ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

theater

TH IY1 EY0 T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -theater-, *theater*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
theater(n) โรงละคร, See also: โรงมหรสพ
theater(n) โรงภาพยนตร์
theater(n) ห้องบรรยาย, See also: ห้องเรียน, ห้องประชุม
theater(n) การละคร, See also: เรื่องละคร
theater(n) การสร้างละคร
theatergoer(n) ผู้ชมละคร มหรสพ ภาพยนตร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
theater(เธีย'เทอะ) n. โรงละคร, โรงมหรสพ, โรงภาพยนตร์, โรงละครกลางแจ้ง, ผู้ชมในโรงดังกล่าว, ห้องบรรยาย, -PHr. (the theatre (Theater) ละคร, บทละคร, เรื่องละคร, สถานที่แสดง, การเกิดผืนดินเป็นชั้น ๆ), Syn. cinema
amphitheater(แอม' ฟิเธียเทอะ) n. อาคารรูปครึ่งวงกลม, โรงละครหรือมหรสพรูปครึ่งวงกลม, ห้องใหญ่ที่มีที่นั่งจัดเป็นรูปครึ่งวงกลม, ที่ดินเว้ารูปโค้ง.อัฒจันทร์, ที่มีเขาล้อมรอบ. -amphitheatric (al) adj.
art theaterโรงภาพยนต์หนังต่างประเทศหรือหนังที่อยู่ระหว่างทดลองฉาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
theater, operating; theatre, operatingห้องสอนแสดงผ่าตัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Theaterละคร [TU Subject Heading]
Theater and societyละครกับสังคม [TU Subject Heading]
Theater and youthละครกับเยาวชน [TU Subject Heading]
Theater architectureสถาปัตยกรรมโรงละคร [TU Subject Heading]
Theatersโรงมหรสพ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This theater is for you!โรงหนังนี้เป็นของพวกคุณ ! Cinema Paradiso (1988)
You survived the theater fire, but from the Eternal Fire-- that is, Eternal Fire-- no one can save you.ถึงคุณรอดมาจากไฟไหม้ ที่โรงหนังก็ตาม, แต่จากไฟนิรันดร์-- ใช่แล้ว, ไฟนิรันดร์-- ไม่มีใครช่วยคุณได้. Cinema Paradiso (1988)
You can walk into a movie theater in Amsterdam and buy a beer.คุณสามารถเดินเข้าไปในโรงภาพยนตร์ในอัมสเตอร์ดัมและซื้อเบียร์ Pulp Fiction (1994)
I'm sorry, but we can't possibly rescue all the worms... not if you want a theater finished in this lifetime.ขอประทานอภัย แต่เราไม่สามารถ เว้นชีวิตไส้เดือนทุกตัวได้ หากพระองค์ประสงค์จะให้ โรงหนังสร้างเสร็จในชาตินี้ Seven Years in Tibet (1997)
Absurd theater of desire.- ความปรารถนา I Heart Huckabees (2004)
So are you still coming around the theater tonight?ตกลงคืนนี้จะมาหา ที่โรงละครมั้ย Saving Face (2004)
I got tickets for the theater for tomorrow night.ผมมีตั๋วดูหนังสำหรับเราคืนพรุ่งนี้ Match Point (2005)
He planned it all so he could make the theater in time to strengthen his alibi, if one became necessary.เขาวางแผนล่วงหน้าไว้ทั้งหมด รวมไปถึงการไปดูละครนั่นด้วย เพื่อใช้เป็นข้ออ้างในกรณีที่จำเป็นต้องใช้ Match Point (2005)
One of those ghosts from the theater down the street.ผีตัวหนึ่งจากโรงละคร The Illusionist (2006)
I want you all to know... that everything that you have seen in my theater is an illusion.ผมอยากให้พวกท่านทราบว่า.. ทุกสิ่งที่ท่านเห็นในโรงละครเป็นเพียงภาพมายา The Illusionist (2006)
Jimmy's party had two kegs and those two theater chicks went down on each other on the pool table in front of everybody.และนังไก่สองคนจากโรงละคร ก็ซัดกันนัวบนโต๊ะพูล ต่อหน้าทุกคนเลย American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
Two kegs, theater chicks. Well, guess what?เบียร์สองถัง ไก่จากโรงละคร รู้อะไรไหม American Pie Presents: The Naked Mile (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
theaterA ballet theater is a place in which I can study motion well.
theaterAll of a sudden a fire broke out in the movie theater.
theaterAll of us went to the theater to see a play.
theaterAre there any movie theaters near here?
theaterAre you going to the theater tonight?
theaterA stream of people came out of the theater.
theaterAs usual he was the last to arrive at the theater.
theaterAt the theater Kathy changed seats with her mother.
theaterBe quiet. Don't talk in theater.
theaterClint Eastwood's latest movie is on at the theater.
theaterDid you enjoy yourself at the theater?
theaterDo you feel like going to the theater?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โรงละคร(n) theater, See also: playhouse, Syn. โรงมหรสพ, Example: เวทีโรงละครนี้หมุนได้, Count Unit: แห่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุดโฮมเธียเตอร์[chut hōm thīatoē] (n, exp) EN: home theater  FR: home theater [ m ]
ละคร[lakhøn] (n) EN: theater ; play ; drama ; theatrical performance ; stage performance ; show ; ldance drama ; lakorn  FR: théâtre [ m ] ; pièce de théâtre [ f ] ; comédie [ f ] ; drame [ m ] ; représentation théâtrale [ f ] ; spectacle de théâtre [ m ]
ละครยก[lakhøn yok] (n) EN: toy theater  FR: théâtre miniature
โรงละคร[rōnglakhøn] (n) EN: theater ; playhouse  FR: théâtre [ m ] ; salle de théâtre [ f ]
โรงหนัง[rōng nang] (n) EN: movie theater ; cinema  FR: cinéma [ m ] ; salle de cinéma [ f ]
โรงภาพยนตร์[rōng phāpphayon] (n) EN: movie theater ; cinema ; kinema  FR: cinéma [ m ] ; salle de cinéma [ f ]
สมรภูมิ[samønraphūm = samøraphūm] (n) EN: battlefield ; battleground ; theater of war ; fighting front  FR: champ de bataille [ m ] ; front [ m ]
ยุทธบริเวณ[yutthabøriwēn] (n) EN: war zone ; military sector ; theater of war

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
THEATER TH IY1 EY0 T ER0
THEATERS TH IY1 AH0 T ER0 Z
THEATER'S TH IY1 EY0 T ER0 Z
THEATERGOER TH IY1 EY0 T ER0 G OW2 ER0
THEATERGOERS TH IY1 EY0 T ER0 G OW2 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
theater (n) θˈɪəʳtɜːʳ (th i@1 t @@)
theaters (n) θˈɪəʳtɜːʳz (th i@1 t @@ z)
theatergoers (n) θˈɪəʳtəgouərz (th i@1 t @ g ou @ r z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
剧场[jù chǎng, ㄐㄩˋ ㄔㄤˇ,   /  ] theater #9,864 [Add to Longdo]
剧院[jù yuàn, ㄐㄩˋ ㄩㄢˋ,   /  ] theater #10,207 [Add to Longdo]
戏院[xì yuàn, ㄒㄧˋ ㄩㄢˋ,   /  ] theater #28,920 [Add to Longdo]
剧社[jù shè, ㄐㄩˋ ㄕㄜˋ,   /  ] theater company [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Theater(n) |das, pl. Theater| โรงละคร, โรงโอเปร่า
Staatstheater(n) |das, pl. Staatstheater| โรงละครของรัฐ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Theater { n } | Theater { pl } | ins Theater gehentheatre; theater [ Am. ] | theatres; theaters [ Am. ] | to go to the theatre; to go to the theater [ Am. ] [Add to Longdo]
Theater ...thespian [Add to Longdo]
Theaterbesucher { m }playgoer [Add to Longdo]
Theaterbesucher { m }theatregoer; theatergoer [ Am. ] [Add to Longdo]
Theaterdirektor { m } | Theaterbesucher { pl }impresario | theatregoers [Add to Longdo]
Theaterensemble { n }; Theatergruppe { f }theatre company [Add to Longdo]
Theaterkarte { f }theatre ticket [Add to Longdo]
Theaterkasse { f } | Theaterkassen { pl }theatre box office | theatre box offices [Add to Longdo]
Theaterkritiker { m }theatre critic; drama critic [Add to Longdo]
Theaterprobe { f }rehearsal [Add to Longdo]
Theaterrequisiten { pl }stage properties [Add to Longdo]
Theaterschiff { n } | Theaterschiffe { pl }showboat | showboats [Add to Longdo]
Theaterstück { n }play; stage play [Add to Longdo]
Theaterzettel { m }play bill [Add to Longdo]
Theater spielento act [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
劇場[げきじょう, gekijou] (n, adj-no) theatre; theater; playhouse; (P) #630 [Add to Longdo]
舞台[ぶたい, butai] (n) (1) stage (theatre, theater); (2) scene or setting (e.g. of novel, play, etc.); (P) #740 [Add to Longdo]
演劇[えんげき, engeki] (n, adj-no) drama; theatre; theater; play; (P) #2,875 [Add to Longdo]
シアター(P);テアトル;テアトロ[shiata-(P); teatoru ; teatoro] (n) theater; theatre; (P) #3,271 [Add to Longdo]
穴(P);孔[あな, ana] (n, n-suf) (1) (See 穴が開く) hole; (2) deficit; shortage; missing person (in a team, meeting, etc.); (3) vacancy; opening; (4) flaw; (5) profitable place (or item, etc.) not well known by others; (6) upset victory (with a large payoff); (7) (sl) (See 平土間) pit (of a theater); (8) (arch) hiding place; (9) (arch) underbelly (of society, etc.); (P) #3,690 [Add to Longdo]
頭取[とうどり, toudori] (n) (1) (bank) president; (2) greenroom manager (in a theater); (P) #11,829 [Add to Longdo]
客席[きゃくせき, kyakuseki] (n) (1) guest seating (e.g. theater, stadium); passenger seat (e.g. taxi); (2) audience; (P) #15,389 [Add to Longdo]
休場[きゅうじょう, kyuujou] (n, vs) (1) theater closure; theatre closure; stage absence; (2) (sumo) wrestler's absence from the tournament; (P) #16,124 [Add to Longdo]
歌舞伎座[かぶきざ, kabukiza] (n) (1) kabuki troupe; kabuki theater (theatre); (2) Kabuki-za (theatre in Tokyo) #18,243 [Add to Longdo]
TMD[ティーエムディー, tei-emudei-] (n) theater missile defense; TMD [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
割り込み[わりこみ, warikomi] interruption, sharing a theater box, muscling in on, wedging oneself in, cutting in line, (CPU) interrupt [Add to Longdo]
割込み[わりこみ, warikomi] interruption, sharing a theater box, muscling in on, wedging oneself in, cutting in line, (CPU) interrupt [Add to Longdo]
劇場並み[げきじょうなみ, gekijounami] theater quality (said of video) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
劇場[げきじょう, gekijou] Theater, Schauspielhaus [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Theater \The"a*ter\, Theatre \The"a*tre\, n. [F. th['e][^a]tre,
   L. theatrum, Gr. ?, fr. ? to see, view; cf. Skr. dhy[=a] to
   meditate, think. Cf. {Theory}.]
   1. An edifice in which dramatic performances or spectacles
    are exhibited for the amusement of spectators; anciently
    uncovered, except the stage, but in modern times roofed.
    [1913 Webster]
 
   2. Any room adapted to the exhibition of any performances
    before an assembly, as public lectures, scholastic
    exercises, anatomical demonstrations, surgical operations,
    etc.
    [1913 Webster]
 
   3. That which resembles a theater in form, use, or the like;
    a place rising by steps or gradations, like the seats of a
    theater. --Burns.
    [1913 Webster]
 
       Shade above shade, a woody theater
       Of stateliest view.          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. A sphere or scheme of operation. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       For if a man can be partaker of God's theater, he
       shall likewise be partaker of God's rest. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   5. A place or region where great events are enacted; as, the
    theater of war.
    [1913 Webster] Theatin

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 theater
   n 1: a building where theatrical performances or motion-picture
      shows can be presented; "the house was full" [syn:
      {theater}, {theatre}, {house}]
   2: the art of writing and producing plays [syn: {dramaturgy},
     {dramatic art}, {dramatics}, {theater}, {theatre}]
   3: a region in which active military operations are in progress;
     "the army was in the field awaiting action"; "he served in
     the Vietnam theater for three years" [syn: {field}, {field of
     operations}, {theater}, {theater of operations}, {theatre},
     {theatre of operations}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Theater /teːaːtr/ 
  theatre; theatres; [Am.] theater; [Am.] theaters

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 theater‐
  theatrical

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 theater /tejatər/
  theatre

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top