ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pay attention to

   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pay attention to-, *pay attention to*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pay attention to[PHRV] สนใจ, See also: เอาใจใส่, Syn. attend to

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I better pay attention to my work.ฉันก็ให้ความสนใจกับการ ทำงานของฉัน The Old Man and the Sea (1958)
Don't pay attention to those fools, Lardass. I mean, Davie.อย่าใส่ใจกับพวกโง่นั่นเลย ไอ้ตูดหมู ฉันหมายถึง เดวี่ Stand by Me (1986)
It looked like california. How could you pay attention to what he said?เหมือนแผนที่ แคลิฟอร์เนีย แล้วจะให้ สนใจในสิ่งที่เขาบอกได้ยังไง? The Story of Us (1999)
Pay attention to me, pay attention to me!สนใจฉันหน่อย, สนใจฉันหน่อย! Ken Park (2002)
He doesn't pay attention to this kind of thing.เค้าไม่สนใจเรื่องพวกนี้หรอกค่ะ Full House (2004)
But you should know I don't pay attention to curfews, and I never make my bed.แต่เธอควรรู้ไว้นะ ว่าฉันไม่สนใจ เกี่ยวกับกฏห้ามเข้าบ้านดึกรึออกจากบ้านตอนกลางคืน และฉันไม่เคยจัดเตียงเอง Crusade (2004)
Would you let the stove alone and pay attention to me?คุณมัวแต่ห่วงเตา ลองฟังฉันพูดหน่อยได้มั้ย ? The Amityville Horror (2005)
You never pay attention to me.พ่อไม่เคยใส่ใจหนูเลย Babel (2006)
Well, I don't pay attention to gossip.เราจะไม่ให้ความสนใจกับเรื่องซุบซิบพวกนั้น It Takes Two (2006)
David, don't bug pretty girls because they won't pay attention to you later on in life.เดวิด, อย่ารบกวนพวกผู้หญิงน่ารัก เพราะว่าพวกเขาจะไม่สนใจในชีวิตของเธออีกต่อไป Prey (2007)
Don't pay attention to her. She's sick.ไม่ต้องสนใจเธอหรอก เธอป่วยอยู่ Frontier(s) (2007)
but all that either of us have is right now, and we should pay attention to that.แต่สิ่งที่เราสองคนมีคือปัจจุบัน เราควรให้ความสำคัญกับมัน Henry Poole Is Here (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pay attention toDon't look away idly; just pay attention to what you're doing.
pay attention toEverybody seems to pay attention to what he says.
pay attention toPay attention to his advice.
pay attention toPay attention to what he says.
pay attention toShe doesn't pay attention to others; in other words, she is selfish.
pay attention toWe must pay attention to environmental problems.
pay attention toWe must pay attention to the fact that no nation claimed sovereignty over this region.
pay attention toWe must pay attention to traffic signals.
pay attention toWhen meeting a Person for the first time, be sure to pay attention to the distance placed between yourself and your partner.
pay attention toYou can't treat the class as a whole, but must pay attention to each member.
pay attention toYou don't have to pay attention to what he says.
pay attention toYou must pay attention to every minute detail from now on.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไยดี[V] care for, See also: pay attention to, mind, take the heart, Syn. พอใจ, ใส่ใจ, สนใจ, Example: คนอย่างเขาไม่ไยดีแม้แต่ฐานะเดิมของพ่อแม่ที่มีอันจะกิน
เหลียวแล[V] care for, See also: pay attention to, look after, take interest in, Syn. เอาใจใส่, แลเหลียว, Ant. ละเลย, ปล่อยปะละเลย, Example: ในบ้านหลังนั้นว่างเปล่า ไม่มีใครเหลียวแล แม้แต่เด็กน้อยๆ ก็ยังนอนหลับปุ๋ยอยู่ในรถเข็น
สำเหนียก[V] listen carefully to, See also: pay attention to, Syn. ฟัง, ตระหนัก, ใส่ใจ, Example: เขาคอยสำเหนียกเหตุการณ์อยู่ที่ใกล้ชายแดน, Thai definition: คอยเอาใจใส่, กำหนดจดจำ
ให้ความสนใจ[V] take an interest, See also: pay attention to, grow or express concern, Syn. สนใจ, Example: นโยบายการลดอัตราการเพิ่มของประชากรกลายเป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความสนใจมากขึ้น
ตั้งใจฟัง[V] pay attention to listen to, Example: หลานๆ ตั้งใจฟังเรื่องผีที่คุณตาเล่าอย่างใจจดใจจ่อ, Thai definition: เอาใจจดจ่อกับการฟังไม่วอกแวก
ฝักใฝ่[V] concentrate on, See also: pay attention to, be interested in, Syn. สนใจ, ใฝ่ใจ, เอาใจใส่, ผูกพัน, Example: สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงฝักใฝ่ในพระพุทธศาสนาอย่างยิ่ง, Thai definition: สนใจเข้าด้วย
ใฝ่ใจ[V] pay attention to, See also: keen on, be fond of, take an interest in, Syn. สนใจ, ใจจดใจจ่อ, จดจ่อ, ตั้งใจ, มุ่งมั่น, Example: นักเขียนคนนี้ควรจะใฝ่ใจศึกษาเรียนรู้ในเรื่องภาษาอยู่เสมอ, Thai definition: เอาใจผูกพันอยู่
สนใจไยดี[V] care for, See also: pay attention to, take an interest in, Syn. สนใจ, เอาใจใส่, Example: แม่เลี้ยงไม่สนใจไยดีลูกติดของเขาแม้แต่นิดเลย
อินังขังขอบ[V] care, See also: pay attention to, be concerned with, Syn. อินัง, เอาใจใส่, ดูแล, เหลียวแล, สนใจ, Example: เพราะไม่จำเป็นต้องรีบร้อนออกจากบ้านแต่เช้าเหมือนคนอื่น ดังนั้นเขาจึงไม่อินังขังขอบเท่าไหร่นักในเรื่องตื่นนอน
อินัง[V] care, See also: pay attention to, be concerned with, Syn. อินังขังขอบ, เอาใจใส่, เหลียวแล, สนใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใฝ่[v.] (fai) EN: pay attention to ; have an interest ; hope for ; desire ; long for ; yearn for ; be attracted toward ; cherish   
ฝักใฝ่[v.] (fakfai) EN: concentrate on ; pay attention to ; be interested in   
เหลียวแล[v.] (līolaē) EN: care for ; pay attention to ; look after ; take interest in   FR: porter attention à
นำพา[v.] (namphā) EN: mind ; pay attention to ; listen ; heed ; regard ; care   FR: tenir compte de ; prendre en compte
ตั้งใจฟัง[v. exp.] (tangjai fang) EN: pay attention to ; listen to   
แยแส[v.] (yaēsaē) EN: care ; mind ; pay attention to ; pay heed to ; show interest in   FR: faire attention à ; s'occuper de

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
注重[zhù zhòng, ㄓㄨˋ ㄓㄨㄥˋ, ] pay attention to; emphasize, #2,911 [Add to Longdo]
理会[lǐ huì, ㄌㄧˇ ㄏㄨㄟˋ, / ] pay attention to; take notice of, #10,289 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
意を用いる;いを用いる[いをもちいる, iwomochiiru] (exp,v1) to pay attention to [Add to Longdo]
気に留める;気にとめる[きにとめる, kinitomeru] (exp,v1) to (keep in) mind; to give heed to; to pay attention to [Add to Longdo]
気を使う;気を遣う;気をつかう[きをつかう, kiwotsukau] (exp,v5u) to pay attention to another's needs; to attend to; to fuss about; to take into consideration [Add to Longdo]
止める(P);留める;停める[とめる, tomeru] (v1,vt) (1) to stop (something or someone); to turn off; (2) (止める, 留める only) to concentrate on; to pay attention to; (3) (止める, 留める only) to remember; to bear in mind; (4) to fix into place; (5) to park; to leave somewhere for a time; (P) [Add to Longdo]
心を向ける[こころをむける, kokorowomukeru] (exp,v1) to turn one's thoughts to; to pay attention to; to give heed to [Add to Longdo]
心を用いる;こころを用いる[こころをもちいる, kokorowomochiiru] (exp,v1) to be attentive to; to pay attention to [Add to Longdo]
入れる(P);容れる;函れる[いれる, ireru] (v1,vt) (1) to put in; to let in; to take in; to bring in; to insert; to set (a jewel, etc.); to ink in (e.g. a tattoo); (2) to admit; to accept; to employ; to hire; (3) (esp. 容れる) to accept; to comply; to grant; to adopt (a policy, etc.); to take (advice, etc.); to listen to; to pay attention to; (4) to include; (5) to pay (one's rent, etc.); (6) to cast (a vote); (7) (See 淹れる) to make (tea, coffee, etc.); (8) to turn on (a switch, etc.); (9) to send (a fax); to call; (P) [Add to Longdo]
念を入れる[ねんをいれる, nenwoireru] (exp,v1) to pay attention to [Add to Longdo]
目す[もくす, mokusu] (v5s,vt) (1) (See 目する) to recognize; to recognise; to distinguish; (2) to pay attention to [Add to Longdo]
目する[もくする, mokusuru] (vs-s,vt) (1) to recognize; to recognise; to distinguish; (2) to pay attention to [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top