ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

公案

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -公案-, *公案*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
公案[gōng àn, ㄍㄨㄥ ㄢˋ, ] judge's desk; complex legal case, #52,683 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
公案[こうあん, kouan] (n) Zen question for meditation (e.g. the sound of one hand clapping); koan [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's going to become part of the public record either way, Mr. Agos.[CN] 早晚都会成为公案的 Agos先生 Breaking Fast (2010)
It had to do with that radio person Cleveland.[CN] 她和那个播音员克利夫兰的公案真棘手 Part VIII (1989)
Zen koans and bible quotes.[JA] 禅の公案に聖書の引用 Samson & Delilah (2008)
Look here, Brian, once and for all, the case was given up as hopeless.[CN] 布莱恩 这件案子已经被判定是无头公案 Gaslight (1944)
Well, Mr. Geist, despite my deepest sympathy for certain socialist ideals...[CN] 认为相对论跟讨论针尖上能容纳 中世纪哲学公案 认为天使是非物质的 针尖上无论有多少天使也不足为奇 Einstein: Chapter Eight (2017)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top