ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

listing

L IH1 S T IH0 NG   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -listing-, *listing*, list
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
listing[N] การรวบรวมรายชื่อ, See also: การรวบรวบรวมรายการ, การถูกรวมอยู่ในรายชื่อ, การลงรายการ, การลงรายชื่น, รายชื่อ, รายการ, บัญชี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
listing(ลิส'ทิง) n. การรวบรวมรายชื่อ,การลงรายการ,การลงรายชื่อ,รายชื่อ,รายการ,บัญชีรายชื่อ,สารบัญ,บันทึก, Syn. record,catalogue

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
listingสิ่งพิมพ์รายการแสดง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
listingรายการข้อมูล, การทำรายการข้อมูล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Do you have a listing for Lauren Garland?มีชื่อลอเรน การ์แลนด์มั้ย The Truman Show (1998)
What listing?รายการอะไร? Punch-Drunk Love (2002)
Can I have the listing for DD Mattress Man?ขอรายการของ ดีแอนดี แม็ตเทรส แมนได้มั้ย? Punch-Drunk Love (2002)
It's an old listing. Used to be a mannequin factory.มันเป็นอาคารเก่า ที่เคยเป็นโรงงานทำหุ่น Saw (2004)
Your homework assignment for tonight is to take one of the poems that I'm listing on the board and write a two-page analysis.นี่การบ้านสำหรับคืนนี้ของเธอ คือเลือกกลอน กลอนนึง ที่ฉันจดไว้บนกระดาน Loving Annabelle (2006)
No listing for a Double K Ranch.ไม่มีไร่ชื่อ Double K อยู่ในรายชื่อ Map 1213 (2006)
Oh, we're fine. It's the listings I'm worried about.ก็โอเคนะ เราห่วงบ้านที่เราขายกันอยู่ The Mist (2007)
IT'S A HOUSE LISTING.รายการบ้านใหม่ไง Mother Said (2008)
Know what? We're zeroing in. I've got another listing, new, around the corner.คุณรู้อะไรไหมคะ เราไม่มีข้าวของในบ้านเลย แต่ฉันมีอย่างอื่น ใหม่ รอบๆตัวบ้าน A No-Rough-Stuff-Type Deal (2008)
I'm sorry, sir. There is no such listing.ขอโทษค่ะ ไม่มีรายชื่อนี้ค่ะ The Lazarus Project (2008)
And in NetCast, fledged by technical difficulties and dead spots the report could not be confirmed, however Kable, born John Tillman of Albany, New York and convicted of murder just 4 years ago, has been removed from Slayers rosters and upcoming events listings.อีกทั้ง การถ่ายทอดทางเนทที่มีทั้งการขัดข้อง Nและจุดบอดที่มองไม่เห็นมากมาย ทำให้ไม่สามารถยืนยันได้ว่าNเค้าเสียชีวิตไปหรือยัง อย่างไรก็ตาม เกบิ้ล หรือ จอห์น ทิลแมน Nจากอัลบานี นิวยอร์ค Gamer (2009)
Give me the real estate listing of every industrial property sold here in the last 10 years.ขอรายชื่อทรัพย์สินทั้งหมดเกี่ยวข้องกับอุตสาหากรรม ที่ได้ขายไปแล้วใน 10 ปีที่ผ่านมา Law Abiding Citizen (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
LISTING    L IH1 S T IH0 NG
LISTINGS    L IH1 S T IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
listing    (v) lˈɪstɪŋ (l i1 s t i ng)
listings    (n) lˈɪstɪŋz (l i1 s t i ng z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Liste {f} | Listen {pl}listing | listings [Add to Longdo]
Listings {n}listings [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
テ欄[テらん, te ran] (n) television listings [Add to Longdo]
ラ欄[ラらん, ra ran] (n) radio listings [Add to Longdo]
リスティング[, risuteingu] (n) listing [Add to Longdo]
リストアップ[, risutoappu] (n,vs) listing (wasei [Add to Longdo]
音訓索引[おんくんさくいん, onkunsakuin] (n) index listing kanji by their Chinese and Japanese pronunciations [Add to Longdo]
解除[かいじょ, kaijo] (n,vs) cancellation; rescinding; release; calling off; lifting (sanctions); delisting; (P) [Add to Longdo]
格納メッセージ一覧[かくのうメッセージいちらん, kakunou messe-ji ichiran] (n) {comp} stored message listing; MS [Add to Longdo]
記載[きさい, kisai] (n,vs) (See 記録) record; statement; description; mention; listing; registration; booking; entry; (P) [Add to Longdo]
指定解除[していかいじょ, shiteikaijo] (n) delisting; removal of a designation [Add to Longdo]
収載[しゅうさい, shuusai] (n,vs) listing [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
格納メッセージ一覧[かくのうメッセージいちらん, kakunou messe-ji ichiran] stored message listing, MS [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 List \List\ (l[i^]st), v. t. [imp. & p. p. {Listed}; p. pr. &
   vb. n. {Listing}.] [From list a roll.]
   1. To sew together, as strips of cloth, so as to make a show
    of colors, or form a border. --Sir H. Wotton.
    [1913 Webster]
 
   2. To cover with list, or with strips of cloth; to put list
    on; as, to list a door; to stripe as if with list.
    [1913 Webster]
 
       The tree that stood white-listed through the gloom.
                          --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   3. To enroll; to place or register in a list.
    [1913 Webster]
 
       Listed among the upper serving men.  --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. To engage, as a soldier; to enlist.
    [1913 Webster]
 
       I will list you for my soldier.    --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   5. (Carp.) To cut away a narrow strip, as of sapwood, from
    the edge of; as, to list a board.
    [1913 Webster]
 
   {To list a stock} (Stock Exchange), to put it in the list of
    stocks called at the meeting of the board.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Listing \List"ing\, n.
   1. The act or process of one who lists (in any sense of the
    verb); as, the listing of a door; the listing of a stock
    at the Stock Exchange.
    [1913 Webster]
 
   2. The selvedge of cloth; list.
    [1913 Webster]
 
   3. (Carp.) The sapwood cut from the edge of a board.
    [1913 Webster]
 
   4. (Agric.) The throwing up of the soil into ridges, -- a
    method adopted in the culture of beets and some garden
    crops. [Local, U. S.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 listing
   n 1: a database containing an ordered array of items (names or
      topics) [syn: {list}, {listing}]
   2: the act of making a list of items [syn: {listing},
     {itemization}, {itemisation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top