Search result for

theater

(96 entries)
(0.0161 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -theater-, *theater*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
theater[N] โรงละคร, See also: โรงมหรสพ
theater[N] โรงภาพยนตร์
theater[N] ห้องบรรยาย, See also: ห้องเรียน, ห้องประชุม
theater[N] การละคร, See also: เรื่องละคร
theater[N] การสร้างละคร
theatergoer[N] ผู้ชมละคร มหรสพ ภาพยนตร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
theater(เธีย'เทอะ) n. โรงละคร,โรงมหรสพ,โรงภาพยนตร์,โรงละครกลางแจ้ง,ผู้ชมในโรงดังกล่าว,ห้องบรรยาย,-PHr. (the theatre (Theater) ละคร,บทละคร,เรื่องละคร,สถานที่แสดง,การเกิดผืนดินเป็นชั้น ๆ), Syn. cinema
amphitheater(แอม' ฟิเธียเทอะ) n. อาคารรูปครึ่งวงกลม, โรงละครหรือมหรสพรูปครึ่งวงกลม, ห้องใหญ่ที่มีที่นั่งจัดเป็นรูปครึ่งวงกลม, ที่ดินเว้ารูปโค้ง.อัฒจันทร์, ที่มีเขาล้อมรอบ. -amphitheatric (al) adj.
art theaterโรงภาพยนต์หนังต่างประเทศหรือหนังที่อยู่ระหว่างทดลองฉาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
theater, operating; theatre, operatingห้องสอนแสดงผ่าตัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Theaterละคร [TU Subject Heading]
Theater and societyละครกับสังคม [TU Subject Heading]
Theater and youthละครกับเยาวชน [TU Subject Heading]
Theater architectureสถาปัตยกรรมโรงละคร [TU Subject Heading]
Theatersโรงมหรสพ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's probably ten times as sterile as any mobile operating theater you'd find in a battlefield.มันอาจต้องใช้เวลา 10 ครั้งในการสเตอริไลย์ เหมือนห้องผ่าตัดเคลื่อนที่ ที่เราพบในสนามรบ The Itch (2008)
Daisy and her friend came out the back of the theater.เดซีกับเพื่อนของเธอก็ออกมา จากด้านหลังของโรงละคร The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Colorado, theater major...สาวจากรัฐโคโลราโด เอกการละคร.. The House Bunny (2008)
I speak, of course of the musical theater.แน่นอน,ผมหมายถึงโรงละครเพลง Bedtime Stories (2008)
- That's a theater term for...- ละครประจำปี High School Musical 3: Senior Year (2008)
The theater fairy magically sent in Troy's application?เทพธิดาแห่งโรงละครคงส่งใบสมัครของทรอยไป High School Musical 3: Senior Year (2008)
What a life in the theater has taught me is to trust one's instincts.ชีวิตในโรงละครสอนฉันว่า ให้เชื่อสัญชาตญาณ High School Musical 3: Senior Year (2008)
But I've also chosen theater.แต่ผมก็เลือกการแสดง High School Musical 3: Senior Year (2008)
This is all theater.- ที่เรามาเนี่ย จะมีค่าอะไร The Day the Earth Stood Still (2008)
Go to the theater if you want catharsis. Please.ขอแนะนำนะ ถ้าอยากปลดปล่อยอารมณ์ ไปโรงละครก็ได้ The Reader (2008)
The next theater of operations.เปิดละครฉากต่อไป The Price (2008)
They burned down my theater while I was still inside.พวกมัน เผาโรงละครของชั้น ทั้งที่ชั้นยังอยู่ข้างในนั้น Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
theaterA ballet theater is a place in which I can study motion well.
theaterAll of a sudden a fire broke out in the movie theater.
theaterAll of us went to the theater to see a play.
theaterAre there any movie theaters near here?
theaterAre you going to the theater tonight?
theaterA stream of people came out of the theater.
theaterAs usual he was the last to arrive at the theater.
theaterAt the theater Kathy changed seats with her mother.
theaterBe quiet. Don't talk in theater.
theaterClint Eastwood's latest movie is on at the theater.
theaterDid you enjoy yourself at the theater?
theaterDo you feel like going to the theater?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โรงละคร[N] theater, See also: playhouse, Syn. โรงมหรสพ, Example: เวทีโรงละครนี้หมุนได้, Count unit: แห่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุดโฮมเธียเตอร์[n. exp.] (chut hōm thīatoē) EN: home theater   FR: home theater [m]
ละคร[n.] (lakhøn) EN: theater ; play ; drama ; theatrical performance ; stage performance ; show ; ldance drama ; lakorn   FR: théâtre [m] ; pièce de théâtre [f] ; comédie [f] ; drame [m] ; représentation théâtrale [f] ; spectacle de théâtre [m]
ละครยก[n.] (lakhøn yok) EN: toy theater   FR: théâtre miniature
โรงละคร [n.] (rōnglakhøn) EN: theater ; playhouse   FR: théâtre [m] ; salle de théâtre [f]
โรงหนัง[n.] (rōng nang) EN: movie theater ; cinema   FR: cinéma [m] ; salle de cinéma [f]
โรงภาพยนตร์[n.] (rōng phāpphayon) EN: movie theater ; cinema ; kinema   FR: cinéma [m] ; salle de cinéma [f]
สมรภูมิ[n.] (samønraphūm = samøraphūm) EN: battlefield ; battleground ; theater of war ; fighting front   FR: champ de bataille [m] ; front [m]
ยุทธบริเวณ[n.] (yutthabøriwēn) EN: war zone ; military sector ; theater of war   

CMU English Pronouncing Dictionary
THEATER    TH IY1 AH0 T ER0
THEATERS    TH IY1 AH0 T ER0 Z
THEATER'S    TH IY1 AH0 T ER0 Z
THEATERGOER    TH IY1 T ER0 G OW0 ER0
THEATERGOERS    TH IY1 T ER0 G OW0 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
theater    (n) (th i@1 t @@)
theaters    (n) (th i@1 t @@ z)
theatergoers    (n) (th i@1 t @ g ou @ r z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Theater(n) |das, pl. Theater| โรงละคร, โรงโอเปร่า
Staatstheater(n) |das, pl. Staatstheater| โรงละครของรัฐ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Theater {n} | Theater {pl} | ins Theater gehentheatre; theater [Am.] | theatres; theaters [Am.] | to go to the theatre; to go to the theater [Am.] [Add to Longdo]
Theater ...thespian [Add to Longdo]
Theaterbesucher {m}playgoer [Add to Longdo]
Theaterbesucher {m}theatregoer; theatergoer [Am.] [Add to Longdo]
Theaterdirektor {m} | Theaterbesucher {pl}impresario | theatregoers [Add to Longdo]
Theaterensemble {n}; Theatergruppe {f}theatre company [Add to Longdo]
Theaterkarte {f}theatre ticket [Add to Longdo]
Theaterkasse {f} | Theaterkassen {pl}theatre box office | theatre box offices [Add to Longdo]
Theaterkritiker {m}theatre critic; drama critic [Add to Longdo]
Theaterprobe {f}rehearsal [Add to Longdo]
Theaterrequisiten {pl}stage properties [Add to Longdo]
Theaterschiff {n} | Theaterschiffe {pl}showboat | showboats [Add to Longdo]
Theaterstück {n}play; stage play [Add to Longdo]
Theaterzettel {m}play bill [Add to Longdo]
Theater spielento act [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
TMD[ティーエムディー, tei-emudei-] (n) theater missile defense; TMD [Add to Longdo]
どさ回りをやる[どさまわりをやる, dosamawariwoyaru] (exp,v5r) to go on tour; to be on the road (e.g. theatre troupe) (theater) [Add to Longdo]
アートシアター[, a-toshiata-] (n) art theater; art theatre [Add to Longdo]
アングラ劇場[アングラげきじょう, angura gekijou] (n) underground theater; underground theatre [Add to Longdo]
アンチテアトル[, anchiteatoru] (n) anti-theatre (theater) (fre [Add to Longdo]
シアター(P);テアトル;テアトロ[, shiata-(P); teatoru ; teatoro] (n) theater; theatre; (P) [Add to Longdo]
ドライブインシアター[, doraibuinshiata-] (n) drive-in theater; drive-in theatre [Add to Longdo]
ボックス席[ボックスせき, bokkusu seki] (n) box seat; (restaurant) booth; box (theater, sports stadium, etc.) [Add to Longdo]
ミニシアター[, minishiata-] (n) mini theater; mini theatre [Add to Longdo]
レストランシアター[, resutoranshiata-] (n) restaurant theater; restaurant theatre [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
剧场[jù chǎng, ㄐㄩˋ ㄔㄤˇ, / ] theater [Add to Longdo]
剧社[jù shè, ㄐㄩˋ ㄕㄜˋ, / ] theater company [Add to Longdo]
剧院[jù yuàn, ㄐㄩˋ ㄩㄢˋ, / ] theater [Add to Longdo]
戏院[xì yuàn, ㄒㄧˋ ㄩㄢˋ, / ] theater [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
割り込み[わりこみ, warikomi] interruption, sharing a theater box, muscling in on, wedging oneself in, cutting in line, (CPU) interrupt [Add to Longdo]
割込み[わりこみ, warikomi] interruption, sharing a theater box, muscling in on, wedging oneself in, cutting in line, (CPU) interrupt [Add to Longdo]
劇場並み[げきじょうなみ, gekijounami] theater quality (said of video) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
劇場[げきじょう, gekijou] Theater, Schauspielhaus [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Theater \The"a*ter\, Theatre \The"a*tre\, n. [F. th['e][^a]tre,
   L. theatrum, Gr. ?, fr. ? to see, view; cf. Skr. dhy[=a] to
   meditate, think. Cf. {Theory}.]
   1. An edifice in which dramatic performances or spectacles
    are exhibited for the amusement of spectators; anciently
    uncovered, except the stage, but in modern times roofed.
    [1913 Webster]
 
   2. Any room adapted to the exhibition of any performances
    before an assembly, as public lectures, scholastic
    exercises, anatomical demonstrations, surgical operations,
    etc.
    [1913 Webster]
 
   3. That which resembles a theater in form, use, or the like;
    a place rising by steps or gradations, like the seats of a
    theater. --Burns.
    [1913 Webster]
 
       Shade above shade, a woody theater
       Of stateliest view.          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. A sphere or scheme of operation. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       For if a man can be partaker of God's theater, he
       shall likewise be partaker of God's rest. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   5. A place or region where great events are enacted; as, the
    theater of war.
    [1913 Webster] Theatin

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 theater
   n 1: a building where theatrical performances or motion-picture
      shows can be presented; "the house was full" [syn:
      {theater}, {theatre}, {house}]
   2: the art of writing and producing plays [syn: {dramaturgy},
     {dramatic art}, {dramatics}, {theater}, {theatre}]
   3: a region in which active military operations are in progress;
     "the army was in the field awaiting action"; "he served in
     the Vietnam theater for three years" [syn: {field}, {field of
     operations}, {theater}, {theater of operations}, {theatre},
     {theatre of operations}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 theater‐
   theatrical
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 theater [tejatər]
   theatre
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Theater [teːaːtr] (n) , pl.
   theatre; theatres; [Am.] theater; [Am.] theaters
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top