ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

anomalistic

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anomalistic-, *anomalistic*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anomalistic(อะนอม' มะลิสทิค) adj. ซึ่งผิดปกติวิปริต, ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์, ผิดหลัก, ผิดที่

Japanese-English: EDICT Dictionary
近点月[きんてんげつ, kintengetsu] (n) anomalistic month [Add to Longdo]
近点年[きんてんねん, kintennen] (n) anomalistic year [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Month \Month\ (m[u^]nth), n. [OE. month, moneth, AS.
   m[=o]n[eth], m[=o]na[eth]; akin to m[=o]na moon, and to D.
   maand month, G. monat, OHG. m[=a]n[=o]d, Icel. m[=a]nu[eth]r,
   m[=a]na[eth]r, Goth. m[=e]n[=o][thorn]s. [root]272. See
   {Moon}.]
   One of the twelve portions into which the year is divided;
   the twelfth part of a year, corresponding nearly to the
   length of a synodic revolution of the moon, -- whence the
   name. In popular use, a period of four weeks is often called
   a month.
   [1913 Webster]
 
   Note: In the common law, a month is a lunar month, or
      twenty-eight days, unless otherwise expressed.
      --Blackstone. In the United States the rule of the
      common law is generally changed, and a month is
      declared to mean a calendar month. --Cooley's
      Blackstone.
      [1913 Webster]
 
   {A month mind}.
   (a) A strong or abnormal desire. [Obs.] --Shak.
   (b) A celebration made in remembrance of a deceased person a
     month after death. --Strype.
 
   {Calendar months}, the months as adjusted in the common or
    Gregorian calendar; April, June, September, and November,
    containing 30 days, and the rest 31, except February,
    which, in common years, has 28, and in leap years 29.
 
   {Lunar month}, the period of one revolution of the moon,
    particularly a synodical revolution; but several kinds are
    distinguished, as the {synodical month}, or period from
    one new moon to the next, in mean length 29 d. 12 h. 44 m.
    2.87 s.; the {nodical month}, or time of revolution from
    one node to the same again, in length 27 d. 5 h. 5 m. 36
    s.; the {sidereal}, or time of revolution from a star to
    the same again, equal to 27 d. 7 h. 43 m. 11.5 s.; the
    {anomalistic}, or time of revolution from perigee to
    perigee again, in length 27 d. 13 h. 18 m. 37.4 s.; and
    the {tropical}, or time of passing from any point of the
    ecliptic to the same again, equal to 27 d. 7 h. 43 m. 4.7
    s.
 
   {Solar month}, the time in which the sun passes through one
    sign of the zodiac, in mean length 30 d. 10 h. 29 m. 4.1
    s.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Anomalistic \A*nom`a*lis"tic\, Anomalistical
 \A*nom`a*lis"tic*al\, a. [Cf. F. anomalistique.]
   1. Irregular; departing from common or established rules.
    [1913 Webster]
 
   2. (Astron.) Pertaining to the anomaly, or angular distance
    of a planet from its perihelion.
    [1913 Webster]
 
   {Anomalistic month}. See under {Month}.
 
   {Anomalistic revolution}, the period in which a planet or
    satellite goes through the complete cycles of its changes
    of anomaly, or from any point in its elliptic orbit to the
    same again.
 
   {Anomalistic}, or {Periodical year}. See under {Year}.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top