ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

listener

L IH1 S AH0 N ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -listener-, *listener*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
listener(n) ผู้ฟัง, Syn. hearer, audience

English-Thai: Nontri Dictionary
listener(n) ผู้ฟัง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Listeners, Goodผู้ฟังที่ดี [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Our first request comes from a listener by the pen name Banana Boatค่ำคืนที่แสนยาวนาน request แรกจากผู้ฟังทางบ้านของเรา Crying Out Love in the Center of the World (2004)
Take calls from our listeners on the subject.รับสายจากผู้ฟังของเราเพื่อคุยเรื่องนี้ The Brave One (2007)
The winner will be decided by our listeners voting in.แน่นอน คะแนนโหวตของชาวเนทจะเป็นตัวตัดสินผล Scandal Makers (2008)
- And now for those listeners not familiar with the region the Outer Banks..... และสำหรับคุณผู้ฟัง... . Nights in Rodanthe (2008)
He was one of my most avid listeners and he had it all figured out.เขาเป็นแฟนพันธ์แท้รายการฉันเลย เขารู้หมด 2012 (2009)
Well, hopefully our listeners aren't listening In their garages this morning. If they are, open the door.หวังว่าผู้ฟังของเรา คงไม่ได้นั่งฟังอยู่ในโรงรถนะครับ You Don't Know Jack (2010)
Do you think our listeners are going to believe that?คุณคิดว่าคนฟังจะเชื่อที่คุณพูดงั้นหรือ? Episode #1.15 (2010)
The listener who goes by the nickname "Frog", your idea's been selected!เพื่อนคนหนึ่งมีชื่อว่า"หมอก" หัวข้อของคุณได้รับการคัดเลือกจากทางรายการ Episode #1.15 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
listenerBe a good listener.
listenerHe is a good listener but a poor speaker.
listenerSome are called good talkers, and others good listeners.
listenerSome people are good talkers and others good listeners.
listenerThe listeners stood in an attentive attitude.
listenerThe secret of influencing people lies not so much in being a good talker as in being a good listener.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ฟัง(n) listener, See also: audience, Ant. ผู้พูด, Example: การปราศรัยที่สนามหลวงมีผู้ฟังมากมาย, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้รับสารโดยการผ่านสื่อทางเสียง
คนฟัง(n) audience, See also: listener, Syn. ผู้ฟัง, Ant. คนพูด, Example: พระให้ศีลเสร็จก็เริ่มสวดอภิธรรม คนฟังนั่งฟังไม่ถึงอึดใจก็ซุบซิบกัน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้รับฟังหรือรับชมรายการที่ออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงหรือแพร่ภาพทางโทรทัศน์เป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ฟัง[phūfang] (n) EN: listener ; audience  FR: auditeur [ m ] ; public [ m ] ; auditoire [ m ] ; assistance [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
LISTENER L IH1 S AH0 N ER0
LISTENER L IH1 S N ER0
LISTENERS L IH1 S AH0 N ER0 Z
LISTENERS L IH1 S N ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
listener (n) lˈɪsnər (l i1 s n @ r)
listeners (n) lˈɪsnəz (l i1 s n @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
倾听者[qīng tīng zhě, ㄑㄧㄥ ㄊㄧㄥ ㄓㄜˇ, / ] listener, #65,873 [Add to Longdo]
听者[tīng zhě, ㄊㄧㄥ ㄓㄜˇ, / ] listener; member of audience [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hörer { m }; Zuhörer { m } | Hörer { pl }; Zuhörer { pl } | der aufmerksame Zuhörerlistener | listeners | the alert listener [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ああ[aa] (adv) (See 斯う, 然う, 如何・どう) like that (used for something or someone distant from both speaker and listener); so; (P) [Add to Longdo]
あんな[anna] (adj-pn) (See こんな, そんな, どんな・1) such (about something or someone distant from both speaker and listener, or about a situation unfamiliar to both speaker and listener); so; that; sort of; (P) [Add to Longdo]
そんな[sonna] (adj-pn) (See あんな, こんな, どんな・1) such (about the actions of the listener, or about ideas expressed or understood by the listener); like that; that sort of; (P) [Add to Longdo]
ふつおた;フツオタ[futsuota ; futsuota] (n) (from 普通のお便り) listeners' corner (portion of radio programming for correspondence from listeners) [Add to Longdo]
ます[masu] (aux-v) (1) (pol) (See ませ) used to indicate respect for the listener (or reader); (2) (arch) (hum) used to indicate respect for those affected by the action [Add to Longdo]
リスナ[risuna] (n) { comp } listener [Add to Longdo]
リスナー[risuna-] (n) listener; (P) [Add to Longdo]
遠称[えんしょう, enshou] (n) { ling } distal pronoun (indicating distance from both speaker and listener, i.e. are, asoko, achira) [Add to Longdo]
謙る;遜る[へりくだる, herikudaru] (v5r, vi) to deprecate oneself and praise the listener; to abase oneself [Add to Longdo]
謙譲語I;謙譲語1[けんじょうごいち, kenjougoichi] (n) (See 謙譲語II) humble language in which the listener (or a third party) is the indirect object of an action (or the recipient of a object, etc.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Listener \Lis"ten*er\ (l[i^]s"'n*[~e]r), n.
   One who listens; a hearkener.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 listener
   n 1: someone who listens attentively [syn: {hearer}, {listener},
      {auditor}, {attender}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top