were lower back
     then"; "science as it was then taught"
   adj 1: at a specific prior time; "the then president"
   n 1: that time; that moment; "we will arrive before then"; "we
      were friends from then on"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top