ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

referee

R EH2 F ER0 IY1   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -referee-, *referee*
Possible hiragana form: れふぇれえ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
referee[N] ผู้ตัดสิน (มวย, ฟุตบอล), See also: ผู้ชี้ขาด, Syn. arbitrator, umpire
referee[VI] ทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสิน, Syn. arbitrate, umpire

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
referee(เรฟ'เฟอรี) n. ผู้ตัดสิน (มวย,ฟุตบอล) ,คนกลาง,ผู้ชี้ขาด vt.,vi. ทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสิน, Syn. arbiter,judge,umpire

English-Thai: Nontri Dictionary
referee(n) ผู้ชี้ขาด,ผู้ตัดสิน,กรรมการตัดสิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
referee๑. ทนายความที่ศาลตั้ง๒. กรรมการผู้ตัดสิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
referee๑. ผู้ไต่สวนที่ศาลตั้ง๒. ผู้สมอ้าง (เกี่ยวกับตั๋วเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
referee in case of needผู้สมอ้างยามประสงค์ (เกี่ยวกับตั๋วเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There was much betting, and the odds changed back and forth all night... ... and they changed the referees every four hours... ... so that the referee could get some sleep.มีการพนันมากถูกและราคา การเปลี่ยนแปลงไปมาตลอดทั้ง คืน และพวกเขามีการเปลี่ยนแปลง ผู้ตัดสิน The Old Man and the Sea (1958)
Where's the referee?กรรมการอยู่ไหนเนี่ย ? Labyrinth (1986)
Hey, Bogie, now, who died and made you referee?เฮ้โบกี้ตอนนี้ผู้ที่เสียชีวิตและทำให้คุณตัดสิน? Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
- I'm a referee!- - ฉันตัดสิน! In the Name of the Father (1993)
They changed the referees every four hours so that the referees could sleep.กรรมการจะเปลี่ยนทุก ๆ 4 ชั่วโมง เพื่อให้กรรมการไปพักผ่อน The Old Man and the Sea (1999)
Me? An international referee.ฉันเหรอ ฉันเป็นกรรมการที่มาจากสหชาติ Crazy First Love (2003)
Referee has given the foul.ผู้ตัดสินให้เป็นลูกฟาวล์ Goal! The Dream Begins (2005)
Only a soccer referee in baseball field can cross something like that.มีแต่กรรมการฟุตบอลในสนามเบสบอลที่สามารถข้ามทางม้าลายนั้นได้ Heavenly Forest (2006)
The turtle races against the hare, and the pig is the refereeการแข่งขันระหว่างเต่ากับกระต่าย และมีหมูเป็นผู้ตัดสิน Eternal Summer (2006)
You look like referee Moreno from World cup.คุณดูคล้ายผู้ตัดสิน Moreno ในฟุตบอลโลกเลย Unstoppable Marriage (2007)
He gave the referee nowhere to go. Vicente was really clipped down.ทำให้กรรมการไม่มีทางเลือกอื่น บิเซนเต้ก็ยังนอนอยู่ Goal II: Living the Dream (2007)
The referee had no option, he had to go.กรรมการไม่มีทางเลือก ก็เลยต้องให้ใบแดงไป Goal II: Living the Dream (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
refereeA fussy referee can ruin a bout.
refereeA referee should not favor either side.
refereeHe's an odd man; so we'll have him referee.
refereeI glared briefly in the referee's direction but he was putting on a calm face while picking his nose. "Dammit, the fight's a fixup!?"
refereeThe captain appealed to the referee against the decision.
refereeThe referee blew his whistle to end the match.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กรรมการตัดสิน[N] umpire, See also: referee, Syn. คณะกรรมการตัดสิน, Example: เราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเป็นกรรมการตัดสินร่วมกัน, Count unit: คน, Thai definition: กรรมการที่ทำหน้าที่ในการตัดสินแพ้ชนะในการแข่งขัน
กรรมการ[N] referee, See also: judge, umpire, Syn. ผู้ตัดสิน, ผู้ชี้ขาด, Example: กรรมการตัดสินให้นักมวยมุมแดงชนะด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์, Count unit: คน, คณะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรรมการ[n.] (kammakān) EN: referee ; judge ; umpire ; arbiter   FR: arbitre [m] ; directeur de jeu [m] ; juge-arbitre [m]
กรรมการชี้ขาด[n. exp.] (kammakān chīkhāt) EN: referee ; umpire ; arbiter ; arbitrator   
กรรมการตัดสิน[n. exp.] (kammakān tatsin) EN: umpire ; referee ; judge   FR: juge [m]
ผู้ช่วยผู้ตัดสิน[n. exp.] (phūchūay phūtatsin) EN: assistant referee   FR: arbitre assistant [m]
ผู้ตัดสิน[n.] (phūtatsin) EN: referee ; judge ; umpire   FR: arbitre [m] ; juge [m]
ผู้ตัดสินนานาชาติ[n. exp.] (phūtatsin nānāchāt) EN: international referee ; international juru   FR: arbitre international [m]
สนมเอก[n.] (sanom-ēk) EN: king's first concubine; king's most favourite concubine   FR: favorite [f] ; première concubine du roi [f] ; maîtresse préférée du roi [f]
วิชาโปรด[n. exp.] (wichā prōt) FR: matière préférée [f] ; sujet favori [m] ; domaine de prédilection [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
REFEREE    R EH2 F ER0 IY1
REFEREES    R EH2 F ER0 IY1 Z
REFEREE'S    R EH2 F ER0 IY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
referee    (v) rˌɛfərˈiː (r e2 f @ r ii1)
refereed    (v) rˌɛfərˈiːd (r e2 f @ r ii1 d)
referees    (v) rˌɛfərˈiːz (r e2 f @ r ii1 z)
refereeing    (v) rˌɛfərˈiːɪŋ (r e2 f @ r ii1 i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
裁判员[cái pàn yuán, ㄘㄞˊ ㄆㄢˋ ㄩㄢˊ, / ] referee, #19,318 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schiedsrichter {m}; Ringrichter {m} | Schiedsrichter {pl}referee | referees [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
はっけよい[, hakkeyoi] (int) phrase shouted by a sumo referee when both rikishi have stopped moving [Add to Longdo]
レフェリー(P);レフリー[, referi-(P); refuri-] (n) referee; (P) [Add to Longdo]
レフェリーストップ[, referi-sutoppu] (n) referee stop [Add to Longdo]
レフェリーポジション[, referi-pojishon] (n) referee's position [Add to Longdo]
軍配を返す[ぐんばいをかえす, gunbaiwokaesu] (exp,v5s) referee signalling the imminent start of the sumo bout by turning his fan [Add to Longdo]
軍配通り[ぐんばいどおり, gunbaidoori] (n) confirmation the referee's decision of the bout outcome (sumo) [Add to Longdo]
行司[ぎょうじ, gyouji] (n) sumo referee; (P) [Add to Longdo]
行司溜;行司溜り[ぎょうじだまり, gyoujidamari] (n) sumo referee's waiting place [Add to Longdo]
差違え[さしちがえ, sashichigae] (n) overruling referee's decision of bout outcome (sumo) [Add to Longdo]
査読[さどく, sadoku] (n,vs) peer review; refereeing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Referee \Ref`er*ee"\ (-?), n.
   One to whom a thing is referred; a person to whom a matter in
   dispute has been referred, in order that he may settle it.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Judge; arbitrator; umpire. See {Judge}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 referee
   n 1: (sports) the chief official (as in boxing or American
      football) who is expected to ensure fair play [syn:
      {referee}, {ref}]
   2: someone who reads manuscripts and judges their suitability
     for publication [syn: {reviewer}, {referee}, {reader}]
   3: an attorney appointed by a court to investigate and report on
     a case
   v 1: be a referee or umpire in a sports competition [syn:
      {referee}, {umpire}]
   2: evaluate professionally a colleague's work [syn: {referee},
     {peer review}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top