ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

misjudge

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -misjudge-, *misjudge*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
misjudge(vt) ทำให้เข้าใจผิด, See also: ทำให้ตัดสินใจผิด, Syn. mistake, misread, Ant. understand
misjudgement(n) การตัดสินผิด, See also: การตัดสินไม่ยุติธรรม, Syn. unfairness, bias, prejudice

English-Thai: Nontri Dictionary
misjudge(vt) พิจารณาผิด, ตัดสินใจผิด, วินิจฉัยผิด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You girls misjudge men.พวกผู้หญิงก็ตัดสินผู้ชายผิดๆ Love Now (2007)
You misjudge me.เจ้าเข้าใจข้าผิด Weapons Factory (2009)
You misjudge me. We were friends once, were we not?เจ้าตัดสินข้าผิด ครั้งหนึ่งเราเคยเป็นเพื่อนกันใช่ไหม The Hunter's Heart (2011)
How do I misjudge you?ฉันตัดสินคุณผิดอย่างไรคะ? Saving Mr. Banks (2013)
Didn't you ever misjudge someone?แล้วคุณไม่เคยมองคนผิดเลยรึไง Arrow on the Doorpost (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
misjudgeAmericans realize that public officials are human and that as human beings these officials are capable of misjudgement.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
misjudge
misjudged
misjudges

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
misjudge
misjudged
misjudges

Japanese-English: EDICT Dictionary
ミスジャッジ[misujajji] (n) misjudgement; misjudgment [Add to Longdo]
眼鏡違い[めがねちがい, meganechigai] (n) misjudgment; misjudgement [Add to Longdo]
見間違い[みまちがい, mimachigai] (n) misjudgement; misjudgment; mistake in vision [Add to Longdo]
見損なう(P);見損う[みそこなう, misokonau] (v5u, vt) to misjudge; to mistake; to miss seeing; (P) [Add to Longdo]
誤審[ごしん, goshin] (n, vs) misjudgment; misjudgement [Add to Longdo]
誤判[ごはん, gohan] (n) misjudgement; misjudgment; erroneous judgement; miscarriage of justice [Add to Longdo]
不覚の一投[ふかくのいっとう, fukakunoittou] (n) pitcher's misjudgment (misjudgement) [Add to Longdo]
僻目[ひがめ, higame] (n) squint; sight error; bias; misunderstanding; misjudgment; misjudgement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Misjudge \Mis*judge"\, v. t. & i.
   To judge erroneously or unjustly; to err in judgment; to
   misconstrue.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 misjudge
   v 1: judge incorrectly

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top