Search result for

she

(179 entries)
(0.0185 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -she-, *she*
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
sheep[sheep] (slang ) what the

Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
社会[shè huì, ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ] (n ) สังคม

English-Thai: Longdo Dictionary
She retired at age 65.(phrase) เธอเกษียณอายุตัวเอง (หยุดทำงานที่ทำอยู่ประจำ) เมื่ออายุ 65 ปี
sheep(n) แกะ
Image:
shell-shock(n) อาการผวาระเบิด เช่น Some doctors argued that the only cure for shell-shock was a complete rest away from the fighting. If you were an officer you were likely to be sent back home to recuperate.
shemale(n) ชายที่ทำศัลยกรรมเป็นผู้หญิง(กะเทย) แต่ยังคงอวัยวะเพศชายไว้อยู่
cashew nut(n) มะม่วงหิมพานต์
off the shelf(adj) มีจำหน่ายทั่วไป ไม่ต้องพัฒนาประดิษฐ์ใหม่ด้วยตนเอง
watershed(n) ลุ่มน้ำ
washed out(adj) ที่มีสีซีดเผือด, ไร้เรี่ยวแรง, ไม่กระฉับกระเฉง เช่น His face was thin and washed out.
smashed(adj slang) เมามาก, เมาหัวราน้ำ เช่น I was so smashed last night. I don't know how I got home., S. very drunk ,
in a nutshellอย่างสังเขป, โดยสรุป, อย่างย่อๆ เช่น Martin's In a Nutshell books are topical quick-reference guides that document every nook and cranny of a topic or technology area., S. in short, to put it briefly, in a word, in brief, Concisely, in a few words

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
she[PRON] เธอ, See also: หล่อน
shed[VT] ทำให้ไหล
shed[VT] ฉายแสง, See also: สาดแสง
shed[VT] กำจัด, See also: เอาออก, Syn. discard, eliminate, toss, Ant. keep, retain
sheaf[N] มัด, See also: กำ, กลุ่ม, กอง, ฟ่อน, Syn. bundle, cluster, package
shear[VI] ตัด, See also: ตัดขน, ตัดขนแกะ, โกน, เล็ม, Syn. cleave, shave, shorten, sever, Ant. lengthen
shear[VT] ตัด, See also: ตัดขน, ตัดขนแกะ, โกน, เล็ม, Syn. cleave, shave, shorten, sever, Ant. lengthen
shear[N] การตัดขนแกะ
shear[N] กรรไกร
sheen[N] ความสว่างไสว, See also: ความเปล่งปลั่ง, ความสุกใส, Syn. glow, glaze, radiance, shine

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
she(ชี) pron. หล่อน,เธอ,ตัวเมีย (ใช้นำชื่อสัตว์) ,มัน (ใช้เป็นสรรพนามของเรือ,รัฐ,โลก,ดวงดาวเป็นต้น) .n. ผู้หญิง,สตรี,ตัวเมีย,เพศหญิง,สิ่งที่ถือเป็นเพศหญิง
she'd(ชีด) abbr. she had,she would
she'll(ชีล) abbr. she will,she shall
she's(ชีซฺ) abbr. she is,she has
she-cousin(ชี'คัลเซิน) n. ลูกพี่ลูกน้องที่เป็นหญิง
she-woman(ชี'วูเมิน) n. หญิงที่เป็นหญิงเต็มตัว
sheaf(ชีฟ) n. มัดข้าว,มัดฟาง,มัด,กลุ่ม,กอง,กำ,ฟ่อน,หน้าหรือด้านที่ยิง pl. sheaves
shear(เชียร์) (sheared,shorn/sheared,shearing,shears} vt.,vi. ตัด,ตัดออก,ตัดขน,ตัดเล็ม,ตัดขาด,ฟัน,เอาออก,เพิกถอน,ขจัด,ใช้เคียวตัด,แล่นผ่าน n. การตัด,การตัดขนแกะ,แรงตัด,กรรไกรขนาดใหญ่,ใบมีดของกรรไกร,เครื่องตัด,แท่นตัด,สิ่งที่ตัดออก,ปริมาณขนที่ตัดออก,ขาหยั่ง
sheath(ชีธ) n. ฝักดาบ,ฝักมีด,ปลอกมีด,ฝัก,ปลอก,ปลอกสายเคเบิล,เสื้อผ้ารัดรูป. vt. สวมปลอก,ใส่ฝัก pl. sheaths, Syn. case,cover
sheath knifen. มีดที่มีปลอก

English-Thai: Nontri Dictionary
she(pro) หล่อน,เขา(ผู้หญิง),เธอ
sheaf(n) ฟ่อน,มัด,กำ,กอง,กลุ่ม
shear(vt) เล็ม,ตัด,ฟั่น,ขจัด,กำจัด
shears(n) เครื่องตัด,กรรไกร
sheath(n) ปลอก,ฝัก,ซองมีด
sheathe(vt) หุ้ม,ใส่ฝัก,ใส่ปลอก,คลุม,บัง
sheave(vt) เก็บ,มัด,รวบรวม,ทำให้เป็นฟ่อน
shed(n) เพิง,โรงนา,กระท่อม,กระต๊อบ
shed(vt) ทิ้ง,ริน,ปล่อย,หลุด,ลอกคราบ,ขับออก
sheen(n) ความสว่างไสว,ความแวววาว,ความเปล่งปลั่ง,ความรุ่งโรจน์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
shear test pieceชิ้นงานทดสอบแรงเฉือน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
shear test specimenชิ้นทดสอบมาตรฐานแรงเฉือน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
shear waveคลื่นเฉือน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
shearing stressความเค้นเฉือน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
sheathปลอก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
sheath๑. กาบ๒. เนื้อเยื่อหุ้ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sheath bladeใบยอดกาบ [ไผ่] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sheath, arachnoidเยื่อหุ้มอะแร็กนอยด์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sheath, myelinปลอกไมอีลิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sheath, nerveปลอกประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Shear เครื่องตัดเฉือน
เครื่องมือสำหรับตัดขยะชิ้นใหญ่ให้เป็นขนาด เล็ก เพื่อสะดวกต่อ การนำเข้าเตาเผาขยะ [สิ่งแวดล้อม]
Shear (Mechanics)แรงเฉือน (กลศาสตร์) [TU Subject Heading]
Shear Force แรงเฉือน
แรงที่จะทำให้วัตถุขาดออกจากกันดุจกรรไกรตัด [สิ่งแวดล้อม]
Shear strength of soilsกำลังรับแรงเฉือนของดิน [TU Subject Heading]
shear stressความเค้นเฉือน, ความเค้นที่ทำให้วัสดุบิดรูปร่างไปจากเดิม (ดู stress ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Shearing stressแรงเชียร์ [อุตุนิยมวิทยา]
Sheepแกะ [TU Subject Heading]
Sheep industryอุตสาหกรรมแกะ [TU Subject Heading]
Sheep ranchesฟาร์มเลี้ยงแกะ [TU Subject Heading]
sheep-foot rollersheep-foot roller, ลูกกลิ้งตีนแกะ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
She'd missed a period and was worried (sentent )
sheetrock (n ) ผนังสำเร็จรูป
shelter (n ) สถานสงเคราะห์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She said it was an accident. Clearly, she doesn't know you.เธอบอกมันเป็นอุบัติเหตุ แต่เห้นได้ชัดเลยว่าเขาไม่รู้จักเธอหรอก The Serena Also Rises (2008)
She's on stage.อยู่บนเวที The Serena Also Rises (2008)
She's in the front row with Poppy Lifton.เธอต้องนั้งแถวหน้าสุดกับ Poppy Lifton The Serena Also Rises (2008)
No, she's not.ไม่ ไม่จริง The Serena Also Rises (2008)
And then Poppy won't go, and her friends won't go, and you can explain to your mother why she has an empty first row.และ Poppy กับเพื่อนๆของเธอก็จะไม่ไปเหมือนกัน หาคำอธิบายให้แม่เธอด้วยแล้วกัน ว่าทำไมแถวหน้าถึงได้ว่างทั้งแถว มันคงทำให้เธอแฮปปี้สินะ? The Serena Also Rises (2008)
She asked me to do it as a favor.ก็แม่เธอเป็นคนขอร้องฉันเองนะ The Serena Also Rises (2008)
So be glad she's willing to come in on her day off.ดีใจซะที่เธอยอมมาในวันหยุด The Serena Also Rises (2008)
She's counting on me, okay?เอลานอร์เชื่อใจหนูนะคะ โอเค๊? The Serena Also Rises (2008)
When I ran into headmistress Queller, she told me Jenny Humphrey hadn't been to school in ten days due to a bad case of mono.ตอนที่หนูไปหาครูใหญ่ เธอบอกว่าเจนนี่ไม่ได้มาโรงเรียนเลย 10 วันได้แล้วมั้งคะ The Serena Also Rises (2008)
Oh. Uh, she might be okay with that. I'll ask her.โอ้ เอ่ออ แบลร์น่าจะโอเคกับมันนะ ฉันจะลองบอกแบลร์ดู The Serena Also Rises (2008)
- She would never forgive me, ever.แบลร์จะไม่มีวันให้อภัยฉันแน่ // โอเค เราจะไปงานของเอลานอร์ The Serena Also Rises (2008)
You just signal the Bartender, and she sends over a line of shots?นายแค่ส่งซิกให้บาร์เทนเดอร์ จากนั้นเธอก็ส่งเครื่องดื่มมาให้นาย The Serena Also Rises (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sheA book dropped from the shelf.
sheA boy was driving a flock of sheep.
sheA calamity was avoided by sheer luck.
sheAccessories were laid out on the shelf for sale.
sheAccording to him, she is honest.
sheAccording to my calculation, she should be in India by now.
sheAccording to our teacher, she entered the hospital.
sheAccording to the stars, she and I aren't supposed to have much chemistry between us.
sheAfter a few days, she realized that he lacks in intelligence.
sheAfter all my objections, she left home.
sheAfter all she did not come.
sheAfter a long wait in line, she was told she should get a certified copy of her birth certificate as identification.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชั้นวางของ[N] shelf
แหล่งพัก[N] shelter, Syn. ที่พัก
หอย[N] shell, See also: shellfish, mollusc, clam, bivalve, Example: ปลากระเบนชอบกินหอยเป็นอาหารโดยใช้ฟันขบเปลือกหอยให้แตกแล้วจึงกินเนื้อ, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในไฟลัม Mollusca มีเปลือกหุ้มตัว แบ่งออกได้เป็น 2 จำพวกคือ จำพวกกาบเดี่ยว เช่น หอยขม และจำพวกกาบคู่ เช่น หอยนางรม
เพิง[N] shed, See also: shack, lean-to, projecting roof, Syn. พะ, พะเพิง, Example: เรือนชั่วคราวนี้เป็นเรือนที่มีห้องเดียว สร้างเป็นเพิงต่อจากยุ้งข้าว, Count unit: เพิง, หลัง, Thai definition: สิ่งปลูกสร้างมีทั้งชนิดชั่วคราวขนาดเล็ก และชนิดถาวร ประกอบด้วยหลังคาปีกเดียว
เหล็กแผ่น[N] iron plate, See also: sheet iron, Example: เหล็กแผ่นที่กองทิ้งไว้ให้ตากแดด ตากฝน ต้องโดนสนิมกินแน่, Count unit: แผ่น
หล่อน[PRON] she/her, Syn. เธอ, เจ้าหล่อน, Example: เขาสัญญาว่าจะปลูกบ้านให้หล่อน, Thai definition: คำที่เราใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วย เพศหญิง สำหรับผู้ใหญ่ใช้เรียกผู้น้อย, เป็นสรรพนามบุรุษที่ 2
แผ่น[CLAS] sheet, See also: plate, Example: ผู้ชนะจะได้เปิดแผ่นป้ายทั้งหมด 7 แผ่น, Thai definition: ลักษณนามใช้เรียกของแบนๆ อย่างกระดาษ กระดาน เช่น กระดาษแผ่นหนึ่ง
เขา[PRON] he, See also: she, they, Example: ฉันไม่แน่ใจว่าเขาจะอยู่บ้านตอนบ่ายรึเปล่า, Count unit: คน, Thai definition: คำสรรพนามบุรุษที่ 3 ใช้แทนผู้ที่พูดถึง
เขาสูงชัน[N] sheer rock, See also: steep hill, precipitous hill, high and steep mountain, Example: บริเวณพื้นที่เขาสูงชันทำเป็นสวนไล่ลงมาถึงพื้นราบ, Count unit: ลูก, Thai definition: เขาที่มีความสูงแบบตั้งตรงขึ้นไปไม่มีความลาดเอียง
ปลากด[N] catfish, See also: sheatfish, sheathfish, Example: ตอนหนึ่งฉันเห็นปลากดโผล่ขึ้นมาหายใจแล้วก็ลอยตัวอยู่เรี่ยๆ ผิวน้ำ, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อปลาไม่มีเกล็ด มีหนวด หลายชนิด หลายขนาด ครีบหลังตอนแรกและครีบอกมีก้านครีบเป็นเงี่ยง ครีบหลังตอนที่สองเป็นแผ่นเนื้อ พบมากในเขตน้ำกร่อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารท้องถิ่น[n. exp.] (āhān thøngthin) EN: local dishes   FR: plat du terroir [m] ; cuisine du terroir [f]
อาย[adj.] (āi) EN: ashamed ; embarrassed ; shy ; abashed   FR: timide ; gêné ; embarrassé
อนาถา[adj.] (anāthā) EN: destitute ; impoverished ; pauperized ; homeless ; orphan ; parentless   FR: indigent ; nécessiteux
อัญชันขาว[n. exp.] (anchan khāo) EN: Mussel-Shell Creeper   
อันเป็นที่รัก[X] (an pen thīrak) EN: cherished   
อับจน[v.] (apjon) EN: be impoverished ; be poverty-stricken ; be poor   
อรหันต์[n.] (Arahan = Ørahan) EN: Buddhist saint ; Arahant ; Arhat ; Perfected One ; liberated person ; Accomplished One ; Worthy One ; saint   FR: saint bouddhique [m] ; arhat = arahat [m]
อัฐิ[n.] (atthi) EN: ashes ; bones   FR: cendres funéraires [fpl]
ใบ[n.] (bai) EN: sheet of paper   FR: feuille (de papier) [f]
ใบปะหน้า[n.] (baipanā) EN: cover sheet ; cover note ; covering letter   

CMU English Pronouncing Dictionary
SHE    SH IY1
SHER    SH ER1
SHEN    SH EH1 N
SHED    SH EH1 D
SHEA    SH EY1
SHEK    SH EH1 K
SHEP    SH EH1 P
SHEW    SH UW1
SHEAD    S HH EH1 D
SHECK    SH EH1 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
she    (prp) (sh ii)
shed    (v) (sh e1 d)
shew    (v) (sh ou1)
she'd    (v) (sh ii d)
she's    (v) (sh ii z)
sheaf    (n) (sh ii1 f)
shear    (v) (sh i@1 r)
sheds    (v) (sh e1 d z)
sheen    (n) (sh ii1 n)
sheep    (n) (sh ii1 p)

German-Thai: Longdo Dictionary
bisherจนถึงขณะนี้
Weisheit(n) |die, pl. Weisheiten| สติปัญญา, ความเฉลียวฉลาด, ความรอบรู้เฉียบแหลม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bärin {f} | Bärinnen {pl}she bear | she bears [Add to Longdo]
Hündin {f} | Hündinnen {pl}she dog | she dogs [Add to Longdo]
Sheriff {m}sheriff [Add to Longdo]
Sherpa {m}Sherpa [Add to Longdo]
Zicke {f} | Zicken {pl}she goat | she goats [Add to Longdo]
sie {ppron} (ihrer; ihr; sie) | sie ist | Sie ist's.she (her) | she is; she's | It's her. [Add to Longdo]
Aus ihr ist eine gute Ärztin geworden.She made a good doctor. [Add to Longdo]
Er hat es ihr angetan.She really fancies him. [Add to Longdo]
Das ist ihr völlig schnuppe.She doesn't care a hang. [Add to Longdo]
Es bereitet ihr große Freude, das zu tun.She takes great delight in doing that. [Add to Longdo]
Es bereitet ihr große Freude, das zu tun.She delights in doing that. [Add to Longdo]
Es geht ihr gut.She is doing well. [Add to Longdo]
Ihr ist übel.She feels sick. [Add to Longdo]
Man sieht ihr ihr Alter nicht an.She doesn't look her age. [Add to Longdo]
Sie amüsierte sich köstlich.She had a ripping good time. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
砑螺貝;津免多貝[つめたがい;ツメタガイ, tsumetagai ; tsumetagai] (n) (uk) bladder moon shell (Glossaulax didyma) [Add to Longdo]
硨磲(oK)[しゃこ;シャコ, shako ; shako] (n) (1) (uk) (abbr) (See しゃこ貝) giant clam (any clam of subfamily Tridacnidae); (2) (See 七宝) giant clam shell [Add to Longdo]
1867年憲法法[せんはっぴゃくろくじゅうしちねんけんぽうほう, senhappyakurokujuushichinenkenpouhou] (n) Constitution Act 1867 (which established Canada) [Add to Longdo]
JASRAC[ジャスラック, jasurakku] (n) Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers; JASRAC [Add to Longdo]
あげ間[あげまん, ageman] (n) (uk) (col) woman purported to bring good luck to the man she is near [Add to Longdo]
あの人[あのひと, anohito] (pn,adj-no) he; she; that person [Add to Longdo]
あの方[あのかた, anokata] (pn,adj-no) that gentleman (lady); he; she; (P) [Add to Longdo]
お化け暦;御化け暦[おばけごよみ, obakegoyomi] (n) (arch) private koyomi published illegally (Edo period) [Add to Longdo]
お蔵;お倉;御蔵;御倉[おくら;オクラ, okura ; okura] (n) (1) (See 蔵・くら) shelving (a play, movie, etc.); closing down; cancelling; canceling; the shelf; (2) rice storehouse of the Edo shogunate [Add to Longdo]
お礼奉公;御礼奉公[おれいぼうこう, oreiboukou] (n) free service after one has finished one's apprenticeship [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shěng, ㄕㄥˇ, ] variant of 省; tight-lipped; to examine; to watch; to scour (esp. Cantonese) [Add to Longdo]
一张[yī zhāng, ㄧ ㄓㄤ, / ] sheet [Add to Longdo]
上水[Shàng shuǐ, ㄕㄤˋ ㄕㄨㄟˇ, ] Sheung Shui (area in Hong Kong) [Add to Longdo]
什菜[shén cài, ㄕㄣˊ ㄘㄞˋ, ] mixed vegetables [Add to Longdo]
什麼[shén me, ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙, ] variant of 甚麼|什么, what?; anything [Add to Longdo]
什麽[shén me, ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙, ] variant of 甚麼|什么, what?; anything [Add to Longdo]
什麽時候[shén me shí hou, ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄕˊ ㄏㄡ˙, ] variant of 甚麼時候|什么时候, when?; at what time? [Add to Longdo]
[shēn, ㄕㄣ, ] to stretch; to extend [Add to Longdo]
伸出[shēn chū, ㄕㄣ ㄔㄨ, ] to extend [Add to Longdo]
伸展[shēn zhǎn, ㄕㄣ ㄓㄢˇ, ] extension [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カットシート[かっとしーと, kattoshi-to] cut sheet (paper) [Add to Longdo]
サブシェル[さぶしえる, sabushieru] sub-shell [Add to Longdo]
シートフィーダ[しーとふぃーだ, shi-tofi-da] sheet feeder [Add to Longdo]
シェル[しえる, shieru] shell [Add to Longdo]
シェルスクリプト[しえるすくりぷと, shierusukuriputo] shell script [Add to Longdo]
シェルフ[しえるふ, shierufu] shelf [Add to Longdo]
シェルプログラマ[しえるぷろぐらま, shierupurogurama] shell program [Add to Longdo]
シェルプロンプト[しえるぷろんぷと, shierupuronputo] shell prompt [Add to Longdo]
シェル変数[シェルへんすう, shieru hensuu] shell variable [Add to Longdo]
スプレッドシート[すぷれっどしーと, supureddoshi-to] spreadsheet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 She \She\, pron. [sing. nom. {She}; poss. {Her}. or {Hers}; obj.
   {Her}; pl. nom. {They}; poss. {Their}or {Theirs}; obj.
   {Them}.] [OE. she, sche, scheo, scho, AS. se['o], fem. of the
   definite article, originally a demonstrative pronoun; cf. OS.
   siu, D. zij, G. sie, OHG. siu, s[imac], si, Icel. s[=u],
   sj[=a], Goth. si she, s[=o], fem. article, Russ. siia, fem.,
   this, Gr. ?, fem. article, Skr. s[=a], sy[=a]. The possessive
   her or hers, and the objective her, are from a different
   root. See {Her}.]
   1. This or that female; the woman understood or referred to;
    the animal of the female sex, or object personified as
    feminine, which was spoken of.
    [1913 Webster]
 
       She loved her children best in every wise.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Then Sarah denied, . . . for she was afraid. --Gen.
                          xviii. 15.
    [1913 Webster]
 
   2. A woman; a female; -- used substantively. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Lady, you are the cruelest she alive. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: She is used in composition with nouns of common gender,
      for female, to denote an animal of the female sex; as,
      a she-bear; a she-cat.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Personal \Per"son*al\ (p[~e]r"s[u^]n*al), a. [L. personalis: cf.
   F. personnel.]
   1. Pertaining to human beings as distinct from things.
    [1913 Webster]
 
       Every man so termed by way of personal difference.
                          --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   2. Of or pertaining to a particular person; relating to, or
    affecting, an individual, or each of many individuals;
    peculiar or proper to private concerns; not public or
    general; as, personal comfort; personal desire.
    [1913 Webster]
 
       The words are conditional, -- If thou doest well, --
       and so personal to Cain.       --Locke.
    [1913 Webster]
 
   3. Pertaining to the external or bodily appearance;
    corporeal; as, personal charms. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   4. Done in person; without the intervention of another.
    "Personal communication." --Fabyan.
    [1913 Webster]
 
       The immediate and personal speaking of God. --White.
    [1913 Webster]
 
   5. Relating to an individual, his character, conduct,
    motives, or private affairs, in an invidious and offensive
    manner; as, personal reflections or remarks.
    [1913 Webster]
 
   6. (Gram.) Denoting person; as, a personal pronoun.
    [1913 Webster]
 
   {Personal action} (Law), a suit or action by which a man
    claims a debt or personal duty, or damages in lieu of it;
    or wherein he claims satisfaction in damages for an injury
    to his person or property, or the specific recovery of
    goods or chattels; -- opposed to real action.
 
   {Personal equation}. (Astron.) See under {Equation}.
 
   {Personal estate} or {Personal property} (Law), movables;
    chattels; -- opposed to {real estate} or {real property}.
    It usually consists of things temporary and movable,
    including all subjects of property not of a freehold
    nature.
 
   {Personal identity} (Metaph.), the persistent and continuous
    unity of the individual person, which is attested by
    consciousness.
 
   {Personal pronoun} (Gram.), one of the pronouns {I}, {thou},
    {he}, {she}, {it}, and their plurals.
 
   {Personal representatives} (Law), the executors or
    administrators of a person deceased.
 
   {Personal rights}, rights appertaining to the person; as, the
    rights of a personal security, personal liberty, and
    private property.
 
   {Personal tithes}. See under {Tithe}.
 
   {Personal verb} (Gram.), a verb which is modified or
    inflected to correspond with the three persons.
    [1913 Webster]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 have
 
 1. (had, having) kural dışı çekimleri: simdiki zaman 1, you, we, they have (eski thou hast)
 2. he, she, it has (eski hath) geçmi zaman had (eski thou hadst) malik olmak, sahip olmak
 3. olmak
 4. saymak
 5. tutmak
 6. almak
 7. elinde tutmak, hâkim olmak
 8. fikir taşımak
 9. elde etmek, ele geçirmek
 10. ettirmek
 11. (k.dili.) aldatmak
 12. (k.dili.) cinsel ilişkide bulunmak. Yardımcı fiil olarak geçmiş zamanı gösterir. (msl.) (I.) go. Giderim. (I.) have gone. Gittim.) have to meli, malı (msl.) (I.) go. Giderim. (I.) have to go Gitmeliyim.) have a hand in bir işle ilgisi olmak
 13. bir işin içinde parmağı olmak. have a mind to niyeti olmak have and hold kanunen sahip olmak. have at işe koyulmak. (I.)'ve been had. Üç kağıda geldim. have done with bitirmek, işi tamamlamak. have had it (argo) bıkmak (msl.) (I.)'ve had it: (I.) am go ing to divorce my husband .Artık bıktım
 14. kocamdan boşanacağım.)
 15. artık yetmek (msl.), He' been cheating me for years, but now he' had it. Senelerdir beni aldatıyordu, ama artık yeter.) have in mind hatırında tutmak, aklında olmak. have it coming hak etmek. have it in for (bir kimseye) kin beslemek, kinci olmak. have it in one kabiliyeti olmak. have it out bir davayı kavga veya münakaşa ederek sonuç landırmak. Have it your own way. Siz bilirsiniz. Nasıl isterseniz öyle olsun. have none of izin vermemek, fırsat vermemek, kabul etmemek. have no use for nefret etmek, ^tiksinmek. have on giyinmek. have one's eyes on gözu kalmak. have one's hands full çok meşgul olmak. have something on someone elinde suçlayıcı delil bulunmak. have to do with ilgisi olmak, alakası olmak. have to go (k.dili.) sıkısmak. as Plato has it Eflatun'un deyişiyle. He will have it that iddia ediyor ki. (I.) had better go. Gitsem iyi olur. (I.) had him there. O noktada onu (mat.) ettim . (I.) had rather go. Gitmeyi tercih ederdim. (I.)'ll have his head veya hide .(slang) Elime geçirsem derisini yüzeceğim. (I.) was angry at him, so (I.) let him have it. Ona kızdım, onun için yüzüne bir yumruk indirdim veya onun için saldırdım. Let him have it. O alsın. (argo) Hakkından gelelim. Rumor has it that the government will fall. Söylentiye göre hükümet düşecek. The ayes have it. Lehte oy kullananlar kazandı .The boys had themselves a time. Çocuklar eğlendiler. We had news. Haber aldık.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top