ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ฟัง

   
113 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฟัง-, *ฟัง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟัง[V] obey, See also: comply with, Syn. เชื่อ, เชื่อฟัง, Example: เธอฟังผู้ใหญ่ไว้บ้างก็ดี ยังไงเขาก็ผ่านมาก่อนเรา, Thai definition: ทำตามถ้อยคำที่บอก
ฟัง[V] listen, See also: hear, Example: พวกเธอฟังที่วิทยากรเขาพูดหรือเปล่า มัวแต่คุยกันอยู่นั่น, Thai definition: ตั้งใจสดับ, คอยรับเสียงด้วยหู
ฟังออก[V] understand, See also: know, comprehend, grasp, perceive, Syn. เข้าใจ, รู้, ฟังรู้เรื่อง, Example: เขาฟังออกนะว่าเธอพูดตำหนิเขาอย่างไรบ้าง
ฟังได้[ADJ] reasonable, Syn. ูเข้าหู, รับได้, Example: เหตุผลที่เขาเอามากล่าวเป็นเรื่องที่ฟังได้พอสมควร, Thai definition: มีเหตุผลเชื่อถือได้, ไม่ขัดหู
ฟังขึ้น[V] sound reasonable, See also: be plausible, be believable, be tenable, Example: เหตุผลที่พูดมาเสียยืดยาวพอจะฟังขึ้นบ้างไหม, Thai definition: พอจะยึดถือได้
ฟังขึ้น[ADV] plausibly, See also: reasonably, believably, tenably, Example: เขาพูดฟังขึ้นอยู่นะ เพราะเขาคงไม่กล้าโกหกต่อหน้าคนเยอะๆ แบบนี้หรอก, Thai definition: พอจะยึดถือได้
ฟังเพลง[V] listen to music
ฟังก์ชัน[N] function, Thai definition: เซตของคู่ลำดับโดยที่คู่ลำดับทุกคู่ไม่มีสมาชิกตัวหน้าซ้ำกัน, Notes: (อังกฤษ)
ฟังเทศน์[V] listen to sermon, Syn. ฟังธรรม, ฟังเทศน์ฟังธรรม, Example: ชาวพุทธหลายครอบครัวต่างมาฟังเทศน์ที่วัดเป็นประจำ, Thai definition: สดับพระธรรมเทศนา
ฟังเพราะ[ADJ] melodious, See also: tuneful, harmonious, Syn. ไพเราะ, เพราะ, เสนาะ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฟังก. ตั้งใจสดับ, คอยรับเสียงด้วยหู, ได้ยิน
ฟังเชื่อ, ทำตามถ้อยคำ เช่น ให้ฟังคำสั่งผู้บังคับบัญชา.
ฟังก์ชันน. เซตของคู่ลำดับโดยที่คู่ลำดับทุกคู่ไม่มีสมาชิกตัวหน้าซํ้ากัน.
ฟังขึ้นว. พอจะยึดถือได้ (มักใช้ในความปฏิเสธ) เช่น เหตุผลฟังไม่ขึ้น.
ฟังความข้างเดียวก. เชื่อถือแต่ฝ่ายเดียวโดยไม่ฟังความอีกฝ่ายหนึ่ง.
ฟังหูไว้หูก. รับฟังไว้แต่ไม่เชื่อทั้งหมด.
ฟังออกก. เข้าใจ, รู้เรื่อง.
ฟังได้ว. พอเชื่อถือได้ เช่น ที่พยานให้การมานั้นฟังได้, ไม่ขัดหู เช่น เพลงไพเราะพอฟังได้.
ฟังไม่ได้ศัพท์ จับไปกระเดียดก. ฟังไม่ได้ความแจ่มชัด แล้วเอาไปพูดต่อหรือทำผิด ๆ พลาด ๆ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
functionฟังก์ชัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
spline functionฟังก์ชันกระดูกงู [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
death functionฟังก์ชันการตาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
additive functionฟังก์ชันการบวก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
survivorship functionฟังก์ชันการรอดชีพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
distribution functionฟังก์ชันการแจกแจง [มีความหมายเหมือนกับ cumulative distribution] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
joint distribution functionฟังก์ชันการแจกแจงร่วม [มีความหมายเหมือนกับ joint cumulativedistribution] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
quadratic functionฟังก์ชันกำลังสอง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
biquadratic functionฟังก์ชันกำลังสี่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
generating functionฟังก์ชันก่อกำเนิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ฟังก์ชันเซตของคู่ลำดับโดยที่คู่ลำดับทุกคู่ไม่มีสมาชิกตัวหน้าซ้ำกัน
คำที่มักเขียนผิด คือ ฟังก์ชั่น [คำที่มักเขียนผิด]
Analytic functionsฟังก์ชันวิเคราะห์ [TU Subject Heading]
Functionsฟังก์ชัน [TU Subject Heading]
Functions of complex variablesฟังก์ชันของตัวแปรเชิงซ้อน [TU Subject Heading]
Consumption functionฟังก์ชันการบริโภค [เศรษฐศาสตร์]
Production functionฟังก์ชันการผลิต [เศรษฐศาสตร์]
Death Function ฟังก์ชั่นการตาย
ผลต่างระหว่างจำนวนของผู้รอดชีพ (survivors) ในช่วงอายุที่แตกต่างกัน ก็คือ จำนวนการตายที่เกิดขึ้น ในช่วงอายุดังกล่าว ซึ่งเราเรียกว่าฟังก์ชั่นการตาย [สิ่งแวดล้อม]
Free and Easinessฟังเพียงเรื่องสบาย [การแพทย์]
Fungiform Papillaeฟังจิฟอร์มแพพิลลี [การแพทย์]
functionฟังก์ชัน, ความสัมพันธ์หรือเซตของคู่อันดับซึ่งในสองคู่อันดับใด ๆ ถ้ามีสมาชิกตัวหน้าเหมือนกันแล้วสมาชิกตัวหลังต้องเหมือนกันด้วย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Listen!ฟังนะ! Ghost in the Shell (1995)
Huh.ฟังนะ Mulholland Dr. (2001)
Look.ฟังนะ The Longest Yard (2005)
Lookฟัง Bobby Z (2007)
Here.ฟังนะ Fireproof (2008)
Listen...ฟังนะ We're So Happy You're So Happy (2008)
Listen!ฟังGas Pills (2008)
Listen.ฟังนะ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Look.ฟังนะ Law Abiding Citizen (2009)
Listen, kids,ฟังนะลูก In a World Where the Kings Are Employers (2009)
Listen up!ฟังนะ! Peleliu Airfield (2010)
Look, Ed.ฟังนะ ... Vampires Suck (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟัง[v.] (fang) EN: listen to ; hear ; hark   FR: écouter ; auditionner ; prêter l'oreille
ฟัง[v.] (fang) EN: obey ; comply with   FR: obéir ; écouter
ฟังก์ชัน[n.] (fangchan) EN: function   FR: fonction [f]
ฟังก์ชันคงตัว[] (fangchan khongtūa) EN: constant function   FR: fonction constante [f]
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ[n. exp.] (fangchan trīkōnamiti = fangchan trīkōnamit) EN: trigonometric function   FR: fonction trigonométrique [f]
ฟังก์ชันต่อเนื่อง[n. exp.] (fangchan tøneūang) EN: continuous function   FR: fonction continue [f]
ฟังก์ชันลอการิทึม[n. exp.] (fangchan løkāritheum) FR: fonction logarithmique [f]
ฟังก์ชันไม่ต่อเนื่อง [n. exp.] (fangchan mai tøneūang) EN: discontinuous function   FR: fonction discontinue [f]
ฟังข่าว[v. exp.] (fang khāo) FR: écouter les informations
ฟังขึ้น[v. exp.] (fangkheun) EN: sound reasonable   

English-Thai: Longdo Dictionary
word of mouth(idiom) การบอกเล่าแบบปากต่อปาก, การบอกต่อ, การเล่าสู่กันฟัง เช่น The gossip grew by word of mouth.
audiobook(n) หนังสือเสียง, หนังสือที่มีคนอ่านให้เราฟัง เช่น I’m a latecomer to this whole Harry Potter thing, but am no less enthusiastic about the recent release of the final volume of Harry Potter audiobooks., S. audio book
with a grain of salt(phrase ) ด้วยความระมัดระวัง, ฟังหูไว้หู, เช่น You'd better take his words with a grain of salt. คุณควรจะฟังเขาด้วยความระมัดระวัง ฟังหูไว้หู มีที่มาจากในสมัยโบราณ เกลือเป็นส่วนผสมของยาแก้พิษ ซึ่งเชื่อกันว่าจะช่วยบรรเทาความรุนแรงของยาพิษที่เสพเข้าไปได้
condescend (to somebody)(vi ) ปฏิบัติตนกับผู้อื่นในลักษณะที่คิดว่าตนเองสำคัญหรือฉลาดกว่า เช่น When giving a talk, be careful not to condescend to your audience. เวลาที่พูด ระวังอย่าพูดในลักษณะที่คิดว่าตนเองสำคัญหรือฉลาดกว่าผู้ฟัง
mansplaining(n slang ) การกระทำที่ผู้พูด (มักเป็นผู้ชาย) อธิบายหรือแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งต่างๆ ให้แก่ผู้ฟัง (มักเป็นผู้หญิง) ในลักษณะที่ทำตัวเหนือกว่า, คิดว่าฝ่ายผู้ฟังไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นๆ หรือ ใช้คำอธิบายในลักษณะที่ทำให้ผู้ฟังเข้าใจง่ายจนเกินสมควรเช่นเหมือนอธิบายเด็ก ดูคำอธิบายเพิ่มเติม https://dict.longdo.com/blog/word-of-the-day-mansplaining/

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
attend[VI] ฟังหรือดูอย่างตั้งใจ, Syn. pay attention
attend to[PHRV] ฟังอย่างตั้งใจ, See also: สนใจฟัง, Syn. pay to
behold[VI] ฟังหรือดู
drink in[PHRV] ฟังอย่างตั้งใจ
give to[PHRV] ฟังหรือเผ้าดูอย่างระมัดระวัง
hark at[PHRV] ฟังอย่างไม่เชื่อถือ
hark to[PHRV] ฟังเสียง (คำเก่า)
hear out[PHRV] ฟังจนจน
hear through[PHRV] ฟังจนจบ, See also: อยู่จนสิ้นสุด, Syn. see through, sit through, sit out
hark[VI] ฟัง, Syn. listen, tune in, Ant. disregard, ignore

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acoumeter(อะคู' มิเทอะ) n. เครื่องวัดความสามารถในการฟัง
acoustic(อะคู' สทิค) adj. เกี่ยวกับการฟัง, เกี่ยวกับการควบคุมเสียง, ซึ่งใช้บันทึกคลื่นเสียง
aisle(ไอลฺ) n. ทางเดินระหว่างที่นั่ง (ในรถ, โรงหนัง, เครื่องบิน, โบสถ์) , ที่นั่งฟังธรรมที่แบ่งเป็นตอนในโบสถ์. -in the aisles หัวเราะท้องแข็ง.
amenable(อะมี' นะเบิล) adj. อ่อนโยน,ไม่ดื้อ,ซึ่งรับผิดชอบ,ยอม รับฟัง,ยอมให้วิจารณ์หรือทดสอ บ ได้-amenableness, amenability n., Syn. agreeable ###A. stubborn)
antifungal(แอนทีฟัง' เกิล) adj.,n. ซึ่งต้านเชื้อรา, สารหรือยาต้านเชื้อรา
apprehend(แอพพริเฮนดฺ') vt. จับ,ขัง,เข้าใจความหมาย,คาดคะเนด้วยความกังวลใจ ความสงสัยหรือความกลัว. -vi. เข้าใจ,ฟังเข้าใจ,กลัว,หวั่น. -apprehender n., Syn. arrest,seize, understand)
attend(อะเทนดฺ') vt.,vi. อยู่กับ,ไป,ไปกับ,รับใช้,ดูแล,เชื่อฟัง,คาดหมาย,ให้ความสนใจ,ตาม.
audible(ออ'ดิเบิล) adj. ดังพอที่จะได้ยิน,สามารถได้ยิน,ได้ยิน,ฟังได้ยิน, Syn. distinct)
audience(ออ'เดียนซฺ) n. ผู้ชม,ผู้ฟัง,ผู้อ่าน,การได้ยิน,การสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ,การเข้าพบเป็นทางการ, Syn. congregation, assembly, public, readership)
audient(ออ'ดีเอนท) adj. ฟัง

English-Thai: Nontri Dictionary
acoustic(adj) เกี่ยวกับการฟัง,เกี่ยวกับการได้ยิน,เกี่ยวกับเสียง
addressee(n) ผู้ฟัง,ผู้รับจดหมาย
amenable(adj) รับผิดชอบ,ยอมรับฟัง,ถือสาหาความได้
audience(n) การฟัง,ผู้ฟัง
audition(n) การได้ยิน,การฟัง
auditor(n) ผู้ฟัง,ผู้ตรวจสอบบัญชี
auditory(adj) เกี่ยวกับการฟัง,เกี่ยวกับโสตประสาท
auditory(n) ผู้ฟัง,หอประชุม,ห้องประชุม,ห้องบรรยาย
bug(n) แมลงปีกแข็ง,คนใหญ่คนโต,ความบกพร่อง,เครื่องดักฟัง,ผี,ปีศาจ
church(n) โบสถ์,ศาสนจักร,การสวดมนต์,การฟังเทศน์,การบวชเรียน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
聞きます[ききます, kikimasu, kikimasu , kikimasu] (vt ) ฟัง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
機能[きのう, kinou] Thai: ฟังก์ชัน
聞き取る[ききとる, kikitoru] Thai: ฟังจับใจความ English: catch (a person's words)
聞き取る[ききとる, kikitoru] Thai: ฟังเข้าใจ English: understand
聴く[きく, kiku] Thai: ฟัง English: to hear

German-Thai: Longdo Dictionary
dennใช้เป็นคำเน้น ไม่มีความหมายที่แน่นอน ใช้เสริมในประโยคเพื่อให้ฟังดูนุ่มขึ้น อาจแปลเป็นไทยภาษาพูดว่า 'ล่ะ' เช่น Was machst du denn da? เธอทำอะไรอยู่หรือเนี่ย (ถ้าไม่มี denn ฟังดูห้วนคล้ายว่า เธอทำอะไรอยู่)
hören(vt) |hörte, hat gehört| ฟัง, ได้ยิน เช่น Musik hören ฟังเพลง
malหน่อย (ใช้เติมลงไปในประโยค เพื่อทำให้ฟังดูนุ่มขึ้น)เช่น Mach mal bitte. กรุณาช่วยทำหน่อย
Aufmerksamkeit(n) |die, pl. Aufmerksamkeiten| ความสนใจ, ความเอาใจใส่ เช่น Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! ขอบคุณมากสำหรับความสนใจของคุณ หรือ ขอบคุณมากที่คุณตั้งใจฟัง (มักใช้หลังจากผู้พูดจบการอภิปราย)
Kopfhörer(n) |der, pl. Kopfhörer| อุปกรณ์หูฟัง เช่น Ich höre am liebsten die Musik mit dem Kopfhörer. = ผมนะ ชอบฟังเพลงกับหูฟังมากที่สุดเลย
sich verhören(vt) |verhörte sich, hat sich verhört| ฟังผิด เช่น Sagtest du 'Autobahn' oder habe ich mich verhört? เธอพูดว่าออโต้บาน หรือว่าฉันฟังผิดนะ
brav(adj) ที่เชื่อฟังและว่านอนสอนง่าย
folgen(vt) |folgte, hat/ist gefolgt, etw.(D)| เชื่อฟัง, ทำตามคำสอนสั่ง เช่น Der Hund folgt seinem Herrn aufs Wort. เจ้าสุนัขตัวนี้เชื่อฟังคำสั่งของเจ้านาย
einhalten(vt) |hält ein, hielt ein, hat eingehalten| เชื่อฟัง, ทำตาม, รักษา เช่น die Regeln einhalten, einen Termin einhalten

French-Thai: Longdo Dictionary
entendre(vt) ฟัง, (comprendre)เข้าใจ, (vouloir dire)แสดงความคิดเห็น, (vouloir)ต้องการจะ เช่น j'entends par là que... = ฉันอยากจะบอกว่า..., ผมอยากจะพูดว่า...
me สรรพนามบุรุษที่หนึ่งในรูปกรรมตรง เช่น Tu me comprends? เธอเข้าใจฉันไหม, Tu m'écoutes? เธอฟังฉันอยู่หรือเปล่า
écouter(vt) |je écoute, tu écoutes, il écoute, nous écoutons, vous écoutez, ils écoutent| ฟัง เช่น écouter un concert à la radio ฟังคอนเสิร์ตทางวิทยุ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top