Search result for

shack

(79 entries)
(0.0448 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shack-, *shack*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shack[N] กระท่อม, See also: เพิง, Syn. hut, shed, shanty
shackle[N] กุญแจมือ, See also: โซ่ตรวน, ตรวน, ห่วงกุญแจ, เครื่องพันธนาการ, สิ่งที่ใช้ผูกหรือมัด, สายโซ่, สายยู, Syn. fetter, handcuff, restraint
shackle[VT] ใส่กุญแจมือ, See also: ใส่โซ่ตรวน, กีดขวาง, Syn. fetter, chain, hobble
shack up[PHRV] อาศัยอยู่ร่วมกับ (คำไม่เป็นทางการ), See also: อยู่กับ
shackle with[PHRV] ล่ามด้วย, See also: ใส่กุญแจ, พันธนาการด้วย, ผูกหรือมัดด้วย, ใส่ตรวนกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shack(แชค) n. กระท่อม,กระท่อมโกโรโกโส,เพิง. vi. shack up อยู่กันฉันท์สามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส,มีความสัมพันธ์ทางเพศที่ผิดกฎหมาย,พำนัก,อาศัย., Syn. hut
shackle(แชค'เคิล) n. กุญแจมือ,โซ่ตรวน,ตรวน,ห่วงกุญแจ,ห่วง,เครื่องพันธนาการ,การผูก,การมัด,สิ่งผูกมัด,สายโซ่สมอเรือ,สายยู,อุปสรรค,สิ่งกีดขวาง. vt. ใส่กุญแจมือ,ใส่โซ่ตรวน,กีดขวาง,ผูกมัด., See also: shackler n.
ramshackle(แรมแชค'เคิล) adj. โคลงเคลง,หลวม,จวนล้ม,ตามอำเภอใจ,ตามอารมณ์
unshackle(อันแ?ค'เคิล) vt. ปลดโซ่ตรวน,ถอดโซ่ตรวน,ทำให้อิสระ,คลาย., Syn. free

English-Thai: Nontri Dictionary
shack(n) กระต๊อบ,กระท่อม,เพิง
shackle(n) กุญแจมือ,ตรวน,ห่วง,สายยู,โซ่
shackle(vt) ล่ามโซ่,ใส่กุญแจมือ,กีดขวาง,ผูกมัด
ramshackle(adj) โคลงเคลง,หลุดลุ่ย,จวนล้ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
shackle; spring shackleห่วงยึดแหนบ, โตงเตง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Take his shackles off.เอากุญแจมือออก Death Race (2008)
A husk who failed you, whose Spanish blood shackles you to Rome.สตรีชาวสเปนผู้ที่ทำให้ท่านผิดหวัง และผูกมัดท่านไว้กับโรม The Other Boleyn Girl (2008)
I'm at the shack.ฉันอยู่ที่โกดัง Boxed In (2008)
With oil began the era of humans who break free of the shackles of time.น้ำมันเริ่มศักราชของมนุษย์ ผู้เป็นอิสระจากพันธนาการของกาลเวลา Home (2009)
Come on, we need to get everyone out of here. We need to break these shackles.มาเร็ว เราต้องพาทุกคนออกไปจากที่นี่ Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
And you have her shackled to a chair.แล้วคุณก็ตรวนเธอไว้กับเก้าอี้ Chapter Three 'Building 26' (2009)
We'll go shack to shack and get them to sign the form.เราจะลุยมันไปทุกรังของมัน และให้พวกมันเซ็นสัญญานี้ District 9 (2009)
This is a classic kind of gangsta shack, I can tell you.นี่คือ สถานที่ซ่องสุ่มอันคลาสสิกของพวกนี้ ผมจะบอกให้คุณฟัง District 9 (2009)
Is that your shack?นี่ทีพักคุณรึ? District 9 (2009)
This whole thing is under your shack?เรื่องทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้กระท่อมของแกงั้นเหรอ? District 9 (2009)
They're smaller than the shacks.มันเล็กกว่าที่พักอาศัย District 9 (2009)
I'll just stay here in this shack.ฉันจะอยู่ที่นี่ในกระท่อมนี้. District 9 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shackI want my own house, even if it's a shack.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพิง[N] shed, See also: shack, lean-to, projecting roof, Syn. พะ, พะเพิง, Example: เรือนชั่วคราวนี้เป็นเรือนที่มีห้องเดียว สร้างเป็นเพิงต่อจากยุ้งข้าว, Count unit: เพิง, หลัง, Thai definition: สิ่งปลูกสร้างมีทั้งชนิดชั่วคราวขนาดเล็ก และชนิดถาวร ประกอบด้วยหลังคาปีกเดียว
อันทุ[N] chain, See also: shackle, fetter, manacles, Syn. โซ่, ตรวน, เครื่องจองจำ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สู่สม[V] cohabit, See also: shack up, Syn. สมสู่, Example: คนไทยจะไม่สู่สมกันเองระหว่างพี่น้องเพราะถือว่าผิดธรรมเนียมประเพณี, Thai definition: อยู่กินกันเยี่ยงสามาภรรยา
ตีตรวน[V] shackle, See also: fetter, put in chains, restrict, chain, handcuff, hobble, Syn. ใส่ตรวน, จำตรวน, Ant. ถอดตรวน, Example: ผู้คุมกำลังตีตรวนนักโทษแหกคุก, Thai definition: ใส่ตรวนจำตรวนที่ขาโดยวิธีตีย้ำหัวตะปูที่ห่วงเหล็กสวมขาเพื่อไม่ให้ถ่างออกได้
กระต๊อบ[N] hut, See also: shack, shanty, shed, hovel, cottage, Syn. กระท่อม, ตูบ, Example: คนสวนของเขาอาศัยอยู่ที่กระต๊อบท้ายสวน, Count unit: หลัง
กระตูบ[N] hut, See also: shack, shanty, shed, hovel, Syn. กระท่อม, กระต๊อบ, ตูบ, Example: กระตูบหลังนั้นมีคนแก่อาศัยอยู่เพียงคนเดียว
เครื่องพันธนาการ[N] fetters and handcuffs, See also: shackles, Syn. เครื่องจองจำ, Example: เครื่องพันธนาการจะต้องไม่ใช้เพื่อการลงโทษ ตามข้อกำหนดว่าด้วยมาตรฐานขั้นต่ำสำหรับปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง, Count unit: เส้น, สาย, Thai definition: เครื่องสำหรับใส่ไว้กับร่างกายไม่ให้เป็นอิสระได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำรุด[adj.] (chamrut) EN: decayed ; tumbledown ; dilapidated ; ramshackle ; out of order   FR: délabré ; détérioré ; hors d'usage
ห้าง[n.] (hāng) EN: hut ; cabin ; shed ; shack   
จำโซ่[v.] (jamsō) EN: fetter ; chain ; shackle   FR: enchaîner
โกโรโกโรก[adj.] (kōrōkōrōk) EN: ramshackle ; dilapidated ; rickety   
โกโรโกโส[adj.] (kōrōkōsō) EN: ramshackle ; dilapidated ; rickety ; tumbledown ; shabby ; simple and crude ; emaciated ; anemic ; wasted ; run-down   FR: délabré ; branlant ; bancal ; miteux ; décharné
กระต๊อบ[n.] (kratøp) EN: hovel ; hut ; cabin ; shack ; shanty ; shed ; cottage   FR: petite hutte [f]
โทรม[adj.] (sōm) EN: dilapidated ; shabby ; broken ; worn-out ; rickety ; ruined ; tumbledown ; damaged ; destroyed ; ramshackle   FR: délabré
โซ่ตรวน[n. exp.] (sō trūan) EN: leg chains ; shackels   FR: chaînes [fpl]
สู่สม[v.] (sūsom) EN: cohabit ; shack up   FR: vivre en concubinage ; cohabiter

CMU English Pronouncing Dictionary
SHACK    SH AE1 K
SHACKS    SH AE1 K S
SHACKLE    SH AE1 K AH0 L
SHACKETT    SH AE1 K AH0 T
SHACKLES    SH AE1 K AH0 L Z
SHACKLED    SH AE1 K AH0 L D
SHACKLETT    SH AE1 K L EH0 T
SHACKELTON    SH AH0 K EH1 L T AH0 N
SHACKLETON    SH AE1 K AH0 L T AH0 N
SHACKELFORD    SH AE1 K AH0 L F ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shack    (v) (sh a1 k)
shacks    (v) (sh a1 k s)
shacked    (v) (sh a1 k t)
shackle    (v) (sh a1 k l)
shacking    (v) (sh a1 k i ng)
shackled    (v) (sh a1 k l d)
shackles    (v) (sh a1 k l z)
shackling    (v) (sh a1 k l i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bude {f} | Buden {pl}shack | shacks [Add to Longdo]
Hütte {f} | Hütten {pl}shack | shacks [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あばら屋;あばら家;荒ら屋;荒ら家;荒屋(io);荒家(io)[あばらや, abaraya] (n) (1) dilapidated house; tumbledown house; hovel; miserable shack; (2) (hum) my house; my home; (3) small resting place comprising four pillars and a roof (with no walls) [Add to Longdo]
シュガーシャック[, shuga-shakku] (n) sugar shack [Add to Longdo]
仮小屋[かりごや, karigoya] (n) booth; shack; hut; shed [Add to Longdo]
掘っ立て小屋;掘っ建て小屋;掘建て小屋;掘立小屋(io)[ほったてごや, hottategoya] (n) (1) (See 小屋) hut; shanty; hovel; shack; (2) house built directly into the ground with no supporting stones [Add to Longdo]
荒れ屋;荒屋(io)[あれや, areya] (n) (obsc) (See あばら屋・1) dilapidated house; tumbledown house; hovel; miserable shack [Add to Longdo]
手枷足枷[てかせあしかせ, tekaseashikase] (n) manacles; shackles; fetters [Add to Longdo]
小屋掛け;小屋掛[こやがけ, koyagake] (n,vs) (1) pitching a tent; putting up a shack or tent (e.g. a circus tent); (n) (2) (theater, circus, etc.) tent or shack [Add to Longdo]
束縛[そくばく, sokubaku] (n,vs) restraint; shackles; restriction; confinement; binding; (P) [Add to Longdo]
足械;足枷(oK);足かせ[あしかせ, ashikase] (n) fetters; shackles; hobbles; encumbrance, hindrance or burden; trap [Add to Longdo]
[かせ, kase] (n) (1) shackles; fetters; irons; handcuffs; restraint; constraint; (2) bonds (e.g. family); ties; binding relationship; binding relationships; encumbrance [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
棚子[péng zi, ㄆㄥˊ ㄗ˙, ] shack; shed [Add to Longdo]
[kào, ㄎㄠˋ, / ] shackles; fetters; manacle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shack \Shack\, v. t. [Prov. E., to shake, to shed. See {Shake}.]
   1. To shed or fall, as corn or grain at harvest. [Prov. Eng.]
    --Grose.
    [1913 Webster]
 
   2. To feed in stubble, or upon waste corn. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]
 
   3. To wander as a vagabond or a tramp. [Prev.Eng.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shack \Shack\, n. [Cf. {Shack}, v. i.]
   a small simple dwelling, usually having only one room and of
   flimsy construction; a hut; a shanty; a cabin. [Colloq.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shack \Shack\, n. [Cf. Scot. shag refuse of barley or oats.]
   1. The grain left after harvest or gleaning; also, nuts which
    have fallen to the ground. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]
 
   2. Liberty of winter pasturage. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]
 
   3. A shiftless fellow; a low, itinerant beggar; a vagabond; a
    tramp. [Prov. Eng. & Colloq. U.S.] --Forby.
    [1913 Webster]
 
       All the poor old shacks about the town found a
       friend in Deacon Marble.       --H. W.
                          Beecher.
    [1913 Webster]
 
       These miserable shacks are so low that their
       occupants cannot stand erect.     --D. C.
                          Worcester.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Common of shack} (Eng.Law), the right of persons occupying
    lands lying together in the same common field to turn out
    their cattle to range in it after harvest. --Cowell.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shack
   n 1: small crude shelter used as a dwelling [syn: {hovel},
      {hut}, {hutch}, {shack}, {shanty}]
   v 1: make one's home in a particular place or community; "may
      parents reside in Florida" [syn: {reside}, {shack},
      {domicile}, {domiciliate}]
   2: move, proceed, or walk draggingly or slowly; "John trailed
     behind his class mates"; "The Mercedes trailed behind the
     horse cart" [syn: {trail}, {shack}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top