Search result for

lengthen

(43 entries)
(0.014 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lengthen-, *lengthen*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lengthen[VT] ทำให้ยาวออกไป, See also: ทำให้ยาวขึ้น, Syn. extend, Ant. shorten
lengthen[VI] ยาวออกไป, See also: ยาวขึ้น
lengthen out[PHRV] ทำให้ยาวขึ้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lengthen(เลง'เธิน) vt. ทำให้ยาวขึ้น. vi. ยาวขึ้น., See also: lengthener n., Syn. increase

English-Thai: Nontri Dictionary
lengthen(vi) ยาวขึ้น,นานขึ้น
lengthen(vt) ทำให้ยาว,ทำให้นาน,ต่ออายุ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
An Ilizarov apparatus was used to lengthen his bone when he was a child, so he was definitely Russian.อิลิซารอฟ เคยใช้เครื่องมือยืดกระดูก เพื่อเพิ่มความยาว เมื่อเขายังเด็ก งั้นเขาต้องเป็นพวกรัสเซียนแน่นอน The Bond in the Boot (2009)
Uh,15 intestinal surgeries to date, plus a bowel lengthening procedure,which helped for a while, but recently,he's had to go back to being fed through t.p.n.เอ่อ การผ่าตัด 15 ครั้งจนถึงปัจจุบัน แล้วก็มีการเบิ่มความยาวของสำไส้ ซึ่งช่วยระยะหนึ่ง แต่เร็วๆ นี้กลับมาให้อาหารทางสายยางอีกครั้ง Invest in Love (2009)
When my first single drops, I'll buy you that mansion in the Hollywood Hills and you can finally afford to have your legs lengthened.เมื่อไหร่ที่ อัลบั้มแรกของฉันออก ฮันจะซื้อ แมนชั่นให้คุณ ในหุบเขาฮอลลี่วูดส์ และในที่สุด คุณสามารถมีเท้าที่ยาวขึ้นได้อย่างปรารถนา A Cinderella Story: Once Upon a Song (2011)
The further Mikako goes from the Earth, the more the time it takes to exchange mail lengthens.ยิ่งมิกาโกะห่างออกไปไกลจากโลกเท่าไหร่ ยิ่งทำให้ระยะเวลาในการส่งข้อความนั้นยิ่งนานยิ่งขึ้น Hoshi no koe (2002)
Lengthen it, Full Metal!อธิบายมาซิเจ้าหนูเหล็กไหล! Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lengthenThe average life span of the Japanese has lengthened to a great extent.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยืด[V] extend, See also: lengthen, prolong, draw out, continue, spin out, expand, Example: หากเราใช้ของอย่างทะนุถนอมก็จะสามารถยืดอายุของมันไปได้อีก, Thai definition: ทำให้นานออกไป
ยืดเวลา[V] prolong, See also: lengthen, extend, continue, draw out, drag out, spin out, stretch, Syn. ขยายเวลา, Ant. ร่นเวลา, Example: การเปิดฉากบุกทางภาคพื้นดินควรจะยืดเวลาออกไปสัก 3-4 สัปดาห์, Thai definition: ทำให้นานออกไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ต่อ[v.] (tø) EN: extend ; renew ; prolong ; lengthen ; enlarge ; add   FR: prolonger ; renouveler
ต่ออายุ [v. exp.] (tø āyu) EN: renew ; prolong the life ; extend one's life ; perform a long life ceremony ; lengthen one's life ; prolong for more time   FR: renouveler ; prolonger ; proroger
ยืดและหด[v. exp.] (yeūt lae hot) EN: expand and contract ; lengthen and shorten   
ยืดเวลา[v. exp.] (yeūt wēlā) EN: prolong ; lengthen ; extend ; continue ; draw out ; drag out ; spin out ; stretch   FR: prolonger ; faire durer

CMU English Pronouncing Dictionary
LENGTHEN    L EH1 NG TH AH0 N
LENGTHEN    L EH1 NG K TH AH0 N
LENGTHENS    L EH1 NG TH AH0 N Z
LENGTHENS    L EH1 NG K TH AH0 N Z
LENGTHENED    L EH1 NG TH AH0 N D
LENGTHENED    L EH1 NG K TH AH0 N D
LENGTHENING    L EH1 NG TH AH0 N IH0 NG
LENGTHENING    L EH1 NG K TH AH0 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lengthen    (v) (l e1 ng th @ n)
lengthens    (v) (l e1 ng th @ n z)
lengthened    (v) (l e1 ng th @ n d)
lengthening    (v) (l e1 ng th @ n i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
引っ張る(P);引っぱる;引張る[ひっぱる, hipparu] (v5r,vt) (1) to pull; to draw; to pull tight; (2) to string (lines); to run (cable); to stretch; (3) to pull towards oneself (e.g. someone's sleeve); (4) to drag; to haul; to tow; (5) to lead (e.g. one's followers); (6) to take someone somewhere (e.g. a suspect to the police); (7) to tempt into joining; to strongly invite to join; (8) to delay; to prolong; (9) to lengthen the pronunciation (of a word); (10) to quote; to cite; to reference; (11) to pull the ball (i.e. pull hitting in baseball); (12) to wear; to put on; (P) [Add to Longdo]
延長[えんちょう, enchou] (n,vs) (1) extension; elongation; prolongation; lengthening; (n) (2) Enchou era (923.4.11-931.4.26); (P) [Add to Longdo]
音符[おんぷ, onpu] (n) (1) (See お玉杓子) musical note; note symbol; (2) phonetic symbol (inc. the kanji and kana-doubling symbols, vowel-lengthening symbol, etc.); (3) (See 意符) part of a kanji for which the role is primarily to represent the pronunciation (as opposed to the meaning); (P) [Add to Longdo]
肩揚げを下ろす[かたあげをおろす, kataagewoorosu] (exp,v5s) (1) (obsc) (See 肩揚げ) to come of age (for a girl); (2) (obsc) to lengthen the sleeves of a kimono [Add to Longdo]
伸ばす(P);延ばす(P)[のばす, nobasu] (v5s,vt) (1) (esp. 伸ばす) to grow long (beard, hair, etc.); (2) to lengthen; to extend; to stretch; (3) (esp. 伸ばす) to reach out; to hold out; (4) to straighten; to smooth out; (5) to spread evenly (dough, cream, etc.); (6) to dilute; to thin out; (7) (esp. 延ばす) to postpone; (8) to prolong; (9) to strengthen; to develop; to expand; (P) [Add to Longdo]
伸びる(P);延びる(P)[のびる, nobiru] (v1,vi) (1) to stretch; to extend; to lengthen; to spread; (2) to make progress; to grow (beard, body height); (3) to grow stale (soba); (4) to be straightened; to be flattened; to be smoothed; (5) to be exhausted; (6) (延びる only) to be postponed; to be prolonged; (P) [Add to Longdo]
長期化[ちょうきか, choukika] (n,vs) lengthening [Add to Longdo]
長呼[ちょうこ, chouko] (n,vs) (1) {ling} lengthening a vowel (e.g. as in Kansai dialect); (n) (2) {ling} long sound (esp. long vowel) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
加长[jiā cháng, ㄐㄧㄚ ㄔㄤˊ, / ] lengthen [Add to Longdo]
拖长[tuō cháng, ㄊㄨㄛ ㄔㄤˊ, / ] lengthen; drag out [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lengthen \Length"en\ (-'n), v. t. [imp. & p. p. {Lengthened}
   (-'nd); p. pr. & vb. n. {Lengthening} (-'n*[i^]ng).]
   To extent in length; to make longer in extent or duration;
   as, to lengthen a line or a road; to lengthen life; --
   sometimes followed by out.
   [1913 Webster]
 
      What if I please to lengthen out his date. --Dryden.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lengthen \Length"en\, v. i.
   To become longer. --Locke.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lengthen
   v 1: make longer; "Lengthen this skirt, please" [ant: {shorten}]
   2: become long or longer; "In Spring, the days lengthen" [ant:
     {shorten}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top