หรือคุณหมายถึง toß?
Search result for

toss

(79 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -toss-, *toss*, tos
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
toss[VT] โยน
toss[VI] ทอย(เหรียญ)
toss[VT] ทอย(เหรียญ)
toss[VT] ผสมโดยการพลิกกลับด้าน
toss[VI] เคลื่อนที่ไปมา, See also: กระสับกระส่าย
toss[N] การโยน
toss[N] การทอย (เหรียญ), See also: การทอย
tossup[N] โอกาสเป็นไปได้เท่าๆ กัน
toss-up[SL] การเสี่ยงโอกาส, See also: การเสี่ยง
tosspot[N] คนเมา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
toss(ทอสฺ) vt.,vi.,n. (การ) โยน,ขว้าง,ปา,เหวี่ยง,ทอย,เขย่า,แกว่ง,สอด (คำพูด) ,แกว่ง,กวน,กระสับกระส่าย,เคลื่อนไปมา, -Phr. (toss off ทำสำเร็จอย่างรวดเร็ว,บริโภคอย่างรวดเร็ว), See also: tosser n.
tossup(ทอสฺ'อัพ) n. การโยนเหรียญหัวก้อย,เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้น50%,โอกาสที่เกิดขึ้นได้เท่า ๆ กัน, Syn. even choice or chance
pitch and tossn. การเสี่ยง,การทอยกอง

English-Thai: Nontri Dictionary
toss(vt) โยน,ขว้าง,ปา,ทอย,แกว่ง,กลิ้ง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tossa juteปอโมเฮยะ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
toss around ( ) toss around something 1. คิดหรือพิจารณาเกี่ยวกับ.... (to consider or think about something.) Some of us have been tossing around suggestions for improving the show. The morning newspapers print the news, and then commentators toss it around on the evening TV news shows. 2. ใช้คำพูดโดยไม่คิดให้รอบคอบเสียก่อน (to use words without thinking carefully about them.) The financial press tossed around words like “crash” and “disaster.” Students toss bad words around freely.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Tosser!โยน Hot Fuzz (2007)
It's a toss-up between the role of sex in artนี่เป็นการโยนเหรียญหัวก้อยระหว่างเซ็กส์กับศิลปะ New Haven Can Wait (2008)
- Nice toss... for a fish out of water. - Thanks.โยนได้สวย สำหรับปลาที่พุ่งออกมาจากนั้นน่ะนะ ขอบใจ Odyssey (2008)
If he tosses that switch on the MRI, she's dead.ถ้าเขากดปุ่ม MRI... Birthmarks (2008)
Healthy enough to toss you a kidney.สุขภาพดีพอที่จะให้ไตคุณ Joy (2008)
You've been tossed. This is totally nuts.คุณเพิ่งโดนโยนออกมา นี่มันบ้าจริงๆ The Itch (2008)
She's tossed me a million times before.ก่อนหน้านี้เธอโยนฉันออกมา เป็นล้านครั้งแล้ว The Itch (2008)
What a toss.โยนอะไร Made of Honor (2008)
I was tossed into a bus with blacked-out windows and 20 people I wasn't allowed to speak to.ผมถูกโยนขึ้นไปบนรถบัส ทางหน้าต่างดำมืด และ 20 คน ที่ไม่ถูกอนุญาติให้พูดถึง Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
- Well, it's a toss-up between the new roof--ก็.. มันคือการโยนเหรียญเสี่ยงทายระหว่างทำหลังคาใหม่ Marley & Me (2008)
You get beat up, you get tossed around, but, well, you're always standing there in the end.พ่อโดนอัดโดนเบียดไปมา สุดท้ายพ่อก็จะลุกขึ้นยืนได้ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Ladies and gentlemen, the result of today's Highland Games... rests upon the 'Cable Toss'.สุภาพสตรี และสุภาพบุรุษ ผลการแข่งขัน ไฮแลนด์ เกม สุดท้ายขึ้นกับ การโยน Made of Honor (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tossI don't know which dress to choose; it's a toss up between the red one and the green one.
tossThe boy tossed about all night.
tossIt is a toss-up whether the playboy will marry the blonde or the brunette; both girls are so beautiful.
tossIt's a toss up as to who will win; both teams are about the same in quality.
tossIt is a toss-up whether to drink sake or whiskey, too much of either results equally in drunken revelry.
tossShe is tossing and turning in bed.
tossWhether you pick the Lions or Tigers to win, the results will be a toss-up because both teams are equally strong.
tossWe saw the boat tossing on the storm sea.
tossLet's toss up for it?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โยนทิ้ง[V] toss away, See also: throw something away, cast away, cast aside, cast off, Syn. เขวี้ยงทิ้ง, Example: อะไรที่เขาไม่ต้องการ เขามักโยนทิ้งที่พื้นทันที
โคลงเคลง[V] toss, See also: rock, sway, pitch, roll, Syn. โคลง, โยก, Ant. นิ่ง, Example: เรือโคลงเคลงตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มออกจากฝั่งทำให้ผู้โดยสารเมาเรือไปตามๆ กัน, Thai definition: ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่คล้ายเรือโคลง
ทอย[V] pitch, See also: toss, throw, Syn. โยน, Example: เด็กๆ ทอยเหรียญลงไปในหลุม, Thai definition: โยนให้เรียดหรือเรี่ยดินไปให้ถูกเป้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดิ้น[v.] (din) EN: wriggle ; writhe ; squirm ; convulse : toss about ; roll about   FR: s'agiter ; se tortiller ; se tordre
ขว้าง[v.] (khwāng) EN: throw ; cast ; toss ; fling ; pitch ; hurl ; dash   FR: lancer ; jeter ; projeter
ขว้างทิ้ง[v. exp.] (khwāngthing) EN: throw away ; cast aside ; hurl ; chuck ; pitch ; toss ; fling   
เกลือก[v.] (kleūak) EN: roll ; wallow ; welter ; rub ; tumble ; roll over ; toss and turn ; grovel   FR: rouler ; se frotter ; s'enduire
เกลือกกลิ้ง[v.] (kleūakkling) EN: tumble ; tumble about ; roll over ; toss and turn   FR: batifoler ; folâtrer
ปา[v.] (pā) EN: throw ; pitch ; hurl ; fling ; toss   FR: lancer; jeter
ร่อนดาบ[v. exp.] (rǿn dāp) EN: throw a sword ; toss a sword   
สลัด[v.] (salat) EN: shake off ; throw off ; fling ; toss away   FR: rejeter ; se débarasser de
ทอยกอง[n. exp.] (thøi køng) EN: coin-pitching game ; pitch-and-toss   
เหวี่ยง[v.] (wīeng) EN: throw ; cast ; fling ; toss ; hurl   FR: lancer ; jeter ; envoyer

CMU English Pronouncing Dictionary
TOSS    T AO1 S
TOSSED    T AO1 S T
TOSSES    T AO1 S AH0 Z
TOSSING    T AO1 S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
toss    (v) (t o1 s)
tossed    (v) (t o1 s t)
tosses    (v) (t o1 s i z)
toss-up    (n) - (t o1 s - uh p)
tossing    (v) (t o1 s i ng)
toss-ups    (n) - (t o1 s - uh p s)

German-Thai: Longdo Dictionary
Stoßstange(n) |die, pl. Stoßstangen| กันชนของรถยนต์

Japanese-English: EDICT Dictionary
お父さん(P);御父さん[おとうさん(P);おとっさん(ok), otousan (P); otossan (ok)] (n) (hon) (See 父さん) father; dad; papa; pa; pop; daddy; dada; (P) [Add to Longdo]
っぽい(P);ぽい[, ppoi (P); poi] (suf,adj-i) (1) (col) -ish; -like; (n) (2) (ぽい only) (on-mim) (See ぽいと) tossing something out; throwing something away; (P) [Add to Longdo]
ぽいする[, poisuru] (vs-s,vt) (chn) to toss away; to throw out [Add to Longdo]
アジャタ[, ajata] (n) (abbr) (See 玉入れ) sport similar to ball-toss game played in schools (All Japan Tamaire) [Add to Longdo]
カードケージの突出部[カードケージのとっしゅつぶ, ka-doke-ji notosshutsubu] (n) {comp} card cage extrusion [Add to Longdo]
ガス突出[ガスとっしゅつ, gasu tosshutsu] (n) outburst of gas [Add to Longdo]
コイントス[, kointosu] (n) coin toss; coin flipping; toss of a coin [Add to Longdo]
トサー[, tosa-] (n) tosser [Add to Longdo]
トス[, tosu] (n,vs) toss; (P) [Add to Longdo]
トスバッティング[, tosubatteingu] (n) toss batting (baseball); pepper game [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
投桃报李[tóu táo bào lǐ, ㄊㄡˊ ㄊㄠˊ ㄅㄠˋ ㄌㄧˇ, / ] toss a peach, get back a plum (成语 saw); to return a favor; to exchange gifts; Scratch my back, and I'll scratch yours. [Add to Longdo]
[yàn, ㄧㄢˋ, / ] tossing of billows [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
左右突出部[さゆうとっしゅつぶ, sayuutosshutsubu] kern [Add to Longdo]
マッキントッシュ[まっきんとっしゅ, makkintosshu] Macintosh [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Toss \Toss\, v. t. [imp. & p. p. {Tossed} ; (less properly
   {Tost} ); p. pr. & vb. n. {Tossing}.] [ W. tosiaw, tosio, to
   jerk, toss, snatch, tosa quick jerk, a toss, a snatch. ]
   1. To throw with the hand; especially, to throw with the palm
    of the hand upward, or to throw upward; as, to toss a
    ball.
    [1913 Webster]
 
   2. To lift or throw up with a sudden or violent motion; as,
    to toss the head.
    [1913 Webster]
 
       He tossed his arm aloft, and proudly told me,
       He would not stay.          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. To cause to rise and fall; as, a ship tossed on the waves
    in a storm.
    [1913 Webster]
 
       We being exceedingly tossed with a tempest. --Act
                          xxvii. 18.
    [1913 Webster]
 
   4. To agitate; to make restless.
    [1913 Webster]
 
       Calm region once,
       And full of peace, now tossed and turbulent.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. Hence, to try; to harass.
    [1913 Webster]
 
       Whom devils fly, thus is he tossed of men.
                          --Herbert.
    [1913 Webster]
 
   6. To keep in play; to tumble over; as, to spend four years
    in tossing the rules of grammar. [Obs.] --Ascham.
    [1913 Webster]
 
   {To toss off},
    (a) to drink hastily.
    (b) to accomplish easily or quickly.
    (c) to say in an offhand manner; as, to toss off a
      comment.
    (d) to masturbate; -- British slang.
 
   {To toss the cars}.See under Oar, n.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Toss \Toss\, n.
   1. A throwing upward, or with a jerk; the act of tossing; as,
    the toss of a ball.
    [1913 Webster]
 
   2. A throwing up of the head; a particular manner of raising
    the head with a jerk. --Swift.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Toss \Toss\, v. i.
   1. To roll and tumble; to be in violent commotion; to write;
    to fling.
    [1913 Webster]
 
       To toss and fling, and to be restless, only frets
       and enrages our pain.         --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
   2. To be tossed, as a fleet on the ocean. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {To toss for}, to throw dice or a coin to determine the
    possession of; to gamble for.
 
   {To toss up}, to throw a coin into the air, and wager on
    which side it will fall, or determine a question by its
    fall. --Bramsion.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 toss
   n 1: the act of flipping a coin [syn: {flip}, {toss}]
   2: (sports) the act of throwing the ball to another member of
     your team; "the pass was fumbled" [syn: {pass}, {toss},
     {flip}]
   3: an abrupt movement; "a toss of his head"
   v 1: throw or toss with a light motion; "flip me the beachball";
      "toss me newspaper" [syn: {flip}, {toss}, {sky}, {pitch}]
   2: lightly throw to see which side comes up; "I don't know what
     to do--I may as well flip a coin!" [syn: {flip}, {toss}]
   3: throw carelessly; "chuck the ball" [syn: {chuck}, {toss}]
   4: move or stir about violently; "The feverish patient thrashed
     around in his bed" [syn: {convulse}, {thresh}, {thresh
     about}, {thrash}, {thrash about}, {slash}, {toss},
     {jactitate}]
   5: throw or cast away; "Put away your worries" [syn: {discard},
     {fling}, {toss}, {toss out}, {toss away}, {chuck out}, {cast
     aside}, {dispose}, {throw out}, {cast out}, {throw away},
     {cast away}, {put away}]
   6: agitate; "toss the salad"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top