ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sheep

SH IY1 P   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sheep-, *sheep*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
sheep[sheep] (slang) what the

English-Thai: Longdo Dictionary
sheep(n) แกะ
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sheep(n) แกะ, Syn. lamb, ram
sheepdog(n) สุนัขเลี้ยงแกะ, Syn. shepherd
sheepish(adj) ขี้อาย, See also: เหนียมอาย, รู้สึกอาย, Syn. abashed, shamed, Ant. unabashed, unashamed
sheep dog(n) สุนัขเลี้ยงแกะ, See also: สุนัขต้อนแกะ, Syn. shepherd dog
sheepskin(n) หนังแกะ, See also: ผ้าหนังแกะ, Syn. leather
sheepskin(n) ใบประกาศนียบัตร (คำไม่เป็นทางการ)), See also: ใบปริญญาบัตร, Syn. degree, diploma
sheepherder(n) คนเลี้ยงแกะ
sheep's eyes(n) สีหน้าเปี่ยมด้วยความรัก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sheep(ชีพ) n. แกะ, หนังแกะ, บุคคลที่เหนียมอายและถูกชักจูงได้ง่าย, ศาสนิกชน, Syn. milksop
sheep dogn. สุนัขเลี้ยงแกะ, สุนัขคุ้มกันแกะ
sheep's eyesn. การมองด้วยสายตาที่เหนียมอายและด้วยความรัก, Syn. lovesick glances
sheepdogn. สุนัขเลี้ยงแกะ, สุนัขคุ้มกันแกะ
sheepherder(ชีพ'เฮิร์ดเดอะ) n. ผู้เลี้ยงแกะ., See also: shepherding n., adj.
sheepish(ชิพ'พิช) adj. เหนียมอาย, เหมือนแกะ (เหนียมอาย, เชื่อฟัง), See also: sheepishness n., Syn. grined
black sheepn. แกะดำ, คนผ่าเหล่า, นิ้วร้าย
lost sheepn. คนที่หลงไปในทางที่ผิด

English-Thai: Nontri Dictionary
sheep(n) แกะ
sheepfold(n) คอกแกะ
sheepish(adj) ขี้อาย, เหนียมอาย, เชื่อฟัง
BLACK black sheep(n) แกะดำ, นิ้วร้าย, คนผ่าเหล่า, คนเลวทราม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sheepแกะ [TU Subject Heading]
Sheep industryอุตสาหกรรมแกะ [TU Subject Heading]
Sheep ranchesฟาร์มเลี้ยงแกะ [TU Subject Heading]
sheep-foot rollersheep-foot roller, ลูกกลิ้งตีนแกะ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The sheep you asked for is inside.แกะที่เธอต้องการอยู่ในกล่องนี่ The Little Prince (1974)
Do you think this sheep will need a lot of grass?ดี - แกะต้องกินหญ้าเยอะ ๆรึเปล่า The Little Prince (1974)
This sheep isn't so small.แกะตัวนี้ไม่เล็กเท่าไหร่เลย The Little Prince (1974)
I'd grown too old to see sheep through the walls of boxes.ผมแก่เกินกว่า ที่จะมองเห็นแกะผ่านผนังกล่องแล้ว The Little Prince (1974)
And for millions of years, sheep have been eating them just the same. Eating them.และแกะก็กินมัน มาตั้งหลายล้านปีแล้วเหมือนกัน The Little Prince (1974)
But some morning, a sheep can come along and destroy it with one single bite.แต่สักวันนึงตอนเช้า แกะจะทำลายมันได้ด้วยการกัดแค่ครั้งเดียว The Little Prince (1974)
But if a sheep eats the flower, in one moment, all the stars will go dark.แต่ถ้าแกะกินดอกไม้ไปแล้ว ดวงดาวทั้งหมดก็จะมืดมิด The Little Prince (1974)
Well, you have to take the sheep once around, and then thrown it in the circle.ก็แย่งซากแกะนั้นมา แล้วก็โยนมันไปในวงกลม Rambo III (1988)
I herded sheep with him.ต้อนฝูงแกะมากับมันด้วย Of Mice and Men (1992)
Quiet, Bo Peep, or your sheep get run over!เงียบนะ, โบ พีพ, หรือจะให้แกะของเธอหลุดออกไป! Toy Story (1995)
What do you say I get someone else to watch the sheep tonight?คุณจะว่าไงถ้าฉันจะให้ใครสักคนมาดูแกะของฉันคืนนี้? Toy Story (1995)
I wanna move up to Nashua, get a nice little spread, get some sheep and tend to them.ผมอยากย้ายไปนาชชัวหาซื้อที่สักผืน Good Will Hunting (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sheepA boy was driving a flock of sheep.
sheepAnd drove all from temple area, both sheep and cattle;
sheepA sheep dog drives the flock to the station.
sheepAs well be hanged for a sheep as a lamb.
sheepCan you tell a sheep from a goat?
sheepDo they clip the sheep every year?
sheepHe can not tell a sheep from a goat.
sheepHe clipped the sheep.
sheepHe hung his head sheepishly.
sheepHe is, as it were, a stray sheep.
sheepHe is a wolf in sheep's clothing.
sheepHe is the black sheep of the family.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แกะ(n) sheep, See also: ewe, ram, Example: เขาเรียนรู้วิธีตัดขนแกะจากประเทศนิวซีแลนด์, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อสัตว์เคี้ยวเอื้องสกุล Ovis ในวงศ์ Bovidae รูปร่างคล้ายแพะ แต่มีขนเป็นปุยหนา ใช้ทำเครื่องนุ่งห่ม
เจื่อน(adj) embarrassed, See also: sheepish, abashed, embarrassing, ashamed, Example: พ่อตีหน้าเจื่อนเมื่อต้องเอ่ยปากขอเงินลูก, Thai Definition: วางหน้าไม่สนิท
เจื่อน(adv) sheepishly, See also: embarrassingly, Example: ผู้เฒ่ายิ้มเจื่อนพรางความรู้สึกที่ฝังลึกในใจ, Thai Definition: วางหน้าไม่สนิท
เมษ(n) ram, See also: sheep, Notes: (สันสกฤต)
แหย(adv) sheepishly, See also: pusillanimously, timidly, Syn. เก้ออาย, เก้อเขิน, Example: เขายิ้มแหยๆ เมื่อถูกถามเช่นนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝูงแกะ[fūng kae] (n, exp) EN: flock of sheep  FR: troupeau de moutons [ m ]
แหกคอก[haēkkhøk] (v) EN: resist the tradition ; behave unconventionally ; be a black sheep ; become unorthodox
แกะ[kae] (n) EN: sheep  FR: mouton [ m ] ; brebis [ f ]
คอกแกะ[khøk kae] (n) EN: sheep pen  FR: bergerie [ f ]
กระดาษหนัง[kradāt nang] (n, exp) EN: parchment ; vellum ; goatskin ; sheepskin  FR: papier-parchemin [ m ] ; vélin [ m ]
เล้า[lao] (n) EN: stable ; stall ; pen ; fold (sheep) ; coop (duck, cock) ; sty (pig) ; corral (elephant, horse, cattle)  FR: enclos [ m ] ; étable [ f ] ; porcherie [ f ] ; corral [ m ]
เลี้ยงแกะ[līeng kae] (v, exp) EN: tend sheep ; herd sheep
เนื้อแกะ[neūa kae] (x) EN: mutton ; meat of sheep ; meat of lamb  FR: viande de mouton [ f ] ; viande d'agneau [ f ]
ผ่าเหล่า[phālāo] (v) EN: resist the tradition ; behave unconventionally ; be a black sheep ; become unorthodox  FR: contrevenir à la tradition ; être le mouton noir
ยิ้มกะเรี่ยกะราด[yim karīakarāt] (v, exp) EN: smile sheepishly ; grin foolishly

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SHEEP SH IY1 P
SHEEPS SH IY1 P S
SHEEP'S SH IY1 P S
SHEEPISH SH IY1 P IH0 SH
SHEEPSKIN SH IY1 P S K IH2 N
SHEEPISHLY SH IY1 P IH0 SH L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sheep (n) ʃˈiːp (sh ii1 p)
sheepdog (n) ʃˈiːpdɒg (sh ii1 p d o g)
sheepish (j) ʃˈiːpɪʃ (sh ii1 p i sh)
sheeprun (n) ʃˈiːprʌn (sh ii1 p r uh n)
sheepdogs (n) ʃˈiːpdɒgz (sh ii1 p d o g z)
sheepfold (n) ʃˈiːpfould (sh ii1 p f ou l d)
sheepruns (n) ʃˈiːprʌnz (sh ii1 p r uh n z)
sheepskin (n) ʃˈiːpskɪn (sh ii1 p s k i n)
sheepfolds (n) ʃˈiːpfouldz (sh ii1 p f ou l d z)
sheepishly (a) ʃˈiːpɪʃliː (sh ii1 p i sh l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yáng, ㄧㄤˊ, ] sheep; surname Yang #2,007 [Add to Longdo]
羊皮[yáng pí, ㄧㄤˊ ㄆㄧˊ, ] sheepskin #21,847 [Add to Longdo]
羔羊[gāo yáng, ㄍㄠ ㄧㄤˊ, ] sheep; lamb #24,110 [Add to Longdo]
羊奶[yáng nǎi, ㄧㄤˊ ㄋㄞˇ, ] sheep's milk #58,711 [Add to Longdo]
羊头[yáng tóu, ㄧㄤˊ ㄊㄡˊ, / ] sheep's head; fig. advertisement for good meat [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schafhürde { f }sheep fold [Add to Longdo]
Schafschur { f }sheep shearing [Add to Longdo]
Schafzucht { f }sheep farming; sheep breeding [Add to Longdo]
Schaf { n } [ zool. ] | Schafe { pl }sheep | sheep [Add to Longdo]
Schäferhund { m } [ zool. ] | Schäferhunde { pl } | Deutscher Schäferhundsheep dog; Alsatian dog [ Br. ] | sheep dogs | German sheep dog; German shepherd dog [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[おおかみ(P);おおかめ(ok);おいぬ(ok);オオカミ, ookami (P); ookame (ok); oinu (ok); ookami] (n) (1) (uk) wolf (carnivore, Canis lupus); (2) (uk) wolf (in sheep's clothing); (P) #3,570 [Add to Longdo]
[ひつじ, hitsuji] (n) sheep; (P) #5,949 [Add to Longdo]
オールドイングリッシュシープドッグ[o-rudoingurisshushi-pudoggu] (n) Old English sheepdog [Add to Longdo]
シープ[shi-pu] (n) sheep [Add to Longdo]
シープシャンク[shi-pushanku] (n) sheep shank [Add to Longdo]
シープスキン[shi-pusukin] (n) sheep skin [Add to Longdo]
シープドッグ[shi-pudoggu] (n) sheep dog [Add to Longdo]
ハギス[hagisu] (n) haggis (traditional Scottish dish made from a sheep's offal cooked in the animal's stomach) [Add to Longdo]
ビッグホーン[bigguho-n] (n) bighorn sheep (Ovis canadensis) [Add to Longdo]
ムートン[mu-ton] (n) sheepskin (fre [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sheep \Sheep\, n. sing. & pl. [OE. shep, scheep, AS. sc?p,
   sce['a]p; akin to OFries. sk?p, LG. & D. schaap, G. schaf,
   OHG. sc[=a]f, Skr. ch[=a]ga. [root]295. Cf. {Sheepherd}.]
   1. (Zool.) Any one of several species of ruminants of the
    genus {Ovis}, native of the higher mountains of both
    hemispheres, but most numerous in Asia.
    [1913 Webster]
 
   Note: The domestic sheep ({Ovis aries}) varies much in size,
      in the length and texture of its wool, the form and
      size of its horns, the length of its tail, etc. It was
      domesticated in prehistoric ages, and many distinct
      breeds have been produced; as the merinos, celebrated
      for their fine wool; the Cretan sheep, noted for their
      long horns; the fat-tailed, or Turkish, sheep,
      remarkable for the size and fatness of the tail, which
      often has to be supported on trucks; the Southdowns, in
      which the horns are lacking; and an Asiatic breed which
      always has four horns.
      [1913 Webster]
 
   2. A weak, bashful, silly fellow. --Ainsworth.
    [1913 Webster]
 
   3. pl. Fig.: The people of God, as being under the government
    and protection of Christ, the great Shepherd.
    [1913 Webster]
 
   {Rocky mountain sheep}.(Zool.) See {Bighorn}.
 
   {Maned sheep}. (Zool.) See {Aoudad}.
 
   {Sheep bot} (Zool.), the larva of the sheep botfly. See
    {Estrus}.
 
   {Sheep dog} (Zool.), a shepherd dog, or collie.
 
   {Sheep laurel} (Bot.), a small North American shrub ({Kalmia
    angustifolia}) with deep rose-colored flowers in corymbs.
    
 
   {Sheep pest} (Bot.), an Australian plant ({Acaena ovina})
    related to the burnet. The fruit is covered with barbed
    spines, by which it adheres to the wool of sheep.
 
   {Sheep run}, an extensive tract of country where sheep range
    and graze.
 
   {Sheep's beard} (Bot.), a cichoraceous herb ({Urospermum
    Dalechampii}) of Southern Europe; -- so called from the
    conspicuous pappus of the achenes.
 
   {Sheep's bit} (Bot.), a European herb ({Jasione montana})
    having much the appearance of scabious.
 
   {Sheep pox} (Med.), a contagious disease of sheep,
    characterixed by the development of vesicles or pocks upon
    the skin.
 
   {Sheep scabious}. (Bot.) Same as {Sheep's bit}.
 
   {Sheep shears}, shears in which the blades form the two ends
    of a steel bow, by the elasticity of which they open as
    often as pressed together by the hand in cutting; -- so
    called because used to cut off the wool of sheep.
 
   {Sheep sorrel}. (Bot.), a prerennial herb ({Rumex
    Acetosella}) growing naturally on poor, dry, gravelly
    soil. Its leaves have a pleasant acid taste like sorrel.
    
 
   {Sheep's-wool} (Zool.), the highest grade of Florida
    commercial sponges ({Spongia equina}, variety gossypina).
    
 
   {Sheep tick} (Zool.), a wingless parasitic insect
    ({Melophagus ovinus}) belonging to the Diptera. It fixes
    its proboscis in the skin of the sheep and sucks the
    blood, leaving a swelling. Called also {sheep pest}, and
    {sheep louse}.
 
   {Sheep walk}, a pasture for sheep; a sheep run.
 
   {Wild sheep}. (Zool.) See {Argali}, {Mouflon}, and {Oorial}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sheep
   n 1: woolly usually horned ruminant mammal related to the goat
   2: a timid defenseless simpleton who is readily preyed upon
   3: a docile and vulnerable person who would rather follow than
     make an independent decision; "his students followed him like
     sheep"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top