Search result for

discard

(60 entries)
(0.0334 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -discard-, *discard*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
discard    [VT] ละทิ้ง, See also: ทอดทิ้ง, ทิ้งไป, โยนทิ้ง, Syn. get rid of, expel, give up, Ant. retain, keep, preserve
discard    [N] สิ่งที่ถูกทอดทิ้ง, See also: บุคคลที่ถูกทอดทิ้ง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Discardการจำหน่ายหนังสือออก
หมายถึง การคัดหนังสือออก หรือการจำหน่ายหนังสือออก หรือการเคลื่อนย้ายทรัพยากรสารสนเทศออก เป็นกระบวนการพิจารณาการคัดเลือกหนังสือ ซึ่งอาจจะเป็นคัดออกอย่างถาวรโดยมีการจำหน่ายออกจากห้องสมุด หรือเพียงแต่การนำออกชั้นให้บริการ โดยจะมีการเก็บหนังสือที่ถูกคัดออกเหล่านี้ไว้ที่ห้องเก็บหรือพื้นที่เก็บหนังสือ แต่อาจจะยังคงมีการให้บริการอยู่ เมื่อมีการร้องขอ

ทำไมต้องมีการคัดหนังสือออก

การคัดหนังสือออกเป็นหน้าที่ที่จำเป็นของห้องสมุดทุกแห่ง เนื่องจากเป็นการดูแลรักษาหนังสือเพื่อให้มีสภาพและเนื้อหาที่เหมาะสมกับการให้บริการในปัจจุบัน เพราะความต้องการของผู้ใช้ห้องสมุดเปลี่ยนไปตามกาลเวลา การคัดหนังสือออกเป็นเรื่องจำเป็น เพื่อหนังสือที่มีให้บริการอยู่นั้น ทันสมัยและมีเนื้อหาเหมาะการใช้งาน และเนื่องจากห้องสมุดมีพื้นที่จำกัด จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะเก็บหนังสือทุกเล่มไว้

ประโยชน์ของการคัดหนังสือออก

1. ประหยัดพื้นที่ เนื่องจากห้องสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งหนังสือ วารสาร และสื่ออื่นๆ เป็นจำนวนมาก การที่ห้องสมุดมีแต่การสั่งซื้อทรัพยากรสารสนเทศแต่ละประเภทเข้ามา ทำให้ต้องหาพื้นที่ในการจัดวางทรัพยากรสารสนเทศเหล่านั้นเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี

2. ประหยัดเวลา ช่วยให้ประหยัดเวลาทั้งของผู้ใช้ เจ้าหน้าที่ เนื่องจากชั้นหนังสือที่หนาแน่นไปด้วยหนังสือที่ไม่จำเป็น จะทำให้เสียเวลาในการหาและหยิบหนังสือ และเป็นการประหยัดเวลาในการทำความสะอาดชั้นหนังสือ

3. ทำให้สามารถจัดหาหนังสือที่ดีกว่า ทันสมัยกว่า และเหมาะสมกว่าเข้ามาแทนที่

4. เป็นการรักษาให้มีแต่หนังสือที่จำเป็นต้องใช้อย่างแท้จริง

5. เป็นการประเมินหาจุดแข็ง และจุดอ่อนในการจัดหาหนังสือ

เกณฑ์พื้นฐานของการคัดเลือกหนังสือออก

1. ด้านเนื้อหา: มีเนื้อหาไม่ทันสมัย ไม่ได้รับความสนใจอีกต่อไป เนื่องจากอาจจะเคยเป็นเนื้อหาได้รับความนิยมในช่วงเวลาหนึ่ง ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือมีฉบับที่พิมพ์ปรับปรุงใหม่แล้ว หนังสือที่ได้รับไม่ครบชุด หนังสือที่พิมพ์ฉบับเก่าซึ่งมีการพิมพ์ฉบับที่ใหม่กว่า เนื้อหาที่มีความลำเอียง อคติหรือมีอันตรายแฝงอยู่ หรือเป็นหนังสือที่ไม่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนแล้ว

2. ด้านการใช้: หมายถึง จำนวนครั้งในการยืมหนังสือ ไม่มีการยืมภายใน 5 ปีล่าสุด

3. ด้านจำนวนฉบับซ้ำ: มีจำนวนฉบับซ้ำมากเกินไป สามารถคัดออกและมีเฉพาะเท่าที่จำเป็น

4. ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ: เช่น ไม่ควรเก็บวารสารที่ไม่ได้จัดทำดรรชนีวารสาร วารสารที่สามารถหาได้ในฐานข้อมูลฉบับเต็ม หนังสือไม่ครบชุด หนังสือที่มีอายุเกิน 20 ปี สารานุกรมที่มีอายุกว่า 10 ปี หนังสือรายปีที่อายุเกินกว่า 2 ปีแต่ให้เก็บฉบับเก่าไว้อย่างน้อย 5 ปี โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีคู่มือการใช้งานและมีอายุกว่า 7 ปี

5. ด้านสภาพของหนังสือ: หนังสือเล่มนั้นมีสภาพที่เสียหายเกินกว่าการซ่อมแซมหรือไม่ ขาด ปกชำรุด กระดาษเป็นสีเหลือง ขาดหายไปบางหน้า

6. เกณฑ์อื่นๆ: หนังสือเล่มนั้นสามารถใช้ผ่านบริการยืมระหว่างห้องสมุด หนังสือเล่มนั้นได้รับการประเมินว่าเป็นหนังสือคลาสสิคที่ยังต้องเก็บไว้

หลังจากการคัดหนังสือออก

หนังสือที่ได้รับการพิจารณาว่าควรคัดออก อาจถูกนำไปเก็บไว้ที่ห้องเก็บหนังสือ และยังคงมีกระบวนการการคัดเลือกหนังสือออกอย่างถาวรต่อไป ฐานข้อมูลที่เก็บรายการระเบียนบรรณานุกรมของหนังสือจะถูกเปลี่ยนสถานะเพื่อให้ทราบว่าหนังสือถูกนำไปอยู่ที่ห้องเก็บหนังสือ และสามารถขอใช้บริการได้

หลังจากหนังสือที่ถูกเก็บเกิน 1 ปี ถ้ายังไม่มีการถูกยืมและไม่มีการแนะนำจากบรรณารักษ์ว่าควรจะเก็บไว้ หนังสือนั้นจะถูกคัดออกจากห้องสมุดอย่างถาวร หนังสือที่ถูกคัดออกอย่างถาวรอาจนำไปบริจาคให้กับห้องสมุดแห่งอื่นๆ ที่มีความต้องการหรือสามารถใช้หนังสือนั้นได้อย่างเหมาะสม หรือถูกส่งนำไปเข้าโครงการรีไซเคิล

บรรณานุกรม:

Larson, Jeanette. 2008. CREW: a Weeding Manual for Modern Libraries. [Online] : Available: https://www.tsl.state.tx.us/sites/default/files/public/tslac/ld/pubs/crew/crewmethod08.pdf. Accessed: 11-08-2012.

Book Weeding. 2012. [Online]: Available: http://www.msoe.edu/library/services/weed/ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Discard ของทิ้ง [สิ่งแวดล้อม]
Discarding of books, periodicals, etc.การจำหน่ายหนังสือและวารสาร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
discardThe plans were discarded.
discardExperience, when it is dearly bought, is never discarded.
discardI'll discard my old jacket.
discardHis plan was discarded.
discardThey discarded unnecessary things.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
discard(ดิสคาร์ด') vt.,vi.,n. (การ) ทิ้ง,ทิ้งไพ่,ให้ออก.,บุคคลที่ทอดทิ้ง,สิ่งที่ถูกทอดทิ้ง,ไพ่ที่ทิ้งลง, Syn. expel

English-Thai: Nontri Dictionary
discard(vt) ทิ้ง,ทอดทิ้ง,ให้ออก,ทิ้ง(ไพ่),เลิก(บุหรี่)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิสัช    [V] discard, See also: abandon, Syn. สละ, ทิ้ง
ทิ้ง    [V] discard, See also: throw away, cast away, Syn. ขว้างทิ้ง, โละ, เขวี้ยงทิ้ง, โยนทิ้ง, กำจัด, Example: นักเรียนทิ้งเศษกระดาษลงในถังขยะ
มละ    [V] discard, See also: abandon, throw away, forsake, Syn. ละ, ทิ้ง
โละทิ้ง [V] discard, See also: dump, get rid of, reject, Example: บาลสร้างโรงจอดรถใต้ดินและโละทิ้งที่จอดรถบนดินตามถนนหนทางต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจริญยา[v. exp.] (jaroēn yā) EN: discard a medicine   
เขี่ย[v.] (khīa) EN: remove ; throw away ; discard ; get rid of ; scrap off ; sack ; oust   FR: se débarasser de
ละทิ้ง[v.] (lathing) EN: abandon ; leave ; forsake ; strand ; desert ; abdicate ; discard ; reject ; neglect ; ignore a person   FR: abandonner ; déserter ; négliger
เลิก[v.] (loēk) EN: abolish ; do away with ; cancel ; annul ; abrogate ; wind up ; give up ; cease ; upend ; quit ; discard ; drop out ; abandon ; rescind   FR: abolir ; annuler ; abroger ; démanteler ; rompre ; abandonner ; renoncer
ปัดเศษ[v.] (patsēt) EN: round off ; disregard the remainder ; discard the remainder ; throw out the remainder   FR: arrondir
รุ[v.] (ru) EN: throw away ; discard ; drop ; shed ; clear ; purge   FR: épurer ; éliminer
สละ[v.] (sala) EN: discard ; abandon ; throw away ; give up ; abstain ; renounce ; abdicate   FR: renoncer à ; abandonner ; s'abstenir de ; consacrer ; donner ; sacrifier ; vouer
ทิ้ง[v.] (thing) EN: throw away ; discard ; cast aside ; release ; jettison ; drop   FR: jeter ; abandonner ; rejeter ; balancer (fam.) ; larguer ; dropper (anglic.) ; expulser
ทิ้งไพ่[v.] (thing phai) EN: lay down a card ; cast a card down ; discard   FR: se défausser ; se débarasser d'une carte (inutile ou dangereuse)

CMU English Pronouncing Dictionary
DISCARD    D IH2 S K AA1 R D
DISCARDS    D IH2 S K AA1 R D Z
DISCARDED    D IH2 S K AA1 R D AH0 D
DISCARDING    D IH2 S K AA1 R D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
discard    (n) (d i1 s k aa d)
discard    (v) (d i1 s k aa1 d)
discards    (n) (d i1 s k aa d z)
discards    (v) (d i1 s k aa1 d z)
discarded    (v) (d i1 s k aa1 d i d)
discarding    (v) (d i1 s k aa1 d i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
セル廃棄[セルはいき, seru haiki] (n) {comp} cell discarding [Add to Longdo]
フレーム廃棄[フレームはいき, fure-mu haiki] (n) {comp} frame discard [Add to Longdo]
安全牌;安全パイ[あんぜんぱい(安全牌);あんぜんパイ(安全パイ), anzenpai ( anzenpai ); anzen pai ( anzen pai )] (n) (1) mahjong tile that may be discarded without risking benefiting an opponent; (2) no-risk choice; easily handled person [Add to Longdo]
安牌[あんぱい, anpai] (n) (1) 'safe' tile in mahjong (one that won't be taken up by other players if discarded); (2) someone that can be safely ignored (e.g. in some competitive situation) [Add to Longdo]
華を去り実に就く[かをさりじつにつく, kawosarijitsunitsuku] (exp,v5k) to discard the flower for the fruit [Add to Longdo]
御払い箱;お払い箱[おはらいばこ, oharaibako] (n) discarding; firing (an employee) [Add to Longdo]
捨て山;捨山[すてやま, suteyama] (n) discard pile (card games) [Add to Longdo]
取捨分別[しゅしゃふんべつ, shushafunbetsu] (n,vs) make a choice among many; select the good (desirable, necessary, relevant) and discard the rest; decision to adopt or reject [Add to Longdo]
切り捨てられる[きりすてられる, kirisuterareru] (exp,v1) can be discarded; can be cut down [Add to Longdo]
切り捨てる(P);切捨てる;斬り捨てる[きりすてる, kirisuteru] (v1,vt) (1) to cut down; to slay; (2) to truncate; to round down; to round off; (3) to omit; to discard; to cast away; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丢弃[diū qì, ㄉㄧㄡ ㄑㄧˋ, / ] discard; abandon [Add to Longdo]
可选择丢弃[kě xuǎn zé diū qì, ㄎㄜˇ ㄒㄩㄢˇ ㄗㄜˊ ㄉㄧㄡ ㄑㄧˋ, / ] discard eligible (Frame Relay); DE [Add to Longdo]
抛弃[pāo qì, ㄆㄠ ㄑㄧˋ, / ] discard; dump [Add to Longdo]
摈除[bìn chú, ㄅㄧㄣˋ ㄔㄨˊ, / ] discard; get rid of; dispense with [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
セル廃棄[セルはいき, seru haiki] cell discarding [Add to Longdo]
フレーム廃棄[フレームはいき, fure-mu haiki] frame discard [Add to Longdo]
切り捨てられる[きりすてられる, kirisuterareru] Can be discarded, cut down [Add to Longdo]
総廃棄セル数[そうはいきセルすう, souhaiki seru suu] total number of discarded cells [Add to Longdo]
破棄[はき, haki] discard (vs) [Add to Longdo]
廃棄セル[はいきセル, haiki seru] discarded cell [Add to Longdo]
廃棄プライオリティ[はいきプライオリティ, haiki puraioritei] discard priority, loss priority [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Discard \Dis*card"\, v. i. (Card Playing)
   To make a discard.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Discard \Dis*card"\, n. (Card Playing)
   The act of discarding; also, the card or cards discarded.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Discard \Dis*card"\, v. t. [imp. & p. p. {Discarded}; p. pr. &
   vb. n. {Discarding}.]
   1. (Card Playing) To throw out of one's hand, as superfluous
    cards; to lay aside (a card or cards).
    [1913 Webster]
 
   2. To cast off as useless or as no longer of service; to
    dismiss from employment, confidence, or favor; to
    discharge; to turn away.
    [1913 Webster]
 
       They blame the favorites, and think it nothing
       extraordinary that the queen should . . . resolve to
       discard them.             --Swift.
    [1913 Webster]
 
   3. To put or thrust away; to reject.
    [1913 Webster]
 
       A man discards the follies of boyhood. --I. Taylor.
 
   Syn: To dismiss; displace; discharge; cashier.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 discard
   n 1: anything that is cast aside or discarded
   2: (cards) the act of throwing out a useless card or of failing
     to follow suit
   3: getting rid something that is regarded as useless or
     undesirable [syn: {discard}, {throwing away}]
   v 1: throw or cast away; "Put away your worries" [syn:
      {discard}, {fling}, {toss}, {toss out}, {toss away}, {chuck
      out}, {cast aside}, {dispose}, {throw out}, {cast out},
      {throw away}, {cast away}, {put away}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top