ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ballistic missile

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ballistic missile-, *ballistic missile*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ballistic missile[N] ขีปนาวุธ, See also: จรวดความเร็วสูง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ballistic missilen. ขีปนาวุธ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ballistic missileขีปนาวุธ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ballistic missile defensesการป้องกันขีปนาวุธ [TU Subject Heading]
Ballistic missilesขีปนาวุธ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Ballistic missileขีปนาวุธทิ้งตัว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
An object with a diameter of 1 meter falling at 7 km per second packs the same force as a meteor or ballistic missile.วัตถุที่มันเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร ตกลงด้วยความเร็ว 7 กม. / วินาที มีอำนาจทำลายล้างเทียบได้กับอุกกาบาตหรือขีปนาวุธ Summer Wars (2009)
Speed of progress in the satellite project cannot be taken as an index of our progress in ballistic missile work.สหรัฐเปิดเผยดาวเทียมรอบโลก ความก้าวหน้าของโครงการดาวเทียม... ไม่ควรถูกใช้เป็นดัชนีชี้วัดความก้าวหน้า... Kong: Skull Island (2017)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขีปนาวุธนำวิถี[N] ballistic missile, Example: ขีปนาวุธนำวิถีเป็นอาวุธที่มีอานุภาพร้ายแรงมาก, Thai definition: ขีปนาวุธที่มีการบังคับทิศทางเข้าสู่เป้าหมาย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Raketenabwehr {f} [mil.]ballistic missile defense (BMD) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ABM[エービーエム, e-bi-emu] (n) (1) antiballistic missile; ABM; (2) activity-based management; ABM [Add to Longdo]
BMD[ビーエムディー, bi-emudei-] (n) ballistic missile defense; BMD [Add to Longdo]
ICBM[アイシービーエム, aishi-bi-emu] (n) (See 大陸間弾道ミサイル) intercontinental ballistic missile; ICBM [Add to Longdo]
IRBM[アイアールビーエム, aia-rubi-emu] (n) (See 中距離弾道ミサイル) intermediate-range ballistic missile; IRBM [Add to Longdo]
SLBM[エスエルビーエム, esuerubi-emu] (n) (See 潜水艦発射弾道ミサイル) submarine-launched ballistic missile; SLBM [Add to Longdo]
潜水艦発射弾道ミサイル[せんすいかんはっしゃだんどうミサイル, sensuikanhasshadandou misairu] (n) submarine-launched ballistic missile; SLBM [Add to Longdo]
大陸間弾道ミサイル[たいりくかんだんどうミサイル, tairikukandandou misairu] (n) Intercontinental Ballistic Missile; ICBM [Add to Longdo]
弾道ミサイル[だんどうミサイル, dandou misairu] (n) ballistic missile [Add to Longdo]
弾道ミサイル破壊措置命令[だんどうミサイルはかいそちめいれい, dandou misairu hakaisochimeirei] (n) (See 破壊措置命令) ballistic-missile shoot-down order; order to shoot down a ballistic missile [Add to Longdo]
弾道ミサイル防衛[だんどうミサイルぼうえい, dandou misairu bouei] (n) ballistic missile defence; ballistic missile defense [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Missile \Mis"sile\, n. [L. missile.]
   1. A weapon thrown or projected or intended to be projected,
    as a lance, an arrow, or a bullet.
    [1913 Webster]
 
   2. A rocket-propelled device designed to fly through the air
    and deliver a warhead of explosive materials to a target.
    [PJC]
 
   Note: Numerous types of rocket-propelled missile[2] are now
      used in modern warfare. Some types with names
      indicating their range or function are: {antiaircraft
      missile}; {ballistic missile}; {cruise missile};
      {antiballistic missile missile}; {air-to-air missile};
      {air-to-ground missile}; {guided missile};
      {intercontinental ballistic missile} (IBM);
      {intermediate range ballistic missile} (IRBM);
      {surface-to-air missile}.

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 ballistic missile \bal*lis"tic mis`sile\, n.
   A rocket-propelled missile of long range which is guided only
   during the powered portion of its flight, which usually takes
   only a small part of the total flight time; -- contrasted
   with {guided missile}.
 
   Note: Ballistic missiles are sometimes referred to by their
      range, such as an
 
   {intercontinental ballistic missile} ({ICBM}) or an
 
   {intermediate range ballistic missile} ({IRBM}).
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ballistic missile
   n 1: a missile that is guided in the first part of its flight
      but falls freely as it approaches target

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top