Search result for

leaning

(53 entries)
(0.0082 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -leaning-, *leaning*, lean
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
leaning(ลีน'นิง) n. การเอนเอียง,ความโน้มน้าว
drycleaningการซักแห้ง (ใช้น้ำมันเบนซินหรือน้ำมันก๊าดแทนน้ำ) ,เสื้อผ้าที่ซัก โดยวิธีดังกล่าว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Leaning tower (Pisa, Italy)หอเอนเมืองปีซ่า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, I turned around, and here was this big, six-foot rabbit leaning up against the lamppost.ผมเห็นกระต่ายสูง 6 ฟุต ยืนพิงเสาไฟอยู่ Field of Dreams (1989)
As if the two of them leaning against the wall, silently smoking....ทั้งสองคนเอนหลังพิงกำแพง พ่นควันอย่างเงียบสงบ... Basic Instinct (1992)
I was leaning over and I slipped.ฉันชะโงกหน้าไปดูแล้วเกิดลื่น Titanic (1997)
I was leaning far over to see the...ฉันชะโงกหน้าออกไปเพื่อจะดู... Titanic (1997)
Are we leaning on him?เรากำลังพึ่งเขาอยู่หรือ Pilot (2004)
No leaning.เปล่า Pilot (2004)
I'm leaning in. Yeah, I went to law school for three semesters.ผมจะเอนตัวเข้าไป ใช่ ผมเรียนวิชากฎหมายมาตั้ง 3 เทอม Mr. Monk and the Game Show (2004)
I can't keep leaning on your father, Chloe.โคลอี้ ผมเรียนรู้กับพ่อของคุณ ไปเรื่อยๆอย่างนี้ไม่ได้ Match Point (2005)
This one is leaning the other way.แต่ตอนนี้มันเอียงไปทิศอื่น Mr. Monk and the Other Detective (2005)
hm...if it's not me, he's just leaning on other people.ถ้าไม่ใช่ฉันหละก็ เขาคงจะขอให้คนอื่นช่วยแล้วค่ะ Smile Again (2006)
And if you need tires, stop by Luigi's Casa Della Tires, home of the Leaning Tower of Tires.และถ้าคุณต้องการยางหยุดโดยของ ลูวีกี แคสะเดละ ยางรถยนต์, บ้านของหอเอนเมืองยางรถยนต์ Cars (2006)
appear to be joined at the hip and are leaning away from each other..ดูเหมือนนั่งสะโพกชิดกันและเอนตัวออกจากกัน The Da Vinci Code (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
leaningA person with communist leanings.
leaningHe is leaning on the back of the chair.
leaningHe stood on one leg, leaning against the wall.
leaningHe was leaning against the rail.
leaningHe was leaning against the wall.
leaningI do not mind leaning some money to you.
leaningNaomi is leaning English with a view to going abroad.
leaningShe has a love of leaning.
leaningShe is interested in leaning new ideas.
leaningThe box is leaning to one side.
leaningThe new Diet member was smoking, leaning back proudly in a chair.
leaningThis house is leaning to one side.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เฉ[ADJ] slanting, See also: leaning, inclined, crooked, oblique, sloping, slanted, Syn. เบี่ยง, เบี้ยว, เอียง, Ant. ตรง, Thai definition: เหไป, ไม่ตรงเส้นตรงแนว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉ[adj.] (chē) EN: slanting ; leaning ; inclined ; crooked ; oblique ; sloping ; slanted ; askew   FR: oblique ; incliné ; penché ; de travers
หอเอนเมืองปิซา[n. prop.] (Hø Ēn Meūang Pisā) EN: Leaning Tower of Pisa   FR: la tour de Pise [f] ; La tour penchée de Pise [f]
การเก็บตก[n.] (kān keptok) EN: gleaning   FR: glanage [m]
ขี้-[pref. (adj., v.)] (khī-) EN: - (apt to, inclined to, prone to, addicted to, having a propensity for, leaning towards)   FR: - (enclin à, sujet à ; qui a un penchant/une inclination pour, prompt à)
กระเท่[adj.] (krathē) EN: leaning ; lopsided ; slanting   FR: incliné ; penché
น้ำยาซักแห้ง[n. exp.] (nāmyā sak haēng) EN: dry cleaning liquid   FR: liquide de nettoyage à sec [m]
โย้[adj.] (yō) EN: oblique ; slanting ; leaning on one side   FR: oblique ; incliné

CMU English Pronouncing Dictionary
LEANING    L IY1 N IH0 NG
LEANINGS    L IY1 N IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
leaning    (v) (l ii1 n i ng)
leanings    (n) (l ii1 n i ng z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
がかる[, gakaru] (suf) (See 時代がかる,赤がかる) (after a noun, used as a godan verb) inclining to; leaning to [Add to Longdo]
すす払い;煤払い[すすはらい, susuharai] (n) (1) cleaning dust etc. from rooms; housecleaning; (2) (See 煤掃き) (the traditional Japanese end-of-the-year, 13th December) big house cleaning; spring cleaning (only not in spring) [Add to Longdo]
ウエットクリーニング[, uettokuri-ningu] (n) wet cleaning [Add to Longdo]
クリーニング[, kuri-ningu] (n,vs) cleaning; dry cleaning; laundry service; (P) [Add to Longdo]
シルボン紙[シルボンし, shirubon shi] (n) lens-cleaning paper [Add to Longdo]
ドライクリーニング[, doraikuri-ningu] (n) dry cleaning [Add to Longdo]
ハウスクリーニング[, hausukuri-ningu] (n) housecleaning [Add to Longdo]
ピサの斜塔[ピサのしゃとう, pisa noshatou] (n) Leaning Tower of Pisa [Add to Longdo]
ヘッドクリーニングキット[, heddokuri-ningukitto] (n) {comp} head cleaning kit [Add to Longdo]
ローラー作戦[ローラーさくせん, ro-ra-sakusen] (n,vs) community door-to-door campaign; search operation; cleaning campaign carried out thoroughly over an area [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ヘッドクリーニングキット[へっどくりーにんぐきっと, heddokuri-ningukitto] head cleaning kit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lean \Lean\ (l[=e]n), v. i. [imp. & p. p. {Leaned} (l[=e]nd),
   sometimes {Leant} (l[e^]nt); p. pr. & vb. n. {Leaning}.] [OE.
   lenen, AS. hlinian, hleonian, v. i.; akin to OS. hlin[=o]n,
   D. leunen, OHG. hlin[=e]n, lin[=e]n, G. lehnen, L. inclinare,
   Gr. kli`nein, L. clivus hill, slope. [root]40. Cf.
   {Declivity}, {Climax}, {Incline}, {Ladder}.]
   1. To incline, deviate, or bend, from a vertical position; to
    be in a position thus inclining or deviating; as, she
    leaned out at the window; a leaning column. "He leant
    forward." --Dickens.
    [1913 Webster]
 
   2. To incline in opinion or desire; to conform in conduct; --
    with to, toward, etc.
    [1913 Webster]
 
       They delight rather to lean to their old customs.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. To rest or rely, for support, comfort, and the like; --
    with on, upon, or against.
    [1913 Webster]
 
       He leaned not on his fathers but himself.
                          --Tennyson.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Leaning \Lean"ing\, n.
   The act, or state, of inclining; inclination; tendency; as, a
   leaning towards Calvinism.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 leaning
   adj 1: departing or being caused to depart from the true
       vertical or horizontal; "the leaning tower of Pisa"; "the
       headstones were tilted" [syn: {atilt}, {canted},
       {leaning}, {tilted}, {tipped}]
   n 1: an inclination to do something; "he felt leanings toward
      frivolity" [syn: {leaning}, {propensity}, {tendency}]
   2: a natural inclination; "he has a proclivity for exaggeration"
     [syn: {proclivity}, {propensity}, {leaning}]
   3: the property possessed by a line or surface that departs from
     the vertical; "the tower had a pronounced tilt"; "the ship
     developed a list to starboard"; "he walked with a heavy
     inclination to the right" [syn: {tilt}, {list},
     {inclination}, {lean}, {leaning}]
   4: the act of deviating from a vertical position

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top