ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พิจารณาคดี

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พิจารณาคดี-, *พิจารณาคดี*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't mind telling you this, mister. We don't owe him a thing. He got a fair trial.ฉันไม่คิดบอกคุณนี้นาย เราไม่ได้เป็นหนี้เขาสิ่งที่ เขาได้รับการพิจารณาคดีที่เป็นธรรม 12 Angry Men (1957)
What do you think that trial cost?คุณคิดอย่างไรกับค่าใช้จ่ายในการพิจารณาคดีที่? 12 Angry Men (1957)
I mean, if I was on trial for my life, ฉันหมายความว่าถ้าฉันอยู่ในการพิจารณาคดีสำหรับชีวิตของฉัน 12 Angry Men (1957)
The boy on trial is probably guilty, but...เด็กในการพิจารณาคดีอาจจะเป็นความผิด แต่ ... 12 Angry Men (1957)
Supposing you were the one who was on trial?หากว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในการพิจารณาคดีหรือไม่ 12 Angry Men (1957)
From what was presented at the trial, the boy looks guilty, on the surface.จากสิ่งที่ถูกนำเสนอในการพิจารณาคดีเด็กมีลักษณะผิดบนพื้นผิว 12 Angry Men (1957)
- Why don't we have him on trial again?- เราไม่ได้เขามาทำไมในการพิจารณาคดีอีกครั้งหรือไม่ 12 Angry Men (1957)
He had three months to the day of the trial in which to memorise them.เขาสามเดือนถึงวันที่มีการพิจารณาคดีในการที่จะจดจำพวกเขา 12 Angry Men (1957)
These two boys were brought to trial.เด็กสองคนนี้ถูกนำตัวขึ้นพิจารณาคดี The Godfather (1972)
I stood in the courtroom like a fool.ฉันยืนอยู่ในห้องพิจารณาคดีเหมือนคนโง่ The Godfather (1972)
We're gonna make you look more presentable for your courtroom appearance.เราจะทำให้คุณดูเรียบร้อย สำหรับลักษณะห้องพิจารณาคดี First Blood (1982)
His grandfather is on trial today. - Dragisha?ปู่ของเขาอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีในวันนี้ Dragisha? Idemo dalje (1982)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พิจารณาคดี[phijāranā khadī] (v, exp) EN: institute criminal proceedings
พิจารณาคดีใหม่[phijāranā khadī mai] (v, exp) EN: retry  FR: juger à nouveau

English-Thai: Longdo Dictionary
Central Bankruptcy Court(n, name, org, uniq) ศาลล้มละลายกลาง เป็นศาลชั้นต้นตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ซึ่งมีลักษณะเป็นศาลชำนัญพิเศษ จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คดีล้มละลายซึ่งมีลักษณะพิเศษแต่กต่างจากคดีแพ่ง ทั่วไป ได้รับการพิจารณาพิพากษาจากผู้พิพากษาที่มีความรู้ความชำนาญเป็นพิเศษ - อ้างอิงจากhttp://www.judiciary.go.th/bkcc/history.html

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
on trial(idm) ดำเนินคดี, See also: พิจารณาคดี
judge(vt) ตัดสินความ, See also: พิจารณาคดี, Syn. arbitrate, decide
triable(adj) พิจารณาคดีได้, See also: ทดสอบได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alcalde(แอลแคล' ดี) n., (pl. -des) นายกเทศมนตรีที่มีอำนาจพิจารณาคดี., Syn. alcade
assize(อะไซซ') n. สภานิติบัญญัติ, ศาลอังกฤษที่พิจารณาความโดยข้าหลวงพิเศษ, คำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลชนิดนี้, การไตร่สวน, การนั่งพิจารณาคดี, มาตราการกำหนดราคาสินค้า
cognizancen. การรับรู้, การยอมรับ, การสังเกต, คำสั่งศาล, อำนาจการพิจารณาคดี, อำนาจศาล, วงความรู้, ขอบข่ายของการสังเกต, Syn. cognisance
courtroom(คอร์ท'รูม) n. ห้องพิจารณาคดี
diesnonn. วันที่ศาลไม่สามารถพิจารณาคดี
docket(ดอค'คิท) n. รายการคดีและคำพิพากษาของศาล, รายการเรื่องราวการพิจารณาโดยคณะกรรมการสภา, ใบเซ็นของสินค้า, ใบปะหน้า, หนังสือแสดงการเสียภาษีศุลกากร, บัตร, สาระสำคัญ. vt. นำเข้ารายการพิจารณาคดีของศาล, เขียนใบปะหน้า, สรุปสาระสำคัญ
hearing(เฮีย'ริง) n. การฟัง, การพิจารณา, การได้ยิน, โสตประสาท, การพิจารณาคดี, Syn. interview
inquest(อิน'เควสทฺ) n. การสอบสวนคดี, การพิจารณาคดี' (โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการชันสูตรศพ) คณะผู้สอบสวน, Syn. legal, inquiry
judicative(จูดดะเค'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับการพิจารณาคดี, สามารถตัดสินได้, ซึ่งมีสิทธิตัดสิน, Syn. judging
judiciary(จูดิช'ชีเออรี) adj. เกี่ยวกับการตัดสินอรรถคดีของศาลยุติธรรม, เกี่ยวกับกฎหมาย, เกี่ยวกับผู้พิพากษา n. การพิจารณาคดีตามกฎหมาย, ศาลยุติธรรม, ระบบศาล, การะทรวงยุติธรรม, ผู้พิพากษาทั้ง, หลาย, Syn. legal, discerning

English-Thai: Nontri Dictionary
assize(n) การไต่สวน, การพิจารณาคดี
cognizance(n) การยอมรับ, การสังเกต, อำนาจการพิจารณาคดี
inquest(n) การไต่สวน, การพิจารณาคดี, การสอบสวนคดี, การชันสูตรศพ
judicial(adj) ตามกฎหมาย, ในทางศาล, เกี่ยวกับการพิจารณาคดี
judiciary(n) ศาล, ตุลาการ, ผู้พิพากษา, การพิจารณาคดี

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
testify at hearingsพิจารณาคดี

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top