ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตระหนัก

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตระหนัก-, *ตระหนัก*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ฝรั่งเศส (FR) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ตระหนัก(vt) Tenir compte

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตระหนัก(v) realize, See also: aware, conscious, Syn. รู้ชัด, รู้ประจักษ์ชัด, รู้แจ้ง, Example: กลุ่มเยาวชนเริ่มตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติดที่แพร่ระบาดในสังคมบ้านเรา, Thai Definition: เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่าง ชัดเจน
ตระหนักถึง(v) realize, See also: become aware of, Example: พ่อแม่จะตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาในแง่ที่จะเป็นบันไดไปสู่ความก้าวหน้า, Thai Definition: รู้ชัดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ตระหนักแน่(v) realize, See also: aware, conscious, Syn. รู้ชัด, รู้ประจักษ์ชัด, รู้แจ้ง, Example: รัฐบาลได้ตระหนักแน่ว่า ควรมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งรัฐมนตรี, Thai Definition: เกิดความเข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างชัดเจนแน่นอน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตระหนัก(ตฺระหฺนัก) ก. รู้ประจักษ์ชัด, รู้ชัดแจ้ง.
นิยต, นิยต-ตระหนักแน่, เป็นที่ยอมรับ, เชิงสร้างสรรค์, ทางบวก.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't you realize, uh, he's in a whale?คุณไม่ตระหนักเอ่อเขาอยู่ใน ปลาวาฬ? Pinocchio (1940)
I daresay I've been stupid, but every day I realize the things she had that I lack.แต่ทุกๆ วัน ฉันก็ยิ่งตระหนัก ถึงสิ่งที่หล่อนมี แต่ฉันบกพร่อง Rebecca (1940)
He calmed down and realised he'd left his knife there.เขาสงบลงและตระหนักว่าเขาต้องการออกจากมีดของเขามี 12 Angry Men (1957)
"I Need You") # You don't realise how much I need youคุณไม่ได้ตระหนักถึงวิธีการที่ฉัน ต้องการคุณมาก Help! (1965)
And I would emphasize that I think our first duty is to recognize that there is not one India but several.และข้าพเจ้าขอเน้นว่า ภาระกิจแรกของเราคือ ต้องตระหนักว่ามิใช่มีเพียงอินเดียเดียว แต่หลากหลาย Gandhi (1982)
You can tell your children of the day when everyone looked up and realized that we were only tenants of this world.คุณสามารถบอกลูก ๆ ของคุณ ในวันนี้ เมื่อทุกคนเงยหน้าขึ้นและ ตระหนักถึง ว่าเราเป็นเพียงผู้เช่าของโลกนี้ 2010: The Year We Make Contact (1984)
I'm not, either. gentlemen, I think you both should realize the gravity of this moment.- ผมก็เหมือนกัน พวกคุณควรตระหนักถึงความตึงเครียด ของสถานการณ์โลกในตอนนี้ Spies Like Us (1985)
The dogfaces rested easy in the knowledge that Corporal Teddy Duchampเหล่าด็อกเฟส พักอย่างสบาย ด้วยตระหนักดีว่า คอร์ปอรัล เท็ดดี้ ดูแชมป์ Stand by Me (1986)
"And even more amazing was the day she realized she truly loved him back."และยิ่งแปลกไปกว่านั้นเมื่อเธอตระหนักว่า เธอเองก็ตกหลุมรักเขาเช่นกัน The Princess Bride (1987)
- Recognise the handwriting?- ตระหนักเขียนด้วยลายมือหรือไม่ The Russia House (1990)
Well, after you said it I realized I was scared.หลังจากที่คุณพูด... ...ฉันก็ตระหนักว่า ฉัน... ...กลัว Basic Instinct (1992)
Shooter had an ex-wife, a drinking problem a drug problem, a complicated sex problem he was barely aware of.มือปืนมีอดีตภรรยา ปัญหาการติดเหล้า... ...ปัญหายาเสพย์ติด ปัญหาเพศสัมพันธ์ที่ซับซ้อน ที่เขาไม่ค่อยตระหนักถึงมัน Basic Instinct (1992)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตระหนัก[tranak] (v) EN: realize ; aware ; be certain ; be sure  FR: réaliser ; se rendre compte
ตระหนักถึง[tranak theung] (v, exp) EN: realize ; become aware of
ตระหนักแน่[tranak naē] (v, exp) EN: realize ; aware ; conscious

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aware(adj) ตระหนักรู้, Syn. conscious, sensible
awake to(phrv) ตระหนักถึง, See also: เริ่มเข้าใจ, Syn. wake to
count out(phrv) ตระหนักดีว่า (บางคน) ไม่มีคุณค่า (คำไม่เป็นทางการ)
know which side one's bread is buttered on(idm) รู้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์, See also: ตระหนักดีว่าสิ่งใดสำคัญ
know fine(phrv) รู้ดี, See also: ตระหนักดี, เข้าใจดี
lay emphasis(idm) ตระหนักว่าสำคัญ, See also: ทำให้รู้ว่าสำคัญ, Syn. lay stress
lay stress(idm) ทำให้รู้ว่าสำคัญ, See also: ตระหนักว่าสำคัญ, Syn. lay weight
lay weight(idm) ทำให้รู้ว่าสำคัญ, See also: ตระหนักว่าสำคัญ, Syn. lay emphasis
look on(phrv) ตระหนัก, See also: คิดว่า, พิจารณาว่า
look on(phrv) ตระหนักดีว่าเป็น, See also: คิดว่าเป็น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alive(อะไลว') adj. มีชีวิตอยู่, คงอยู่, กระปรี้กระเปร่า, ร่าเริง, ครึกครื้น, เต็มไปด้วยชีวิต, สนใจต่อ, ตระหนักถึง, Syn. living, existing, Ant. dead
appreciate(อะพรี'ชีเอท) vt. เห็นคุณค่า, แสดงความพอใจ, ชมเชย, ชื่นชม, ตระหนัก. -vi. มีค่าสูงขึ้น. -appreciator n. -appreciatingly adv., Syn. recognize, acknowledge
appreciation(อะพรี'ชีเอ'เชิน) n. ความรู้คุณค่า, ความกตัญญู, การประเมินค่า, การตระหนัก, การหยั่งรู้, การเพิ่มขึ้นของราคา, การวิจารณ์, บทวิจารณ์, Syn. esteem, acknowledgment, advance, Ant. disregard, depreciation
apprehensive(แอพพริเฮน'ซิฟว) adj. หวั่นว่าบางสิ่งบางอย่างอาจเกิดขึ้น, กลัว, สามารถเข้าใจได้เร็ว, ตระหนัก, Syn. fearful, anxious, afraid, perceptive, Ant. fearless, calm
cognize(คอก'ไนซ) { cognized, cognizing, cognizes } vt. รับรู้, รู้ถึง, ตระหนัก, รู้., Syn. cognise
consciousness(คอน'เชิสเนส) n. ความมีสติ, ความมีจิตสำนึก, ความคิดและความรู้สึกรวมกัน, ภาวะจิต, ความตระหนัก, Syn. knowledge
inapprehensive(อินแอพพริเฮน' ซิฟว) adj. ขาดความเข้าใจ, ไม่รู้, ไม่ตระหนักถึง., See also: inapprehensiveness n.
know(โน) { knew, known, knowing, knows } vt. รู้, รู้ดี, รู้จัก, รู้ว่า, ทราบ, เข้าใจ, จำได้, ตระหนักดี, วินิจฉัย, ออก, มองออก, ชำนาญ, สังวาส. vi. รู้, รู้จัก, รู้ดี. -Id. (know the ropes เข้าใจ, คุ้นเคยกับ) n. -Phr. (in theknow รู้เรื่องภายใน), Syn. un
knowledge(นอล'ลิดจฺ) n. ความรู้, ความคุ้นเคย, การเข้าใจ, ความตระหนัก, ข่าว, Syn. learning
piercing(เพียส'ซิง) adj. ดัง, โหยหวน, หนาวจัด, ขมจัด, มีรสจัด, ตระหนัก, เสียดสี, คมกริบ, เจ็บแสบ, เฉียบแหลม, ซึ่งมองทะลุปรุโปร่ง., See also: piercingness n., Syn. loud

English-Thai: Nontri Dictionary
aware(adj) ตระหนัก, รู้, ทราบ, รู้สึกตัว
awareness(n) ความตระหนัก, สติ
cognize(vt) รู้, ตระหนัก, ทราบ
consciousness(n) ความมีสติ, ความสำนึก, ความตระหนัก, ความรู้สึกตัว, จิตสำนึก
know(vi, vt) รู้จัก, จำได้, เข้าใจ, รู้, ตระหนัก, ทราบ
realize(vi) เข้าใจ, ตระหนักแก่ใจ, เห็นจริง, สำนึก
sense(vt) ตระหนัก, รู้สึก, เข้าใจ, สำนึก, ตื่นตัว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
認識する、心に刻む[ninshiki suru , kokoro ni kizamu] ตระหนัก
認識[にんしき, ninshiki] ตระหนัก

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
気づく[きづく, kiduku] TH: ตระหนัก

German-Thai: Longdo Dictionary
wahrnehmen(vt) |nimmt wahr, nahm wahr, hat wahrgenommen| รับรู้, ตระหนักรู้ เช่น Sicherheitsrichtlinien werden oft nicht wahrgenommen. มาตรการเพื่อความปลอดภัยมักจะไม่เป็นที่ตระหนักของผู้คน

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top