Search result for

保護

   
51 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -保護-, *保護*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
保护[bǎo hù, ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ, / ] to defend; to protect; to safeguard, #605 [Add to Longdo]
环境保护[huán jìng bǎo hù, ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ, / ] environmental protection, #6,238 [Add to Longdo]
保护区[bǎo hù qū, ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄑㄩ, / ] conservation district, #8,234 [Add to Longdo]
保护者[bǎo hù zhě, ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄓㄜˇ, / ] protector, #53,816 [Add to Longdo]
保护剂[bǎo hù jì, ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄐㄧˋ, / ] protective agent, #56,450 [Add to Longdo]
保护人[bǎo hù rén, ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄖㄣˊ, / ] guardian; carer; patron, #65,015 [Add to Longdo]
保护色[bǎo hù sè, ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄙㄜˋ, / ] protective coloration; camouflage, #65,284 [Add to Longdo]
保护国[bǎo hù guó, ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄍㄨㄛˊ, / ] protectorate, #69,950 [Add to Longdo]
一类保护动物[yī lèi bǎo hù dòng wù, ㄧ ㄌㄟˋ ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄉㄨㄥˋ ㄨˋ, / ] class A protected animal [Add to Longdo]
中国国家环境保护总局[zhōng guó guó jiā huán jìng bǎo hù zǒng jú, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄗㄨㄥˇ ㄐㄩˊ, / ] PRC State Environmental Protection Administration (SEPA) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
保護[ほご(P);ほうご, hogo (P); hougo] (n,vs) care; protection; shelter; safeguard; guardianship; favor; favour; patronage; (P) [Add to Longdo]
保護の聖人[ほごのせいじん, hogonoseijin] (n) patron saint [Add to Longdo]
保護キー[ほごキー, hogo ki-] (n) {comp} protection key [Add to Longdo]
保護スーツ[ほごスーツ, hogo su-tsu] (n) diver's exposure suit; body suits, wet suits, and dry suits; suit which protects divers from exposure and abrasion [Add to Longdo]
保護委員[ほごいいん, hogoiin] (n) rehabilitation; worker [Add to Longdo]
保護観察[ほごかんさつ, hogokansatsu] (n) probation [Add to Longdo]
保護観察所[ほごかんさつじょ, hogokansatsujo] (n) probation office; probation facility [Add to Longdo]
保護関税[ほごかんぜい, hogokanzei] (n) protective tariff [Add to Longdo]
保護関税率[ほごかんぜいりつ, hogokanzeiritsu] (n) protective tariff [Add to Longdo]
保護機能[ほごきのう, hogokinou] (n) {comp} safeguard [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
A group started a campaign to preserve rain forests.ある団体が雨林を保護する運動を起こした。
Greenpeace is fighting an uphill battle to save the environment.グリーンピースは環境保護のために困難な戦いをしています。
This car wax gives permanent protection against heavy rain.このカーワックスは大雨にも長持ちする保護となります。
With this system a protection circuit has been built in.このシステムには、保護回路が組み込まれています。
John acts like Helen's guardian.ジョンはヘレンの保護者のようにふるまっている。
With that system a protection circuit has been built in.そのシステムには、保護回路が組み込まれています。
The protection circuit is built into the system.そのシステム中には保護回路が組み込まれています。
The flowers are protected against the weather.その花は雨風にさらされないように保護されている。
He is in custody of his uncle.その子はおじの保護を受けている。
The organization plays a principal role in wildlife conservation.その団体は野生動物の保護において、最も重要な役割を果たしている。
Excessive indulgence spoiled the child.保護でその子供はだめになった。
Unless whales are protected, they will become extinct.鯨は保護されなければ、絶滅するだろう。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's my prisoner, Mr. Flood. Nobody gets him.[JA] 彼は保護されてる フラッドさん 誰にも渡すことはできない Rough Night in Jericho (1967)
"I guard."[CN] 我保護 The Uninvited (1944)
In this vast tribe, members of the female sex... rule and govern... and systematically deny equal rights to the men... made weak and puny by years of subservience... too weak to revolt.[CN] 女性成員受到了法律的保護 法律系統地管理著人們 反對女性受到任何不公的待遇 Adam's Rib (1949)
A husband who was only trying to protect his home.[CN] 一個保護家庭的丈夫 保持那個印象 Adam's Rib (1949)
This is my decoy, my protection, my loyal bodyguard.[JA] この者は私のおとりであり 保護者であり 忠実なボディガードです Star Wars: The Phantom Menace (1999)
Condition of his probation is that he stay in school.[JA] 学校で保護観察だからって One Eight Seven (1997)
Nowadays their fireproof overalls give them a good deal of protection.[JA] しかし、最近は耐火性のスーツが 彼らを炎から保護しています Grand Prix (1966)
She tried to keep her home intact.[CN] 她的目的是什麼? 她只要保護她的家 Adam's Rib (1949)
- you send me against your brothers, my lady, who defend him with their very lives![CN] 皇后,你是在命令我跟你的哥哥開戰! 因為他會想盡辦法保護哈根的! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Protect me.[CN] 保護 Les Visiteurs du Soir (1942)
Self-defense, defense of others... of wife, of children and home.[CN] 自衛或保衛他人 保護妻子兒女和家庭 Adam's Rib (1949)
- Hands aloft to secure! - Come on, get aloft there![CN] 水手們到高處去保護 快點到那邊上面去 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
保護[ほご, hogo] safeguard (vs), protection, lock out, lock-out [Add to Longdo]
保護キー[ほごキー, hogo ki-] protection key [Add to Longdo]
保護機能[ほごきのう, hogokinou] safeguard [Add to Longdo]
保護装置[ほごそうち, hogosouchi] safeguard [Add to Longdo]
保護用スリーブ[ほごようスリーブ, hogoyou suri-bu] protective sleeve [Add to Longdo]
保護領域[ほごりょういき, hogoryouiki] protected area [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
保護[ほご, hogo] Schutz, Erhaltung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top